123 1 - 50 of 142
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Carlsson, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Fertility intentions of the children of immigrants in Sweden2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Jelassi, Ramzi
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hur påverkar goal-setting och self-efficacy prestationer på uppgifter med olika grad av komplexitet?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många motivationsteorier existerar vilka försöker beskriva drivkraften bakom våra handlingar. En sådan är goal-setting teorin enligt vilken specifika svåra mål skapar bättre prestationer. Self-efficacy påverkar dessutom influensen av mål eftersom individer med hög self-efficacy tenderar att engagera sig mer kring uppsatta mål. Effekten av mål verkar även bero på nivån av komplexitet i en uppgift. Syftet med studien var därför att vidare undersöka hur goal-setting och self-efficacy tillsammans påverkar prestationer på uppgifter med olika grad av komplexitet. En enkätundersökning med 145 undersökningsdeltagare genomfördes där prestation på två olika uppgifter testades med och utan mål samt relaterades till generell self-efficacy. Resultaten visade dock inga signifikanta skillnader i prestation mellan grupper som blev tilldelade specifika svåra mål och grupper som inte blev tilldelade tydliga mål. Ingen signifikant påverkan av self-efficacy kunde heller påvisas för de olika betingelserna. Resultaten antas främst bero på uppgifternas korta tidsspann, deltagarnas egen förmåga och uppgifternas svårighetsgrad.

 • Al-Naib, Zahra
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Blomgren, Jessica
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Hagström, Tåve
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  "Närmare varandra": - hur den fysiska lärmiljön kan främja delaktighet och acceptans2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utformandet av våra klassrum och fysiska lärmiljöer har i stort sett varit detsamma i flera hundra år, trots att villkoren och syftet med undervisningen har förändrats. För att “en skola för alla” verkligen ska kunna tillgodose allas rätt till likvärdig utbildning måste delaktigheten öka i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön. Denna studie tar till vara specialpedagogikens tvärvetenskapliga ambitioner och har för avsikt att få en ökad förståelse för hur vi i skolan kan ändra de traditionella klassrummen och göra dem mer inkluderande. Vi lutar oss också mot Vygotskij och den sociokulturella teorin samt det relationella perspektivet. Studien kommer att svara på hur elever och lärare upplever att deras klassrum främjar delaktighet och vad det har för betydelse. I detta arbete har vi i forskning samt med en etnografiskt inspirerad forskningsansats undersökt hur alternativa fysiska lärmiljöer kan främja ökad delaktighet. Vi presenterar forskning kring delaktighet och lärmiljöer, och lyfter de hinder och framgångsfaktorer som framkommer där. Vi har tolkat observationer, fokusgruppssamtal och enskilda intervjuer. I våra resultat blev tre teman tydliga: Samspel, gemenskap och relationer; Arbetsro och motivation samt Acceptans av olikheter. Alla teman leder till begreppet delaktighet, varav det sista temat är det med störst specialpedagogisk relevans. Resultaten bekräftar att de elever och lärare som hade tillgång till ett klassrum med alternativ lärmiljö upplever att detta främjar delaktigheten, både den pedagogiska och den sociala. De alternativa fysiska lärmiljöerna är mer flexibla och inkluderande och erbjuder eleverna anpassningar utan att dessa blir utmärkande. Vidare framkommer att lärarna reflekterar mer över sin undervisning och sitt ledarskap i dessa miljöer, samt att de alternativa lärmiljöerna generellt bidrar till en känsla av arbetsro, kreativitet, sammanhållning och acceptans för olikheter, samt att man kommer närmare varandra på olika plan.

 • Aldskogius, Suzanne
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Persson, Katja
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Play Time/Social Time: ett sätt att främja inkludering i svensk förskola?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research shows that children in need of special support do not participate in play with peers to the same extent as their peers and therefore risk missing important parts of their development, such as interaction and participation. The purpose of this study was to examine opportunities and possible barriers in the application of the evidence-based program Playtime / Social Time, as a method to develop social skills and interaction in the play of children with special educational needs and their peers, using a peer-mediated approach. The study highlights a socio-cultural perspective where learning and development takes place through interaction with others. The empirical data were collected through four observations in two inclusive pre-school classes with XX children aged 3-5, and through five focus conversations with two preschool teachers during 5 weeks, when the application of some program activities was carried out by the teachers in their classes. One prominent result shows that preschool teachers welcomes the use of an evidence-based material to practice play and interaction with the children. The teachers believe that it would benefit all children on many levels. Another perceived benefit of the program is that it contributes to making play and play skills visible for teachers and children and give support in considering play as a democratic right for children. An issue, which the participants acknowledge they have to think more about, concerns if and how peers would be motivated to be role models in the play situation. The focus of the discussion lies in the result of the importance of the environment for social encounters and on the importance of the role of peers in the program.

 • Åström Andersson, Siw
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Barne Ljung, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Träna och förstå, brist och olikhet - synsätt på matematik och specialpedagogik i åtgärdsprogram2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I svensk grundskola hade innevarande läsår 51400 elever ett åtgärdsprogram. Med tanke på mängden text som skolan producerar om en elev genom skolåren är det av vikt att reflektera över vad som skrivs. Skriva bra åtgärdsprogram är en utmaning då det handlar om elever i en redan utsatt position där inte utanförskapet ytterligare ska förstärkas. Detta gör formulering av insatserna i sig och var de förläggs viktiga.

  Urvalet, 55 åtgärdsprogram från årskurs 3 från en skolenhet i mellansverige, analyserades med metoden summativ innehållsanalys. Studien undersöker förekomsten av matematik i åtgärdsprogram. Syftet är att analysera fördelningen av det matematiska innehållet i  procedurkunskap respektive konceptuellt kunskap. Dessutom är syftet att analysera på vilken nivå: individ, grupp och organisation, stödet förläggs samt vilka specialpedagogiska perspektiv; kompensatoriskt, kritiskt och dilemma, som framkommer ur texten.

   

  Resultatet visar att 27 åtgärdsprogram innehåller matematik. Sammanfattningsvis syns flera perspektiv i de flesta åtgärdsprogram med information om det matematiska innehållet, vem som ska hjälpa eleven och var eleven ska få hjälpen och till viss del hur stödet ska ges. Däremot gör stora målformuleringar i åtgärdsprogram dem oklara i vilket det matematiska innehållet är samt hur undervisningen ska förändras för att möta elevens behov.

 • Otterdahl, Sara
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Westling, Josefin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Instruktioner som hjälper: En studie om förutsättningar för lärande och anpassningar i praktiska ämnen på ett naturbruksprogram för att bemöta funktionsvariationer, med utgångspunkt i Galperins teori om stegvist lärande2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Instruktioner som hjälper

  En studie om förutsättningar för lärande och anpassningar i praktiska ämnen på ett naturbruksprogram, med utgångspunkt i Galperins teori om stegvist lärande

  Sara Otterdahl och Josefin Westling

  Sammanfattning

  Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt lärandesituationer utformas och anpassas i praktiska moment, på ett naturbruksprogram, för att elever ska utveckla ett eget kunnande. Observationer utgjorde den främsta insamlingsmetoden och kompletterades med intervjuer och audiovisuellt material. Utöver sex observationer av lektionstillfällen genomfördes intervjuer med 2 lärare och 5 instruktörer. Metoden för bearbetningen av materialet var en kvalitativ innehållsanalys, där kategorier skapades inom vilka datamaterialet sorterades och analyserades. Studien bygger på Galperins teori om det stegvisa lärandet. Teorin talar om hur instruktioner kan och bör struktureras samt hur elever utvecklar lärandet med hjälp av rätt orienteringsbas (instruktioner). Det specialpedagogiska fältet kopplas i studien till resultatet genom att Galperins teori och metod kan ses som ett sätt att förebygga svårigheter och att anpassa när svårigheter uppstår. En första slutsats i studien är att de instruktioner som ges innan en uppgift ska genomföras inte är tillräckliga utan att lärare och instruktörer ger elever fortlöpande anpassade instruktioner. De instruktioner som används när eleverna inte själva klarar av att utföra uppgifterna är till stor del muntliga och ges till en eller en mindre grupp elever. Studien visar att instruktionerna hjälper eleverna att klara av att genomföra uppgifterna och att detta tycks ha att göra med att instruktionerna ger eleverna förståelse för materiella objekt och symboler och hjälper eleverna att komma tillbaka till orienteringsbasen. En andra slutsats i studien är att eleverna behöver en orienteringsbas som tar hänsyn till den komplexa undervisningsmiljön som kännetecknas av att eleverna behöver klara av att samspela med djur och att hantera den egna kroppen. Eleverna behöver instruktioner för hur de ska göra detta och studien visar att det behöver ske en växelverkan mellan agerande och orienteringsbas, där eleven i de oförutsägbara situationer som uppstår behöver få anpassade och fortlöpande instruktioner. 

 • Karlsson, Mari
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Larsson, Jörgen
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Från bild till förståelse: En studie om bildstödets betydelse för textförståelse2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Bredwad, Linnéa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Wikman, Carina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Det sociala klimatet i lärandemiljöer: En pilotstudie kring självskattningsverktyget MAVIS möjligheter att vägleda och stödja förändringar i två lärargrupper i en grundskola.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läroplan, styr- och policydokument gynnar ett relationellt förhållningssätt och fastställer att skolan ska arbeta för inkludering. Forskning visar att det finns samband mellan elevers välbefinnande och studieresultat och skolans/gruppens lärandemiljö. Trots detta är området nedprioriterat vilket gör det angeläget att studera. Studien som kan ses som en explorativ pilotstudie undersöker hur lärare i två lärargrupper bedömer, genomför och arbetar med lärandemiljön utifrån en självskattning. Syftet är att undersöka om modellen av det sociala klimatet och självskattningsverktyget MAVIS kan användas inte enbart för att beskriva, utan också för att vägleda och stödja förändringar av det sociala klimatet och lärandemiljön i grundskoleklasser. Verktyget är utvecklat utifrån en modell av det sociala klimatet som även är uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Modellen stödjer analys, utvärdering och utveckling av värderingar och målsättningar inom skolans organisation. Tio lärare, varav sex undervisande i en årskurs 7 och fyra i en årskurs 8 har deltagit i studien. ”Mixed methods” har använts vilket innebär en metodansats som både är kvalitativ och kvantitativ. Datainsamlingen har genomförts genom att informanterna har ifyllt enkäten MAVIS, diskuterat och samtalat under inspelning samt fyllt i en frågeenkät med öppna frågor. Resultatet visar att modellen för det sociala klimatet och skattningsverktyget kan användas för att upptäcka utvecklingsområden i lärandemiljön. Det kan stödja lärarna att fokusera ett område och främja reflektion, diskussion och samarbete. Chanserna till framgångsfullt förändringsarbete ökar genom ett bottom-up-perspektiv där praktikerna själva får definiera behoven och insatserna och eftersom MAVIS styr in arbetet mot miljön fokuseras gruppen istället för individen, något som kan leda till ökad inkludering.  

 • Suarez, Camilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Nordenhed, Celine
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Interaktion och goda relationer – viktiga inkluderingsaspekter i förskolan: Hur skattningsprogrammet Inclusive Classroom Profile kan synliggöra och skatta inkluderande verksamheter i förskolan2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ability to participate in adequate relationships with peers and with adults is highlighted in research as important for all children’s development and learning. Research also shows that children who have difficulties with social interactions may be excluded from the peer group social context, if observant adults do not take an active and supportive role to facilitate peer interactions. To ensure that all children regardless of needs nor disability are given the opportunity to develop and learn, the preschool systematically and continuously needs to evaluate how they operate with the task of supporting children’s social relationships and participation. Inclusive Classroom Profile (ICP) is a structured observation rating scale developed recently in the UK and used in several contexts (i.e. United States) to measure quality in inclusive preschool settings based on twelve areas that are particularly important to consider for children with special educational needs.The aim of this study is to analyse and discuss two of the twelve contents of the ICP program, and to investigate its usefulness in the Swedish preschool. These contents are adult relationships with children and adult support in child interactions with peers. This study is a part of a project called Play and interaction for all children in inclusive preschool environments, initiated by the Department of Special Education, Stockholm University. The study is based on a qualitative research approach and is based on interviews with five preschool teachers and four observations in preschool learning environments.

  The result shows that the ICP can be a tool for development of an inclusive early childhood program in a Swedish context, both as a self-assessment tool and as a quality improvement tool. The two areas that have been estimated in the ICP have been perceived as relevant to the studies participants because of its importance for children`s development and its correlation with the Swedish preschool curriculum. However, there are certain concepts and formulations in the ICP that has brought objections during the interviews, for example, adults consistently ignore children´s efforts to interact with peers and adults consistently ignore children´s effort to interact with peers. Based on these reports, it seems that some formulations should be adapted or explained in the comments. The assessments made through the ICP make it possible to capture shifts in the quality of interactions that take place in the various inclusive activities. The quality differences have been made visible and evident by the ICP tool. This indicates that the ICP may be useful to estimate and evaluate operations, both in order to make improvements and also to reduce shortcomings in the learning environments. This is an important goal to achieve, especially considering that an equitable preschool with good quality may have a great impact for children in vulnerable situations.

 • Public defence: 2017-11-14 10:00 sal 14, hus 5, Kräftriket, Stockholm
  Neuner, Christoph
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  On Supersingular Perturbations2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis consists of four papers and deals with supersingular rank one perturbations of self-adjoint operators and their models in Hilbert or Pontryagin spaces. Here, the term supersingular describes perturbation elements that are outside the underlying space but still obey a certain regularity conditions.

  The first two papers study certain Sturm-Liouville differential expressions that can be realised as Schrödinger operators. In Paper I we show that for the potential consisting of the inverse square plus a comparatively well-behaved term we can employ an existing model due to Kurasov to describe these operators in a Hilbert space. In particular, this approach is in good agreement with ODE techniques.

  In Paper II we study the inverse fourth power potential.While it is known that the ODE techniques still work, we show that the above model fails and thus that there are limits to the above operator theoretic approach.

  In Paper III we concentrate on generalising Kurasov's model. The original formulation assumes that the self-adjoint operator is semi-bounded, whereas we drop this requirement. We give two models with a Hilbert and Pontryagin space structure, respectively, and study the connections between the resulting constructions.

  Finally, in Paper IV, we consider the concrete case of the operator of multiplication by the independent variable, a self-adjoint operator whose spectrum covers the real line, and study its perturbations. This illustrates some of the formalism that was developed in the previous paper, and a number of more explicit results are obtained, especially regarding the spectra of the appearing perturbed operators.

 • Public defence: 2017-11-14 10:00 William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Uzdavinys, Povilas
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Biochemistry and Biophysics.
  Establishing the molecular mechanism of sodium/proton exchangers2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Sodium/proton exchangers are ubiquitous secondary active transporters that can be found in all kingdoms of life. These proteins facilitate the transport of protons in exchange for sodium ions to help regulate internal pH, sodium levels, and cell volume. Na+/H+ exchangers belong to the SLC9 family and are involved in many physiological processes including cell proliferation, cell migration and vesicle trafficking. Dysfunction of these proteins has been linked to physiological disorders, such as hypertension, heart failure, epilepsy and diabetes.

  The goal of my thesis is to establish the molecular basis of ion exchange in Na+/H+ exchangers. By establishing how they bind and catalyse the movement of ions across the membrane, we hope we can better understand their role in human physiology.

  In my thesis, I will first present an overview of Na+/H+ exchangers and their molecular mechanism of ion translocation as was currently understood by structural and functional studies when I started my PhD studies. I will outline our important contributions to this field, which were to (i) obtain the first atomic structures of the same Na+/H+ exchanger (NapA) in two major alternating conformations, (ii) show how a transmembrane embedded lysine residue is essential for carrying out electrogenic transport, and (iii) isolate and recorde the first kinetic data of a mammalian Na+/H+ exchanger (NHA2) in an isolated liposome reconstitution system.

 • Book, Emma
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Bergman, Jonna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Kan anställningsotrygghetens negativa konsekvenser mildras av transformativt ledarskap?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ökad osäkerhet på arbetsmarknaden har lett till att allt fler uppleveranställningsotrygghet, vilket har visats påverka både individ ochorganisation negativt. Samtidigt har transformativt ledarskapsammankopplats med positiva konsekvenser för både hälsa ocharbetsrelaterade attityder. Syftet med studien var att fastställasambanden mellan kvantitativ respektive kvalitativanställningsotrygghet och arbetstrivsel, organisationsengagemang ochpsykisk hälsa, samt att undersöka om transformativt ledarskap kanmildra dessa samband. En enkätundersökning som besvarades av 467medlemmar från ett fackförbund utfördes och därefter beräknades trehierarkiska multipla regressionsanalyser med arbetstrivsel,organisationsengagemang respektive psykisk hälsa som beroendevariabler. Studien erhöll negativa samband mellan kvalitativanställningsotrygghet och arbetstrivsel, organisationsengagemangrespektive psykisk hälsa, samt ett negativt samband mellan kvantitativanställningsotrygghet och psykisk hälsa. Undersökningen kundevidare påvisa att en hög grad av transformativt ledarskap mildradesambandet mellan kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk hälsa.Eftersom anställningsotrygghet påverkar både individ ochorganisation är satsningar på transformativt ledarskap därmed bådeviktigt och betydelsefullt.

 • Sunna, Antonia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Adler, Tobias
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Påverkar volym och talhastighet upplevelsen av emotionella uttryck i ljud?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sambandet mellan emotionella uttryck och tonhöjdsegenskaper i tal har tidigare undersökts, men få studier har gjorts av andra ljudegenskaper av emotionella uttryck. Denna studie undersöker volym och talhastighetens påverkan på människors förmåga att sortera emotionella uttryck, och om det finns andra variabler som används när denna information plockats bort. Hypotesen är att det blir svårare att sortera när denna information inte längre finns tillgänglig. Till studien rekryterades 62 deltagare, varav 56 av dessa användes i analysen. Deltagarna randomiserades till en kontrollgrupp och tre experimentgrupper, i vilka volym, talhastighet, samt volym och talhastighet normaliserats till respektive variabels medianvärde. De fick lyssna på och sortera ljudfiler där skådespelare gestaltade olika emotionella tillstånd. Multidimensionell skalning (MDS) användes för att skapa en karta över avståndet mellan emotioner och multipla regressioner utfördes för att hitta förklaringar till MDS-lösningarna. Resultatet tyder på att det är svårare att urskilja de emotionella uttrycken när volym och talhastighet normaliserats. Vad i ljudet som används istället undersöks med multipel regression. Resultaten kopplas till befintliga emotionsmodeller och slutsats dras om att volym och talhastighet verkar vara viktiga för sortering av emotionella ljud.

 • Åsberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Artursson, Maud
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Samverkan inom Elevhälsan: En intervjustudie med olika professioner inom elevhälsan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Berggren, Ann
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Förebyggandet av hög personalomsättning: en kvantitativ analys av möjliga prediktorer för avsikten att lämna en organisation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hög personalomsättning är ett kostsamt problem för organisationer. I försök att motverka problemet har forskare försökt hitta personalomsättningens orsaker. Arbetstagares avsikt att lämna en organisation har visat sig vara en viktig prediktor för omsättning och därför har forskare studerat orsaker till denna avsikt. Syftet med denna undersökning var att undersöka de prediktorer som tidigare forskning visat kan vara signifikanta för avsikten att lämna en organisation: socialiseringstaktiker; organisationsengagemang; övergripande rättvisa; och medarbetarbeteenden. Undersökningen som här genomförts bestod av 74 deltagare som hade jobbat på sin arbetsplats i max sex månader och rekryterades via tillgänglighetsurval. Datainsamlingen skedde genom en webbenkät med självskattningsformulär. En multipel regressionsanalys visade att övergripande rättvisa och investerande kontra fråntagande socialiseringstaktiker var signifikanta prediktorer för avsikten att lämna organisationen. På grund av att urvalet var ett relativt litet snöbollsurval utan stor varians i demografisk bakgrund bör inga stora slutsatser dras utifrån detta resultat, men resultatet kan inspirera till vidare forskning inom ämnet.

 • Svensson Dahlbom, David
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Uppstår beslutskonsolidering vid partners beslut?: Om hur minnet av fakta förändras efter ett genomfört val2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Beslutskonsolidering är en process som sker i beslutsfattarens huvud

  och innebär att det valda alternativet fortsätter att särskiljas från övriga

  alternativ även efter att beslutet fattats. Detta kan ske genom att den

  subjektiva värderingen av fakta förändras eller genom att minnet av

  själva fakta förändras. Studiens syfte var att undersöka om

  beslutskonsolidering uppstår hos en individ även när denne själv inte

  fattat beslutet. I en beslutssituation mellan två bostäder fick hälften av

  de 196 deltagarna välja bostad själva medan hälften informerades om

  vilken bostad deras partner valt. Effekten av beslutskonsolidering

  bedömdes för båda grupperna genom att mäta hur mycket deltagarna

  förvrängt fakta till vald bostads fördel. Studien gav ej signifikanta

  effekter, dock var effekterna hos gruppen med partners val närmre

  signifikansnivån. En för kort tid mellan studiens presentationsfas och

  återgivningsfas tros vara anledningen till avsaknaden av signifikanta

  konsolideringseffekter.

 • Hammarstam, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Vad gör medarbetare tillfredsställda?: Relativ betydelse av lön, personlighet och arbetsklimat för tillfredsställelse med lön och arbetet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lönetillfredställelse och arbetstillfredsställelse bland anställda är viktiga arbetsrelaterade attityder som är relevanta för organisationers lönsamhet och för anställdas välmående. Hittills har forskningen lagt fokus på arbetsklimatets betydelse för löne- och arbetstillfredsställelse men personlighetens tänkbara betydelse har med tiden blivit allt mer uppmärksammad. Syftet med föreliggande studie var att undersöka den relativa effekten av lönens storlek, personlighet och arbetsklimat för lönetillfredsställelse och arbetstillfredsställelse bland anställda. Enkätdata bland medarbetare i ett svenskt industriföretag (N=249)  analyserades med hierarkisk multipel regressionsanalys. Resultatet visade att faktisk lön och personlighet hade en relativt liten betydelse för löne- och arbetstillfredsställelse medan arbetsklimatet förklarade högre andelar av variationen i båda aspekterna av tillfredsställelse. Studien kan bidra till forskningen kring hur löne- och arbetstillfredsställelse uppstår och resultaten kan ge en riktlinje till arbetsgivare hur de på bästa sätt kan arbeta för att få sin personal att känna tillfredsställelse med lön och arbete. 

 • Riise, Sofia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Tschöp, Jessica
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Har det sociala stödet från chef, kollega och privatliv olika betydelse för arbetsmotivationen?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att socialt stöd har en betydelse för arbetsmotivationen, samtidigt som forskningen är oense gällande stödets effekt beroende på om stödet kommer från chef, kollega eller privatliv. Studiens syfte var att undersöka den relativa betydelsen av socialt stöd från kollegor, chefer respektive privatliv på arbetsmotivation utifrån teorin Self Determination Theory:s tre motivationstyper amotivation, yttre motivation och inre motivation. Datainsamlingen gjordes via en elektronisk enkät och svar insamlades från 205 personer. Av resultatet från tre hierarkiska regressionsanalyser framkom att socialt stöd från kollega var en signifikant prediktor för amotivation och inre motivation, medan de övriga två stöden inte predicerade arbetsmotivation. Möjliga förklaringar till resultatet kan vara en inverkan av rådande organisationsstruktur, generationsskillnader samt kulturella skillnader vilka kan påverka vilket stöd den anställde har störst behov av för att uppleva sig motiverad på arbetsplatsen.

 • Bjurenfors, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  För elevernas skull: Skolinspektionens kritik mot skolor som fått vitesföreläggande2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish compulsory education system is not seen as high quality according to the (OECD, 2015). Instead eyes are turning towards Finland and Singapore for best practice. Sweden's results are falling in international assessments such as PISA and TIMMS (Skolverket, 2016a/2016b), despite high expenditure per capita and several education reforms lately, such as a new curriculum and new teacher training education. The Swedish Schools Inspectorate scrutinizes schools with the objective to ensure a good education in a safe environment and to sustain nationwide equity. The authority therefore has a decisive role in judging the quality of schools in Sweden. The objective of this thesis is to study the criticism of Swedish Schools Inspectorate towards schools that have received a penalty for not abiding the law. The data consists of six school inspection reports seen as a case. Qualitative analysis is used building on discourse analysis theory. The findings of the research are that discipline and value-based issues are two of the areas discussed most in the criticism of the Swedish Schools Inspectorate. The inspectors also seem to look for discrepancies between documents and school staff. Different groups have the power to express themselves on various issues, such as special educators in student health. The pupils are also given a strong voice and space to define their school in the reports.

 • Holdar, Susanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Pajovic, Henrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Bedömning inför yrkeslivet: En studie av APL-handledares bedömning av kunskap hos elever från gymnasiesärskolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår studie har vi studerat handledarnas bedömningspraktik under perioder av Arbetsplatsförlagt lärande (APL) för elever på gymnasiesärskolans nationella program. Vi har tagit inspiration från fenomenografisk metodansats och har använt sociokulturell och konstruktivistisk teori som teoretisk utgångspunkt. Vi har intresserat oss för hur handledarna upplever sitt uppdrag och vilka anpassningar de gör för att kunna bedöma den här elevgruppen.  För att få information har vi gjort åtta intervjuer med handledare, på olika typer av arbetsplatser, som har erfarenhet av att handleda elever med intellektuella funktionsvariationer. För att få tillgång till handledarnas upplevelser har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer.

  Resultatet visade att handledarna utgick från elevernas intressen när de planerade för de uppgifter eleverna skulle göra under sin APL-period, utan att för den skull, ge dem andra uppdrag än det som ingick i arbetet på respektive arbetsplats. Handledarna gjorde olika anpassningar för att göra det möjligt att genomföra moment som eleverna upplevde som svåra. Anpassningarna togs bort när handledarna bedömde att de inte längre behövdes. Handledarna upplevde att de ställde lägre krav på elever med intellektuella funktionsvariationer och fokuserade på att stärka elevernas självförtroende då man menade att det var grunden för att de skulle kunna utveckla sin fulla potential. Slutligen uttryckte handledarna en oro över att de hade för lite kunskap om vad elevernas intellektuella funktionsvariation innebar och önskade ett närmare samarbete med skolorna.

  Vi ser att det finns ett behov av att skapa en plattform där skolor och företagen kan samarbeta så att företagen vågar ta emot elever med intellektuella funktionsvariationer som APL-elever och få det stöd som de saknar i dagsläget. 

 • Björnsson, Malin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Hellström, Lena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Möjligheter och utmaningar med läsförståelsetest: speciallärares upplevelser av screening2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ellingsson, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Att skriva om det man inte kan se: En studie om skrivandet hos punktskriftsläsande elever2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien omfattade 23 berättande texter från elever med blindhet i årskurs 6 och årskurs 9, hämtade från de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. I studien granskades texterna utifrån språkbruk, variation i ordanvändning och meningsbyggnad samt det beskrivande språk som fanns att finna i form av adjektiv och gestaltande beskrivningar. Analys av texter skedde på ordnivå, meningsnivå och innehållsnivå. Studien grundades på tidigare forskning, som visat att elever med blindhet använder färre adjektiv och mer konkreta substantiv i berättande text, som utgår från elevernas fantasi, jämfört med seende elever. I studien hänvisas också till tidigare forskning, som beskriver en annorlunda begreppsbildning och utveckling av mentaliseringsförmåga hos barn med blindhet jämfört med seende barn.

  Resultaten av textanalyserna visade att de undersökta texter som höll ett högre ordantal också ofta höll en högre kvalitativ nivå vad gällde meningsbyggnad och beskrivande språk. Texter skrivna av elever i årskurs 9 var längre och innehöll fler abstrakta substantiv än texter skrivna av elever i årskurs 6. Av de texter som höll högst kvalitet vad gäller meningsbyggnad och innehåll var övervägande delen texter skrivna av flickor. Missuppfattade ord eller uttryck gick att finna både bland adjektiv och i gestaltande beskrivningar. Där missuppfattningar gick att hitta anknöt de gestaltande beskrivningarna ofta till visuella begrepp eller upplevelser. i diskussionen reflekterades kring språk- och begreppsutveckling hos elever med blindhet och vilka konsekvenser som den kan ge på skrivandet. I de sammanfattande reflektionerna diskuterades implikationer för undervisnignen och aspekter som behöver beforskas vidare.

 • Olsson, Karolina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Cederlund, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Arbete med extra anpassningar i matematik: En intervjustudie med lärare i grundskola och grundsärskola2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att förtydliga skolans ansvar med att erbjuda alla elever stöd och stimulans genomfördes en ändring i Skollagen år 2014. Skolinspektionens granskning visade att skolors arbete med extra anpassningar behövde utvecklas för att kunna erbjuda alla elever det stöd som de är i behov av. Syftet med studien var att undersöka hur lärare tolkar begreppet extra anpassningar och hur lärare beskriver förutsättningar för arbetet med extra anpassningar i ämnet matematik inom grundskola och grundsärskola. Studien är baserad på en kvalitativ metod och datainsamlingen är gjord genom semistrukturerade intervjuer med fyra grundskollärare och två grundsärskolelärare inom skolår 1-6. Resultatet visar att hur lärare tolkar begreppet extra anpassningar kan kopplas till hur läraren definierar ordinarie undervisning. Anpassningar vars avsikt är att ge enskild elev stöd kan även utformas som en del av den ordinarie undervisningen på gruppnivå. Hur personal och elever är organiserade anser lärare påverkar arbetet med extra anpassningar. Lärarna beskriver ett visst samarbete och kollegiala diskussioner mellan kollegor och skolans elevhälsoteam men att det arbetet kräver fortsatt utveckling.

  Nyckelordextra anpassningar, matematik, grundskola, grundsärskola

 • Emtfors Nilsson, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Oinonen, Anne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Gymnasieelevers uppfattningar om svåra ord och strategier för ordförståelse: En intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Försämrade PISA-resultat (Skolverket, 2013) i läsförståelse hos svenska ungdomar har lett till att Skolverket satsar på fortbildning för lärare i läsande och skrivande i alla skolans ämnen. En av de viktigaste delkomponenterna för god läsförståelse är ordförrådet och vi intresserade oss därför för svåra ord i skolans texter. Syftet med denna fenomenografiskt inspirerade intervjustudie var att undersöka vilka ord gymnasieelever uppfattar som svåra i skolans texter, vilka strategier de säger sig ha för att möta svåra ord, och hur de anser att lärare kan arbeta med ordförståelsen i undervisningen. Samtidigt ville vi undersöka om läs- och skrivsvårigheter eller andraspråksbakgrund kunde påverka elevers uppfattningar om ovanstående. Fokusgruppsintervjuer har genomförts med tre grupper bestående av totalt 19 elever. En grupp bestod av elever med någon dokumenterad läs- och skrivproblematik och en med elever som läser svenska som andraspråk. Den tredje gruppen bestod av elever med svenska som modersmål, och utan några kända läs- och skrivsvårigheter.

  Resultatet visade att även gymnasieelever, som diagnosticerats med läs- och svårigheter i grundskolan, fortfarande påverkas av förmågan att kunna avkoda text när de möter nya och svåra ord i texten. Dessa elever använder gärna hjälpmedel som skolan erbjuder och tar hjälp av sin familj. Det framgick att denna elevgrupp ger uttryck för en negativ självbild som lärare bör känna till. När det gäller elever med andraspråksbakgrund kan lärare i högre grad använda den språkkunskap som eleverna besitter genom att utveckla sina kunskaper om translanguaging. Dessa elever menade också att de var motiverade för att arbeta med ordförståelse. Eleverna utan vare sig vare sig läs- och skrivproblematik eller andraspråksbakgrund beskriver hur de undviker att ta reda på svåra ords betydelser och poängterar att lärarna kan hjälpa dem genom att arbeta med orden strukturerat och varierat. De menar också att högläsning är ett bra sätt att använda för ordförståelse. Eleverna i vår studie säger sig gynnas av att lärare aktivt och strukturerat och med ett språkutvecklande arbetssätt lyssnar på, tar hänsyn till och anpassar undervisningen utifrån elevers olika förutsättningar. Speciallärares kompetens behövs för att hjälpa lärare att hålla fokus på detta arbete.

 • Salomonsson Ahlsgård, Ulrika
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Milton, Carina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Bedöma elevers stavning: Lärarskattningar av elevers stavningsfärdigheter2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Iskander, Marie
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Valdt Liljeström, Caroline
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Lärares uppfattningar av andraspråkselevers språkutveckling2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Olsson, Karolina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Cederlund, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Arbete med extra anpassningar i matematik: En intervjustudie med lärare i grundskola och grundsärskola2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Åbonde, Lena
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Strömbom, Carina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  "Jag har typ en tallinje i huvudet": Elevers upplevelse av träning med applikationen Vektor2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur elever i behov av särskilt stöd i matematik beskriver sin upplevelse av träning med applikationen Vektor och om de uttrycker någon förändring av sina grundläggande strategier efter träning. Flera forskare är överens om att arbeta med hjälp av digitala verktyg får effekter på elever både när det gäller kunskap och motivation. Vad det är som gör att de blir motiverade och lär sig mer och om effekterna sitter i, finns det delade meningar om. Åtta elever i behov av särskilt stöd i matematik från två olika skolor i Mellansverige arbetade med applikationen Vektor vid 15 tillfällen. I applikationen tränade eleverna på talkamrater, tallinjen, pussel och arbetsminne. För att genomföra studien användes en blandad metod för att få in olika sorters datamaterial, materialet bestod av 16 intervjuer, 120 observationer, 120 enkäter samt statistik som samlades in när de utförde träningen av applikationen. Resultatet av studien visade att samtliga elever uttryckte att matematiken blev roligare med hjälp av en surfplatta och att de ville fortsätta att lära sig matematik med hjälp av ett digitalt verktyg. Minnesträningen var den del av träningen som väckte mest känslor både negativa och positiva. Eleverna upplevde att de hade börjat tänka med andra strategier och även automatiserat vissa enklare beräkningar efter träningen. Dock visades liten påverkan på elevernas uttryckta uppfattning om ämnet matematik efter träningsperioden. Studiens resultat styrker att användandet av ett digitalt verktyg är specialpedagogiskt intressant.

 • Lundgren, Joakim
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Emotional intelligence, need for cognition and cognitive reflective ability related to attitudes towards a further training program among preschool staff2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are currently scarce research regarding further training programs and employees’ attitudes toward them. This present work examined 95 preschool employees from one municipal community in matters of emotional intelligence, need for cognition, and cognitive reflective ability and how these influenced their attitudes toward a further training program called International Child Development Programme, ICDP (study 1). Six participants were also interviewed in regards to more organizational aspects of the ICDP-training and their experiences of the program’s implementation in the actual worksituation (study 2). The results of study 1 showed a positive relationship between emotional intelligence and attitudes toward the program. Study 2 revealed lack of follow-ups and sustainability of the program in the real-life work-situation. Suggestions for countering these flaws as well as a more individually focused approach in embracing, applying and maintaining the teachings of a further training program are discussed. 

 • Westling, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Effects of secure priming and performance feedback on creativity2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study assessed the effects of secure priming, referring to attachment security and a sense that the world is safe, and performance feedback on people’s creativity. It was hypothesized that the induced positive mood and motivation would redistribute resources away from self-protection towards self-worthiness and a more exploratory mind- set, enabling curiosity, expansive reasoning and creativity. 92 psychology students completed an online experiment with factorial design, followed by assessments of cognitive ability and attachment style. Results provided a significant correlation between cognitive ability and creativity, a close to significant difference in creativity between secure and dismissing attachment, but no significant effects of secure priming or gamification. Methodological limitations that may have reduced the strength of the conditions and the likelihood of detecting significant effects were discussed. 

 • Svensson, Daniel
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Tillfredsställelse med lön och lönesystem bland arbetare och tjänstemän på ett industriföretag2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
 • Renlund, Ida
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Åman, Caroline
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Att arbeta med barns lek och samspel i förskolan med hjälp av programmet Play Time/Social Time?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Playing and socializing is of great importance for children's fellowship, participation and inclusion in preschool. Research show that children in need of special education are at risk of exclusion from playing and socializing with other children for various reasons. This study takes a qualitative approach aimed at describing and analyzing the Play Time/Social Time (PT/ST) program and its utility in the inclusive milieu of the Swedish preschools.  The PT/ST program strives to give each and every child the opportunity to develop the skills needed for social interplay in order to create a positive experience that can contribute to increased participation and inclusion for all. Data was collected from five semistructured interviews with a preschool teacher as well as observations from two lessons and two activities from the program PT/ST, all of which were supervised by the same teacher and involved four children. The analysis takes its inspiration from phenomenology, which seeks to find the units of purpose and meaning within the studied phenomenon. We explore the meeting between, and utility of, the PT/ST program with regards to the Swedish preschool system. The interrogated preschool teacher holds the learning of social interplay and social competence to be the most significant lesson the preschool can impart on young children, and that PT/ST could be useful towards this end. It could also create a unified approach towards giving all children equal opportunity for participation. The conclusion we draw is that the intentions of the preschool teacher will matter greatly for how they assess and work with the interplay and socializing between children. The PT/ST program will not alone guarantee any increased social competence, but could create the conditions and opportunities for each and every child to gain the experience and knowledge of social interplay through playtime in an inclusive preschool setting.

   

 • Hult, Åsa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Åseby Lindahl, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Tillgängliga lärmiljöer: en fallstudie av elevers skollivsvärld i en skola som arbetat med Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Sainio, Hanna-Kaisa Maaria
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  A voz (in)visível da tradutora no livro Trollkarlens Hatt / Finn Family Moomintroll / A Família dos Mumins: Oito ocorrências da tradução para o português através do inglês do texto original em sueco.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper is the result of a qualitative research of the translation of the book Trollkarlens Hatt, Finn Family Moomintroll, A Família dos Mumins written by the Finnish author Tove Jansson. The (in)visibility of the translators Elizabeth Portch of the English version and Mafalda Eliseu of the Portuguese version is evaluated through eight excerpts of translation. The analysis of the methods used in these translations confirms the theory of children ́s literature: the phenomena of domestication and foreignization appear as a balanced compromise, however, with the focus on the target culture and language, in a dialogue with the reader. In addition, there are other considerations that intervene in the decision-making of the translator: stylistic and personal preferences. Also a certain dominance of the English language could have been discussed, but for the difficulty that a third language causes in the analysis, that must be preserved for future studies

 • Sainio, Hanna-Kaisa Maaria
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  CSR in Brazil: The impact of culture and values2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  CSR, Corporate Social Responsibility, is growingly being adopted in Brazilian companies and other organizations. The literature about the phenomenon suggests that in Brazil, like in many developing countries, the nature of CSR is strongly based on philanthropic culture for historical, political, and social reasons. Another explanation is the weak institutional framework, practically forcing non-governmental actors such as the private sector to take responsibility over social issues. This study aims to explore and analyze the values and culture behind CSR decisions and practices in Brazil. The method used is qualitative, a descriptive content analysis, interpreting the GIFE Census 2014 with Hofstede’s cultural dimensions, and the World Values Survey 2014 of Brazil. The study findings show a strong tradition of collectivism, hierarchies, and power distance, the claimed institutional weakness, but also some cross-sectoral alignment of CSR practices. In CSR decisions, companies and corporate organizations seem economically more effective, but socially less inclusive. Individual and community organizations, and quite extensively also family organizations practice larger stakeholder inclusion, yet are more bureaucratic in their operations. Stakeholder participation could be described partly superficial and quite philanthropic, seen in the nature of social investments and activities. Values and culture can be combined to the decisions and practices of all management formats, but probably for different reasons. International influence is visible through the presence of MNCs, but also as a part of individual and community organizations through stakeholder activism and investments.

 • Zaia, Mary
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Democratic Transition in the Middle East and North Africa: A Case Study of Tunisia2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay consists of a case study of Tunisian democratization process which came along the events of the Arab spring in 2010-11. The aim of the research is to understand why Tunisia took a distinctive path during the uprisings in the Middle East and North Africa in 2010-11. The case study is within the theoretical framework of traditional democratization literature. These theories are modernization theory, historical sociology and the agency approach. Using the methodological approach of qualitative content analysis, I have analyzed academic articles and come to the conclusion that seven factors played a crucial role for democracy in Tunisia: (1) increased level of education, (2) increased level of information, (3) existing formal and informal organizations in the civil society, (4) transnational power structure, (5) the size of coercive apparatus, (6) compromises among political actors and (7) existing political community. I argue that both the structure of the civil society and the political foundation in Tunisia played a vital role for the distinctive path it took towards democracy. 

 • Bengtsson, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Turkiskt trauma: En studie av Turkiets förändrade utrikespolitik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lundqvist, Carina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Widuss, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Matematiksvårigheter är när de har problem med typ allt: En undersökning om hur speciallärare uppfattar elev i matematiksvårigheter2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Jankowski, Annika
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Schulz, Catarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Decimaler - ett problem?: En kvantitativ studie om elevers förståelse av decimaltals storlek i årskurs 92017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Streißnig, Christoph
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Confined Brownian Motion: Fick-Jacobs Equation and Stochastic Thermodynamics2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Brownian motion conned in a two dimensional channel with varying crosssectionunder the inuence of an external force eld is examined. In particular,a one dimensional equation approximately describing the dynamics of the Brownianparticles is derived, a generalization of the well known Fick-Jacobs equation.This generalized Fick-Jacobs equation is numerically veried by Browniandynamics simulations for a special case of the external force eld. Furthermorethe generalized Fick-Jacobs equation is investigated in the context of stochasticthermodynamics.

 • Andersson, Karolin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Biström, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Inkluderande arbetssätt för elever med utvecklingsstörning: Lärares uppfattningar om en skola för alla2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Elfström Kindgren, Louise
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Lindberg, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Mycket snack och lite verkstad, eller mycket verkstad och lite snack: Lärares upplevelser av att undervisa elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd på mellanstadiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur lärare i grundskolan beskriver att de arbetar med elever med autismspektrumtillstånd (AST) och med elevernas möjligheter till inflytande i undervisningssituationen. Elever med AST uppvisar begränsningar i utvecklingen av socialt samspel och ömsesidig kommunikation, samt med repetitiva och stereotypa beteendemönster och begränsade intressen. De här svårigheterna kan påverka elevernas skolprestationer och leda till skolsvårigheter. Forskning visar att antal elever med diagnosen AST i samhället markant ökar vilket gör AST till en av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna i Sverige idag. Fram till att den nya skollagen trädde i kraft 1 juli 2010 mottogs elever med diagnos inom AST i grundsärskolan. Därefter tillhör de den ordinarie grundskolan och enligt Lgr 11 skall läroplanen anpassas efter respektive elevs förutsättningar. Mycket av den forskning som finns idag kring elever med AST och skolsvårigheter fokuserar till stor del på generella anpassningar utifrån funktionsnedsättningen, men det finns begränsat med forskning kring vad eleven själv har för inflytande i olika undervisningssituationer kring sina behov. Studien grundas på intervjuer med tio lärare i grundskolans årskurs 4-6, därefter gjordes en kvalitativ analys av innehållet i det insamlade empiriska materialet. Resultatet visar på att lärarna upplever sitt arbete med elever med AST som utvecklande, och att lärarna i hög grad använder sig av olika typer av pedagogiska strategier för att lyckas i undervisningen. Lärarna beskriver såväl generella som individuella anpassningar. Lärarna beskriver svårigheter gällande delaktighet och inflytande hos eleverna i olika undervisningssituationer. I studien framkommer en tydlig önskan om ökad kunskap hos lärarna inom AST, möjlighet till kollegialt lärande och mer tid till att anpassa sin undervisning. Den begränsade forskning som finns om skolsvårigheter hos elever med AST och den tidsbrist som lärarna upplever, kan i kombination utgöra eventuella hinder i arbetet med elever med AST i olika undervisningssituationer.

   

 • Andersson, Sofi
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Josefsson, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  "Grundsärskolan - vad är det?": Lärares erfarenheter av och förhållningssätt till samverkan mellan elever från skolformerna grundsärskola och grundskola2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Suarez Karlsson, Camilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Nordenhed, Celine
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Interaktion och goda relationer – viktiga inkluderingsaspekter i förskolan: Hur skattningsprogrammet Inclusive Classroom Profile kan synliggöra och skatta inkluderande verksamheter i förskolan.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ability to participate in adequate relationships with peers and with adults is highlighted in research as important for all children’s development and learning. Research also shows that children who have difficulties with social interactions may be excluded from the peer group social context, if observant adults do not take an active and supportive role to facilitate peer interactions. To ensure that all children regardless of needs nor disability are given the opportunity to develop and learn, the preschool systematically and continuously needs to evaluate how they operate with the task of supporting children’s social relationships and participation. Inclusive Classroom Profile (ICP) is a structured observation rating scale developed recently in the UK and used in several contexts (i.e. United States) to measure quality in inclusive preschool settings based on twelve areas that are particularly important to consider for children with special educational needs.The aim of this study is to analyse and discuss two of the twelve contents of the ICP program, and to investigate its usefulness in the Swedish preschool. These contents are adult relationships with children and adult support in child interactions with peers. This study is a part of a project called Play and interaction for all children in inclusive preschool environments, initiated by the Department of Special Education, Stockholm University. The study is based on a qualitative research approach and is based on interviews with five preschool teachers and four observations in preschool learning environments.The result shows that the ICP can be a tool for development of an inclusive early childhood program in a Swedish context, both as a self-assessment tool and as a quality improvement tool. The two areas that have been estimated in the ICP have been perceived as relevant to the studies participants because of its importance for children`s development and its correlation with the Swedish preschool curriculum. However, there are certain concepts and formulations in the ICP that has brought objections during the interviews, for example, adults consistently ignore children´s efforts to interact with peers and adults consistently ignore children´s effort to interact with peers. Based on these reports, it seems that some formulations should be adapted or explained in the comments. The assessments made through the ICP make it possible to capture shifts in the quality of interactions that take place in the various inclusive activities. The quality differences have been made visible and evident by the ICP tool. This indicates that the ICP may be useful to estimate and evaluate operations, both in order to make improvements and also to reduce shortcomings in the learning environments. This is an important goal to achieve, especially considering that an equitable preschool with good quality may have a great impact for children in vulnerable situations.

 • Mårtensson, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Sköldunger, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Extra anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter: Lärares erfarenheter och upplevelser av att anpassa undervisningen och att dokumentera de anpassningar som görs2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skollagen framgår att skolans viktiga uppgift är att utforma undervisningen så att alla elever ges rätt förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förmågor och behov. För elever i läs- och skrivsvårigheter kan lärarens kompetens i att anpassa undervisningen spela en avgörande roll på elevens väg mot ökad måluppfyllelse. Utifrån detta väcktes ett intresse att undersöka hur erkänt skickliga lärare utformar och anpassar sin undervisning i mötet med elever i läs- och skrivsvårigheter. Studiens syfte är att utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt ta reda på några lärares upplevelser i arbetet med extra anpassningar. Studien undersöker även hur rutiner gällande extra anpassningar organiseras och dokumenteras. Genom att både intervjua och samla in dokument blev det en form av triangulering för att bredda empirin i studien. Resultatet i studien visar att lärarna som anses skickliga av andra i organisationen undervisar utifrån ett sociokulturellt förhållningssätt och anpassar undervisningen för alla elever oavsett behov. Flera skolor saknar specialpedagogisk kompetens och där upplever lärarna en ensamhet i arbetet med att utforma extra anpassningar för elever i behov av stöd. Skolornas rutiner gällande dokumentation av extra anpassningar skiljer sig åt vilket enligt resultatet kan bero på hur insatt och drivande rektor är. Det framgår också att lärarna i den här studien kan arbeta framgångsrikt med extra anpassningar i undervisningen oavsett dokumentation eller inte. Saknas dokumentation blir det däremot svårare för alla inblandade att ta del av och utvärdera de insatser som görs för eleven. Detta blir extra tydligt vid övergångar och lärarbyten där tidiga insatser kan spela en avgörande roll för elevens fortsatta studier.

 • Höglander, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Lind, Sanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Språk tar tid: En kvalitativ undersökning av lärares och specialpedagogers erfarenheter av standardiserade screeingtester i grundskolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Wilson, Max, L.
  et al.
  Tony, Russell-Rose,Birger, Larsen,Hansen, PrebenStockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.Kristian, Norling,
  Proceedings of the 3rd European Workshop on Human-Computer Interaction and Information Retrieval2013Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Tedre, Matti
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Competing Claims to Computing as a Discipline (Invited talk)2015In: 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, University of Helsinki , 2015Conference paper (Refereed)
 • Stirna, Janis
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Capability Driven Development of Context-aware Enterprise Applications – Challenges, Approach and Experiences2015In: 5th Enterprise Engineering Working Conference, CIAO! Network , 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Enterprises are facing the need to adapt their businesses according to various situations in which their applications need to be used. To answer this challenge an EU FP7 project “Capability as a Service in digital enterprises” (CaaS) has been initiated. The aim of CaaS is to support the capture and analysis of changing business context in the design of information systems (IS) using the capability notion. Capability is seen as the ability and capacity that enables an enterprise to achieve a business goal in a certain context. The key rationale behind a capability driven approach is to capture the dependence of organizational and IS designs on application context and to provide explicit support for run-time adjustments according to changes in the application situation. The CaaS project is developing a methodology and a tool environment for capability driven development. We envision to further advance the service oriented paradigm and to develop context aware business capabilities by using Enterprise Modelling techniques as a starting point of the development process, capability design patterns for reuse of best practices, as well as composition of required capabilities and algorithms for run-time adjustment. This talk will address the main principles of the capability driven development methodology, as well as present the current experiences of capability design in three use case companies of the CaaS project – SIV AG (Germany) for business process outsourcing, Fresh T Limited (UK) for compliance management, and Everis (Spain) for capability management in e-government platforms.

 • Jalali, Amin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Aspect-Oriented Business Process Management (Extended Abstract)2017In: Business Process Management, Robert Clarisó, Henrik Leopold , Jan Mendling , Wil van der Aalst , Akhil Kumar , Brian Pentland , Mathias Weske , 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Separation of concerns has long been considered an effective and efficient strategy to deal with complexity in information systems. One sort of concern crosses over other concerns, which makes their management difficult. Aspect Orientation is a paradigm in information systems which aims to encapsulate cross-cutting concerns to overcome this problem. In the Business Process Management (BPM) area, Aspect Oriented Business Process Modeling aims to specify how this technique can support encapsulating cross-cutting concerns in process models. However, it is not clear how these models should be supported in the whole BPM lifecycle. Therefore, this thesis investigates how aspect orientation can be supported over the whole BPM lifecycle. This thesis has been carried out following the design science framework, and the result is presented as a set of artifacts (in the form of constructs, models, methods, and instantiations) and empirical findings. The artifacts support modeling, analysis, implementation/configuration, enactment, monitoring, adjustment, and mining cross-cutting concerns while supporting business processes using Business Process Management Systems. The use of these artifacts and their application shows that they can reduce the complexity of process models by separating different concerns.