12 1 - 50 of 76
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Petersen, Gustaf
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Redefining Influencers: Scrutinizing the Term Social Media Influencer from a Public Perspective and Examining its Role in the Modern Media Landscape2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper explores how influencers can be categorised using a self-administered questionnaire. In doing so, the study can contribute to an understanding of the phenomenon that is more extensive than what previous research has attributed. The focus of this paper is on how influencers can be better understood for the benefit of public relations (PR), marketing, and communication. The purpose of this project is to investigate whether the term influencers (short for social media influencers) are defined by scholars in a similar fashion to how the study sample categorises influencers. Thus, the research question of the study is to examine if the study sample finds the term influencer applicable to the five suggested categories that are stated in the survey. The results from this study show that scholars commonly confine the phenomenon of influencers to bloggers, vloggers, and instagrammers. However, the results from the survey indicate that the study sample has a broader perception of the phenomenon. According to the participants, all suggested categories are fitting the term influencer, namely: blogger/vlogger/instagrammer, celebrity, athlete, entrepreneur, politician. Although the latter, politician, is deemed the least fitting category. Thus, the findings in the study show that there is a discrepancy between the public perception of how to define influencers and previous research in the field. This implicates that public relation practitioners need to rethink how they perceive and apply influencer marketing. Using influencers for marketing purposes requires organisations to execute a thorough selection process to ensure a suitable partnership.

 • Ideberg Enlund, Louise
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Den offentliga baksmällan: En genusvetenskaplig studie kring Expressens representation av Kikki Danielsson och Plura Jonsson i relation till alkoholbruk  2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Alkohol är en stor del av den svenska kulturen på många olika sätt. Utifrån en kvalitativ innehållsanalytisk metod undersöker denna studie hur artisterna Plura Jonsson och Kikki Danielsson representeras i relation till alkoholbruk i artiklar. Syftet med studien är att kartlägga likheter och skillnader i representationerna och diskutera dem ur ett genusperspektiv, i avseende att öka förståelsen för vilka normer som (re)produceras kring alkoholbruk i media, och på vilka sätt det sker. I undersökningen studeras hur de gestaltas, vilka egenskaper de tillskrivs, vilka likheter och skillnader som förekommer och resultaten tolkas sedan ur ett genusperspektiv. Teorier som studien grundar sig på är representationsteori, genusteori med fokus på genussystemet, teori om femininitet och maskulinitet samt teori om stereotyper. Materialet består av totalt sex onlineartiklar från tidningen Expressens webbsida, artiklarna ingår i nöjesgenren. Metoden som används är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, med fokus på kritisk lingvistik och lexikal analys. Utöver det görs en kompletterande semiotisk bildanalys. Resultaten visar att det finns likheter i form av att de båda delvis gestaltas i negativa termer i relation till alkoholbruket. Men att skillnaderna är fler och består av en i högre grad negativ gestaltning av Danielsson än av Jonsson. För henne är det farligt, dåligt, oacceptabelt och för Jonsson är det mer normalt och godtagbart. Slutsatser som dras är att artiklarna genom vokabulär, lexikal stil och bild (re)producerar normer kring Danielssons och Jonssons alkoholbruk vilka präglas av genussystemets idéer om kvinnligt och manligt. Det förekommer till viss del stereotypa drag i vilka egenskaper de tillskrivs med undantag för några få aspekter.

   

 • Rydell, Lisa
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Isaxon, Emilia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Reklam är ju något man är allmänt trött på: En kvalitativ studie om hur influencers följare resonerar kring sponsrade inlägg på Instagram2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Influencer marketing, marknadsföringsmetoden som många företag använder sig av i sociala medier och som under de senaste åren blivit en allt mer förekommande metod. Företag låter inflytelserika personer, så kallade influencers, sprida företagets budskap om en produkt eller ett varumärke i ett marknadsföringssyfte i deras sociala kanaler. Denna studie har som syfte att öka förståelsen för vad några utvalda följare av influencers anser om fenomenet influencer och deras sponsrade inlägg på det sociala mediet Instagram. För att uppnå syftet utgår studien från två konkreta frågeställningar; Hur resonerar de intervjuade följarna kring fenomenet influencers, med fokus på Instagram? Hur resonerar de intervjuade följarna kring influencers sponsrade inlägg på Instagram?

  Data från två stycken kvalitativa semistrukturerade fokusgruppsintervjuer har analyserats med hjälp av en tematisk analysmetod. De teorier som ingår i studien är baserade på resultatet av det insamlade materialet, tvåstegshypotesen och opinionsledare, vidare utgår studien från funna begrepp i det insamlade materialet, autenticitet, intimitet, influencer marketing och fenomenet reklamtrötthet.

  Denna studies resultat visar att influencer marketing bygger på relationen mellan influencers och deras följare. Relationen skapar en autentisk samhörighet som leder till att följarna accepterar influencers sponsrade inlägg som de har ett tycke för. Autenticitet ses som ett kriterium för att en influencers sponsrade inlägg ska uppfattas som trovärdiga. Enligt studiens resultat har följarna krav på hur influencers bör agera, de ska vara personliga men även agera professionellt som ett varumärke i frågan om kritiken som de får på sociala medier. Resultatet i studien visar en medvetenhet hos följarna kring fenomenet influencer och en intressant aspekt att undersöka vidare skulle vara att genomföra samma undersökning med digital natives resonemang kring influencers och sponsrade inlägg med tanke på att de växt upp i ett samhälle där internet och sociala medier alltid varit en väsentlig del av samhället (Sarkar et al., 2017).

 • Kekkonen, Jennifer
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier.
  Influencer marketing via youtubers: En kvalitativ och kvantitativ studie om hur tjejer antar att de påverkas av reklam2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Youtube har blivit en stor och populär plattform som används för att se på rörlig bild via internet. Tack vare detta är det idag många företag som väljer att ändra sin marknadsföringsstrategi och marknadsföra sig via influencer marketing, det vill säga när man som företag inleder samarbeten med inflytelserika personer på nätet, influencers. Dessa influencers går att finna på diverse olika sociala medier b.la på Youtube. Youtubers, alltså influencers på Youtube är personer som inspirerar och involverar sina tittarna och följare genom sitt sätt att agera. Denna studie kommer att genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med följare av youtubers i en triangulering med en mindre kvantitativ enkätundersökning, att undersöka på vilket sätt tjejer antar att de påverkas av reklam på Youtube jämfört med traditionell reklam. Dessutom utförs även en kvalitativ intervju med en youtuber. Utifrån en tematisk analys på materialet och en koppling till två-stegs hypotesen, WOM och parasociala relationer diskuteras följande frågeställningar: Vad anser tjejer i åldrarna 18-25 om sponsrade inlägg på Youtube jämfört med traditionell reklam? Hur beskriver tjejer i åldrarna 18-25 relationen mellan influencers på Youtube och sig själva? Hur resonerar en youtuber om sponsrade inlägg? Påverkar marknadsföringssättet köpbeteendet hos tjejer i åldrarna 18-25?

  Resultatet av denna studie indikerar att de tjejer som deltagit i studien anser att trovärdighet för reklam skapas genom tillit och intimitet, vilket kan finnas starkare hos youtubers än traditionell reklam. Den slutsats som vidare kan dras av detta är att tjejerna menar på att de påverkas mer av youtubers än traditionell reklam. Detta i och med att det finns en större trovärdighet hos youtubers tack vare den relation och intimitet som skapas med följare. Traditionell reklam är något som i deras ögon är så vardagligt att de inte läggs märke till. 

 • Säll, Rebecca
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier.
  Frost (2013) & de banbrytande Disneyprinsessorna: En narrativ analys om genus och identifikation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  The Walt Disney Company (1923) släppte år 2013 filmen Frost (Frozen) som blev den mest inkomstbringande animerade långfilmen Disney någonsin producerat (Time, 2014). Den animerade långfilmen har en stor ung publik i en påverkningsbar ålder och av den anledningen är det väsentligt att studera Frost (2013).  Syftet med studien är att undersöka och tolka berättarstrukturen, karaktärerna med fokus på Disneyprinsessorna, och budskapet i Frost (2013) med målet att få en djupare förståelse för hur filmen gestaltar genus. Med hjälp av Vladimir Propps (1968) syntagmatiska analys av narrativ och teorier inom genus och identifikation ställer jag frågeställningarna; Hur ser berättarstrukturen ut i Frost (2013) och hur kan de två Disneyprinsessornas gestaltning i Frost problematiseras utifrån identifikation och genusteorier? Tidigare studier visar att genus, ras och kulturella stereotyper framkommit i Disneyfilmer (Adessa Browning m.fl, 2003: 19-20) och att media bidrar till kultiveringen av barns värderingar, övertygelser, drömmar och förväntningar som stödjer identitetsskapandet (Swindler, 1986: 311). Tidigare studier har dessutom visat att förskolebarn ser på mer TV än vuxna (Bryant 2001, Mares 1998) och att spädbarn på 10- och 12 månader kan efterlikna beteende som observerats på film (Mumme, 2003). I uppsatsens teoretiska ram behandlas teorier inom narratologi, genus, stereotyper, identifikation och representationer då dessa teorier är relevanta i analysen och diskussionen av mitt empiriska material, Frost (2013). Berättarstrukturen i filmen visade sig stödja precis vad Dion m.fl (1972) diskuterar i sin artikel ”What-is-beautiful-is-good”, att fördomar kring en vacker respektive ful människa och förväntningarna av dem baseras på deras utseende. Skurken var den vackra, charmerande prinsen, Hjälten var prinsessan Anna och den luriga, envisa och fula ”the Duke of Weselton” var harmlös och handlingens triumfkort ”an act of true love” var sann syskonkärlek och inte romantisk kärlek som traditionen konstaterar. Uppsatsens studie påvisade dessutom att Disney bryter en del mot de äldre konventionerna med deras gestaltning av Disneyprinsessorna i Frost (2013). I filmen är prinsessorna banbrytande med deras vilja, mod och intellekt och den passiva prinsessan som setts i ”Snövit”, ”Askungen” och ”Törnrosa” som enbart erhåller ett vackert utseende i längtan efter sin prins syns inte till. Studien konstaterade också att förnuft triumferar över naivitet och präglan av rädslan av att vara sig själv kan räddas av sann syskonkärlek. 

 • Lundin, Felix
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik.
  Consumo ergo sum: Skildringar av konsumtion i Karin Boyes Astarte och Denise Rudbergs storlek 372018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen analyserar och jämför skildringar av konsumtion i Karin Boyes Astarte (1931) och Denise Rudbergs storlek 37 (2002). Detta görs utifrån teoretiska utgångspunkter i Zygmunt Baumans tankar om konsumtionssamhället, samt texter av Max Weber, Walter Benjamin och Giorgio Agamben som diskuterar kapitalismens förhållande till religionen. I Astarte är religionen framträdande som tematik och metaforik i relation till konsumtionen, och det som skildras är ofta hur konsumtionen ersätter religionen, men också hur dessa liknar varandra. I storlek 37 är konsumtionen starkt kopplad till identiteten, och fungerar både som en trygghet och ett måste. Skillnaderna i romanernas skildringar återspeglar konsumtionens roller under två olika tidsperioder: i Astarte är konsumtionen ett relativt nytt fenomen i sin moderna bemärkelse, och i storlek 37 är den i högre grad central för tillvaron, och som sådan mer oreflekterad och självklar. I Astarte finns en tydlig kritik mot konsumtionen, som förs fram genom skildringar av den som ett ändlöst begär eller en illusion. I storlek 37 kan konsumtionen stundtals problematiseras, men framstår som oundviklig.

 • Szatek, Elsa
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
  Johansson, Anna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
  Towards a connoisseurship in drama: Dimensioner av tyst kunskap i förhållande till kreativitet i en dramakontext2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vi hävdar att dramafältet behöver ett utökat vokabulär för att belysa och beskriva det ämnesspecifika kunnandet inom såväl praktik som forskning. Bristen på vokabulär försvårar såväl summativ bedömning som formativ konstruktiv feedback till våra deltagare. Vi söker efter vokabulär för att beskriva det ämnesspecifika inom drama. Dramaämnet innehåller flera hörnstenar såsom rolltagande, förflyttning i tid och rum och skapande. I detta paper kommer vårt fokus att ligga på det som vi anser är en grundläggande förmåga i ett dramaarbete; nämligen kreativitet. Konsten att tolka ett kreativt kaos är ett praktiskt tyst kunnande hos pedagoger som vi saknar vokabulär för.

  Utifrån Eisner begrepp Connoisseurship utforskar vi i detta paper hur vi kan tala om och synliggöra kvalitéer inom drama. Eisner definierar Connoisseurship som "konsten att uppskatta" vilket i sin tur ligger till grund för att ge konstruktiv kritik eller feedback inom ett specifikt ämnesområde. Connoisseurship är oftast en tyst kunskap som bygger på en gedigen ämneskunskap och erfarenhet. I detta paper vill vi försöka sätta ord på och synliggöra utvecklandet av ett Connoisseurship för drama.

  Eisner menar att konstruktiv kritik är en nyckel till att ge konstruktiv bedömning (2017;3) "Critisism is an art of saying useful things about complex and subtle objects and events so that others less sophisticated, or sophisticated in different ways, can see and understand what they did not see and understand before" (2017;3). Vi behöver lära oss att känna igen kvalitet som kan ligga till grund för en konstruktiv kritik vilket i sin tur kan fungera som konstruktiv bedömning.

  Frågan är dock om det går att hitta ett gemensamt språk för drama? Försvåras verbalisering i drama av att dramafältet är tvärvetenskapligt i den meningen att vi står på flera ben från t.ex. teater, pedagogik, socialt lärande, och psykologi? Hur kan ett Connoisseurship i drama i så fall se ut?

 • Persson, Cornelia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring.
  Nilsson, Sabina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring.
  "Äkta" reklam du ej kan ignorera: En studie av hur lyssnare upplever sig påverkas av native advertising som reklamformat  i podcasts2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Marknadsföring genomgår en kontinuerlig utvecklingsfas i samma takt som samhället rör sig framåt. Det uppkommer därför ständigt nya former av reklam att analysera och förstå. Native advertising är ett reklamformat som de flesta medier idag använder sig av och podcasts är ett av medierna som anammat detta. Native advertising syftar till att låna trovärdighet från det redaktionella innehållet och kallas även för redaktionellt förklädd reklam. Syftet med den här studien är att få djupare förståelse för hur lyssnare till podcast upplever sig påverkas av native advertising som reklamformat. Mycket studier har utförts huruvida konsumenter förhåller sig samt upplever redaktionellt förklädd reklam vid skriftliga media. Däremot är det mindre utforskat hur lyssnare till podcasts upplever detta. Studien undersöker konsumenters upplevda påverkan från reklam i podcast av formen “native advertising”, med Fredagspodden som empiriskt exempel då de var den första svenska podcasten att presentera sin reklam av detta format. För att få djupare förståelse i ämnet har en kvalitativ ansats valts där 10st semistrukturerade intervjuer har genomförts. Respondenternas svar analyserades sedan med hjälp av teorierna “Psykologisk reaktans” samt reklam som påverkan och informationsmedel. Av resultatet framgick det att placeringen av reklam kunde upplevas manipulerande när den förekom i mitten av podcastprogrammet, då det inte alltid tydligt framgick att det var ett sponsrat innehåll. Det upptäcktes även att lyssnarna dels upplevde den redaktionella reklamen som underhållande och informativ, men samtidigt förlöjligad vilket sänkte dess trovärdighet. Välriktad och anpassad reklam som blir relevant för lyssnarna, visade sig vara vital för en positiv upplevelse. Därmed kunde de båda valda teorierna användas för att förklara problematiken.

 • Klamberg, Mark
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  The Gatekeeper of the ICC: Prosecutorial Strategies for Selecting Situations and Cases at the International Criminal Court2017Inngår i: Georgetown Journal of International Law, Vol. 48, nr 5Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The Office of the Prosecutor (OTP) of the International Criminal Court (ICC) has a unique role in the proceedings before the Court. It is the organ primarily tasked with choosing among the numerous situations and cases under the Court’s jurisdiction. The legal criteria for situation and case selection, provided in the Rome Statute and related regulations, are relatively open as to allow the Prosecutor a considerable degree of discretion. In order to guide this discretion, the Office of the Prosecutor has developed certain policies and strategies. Prosecutorial policy and strategy stands, almost by definition, at a crossroads between law and politics. This Article identifies strategic choices of the OTP in situation and case selection and analyzes them in relation to the ICC’s objectives. There are tensions between the need for predictability and legal certainty on the one hand and for pragmatism and case-by-case flexibility on the other hand. The Article finds that the OTP is downplaying its own discretion by emphasizing the legalistic and apolitical character of its decision-making and bringing the objectives of ending impunity, preventing crimes, and providing redress to victims to the fore. The objectives of restoring peace and security and of contributing to a historical record have been secondary to the OTP’s strategic choices.

 • Klamberg, Mark
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  The Gatekeeper of the ICC: Prosecutorial Strategies for Selecting Situations and Cases at the International Criminal Court2017Inngår i: Georgetown Journal of International Law, Vol. 48, nr 5Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The Office of the Prosecutor (OTP) of the International Criminal Court (ICC) has a unique role in the proceedings before the Court. It is the organ primarily tasked with choosing among the numerous situations and cases under the Court’s jurisdiction. The legal criteria for situation and case selection, provided in the Rome Statute and related regulations, are relatively open as to allow the Prosecutor a considerable degree of discretion. In order to guide this discretion, the Office of the Prosecutor has developed certain policies and strategies. Prosecutorial policy and strategy stands, almost by definition, at a crossroads between law and politics. This Article identifies strategic choices of the OTP in situation and case selection and analyzes them in relation to the ICC’s objectives. There are tensions between the need for predictability and legal certainty on the one hand and for pragmatism and case-by-case flexibility on the other hand. The Article finds that the OTP is downplaying its own discretion by emphasizing the legalistic and apolitical character of its decision-making and bringing the objectives of ending impunity, preventing crimes, and providing redress to victims to the fore. The objectives of restoring peace and security and of contributing to a historical record have been secondary to the OTP’s strategic choices.

 • Fransson, Emma
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS). Karolinska universitetet.
  Hjern, Anders
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för folkhälsovetenskap. Karolinska Institutet.
  Bergström, Malin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för folkhälsovetenskap. Karolinska Institutet.
  What Can We Say Regarding Shared Parenting Arrangements for Swedish Children?2018Inngår i: Journal of Divorce and Remarriage, ISSN 1050-2556, E-ISSN 1540-4811Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Joint physical custody (JPC) refers to children living alternatively and about equally with both parents after a parental separation or divorce. The practice has been debated in relation to child well-being because of the frequent moves imposed on children and the potential stress from living in 2 homes. This study describes the background to the high frequency of Swedish children in JPC and the results from research on Swedish children’s well-being in this living arrangement. Children in JPC report better well-being and mental health than children who live mostly or only with 1 parent. No Swedish studies have found children’s health to be worse in JPC than in sole parental care from child age of 3 years and beyond. The existing literature cannot, however, inform us about the mechanisms behind the findings. The risks of selection effects into living arrangements are plausible. For this purpose, longitudinal studies are warranted.

 • Disputas: 2018-05-15 10:00 Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Stockholm
  Mobarak, Hani
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för organisk kemi.
  Synthesis and analysis of carbohydrates related to bacterial polysaccharides2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The outer surface of bacteria is composed of around 75% carbohydrates, which are vital for the bacteria to survive and communicate with the host biological system. The thesis discusses different properties of carbohydrates that are essential for understanding the bacterial behavior in biological systems. The first three chapters give an overview of carbohydrates.

  The fourth chapter discusses the synthesis of four amide-substituted 3,6-dideoxy-α-D-galactopyranosides, namely, methyl α-3,6-dideoxy-3-formamido-, acetamido-, (R)-3-hydroxybutyramido-, and (4-hydroxybutyramido)-D-galactopyranoside. These sugars were found as components of some bacterial O-antigens; the study is a step toward the synthesis of oligosaccharides that contain them. The fifth chapter describes the exchange kinetics of the formyl and acetyl derivatives that were synthesized. Both of them have two conformational states for the amide side-chain. 13C-NMR saturation transfer experiments are utilized for these measurements to reveal more about their properties in solution.

  In chaptr six, NMR and conformational analysis of oligosaccharides related to the O-antigen of Yersinia enterocolitica O:3 bacteria were carried out to obtain more information regarding their 3D structure.

  Chapter seven is focusing on the development of CASPER, a program for rapid assignment of 1H- and 13C-NMR chemical shifts of bacterial lipopolysaccharides, by adding more sugars into its database and testing it for naturally occurring LPS as well as extending the scope for synthetic carbohydrates, which is planned to be developed further in the future.

 • Karlsson, Martin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
  Svärd, sandaler och skandaler. Antiken på film och i tv2016Inngår i: Scandia, ISSN 0036-5483, ISSN 0036-5483, Vol. 82, nr 1, s. 156-158Artikkel, omtale (Fagfellevurdert)
 • Hedermo, Viktor
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kollektiv identitet och bevarandestrategier i Malmberget: En studie om samhällsomvandlingen i Gällivare kommun2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Focusing on the town of Malmberget in northern Sweden, this study addresses the relationship between place, identity formation and social transformation among mining communities. Due to an expanding mining area, the town is being gradually demolished and remaining inhabitants will eventually have to be relocated. Concurrently, urban expansion plans are underway in the neighboring town of Gällivare. The aim of the study is to examine whether and how collective forms of identity are constructed in relation to Malmberget as place. What are the main values underlying such collective identity and are they being taken into considerations in the expansion plans? The study also examines if and how any attempts to preservation have been made in response to the demolition and redevelopment.

  The study is primarily based on interviews with inhabitants of Malmberget. It also draws on qualitative content analysis of documents on the expansions plans. As the study focuses on notions of place and collective identity, in its theoretical framework Lefebvre’s spatial triad is combined with a phenomenological approach of place and Jenkins’ conceptualisation of collective identity.  

  The findings suggest that there exists a collective ‘Malmberget identity’ consisting of certain values connected to place relations and community history. Some aspects of these values have implicitly been taken into considerations in the expansion plans in Gällivare, but far from all of them. The study also shows how interviewees have enacted preservation strategies as a way to cope with the urban transformation and to protect their shared collective identity.

 • Disputas: 2018-05-14 13:00 De Geersalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Pateli, Evangelia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen.
  Essays on International Trade: Theory and Evidence on the Determinants and Implications of Firms' Import Behaviour2018Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis aspires to further contribute to our understanding of both the determinants as well as the implications of intermediate goods trade. Faced with intensifying global competition, firms are increasingly developing their production process and their sourcing strategies beyond national borders in order to take advantage of lower costs, superior quality and technological advances.

  In the first two chapters, I analyse firm-level import decisions in an environment allowing for unintentional exchanges of import-relevant information between firms. I build on the idea that any import-specific knowledge acquired by established importers, in a given region/industry, spills over to prospective importers lowering the costs associated with entry in international markets for intermediates. Chapter 1, using firm-level import data on the universe of Swedish firms, at the product level and by source market for the period 1998-2011, provides evidence for the existence of import spillovers and offers insights into the mechanisms through which they operate. Chapter 2, sets out a theoretical framework formalising import spillovers and their implications for the firm’s import behaviour and for consumer welfare.

  In the third and last chapter of this thesis, I turn to intermediate import dependence with an aim to explain the lack of sensitivity of trade flows to exchange rate movements. I propose a tractable framework and study how real devaluations affect firm-level export decisions and export performance, as well as aggregate exports and welfare in an environment where final goods production uses both domestic and imported intermediates.

 • Sandström, Sonja
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturgeografi.
  Central Asian ice-marginal moraines of the global last glacial maximum: An analysis of topographic features affecting the glaciation pattern in the Tian Shan and Altai mountains2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Glacial runoff from the Tian Shan and Altai Mountains is an important water resource, especially for people living in the arid areas of Central Asia. Measured water volumes from glaciers have decreased, and glacier area have shrunk with 50-90% since the Little Ice Age. Lack of knowledge regarding glaciers in high mountain areas, and the impact from climate change makes this an important field to investigate. This thesis focuses on topographic features and their impact on spatial glaciation patterns; today and during the global last glacial maximum, 19-30 thousand years ago (ka). From selected marginal moraines in the Tian Shan and Altai mountains, with a deglaciation age between 19-30 ka, an analysis was created in ArcMap (GIS, Geographic Information System) with 1 arc second resolution ASTER GDEM2 (Digital Elevation Model) and in Google Earth. An elevation profile, hypsometry and mapping were created for the analysis. The interpretations made from the limited dataset resulted in topographic features affecting the glaciation extension today and percentage of decreasing glacier area since 19-30 ka, to be connected to north/south-facing direction of the drainage area and the elevation. Drainage areas experiencing the highest percentage of glacial shrinkage were southfacing and/or at elevation below 3961 m a.s.l. 

 • Fromholz, Eva
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Jacobsson, Maritha
  Wahlin, Lottie
  Victim offender mediation in Sweden: an activity falling apart?2018Inngår i: Nordic Mediation Research / [ed] Anna Nylund, Kaijus Ervasti, Lin Adrian, Springer , 2018, s. 67-79Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In Sweden, the government has invested considerable resources to implement victim offender mediation (VOM) for young people (under the age of 21). Despite this, the number of mediations is decreasing. What appears to be a gap between the legislator’s intentions and practical applications raises questions about the reasons for this gap and the premises for mediation in penal matters in Sweden today. Our purpose in this article is to highlight and discuss some circumstances that can explain this decrease and the future of VOM in Sweden. We start by discussing the development of VOM in Sweden and continue by analysing possible reasons for why mediation is declining. The conclusion is that the decrease can be explained by problems related to legal and organisational structures as well as mediation practice. The conclusion is also that if the state and municipalities do not show more interest in VOM and restorative justice, then this activity will probably disappear.

 • Sandberg, Erica
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Konstvetenskapliga institutionen.
  En apokalypsens besynnerliga influenser: En ikonologisk analys av Yttersta domen av David Klöcker Ehrenstrahl2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar karolinsk- och italiensk barockkonst samt dess historiska och kontextuella förhållanden. Syftet med uppsatsen är att analysera David Klöcker Ehrenstrahls monumentalmålning Yttersta domen ur ett ikonologiskt perspektiv. Uppsatsen behandlar komparativ metod, och ställer således Ehrenstrahls målning i komparation med Michelangelos frescomålning Ytterst domen samt Pietro da Cortonas takplafond Providentia Divina. Uppsatsen tillämpar ikonologisk teori med utgångspunkt i Michael Baxandall’s teoribildning och analyserar främst det bibliska motivet Yttersta domen i relation till samhälleliga- och sociala förhållanden under karolinsk tid samt jämför det katolska och lutherska formspråket. 

 • Rasmus, Sjöbeck
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik.
  Uti hjertats sannskyldiga tempel: En ikonologisk studie av Sankta Maria Magdalena kyrkas altarskulpturer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar att genom en ikonologisk analys undersöka altarskulpturgruppen, belägen i S:ta Maria Magdalena kyrka i Stockholm. Det man vet om skulpturgruppen är mycket begränsat. Man vet att gruppen gavs som gåva till kyrkan 1764 av slottsdeputationen vid Stockholms slott. Skulptören är än idag okänd. Syftet är att undersöka skulpturgruppens symboliska relevans i det religiösa klimat som rådde vid tiden då den flyttades till kyrkan. Uppsatsen ämnar koppla symboliken med pietismen – en religiös rörelse som växte fram i Tyskland under 1600- och 1700-talet och spred sig till Sverige under 1700-talet. Analysen kommer att använda sig av en komparativ metod där bl.a den pietistiska ikonografin jämförs med den katolska. Uppsatsens bildmaterial utgörs, förutom skulpturgruppen, huvudsakligen av emblem och andra gravyrer men även målningar och teckningar. Det ikonologiska perspektiv som kommer att användas i uppsatsen kommer ta stöd i Michael Baxandalls bok Patterns of intention.

        Resultatet visar på att skulpturgruppens ikonografi delvis kan kopplas till pietismens bildspråk. Cor ardens – ett brinnande hjärta – som kyrkans högra skulptur håller i sin hand. används flitigt i pietistisk retorik och emblematik. Symboliken blir även relevant när man analyserar den ur den religiösa konflikt som kretsade kring Maria Magdalena församling mellan pietister och lutheranska ortodoxa.

 • Blomberg, Kalle
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Financial Fetishism: Neoliberal Power and the Fictitious Sources of the Swedish Economy2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis explores the conditions of neoliberal power through the lens of finance as a specific form of social mediation. Based on the recognition that neoliberal financialisation is mediated by financial forms that are characterised by a high degree of abstraction, the conceptualisation proceeds through an immanent critique aimed at tracing out the social sources behind them. In doing so it seeks to uncover the deep structures that make neoliberal power possible yet which tend to remain misrecognised through the refraction produced by its apparent forms. The highly financialised economy of Sweden serves as the concrete case for examining this social phenomenon. Neoliberal power, it is argued, derives its strength from a deepening fetishism that naturalises the alienated condition of the globalised capital relation, ultimately rooted in the way that money absents its own social source. This absenting gives rise to the false but necessary narcissistic social consciousness upon which the process as a whole relies. The absence of a concept of money’s own absenting in theories of neoliberal power tends to reproduce the detotalizing abstraction that the process itself depends on, with implications for the possibility for transformative change.

 • Nyqvist, Björn
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Produktion av digitala läromedel för elever med blindhet: En problematiserande studie om tillgängliggörande2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Målet med denna studie är att belysa hur läromedelsproducenter och personal vid SPSM:s läromedelsavdelning talar om hur den pågående digitaliseringen av läromedelsmarknaden påverkar tillgång till och tillgänglighet i läromedel för elever med blindhet. En fråga som också fokuseras är ansvaret för att denna elevgrupp får möjlighet till delaktighet genom tillgång till samma läromedel som övriga elever. Studiens resultat är användbara för SPSM, förlag, skolhuvudmän och skolor. Den använda metodansatsen är diskurspsykologi och metoden kvalitativa intervjuer. Totalt har fem enskilda intervjuer gjorts på fem större förlag samt fyra intervjuer med sammanlagt nio personer på Specialpedagogiska skolmyndighetens läromedelsavdelning, varav tre var gruppintervjuer. Genom att analysera det som sägs tydliggörs deltagarnas beskrivning av tillgång till läromedel, ansvar och ansvarsfördelning för tillgången mellan olika aktörer samt konsekvenser för elever med blindhet.

  Studien visar på förändrade krav som ställs på samhällets stöd och på läromedelsproducenter för att tillgodose tillgången till läromedel för elever med blindhet som läser punktskrift till följd av den digitala utvecklingen. Behov av ändrade arbetsformer och ett ökat samarbete mellan aktörer och inom verksamheter för att möta de nya kraven synliggörs. I studien framkommer dilemman som uppstår mellan kostnader för tillgängliggörande, målgruppsstorlek och olika verksamheters förutsättningar i mötet mellan offentlig verksamhet och kommersiella aktörer. I studien tydliggörs att det är skolan som har ansvar för en likvärdig utbildning vilket inkluderar ansvaret för tillgänglighet i de läromedel som används. En förskjutning hos skola och skolhuvudmän mot centrala upphandlingar av digitala läromedel ses som trolig vilket ställer krav på beställarkompetens samtidigt som oro uttrycks för om den kompetensen finns. Det behövs mer forskning om konsekvenser av den ökade mängden digitala läromedel för elever med blindhet. Exempel på intressanta frågor är hur det pedagogiska arbetet påverkas och vilka effekter digitaliseringen får för eleven.

 • Pettersson, Karolina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Historiska institutionen.
  "Det som vi behöver, förutom det Glada Budskapet ni förkunnar, är också en bokhandel och ett apotekt": Svenska Missionsförbundets missions- och biståndsarbete 1964-19802017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis investigates the ways in which the Mission Covenant Church of Sweden could influence the Swedish Foreign Aid Policy for NGOs, with particular focus on financial support for their missionary activities. Furthermore, it investigates how the church’s involvement in the emerging Foreign Aid Policy work, and its relationship with the government agency NIB/SIDA during the years 1964-1980, influenced the church’s own policy-making. Using Mahoney, Streeck and Thelen’s concept of gradual change and Bourdieu’s theory of habitus this thesis investigates the influence the relationship had on 1) the Aid policy 2) MCCS: s evangelical mission. The results of this thesis indicate that the government agency’s original demand for a Foreign Aid work neutral from religious or political influence changed into a policy embracing missionary organisations.

  The results also indicate a change in the priority of the Mission Covenant Church of Sweden’s mission methods with the church prioritising social work over evangelisation. This study aims in general to deepen the knowledge of the NGOs involved in the Swedish Foreign Aid in order to further the understanding of their influence on the Foreign Aid Policy as well as their methods to remain uninfluenced in return.

 • Qvist, Martin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Johannesson, Livia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Ett megaprojekt tar form: Den tidiga planeringen av Nya Karolinska Solna2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Detta är en delrapport i forskningsprojektet ”Framtidens universitetssjukhus: beslut om Nya Karolinska Solna”, finansierat av Stockholms läns landsting. Rapporten redovisar resultat från en studie av processerna bakom beslutet om att bygga Nya Karolinska Solna och fokuserar därmed på perioden från initiering och inledande planering av NKS-projektet fram till det formella beslutet togs 2008.

 • Gustavsson, Caroline
  Teologiska Högskolan Stockholm, Sverige.
  Unga vuxna, döden och ett förväntat liv2014Inngår i: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, nr 2, s. 35-37Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I denna artikel av Caroline Gustavsson står unga vuxnas tankar kring döden i fokus. Hur unga vuxna ser på döden synliggör den gräns de ser för livet men tankar kring döden synliggör också vad de betraktar som ett förväntat liv. Efter en kort presentation av sitt avhandlingsarbete ger författaren några exempel på de unga vuxnas tal om döden och hur det går att tolka och förstå deras uttryck som en bild av vår tid där död, sjukdom och smärta betraktas som en långtifrån självklar aspekt av livet.

 • Gustavsson, Caroline
  Teologiska Högskolan Stockholm, Sverige.
  Ett pedagogiskt perspektiv på Svenska kyrkans gudstjänst2016Inngår i: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, nr 2, s. 47-50Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vilken betydelse har gudstjänstdeltagandet för körsångarna själva i Svenska kyrkans många körer runt om i landet? Hur ser körsångarna på gudstjänsten och möjligheten till utrymme för erfarenheter och livsfrågor? Caroline Gustavsson redogör i denna artikel för resultaten från en intervjuundersökning i fyra församlingar.

 • Gustavsson, Caroline
  Teologiska Högskolan Stockholm, Sverige.
  Dialogen som tankefigur2014Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Gustavsson, Caroline
  Teologiska Högskolan Stockholm, Sverige.
  Mellan verklighet och vision en diskursanalys av Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete2016Inngår i: Prismet, ISSN 0032-8847, Vol. 67, nr 3, s. 201-214Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the Lutheran Church of Sweden, Guidelines for the Confirmation Work serves as a framework for the confirmation process and presents the conditions within which Swedish church congregations can conduct high-quality confirmation work. The latest version of the document was presented in 2008; the previous version was released in 2000 and the version before that was published in the late 1990s. The present article aims to contribute to a perspective on the 2008 edition by exploring the discourses that are reflected in the document. The analysis reveals three dominant Orders of discourse: the target group, the context, and the content. The results raise the question of how guidelines can be expected to balance the expectations and visions from the national church, the dioceses, and the congregations.

 • Wermke, Wieland
  et al.
  Wettergren, Sanna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
  En profession utan funktion eller en profession i mellanrummet mellan skola och akademi?: En studie om forskarutbildade lärares syn på sin utbildning och vad som hände därefter2017Rapport (Annet vitenskapelig)
 • Pettersson, Robin
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Myndigheters outsourcing av personuppgiftsbehandling i molntjänster: Särskilt om legalitetsprincipen och personlig integritet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis examines the legal means by which the Swedish government authorities can outsource personal data to be processed on digital clouds by private cloud providers as of May 25th, 2018. The objective of the thesis is to identify and examine to which extent legal obstacles and restrictions to such procedures occurs in the personal data protection regulation. Cloud computing is an information technology business model which could provide government au-thorities with higher administrative efficiency and lower administrative costs. The essential charac-teristics of cloud computing require that the cloud providers are entrusted with a portion of control of the IT-environment and data security, depending on the types of clouds and services provided. The thesis analyses particularly two questions. The first question is to which extent the legal require-ment to provide personal data with an appropriate level of security constrains government authori-ties to submit control of the IT-environment to private contractors. The second question targeted in the thesis is whether government authorities can disclose personal data that is subjected to official secrecy to the cloud providers.

 • Lonka, Anna
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Profiling through Ultrasound Technoogy, the Right to Privacy and the Right to Data Protection2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The right to private and family life and the right to the protection of personal data are two fundamental rights of the EU. The protection of these rights is addressed in the new General Data Protection Regulation (GDPR), the Directive on Privacy and Electronic Communications (ePrivacyDirective) and the upcoming new Regulation on Privacy and Electronic Communications (draft ePrivacy Regulation). In this thesis these three legal acts are evaluated in light of profiling through ultrasound tracking technology. Their technology neutrality and their functioning as safeguards of the two fundamental rights against the use of profiling through ultrasound tracking technology is tested. The GDPR is found to differentiate between profiling in the context of automatic decision-making and profiling in other contexts.

  The process of profiling is described in general terms. It is shown how tracking technologies in general and ultrasound tracking technology in particular have a central role in the profiling process.It is found that ultrasound tracking technology enables far wider tracking and data collection than the other tracking technologies. Differences and similarities between ultrasound tracking technology and other tracking technologies are described.

  According to the findings, the three legal instruments, the GDPR, the ePrivacy Directive and the draft ePrivacy Regulation, all live up to their aim of technology neutrality on theoretical level, since profiling through ultrasound tracking technology is within the material scope of all of them. An exemption is Article 8(2) of the draft ePrivacy Regulation that, unlike Article 9 of the ePrivacyDirective, does not stretch to cover location tracking through ultrasound technology. However, as will be shown, there are risks related to the practical implementation of these legal frameworks.

 • Bulhan, Ahmed Mohamed
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Att definiera extremism: En kvalitativ innehålls analys av begreppet våldsbejakande extremism i Sverige2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  2016 utnämnde den svenska regeringen en nationell samordnare för att lägga upp en strategi mot våldsbejakande extremism (Regeringskansliet, 2016). Då studien syftar att studera om begreppet terrorism är rasifierat och huruvida terrorism beskrivs med hänsyn till fördomar om människors bakgrund eller ursprung - gör författare en analys kring hur Regering framställt och framställer Våldsbejakande Extremismen. Undersökningen tar sin teoretiska utgångspunkt i Robert Miles (1989) rasifieringsteori, och studien använder en kvalitativ innehållsanalys som metodval. Genom att undersöka offentliga dokument som regeringen publicerat i arbetet mot våldsbejakande extremism konkluderar analys att rasifiering förekommer i användningen av ”terrorism” till följd av att Våldsbejakande islamistisk extremism sammankopplas kulturella- och religiösa föreställningar som inte delar samma värdegrund som Västvärlden.Studiens slutsats är att analysens resultat, som understöds av tidigare forskning, påvisar att den politiska kontexten tar ställning i de olika typerna av våldsbejakande extremism. 

 • Disputas: 2018-05-04 13:00 sal FP41, hus 1, Stockholm
  Ertan, Emelie
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysikum.
  Quantum chemical calculations of multidimensional dynamics probed in resonant inelastic X-ray scattering2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis is devoted to the theoretical study of the dynamical processes induced by light-matter interactions in molecules and molecular systems. To this end, the multidimensional nuclear dynamics probed in resonant inelastic X-ray scattering (RIXS) of small molecules, exemplified by H2O (g) and H2S (g), as well as more complex molecular systems, exemplified by NH3 (aq) and kaolinite clay, are modelled. The computational methodology consists of a combination of ab initio quantum chemistry calculations, quantum nuclear wave packet dynamics and in certain cases molecular dynamics modelling. This approach is used to simulate K-edge RIXS spectra and the theoretical results are evaluated against experimental measurements.

  Specifically, the vibrational profile for decay back to the electronic ground state of the H2O molecule displays a vibrational selectivity introduced by the dynamics in the core-excited state. Simulation of the inelastic decay channel to the electronic |1b1-1,4a11> valence-excited state shows that the splitting of the spectral profile arises from the contribution of decay in the OH fragment. The character of the S1s-1 and S2p-1 core-excited states of the H2S molecule has been investigated and distinct similarities and differences with the H2O molecule have been identified. RIXS has also been used as a probe of the hydrogen bonding environment in aqueous ammonia and by detailed analysis of the valence orbitals of NH3 and water, the spectral profiles are explained. Finally, it is shown that vibrations of weakly hydrogen bonding OH are excited in RIXS decay to the electronic ground state in kaolinite. 

 • Disputas: 2018-05-04 10:00 Magnéli Hall, Chemical Practice Laboratory, Stockholm
  Heusser, Stephanie A.
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för biokemi och biofysik.
  Allosteric modulation of pentameric ligand-gated ion channels by general anesthetics2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Pentameric ligand-gated ion channels (pLGICs) are key components of fast synaptic transmission and are targets of neuroactive drugs such as benzodiazepines, alcohol and muscle relaxants. Although early theories of general anesthesia suggested non-specific lipid interaction as the mechanism of anesthetic action, it has now become evident that they too bind to pLGICs. While general anesthetics act as positive allosteric modulators on most anion-conducting pLGICs, they inhibit cation-conducting channels. A detailed structural mechanism of how such opposite allosteric effects emerge has yet to be presented.

  This thesis investigates the structure-function relationship underlying the dynamics of channel activation and explores the mechanisms behind allosteric modulation by general anesthetics. Key model systems include the glutamate-gated chloride channel of C. elegans (GluCl) and the G. violaceus ligand-gated ion channel (GLIC), that show considerable structural homology to mammalian channel but with the added simplicity of homomeric assembly and accessibility to crystallization. Functional assessment is performed through recombinant expression of the channels in Xenopus oocytes, which are then used for two-electrode voltage clamp electrophysiology. These measurements are combined with recent advances in structure determination and computational simulations to propose structural mechanisms behind the functional effects.

  In this thesis I present the exploration and validation of the crystallographic construct GluCl as a model system to explore fundamental questions of mammalian pLGIC function. Further studies contribute to the understanding of the basis of allosteric modulation by identifying responsible binding sites for both potentiation and inhibition by general anesthetics in GLIC and substantiate a structural mechanism for these effects. The studies also offer a link between receptor- and lipid-based theories of anesthesia, and demonstrate successful discovery of new lead compounds with general anesthetic properties using virtual screening. The thesis therefore makes a contribution to the fundamental understanding of allosteric modulation in pLGICs and builds on the basis for rational drug discovery.

 • Disputas: 2018-05-04 13:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Ye, Rebecca
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  The Aspirants: How faith is built in emerging occupations2018Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Anticipating future demands in skills and workforce development has been a longstanding practice and challenge for governments and policy-makers. While such developments are examined closely at the national and regional levels, an even more pressing issue is to advance our understanding of how people who take on jobs in new and emerging fields embark on and persist in their occupational pathways. A striking feature of these occupations is their weakly defined and unstable nature. How do individuals traverse career trajectories with these characteristics? What drives and enables them to take the road less travelled? To address such questions, this research project set off from a distinctive occupational school in Sweden that prepares individuals for emerging occupational roles in digital work. Using an interpretative, longitudinal, and multi-method approach, this study focuses on a group of aspirants who were being trained to become specialists in extracting, analysing, and using digital data for the growth and profit of organisations. These individuals can be viewed as experiencing a double “not-yet” situation, since not only are they at the stage of aspiring to certain work roles, but the occupations to which they aspire are also in a nascent, not yet fully defined stage. This study accompanies them through significant events over the years: from when they are in training, to when they search for jobs, and, finally, when they are in work.

  The monograph contains three empirical sections that are sequenced by the aspirants’ school-to-work pathways. The first section examines the processes of socialisation into the occupational school; the second analyses their efforts to meet the labour market; and the final one investigates the ways in which they persist in their occupational trajectories. Following these stages reveals how a strong school culture, coupled with a strong labour market, facilitates the building of “faith” into weak-form occupational pathways. Through the ceremony of being selected into the educational organisation and performing everyday rituals that engender confidence in their individual and collective futures, the analysis reveals types of “scripts” that are fashioned into the school’s methodology as well as the expectations of future hirers. It becomes apparent that aspirants generally accept these scripts as necessary and adhere to them to navigate the constantly changing demands of the labour market. However, when these interpretive schemes fail to help them cope with their unclear occupational futures, uncertainties of worth, and the unstable normative logics they encounter at work sites, the aspirants are compelled to deliberate and adapt conceptions of what is possible and permissible through individual and collective projections. In all, the empirical findings form the basis for a sociological model that offers a perspective on how to treat temporality, anticipation, and the “not-yets”, particularly in the context of education to work transitions.

 • Svedin, Marie
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Arkeologiska forskningslaboratoriet.
  Storå, Jan ()
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet.
  Engerdahl, Tomas ()
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Arkeologiska forskningslaboratoriet.
  Isacson, Mimmi ()
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Arkeologiska forskningslaboratoriet.
  Hällbrink, Birgitta ()
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Arkeologiska forskningslaboratoriet.
  Arkeologisk undersökning av Raä 447 i Korsnäs, Grödinge socken, Södermanland maj 20112011Rapport (Annet vitenskapelig)
 • Höglund Hellgren, Jasmin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Does Free, Prior and Informed Consent ensure self-determination?: A relational approach to mining activities and indigenous communities in northwestern Argentina2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Over the last decades the struggle for indigenous rights has accomplished great achievements within international law. In relation to development projects and resource extraction on indigenous lands, the principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) has gained increased recognition and is today expressed as an important instrument to realize indigenous peoples’ right to self-determination. Nevertheless, empirical evidence have identified power asymmetries as one of the major obstacles for effective and meaningful FPIC implementation. This study investigates how power asymmetries emerge and affect the right to self-determination through the four FPIC requirements. Based on field research and by applying a relational approach, the study investigates a case of mining activities in northwestern Argentina where indigenous communities currently experience an increased interest in lithium deposits on their lands from transnational corporations. The study shows how relations characterized by dependency and clientelism create a situation where actors hold unequal power positions which permeate all FPIC requirements severely undermining the principle’s potential to fulfill its purpose. Lastly, based on the findings the study argues substantial underpinnings in terms of necessary preconditions are needed if FPIC are to be able to ensure self-determination.

 • Sjöström, Jenny
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geologiska vetenskaper.
  Reconstruction of Holocene atmospheric mineral dust deposition from raised peat bogs in south–central Sweden2018Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Atmospheric mineral dust plays a dynamic role in the climate system acting both as a forcing and a feedback mechanism. To date, the majority of paleodust studies have been conducted on marine sediments or polar ice cores, while terrestrial deposition has been less studied. As such, it is important to produce new terrestrial Holocene paleo–dust records and fill existing regional gaps. Ombrotrophic (atmospherically–fed) peat bogs can be used to reconstruct dust deposition through elemental chemistry analysis. Multi–elemental data sets are commonly used infer net dust deposition rates, source changes, grain size, and mineral composition. Mineralogical identification of dust particles is particularly important because it allows both provenance tracing and increased understanding in climate and ecosystem feedbacks. Establishing mineralogy from elemental data of mixed mineral matrixes can however be challenging. X–ray diffraction analysis (XRD) is a standard technique for mineral identification which ideally requires removal of organic matter (OM). Therefore, a test procedure was undertaken where common OM removal methods were evaluated on bulk peat samples was therefore undertaken. The results showed that combustion at 500°C was most efficient in removing OM, while leaving the majority of minerals intact, but not all. In this Licenciate thesis, early result of a paleodust study from Draftinge Mosse, southern Sweden, are also outlined. Here, the method development mentioned above was applied, enabling a combination of elemental data with mineralogy. Future work includes minor and trace element analysis by ICP–AES and ICP–MS, evaluation of the reproducibility of single core reconstructions, tests of some of the methodological assumptions used in previous paleodust studies, source tracing and paleodust reconstruction from a second site (Gällsered Mosse). 

 • Gdaniec, Sandra
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geologiska vetenskaper.
  231Pa and Th isotopes as tracers of deep water ventilation and scavenging in the Mediterranean Sea2017Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The naturally occurring isotopes 231Pa and 230Th are used as tracers of marine biogeochemical processes. They are both produced from the radioactive decay of their uniformly distributed uranium parents (235U and 234U) in seawater. After production, 231Pa and 230Th are removed by adsorption onto settling particles (scavenging) and subsequently buried in marine sediments. 230Th is more particle reactive compared to 231Pa. Consequently, 230Th will be removed from the open ocean by adsorption onto settling particles, while 231Pa tend to be laterally transported by currents and removed by scavenging in areas of high particle flux (e.g. ocean margins). The primordial 232Th indicates lithogenic supply via rivers and resuspension of sediments, which provides additional information about processes involved in the cycling of particle reactive elements in the ocean. The preferential deposition of particle reactive elements at ocean margins (boundary scavenging) has important implications for our understanding of the distribution and dispersion of micronutrients (e.g. iron) and pollutants in the ocean. It is therefore valuable to understand the nature of boundary scavenging processes in order to evaluate the relative contribution of circulation and scavenging behaviors.The major characteristics of thermohaline circulation in the Mediterranean are well known and have been studied for decades. This sea is an almost land-locked area, where limited water-exchange with the Atlantic Ocean only occurs through the Strait of Gibraltar. Therefore, this marginal sea is often referred to as a “miniature ocean” suitable as a “laboratory” for marine environmental research. In this licentiate thesis, distributions of 231Pa, 230Th and 232Th in seawater and marine particles collected during the GEOTRACES MedSeA-GA04-S cruise in 2013 are presented. Observed nuclide distributions indicate the impact of deep water formation processes, where observed differences can be linked to the type of deep water formation process that occurs in respective basin. Essentially all in-situ produced 230Th is buried in Mediterranean Sea sediments. Despite lower affinity of 231Pa for marine particles, most 231Pa is also scavenged and deposited in Mediterranean Sea sediments. The efficient scavenging of 231Pa produces a relatively low fractionation between 231Pa and 230Th in terms of the fractionation factor FTh/Pa. This licentiate thesis presents a summary of the methods used for the analysis of 231Pa and Th-isotopes with details on the exchange chromatography method and the treatment of mass spectrometric data. The study of 231Pa, 230Th and 232Th in the Mediterranean Sea has important implications for our understanding of processes that control their water column distributions and how their behavior can be utilized to trace chemical flux in modern and past ocean environments.

 • Gdaniec, Sandra
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geologiska vetenskaper.
  231Pa and Th isotopes as tracers of deep water ventilation and scavenging in the Mediterranean Sea2017Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The naturally occurring isotopes 231Pa and 230Th are used as tracers of marine biogeochemical processes. They are both produced from the radioactive decay of their uniformly distributed uranium parents (235U and 234U) in seawater. After production, 231Pa and 230Th are removed by adsorption onto settling particles (scavenging) and subsequently buried in marine sediments. 230Th is more particle reactive compared to 231Pa. Consequently, 230Th will be removed from the open ocean by adsorption onto settling particles, while 231Pa tend to be laterally transported by currents and removed by scavenging in areas of high particle flux (e.g. ocean margins). The primordial 232Th indicates lithogenic supply via rivers and resuspension of sediments, which provides additional information about processes involved in the cycling of particle reactive elements in the ocean. The preferential deposition of particle reactive elements at ocean margins (boundary scavenging) has important implications for our understanding of the distribution and dispersion of micronutrients (e.g. iron) and pollutants in the ocean. It is therefore valuable to understand the nature of boundary scavenging processes in order to evaluate the relative contribution of circulation and scavenging behaviors.The major characteristics of thermohaline circulation in the Mediterranean are well known and have been studied for decades. This sea is an almost land-locked area, where limited water-exchange with the Atlantic Ocean only occurs through the Strait of Gibraltar. Therefore, this marginal sea is often referred to as a “miniature ocean” suitable as a “laboratory” for marine environmental research. In this licentiate thesis, distributions of 231Pa, 230Th and 232Th in seawater and marine particles collected during the GEOTRACES MedSeA-GA04-S cruise in 2013 are presented. Observed nuclide distributions indicate the impact of deep water formation processes, where observed differences can be linked to the type of deep water formation process that occurs in respective basin. Essentially all in-situ produced 230Th is buried in Mediterranean Sea sediments. Despite lower affinity of 231Pa for marine particles, most 231Pa is also scavenged and deposited in Mediterranean Sea sediments. The efficient scavenging of 231Pa produces a relatively low fractionation between 231Pa and 230Th in terms of the fractionation factor FTh/Pa. This licentiate thesis presents a summary of the methods used for the analysis of 231Pa and Th-isotopes with details on the exchange chromatography method and the treatment of mass spectrometric data. The study of 231Pa, 230Th and 232Th in the Mediterranean Sea has important implications for our understanding of processes that control their water column distributions and how their behavior can be utilized to trace chemical flux in modern and past ocean environments.

 • Hemmingsson, Christoffer
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geologiska vetenskaper.
  Phosphate and Arsenic Cycling under Experimental Early Proterozoic Marine Conditions2017Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Nutrient dynamics in the Archean-Paleoproterozoic oceans strongly influenced primary productivity and the rise of atmospheric O2. Reconstructing the cycling of key nutrients such as dissolved inorganic phosphate (DIP) at this time is important for our understanding of the timing, rate and extent of atmospheric oxygenation at this time. Banded iron formations (BIF) can be used as proxies for global DIP content in Precambrian marine waters. Estimating Precambrian DIP requires understanding of the mechanisms by which Fe(III)(oxyhydr)oxides scavenge DIP which has come mainly from experimental studies using NaCl solutions that mimick Precambrian marine conditions with for example, elevated Si and Fe(II) concentrations. The two DIP binding modes suggested for Early Proterozoic marine waters are 1) Adsorption - surface attachment on pre-formed Fe(III) (oxyhydr)oxides, and 2) Coprecipitation - incorporation of P into actively growing Fe(III) (oxyhydr)oxides. It has been suggested that the elevated Si concentrations suggested for Precambrian seawater, strongly inhibit adsorption of DIP in Fe(III)(oxyhydr)oxides. However recent coprecipitation experiments show that DIP is strongly scavenged by Fe(III)(oxyhydr)oxides in the presence of Si, seawater cations and hydrothermal As. In this study we show that the DIP uptake onto Fe(III)(oxyhydr)oxides by adsorption is less than 5% of that by coprecipitation. The data imply that in the Early Proterozoic open oceans, the precipitation of Fe(III)(oxyhydr)oxides during mixing of deep anoxic Fe(II)-rich waters with oxygenated ocean surface waters caused DIP removal from surface waters through coprecipitation rather than adsorption. Local variations in DIP and perhaps even stratification of DIP in the oceans were likely created from the continuous removal of DIP from surface waters by Fe(III)(oxyhydr)oxides, and its partial release into the anoxic bottoms waters and in buried sediments. In addition to a DIP famine, the selectivity for DIP over As(V) may have led to As enrichment in surface waters both of which would have most likely decreased the productivity of Cyanobacteria and O2 production. 

 • Disputas: 2018-05-03 10:00 Magnélisalen, Stockholm
  Larsson, Veronica J.
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för biokemi och biofysik.
  Characterization of the inner nuclear membrane protein Samp1, during interphase and mitosis2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The nucleus, a hallmark in eukaryotic cells, contains the genome separating it from molecules in the cytoplasm. The nucleus is surrounded by a nuclear envelope consisting of two concentric membranes, the outer nuclear membrane and the inner nuclear membrane, the nuclear lamina and nuclear pore complexes. The cytoskeleton is physically connected with the nucleoskeleton by the LINC complexes, spanning the nuclear envelope. In this way, the cell surface is linked directly to chromatin. There are hundreds of unique inner nuclear membrane proteins, but today we only know the functions of a handful. The best characterized inner nuclear membrane proteins are involved in chromatin organization and gene regulation.

  This thesis focuses on Samp1, an integral membrane protein that localizes to the inner nuclear membrane during interphase. During mitosis, a fraction localizes to the mitotic spindle, which is responsible for accurate segregation of chromosomes.

  It is difficult to investigate inner nuclear membrane protein-protein interactions, because transmembrane proteins are often associated with the “hard-to-solubilize” nuclear lamina. MCLIP was developed as a method to detect interactions between proteins of the nuclear envelope in live cells. MCLIP has been valuable in identifying interaction partners of Samp1. In interphase, Samp1 distributes in distinct micro-domains of the inner nuclear membrane and interacts with the nuclear lamina, emerin and the LINC complex protein SUN1, suggesting that Samp1 might have a functional role associated with both the nucleoskeleton and cytoskeleton.

  In mitosis Samp1 distributes in filamentous membrane structures partially overlapping with kinetochore microtubules of the mitotic spindle. Samp1 binds directly to γ-tubulin and recruits γ-tubulin and Haus6 to the mitotic spindle and thus contributes to spindle assembly. Samp1 also interacts with Aurora B, a kinase important for k-fiber error correction at the kinetochores. Depletion of Samp1 caused an increased activation and distribution of Aurora B at the metaphase plate, decreased formation of stable k-fibers, metaphase prolongation and increased chromosome mis-segregation. Samp1 is the first transmembrane protein found to be involved in mitotic spindle assembly and stability, important for correct segregation of chromosomes.

   

   

 • Wendel, Anna
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Tholinder, Cajsa Stina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Film och fritidshemmet – fiende eller frände?: En kvalitativ studie om filmens plats i fritidshemmet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks filmens plats i fritidshemsverksamheten, vad som visas i verksamheten och hur det motiveras. Utifrån detta har vi utfört 11 kvalitativa intervjuer med pedagoger verksamma inom fritidshemmet. Vi har i vår datainsamling kunnat urskilja resultat som pekar på hur pedagogerna använder film och deras syn på film i verksamheten. Vad vi kan se är att filmens främsta användningsområde är att underhålla barngruppen och ge utrymme för rekreation. Alla informanter upplever svårigheter i samband med filmvisning. Svårigheterna grundar sig i yttre faktorer som föräldrar och ledning samt en oro för att filmerna i sig innehåller problematik. Alla informanterna har en vilja att skydda barnen från att utsättas för olämpliga filmer, vad som är olämpligt är dock till viss del subjektivt. Vissa av pedagogerna ser film som en källa till pedagogiska diskussioner samt en given del i temaarbeten, detta kan vi även se stöd för i forskningen.

 • Virtala, Carolina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Arkeologi.
  Jämtländska reliefspännebärare: Ledande kvinnor under folkvandringstid2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper deals with two women who wore relief brooches from Häste and Brunflo during the Migration period in Jämtland. The purpose of the essay is to investigate similarities and differences in the women’s relief brooches, graves and places in order to understand the women’s relations to each other and their time. The essay has implemented gender theory and a comparative method, complemented by a landscape analysis. The conclusion is that the women from Häste and Brunflo were leaders during their time. 

 • Börstell, Carl
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för teckenspråk.
  Jantunen, Tommi
  University of Jyväskylä.
  Mesch, Johanna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för teckenspråk.
  Kimmelman, Vadim
  University of Amsterdam.
  Oomen, Marloes
  University of Amsterdam.
  de Lint, Vanja
  University of Amsterdam.
  Transitivity prominence within and across modalities2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The idea of transitivity as a scalar phenomenon is well known (e.g., Hopper & Thompson 1980; Tsunoda 1985; Haspelmath 2015). However, as with most areas of linguistic study, it has been almost exclusively studied with a focus on spoken languages. A rare exception to this is Kimmelman (2016), who investigates transitivity in Russian Sign Language (RSL) on the basis of corpus data. Kimmelman attempts to establish a transitivity prominence hierarchy of RSL verbs, and compares this ranking to the verb meanings found in the ValPal database (Hartmann, Haspelmath & Bradley 2013). He arrives at the conclusion that using the frequency of overt objects in corpus data is a successful measure of transitivity prominence, and that the prominence ranking of RSL verbs correlate with that found for spoken languages in Haspelmath (2015). In this paper, we expand on these intra- and cross-modal comparisons of transitivity prominence by introducing four other sign languages to the sample: Finnish Sign Language (FinSL), Swedish Sign Language (SSL), Sign Language to the Netherlands (NGT), and German Sign Language (DGS). FinSL and SSL are known to be historically related (cf. Bergman & Engberg-Pedersen 2010), while the other are not related, which allows us to look at both modality and relatedness effects in our sample. Of the 80 core verb meanings in the ValPal database, Kimmelman (2016) included the 25 most frequent verbs in his corpus. For our study, we have annotated all occurrences of these 25 verb meanings in a subset of the corpora of FinSL (2h 40min; 18,446 tokens), SSL (2h 5min; 16,724 tokens), NGT (≈80,000 tokens), and DGS (≈58,000 tokens). We annotate whether a verb occurs with an overt object as well as the type of object (direct, indirect, clausal, or a locative). Looking at the ValPal verb meanings with ≥5 sign tokens in all four new languages, we arrive at 12 verbs that are found in all five sign languages and the spoken languages (SpL) of the ValPal database – see Table 1. In Table 1, we see that there is a general agreement across languages – both signed and spoken – in how transitivity prominent a verb meaning is. Spearman’s rank correlation shows a significant (p<0.05) correlation between all possible pairs except SSL–SpL (p=0.091) and SSL– RSL (p=0.074), corroborating Kimmelman’s finding that there are patterns of transitivity prominence present across languages and modalities. It is interesting that SSL thus diverges from the other sign languages in this sample: this deserves further investigation. We also wanted to investigate the transitivity prominence as a property of individual languages. In order to do so, we took the individual languages of the ValPal database and measured each verb meaning in each language with regard to its transitivity prominence. This meant calculating how many of the verb forms associated with a specific verb meaning took a P argument. Note that this is quite different from calculating transitivity prominence based on corpus data: with corpora, we calculated the proportion of verbal tokens occurring with an overt object, and with the ValPal database, we calculated the proportion of transitive verb associated with a particular concept. We included the 12 verb meanings found across all languages (the five sign languages and 33 spoken languages). We then calculated mean distances across verb meanings and languages, and plotted this with multidimensional scaling in Figure 1. In the figure, we see that the five sign languages form a part of a cluster, suggesting either modality-based similarities, or similarities that come with the difference in data (corpus data rather than lexical data). On the other hand, sign languages as a group are not clearly opposed to spoken languages as a group, which implies that the corpus-based and lexical calculations of transitivity are comparable. Interestingly, FinSL and SSL are not more strongly associated than the other sign languages, which implies that their historical relatedness is not directly relevant to transitivity. In our presentation, we will present the results and the conclusions in more detail, as well as discuss the possibilities of using corpus data to establish valency patterns for languages in the signed modality.

  References Bergman, Brita & Elisabeth Engberg-Pedersen. 2010. Transmission of sign languages in the Nordic countries. In Diane Brentari (ed.), Sign languages: A Cambridge language survey, 74–94. New York, NY: Cambridge University Press.Hartmann, Iren, Martin Haspelmath & Taylor Bradley (eds.). 2013. Valency Patterns Leipzig. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. http://valpal.info/. Haspelmath, Martin. 2015. Transitivity prominence. In Andrej Malchukov & Bernard Comrie (eds.), Valency classes in the world’s languages: Vol 1 - Introducing the framework, and case studies from Africa and Eurasia, 131–148. Boston, MA: De Gruyter Mouton. Hopper, Paul J. & Sandra A. Thompson. 1980. Transitivity in grammar and discourse. Language 56(2). 251–299. Kimmelman, Vadim. 2016. Transitivity in RSL: A corpus-based account. In Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Thomas Hanke, Julie Hochgesang, Jette Kristoffersen & Johanna Mesch (eds.), Proceedings of the 7th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpus Mining, 117–120. Paris: European Language Resources Association (ELRA). Tsunoda, Tasaku. 1985. Remarks on transitivity. Journal of Linguistics 21(2). 385. doi:10.1017/S0022226700010318.

 • Forsman, Hilma
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Letterbox Club för barn i familjer med ekonomiskt bistånd: Resultat från ett pilotprojekt2018Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Forsman, Hilma
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Bejbom, Johanna
  Letterbox Club för barn i familjehem2016Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Bra skolresultat är viktigt för barns utveckling. Ett sätt att hjälpa barn att lyckas bättre i skolan är att ge dem stöd med sin läsning. I Storbritannien finns The Letterbox Club – en bokklubb för barn i familjehem som lett till förbättringar i barnens läsförmåga.

  Under 2014-2015 genomfördes det första svenska projektet med The Letterbox Club. Projektet startades av Bokspindeln och genomfördes i samarbete med Socialförvaltningen i Stockholms stad, åtta stadsdelar, Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och Regionbibliotek Stockholm.

  Syftet med projektet och utvärderingen var att testa och utvärdera idén med en bokklubb för familjehemsplacerade barn i Sverige.

  Projektet innebar att 31 barn i årskurs 2-4 fick bokpaket hemskickade med posten en gång per månad i ett halvår. I varje paket fanns det en faktabok och en kapitelbok, brev från Letterbox Club Sverige, författare och det närliggande biblioteket samt extra saker som pennor och bokmärken. 

  Några barn och familjehemsföräldrar blev intervjuade om vad de tyckte om projektet, bokpaketen och deras innehåll. Intervjuerna visade att projektet var mycket uppskattat. Barnen tyckte att det var spännande att få bokpaket och roligt att få olika typer av böcker. Många hade läst mer under projektet än vad de vanligtvis gjorde, men för några var böckerna antingen för lätta eller för svåra. Familjehemsföräldrarna tyckte att det var ett bra och sympatiskt projekt. De trodde att det hade väckt barnens läslust och hade själva engagerat sig i barnens läsning på olika sätt.

  Som en del av utvärderingen gjordes även jämförelser av barnens testade läsförmåga före och efter att de hade fått alla bokpaketen. Resultaten visade att barnen i genomsnitt hade förbättrat sin läsålder med tolv månader under de sex månader projektet pågick. Det innebär att de som grupp sett förbättrade sin läsålder med sex månader mer än vad man normalt förväntar sig.

  Sammantaget verkar det som om The Letterbox Club kan starta en kedja av positiva processer och att dessa tillsammans kan bidra till att förbättra läsförmågan hos barn i familjehem.

  Det är dock viktigt att påpeka att de här resultaten bygger på en studie. Undersökningsgruppen har varit liten och utvärderingen har gjorts med en svag design eftersom det inte finns någon jämförelsegrupp (det vill säga en grupp barn som gjort samma tester, men inte fått några bokpaket). Det behövs därför fler utvärderingar och helst med jämförelsegrupp. Resultaten från pilotprojektet kan ändå ses som lovande.

 • Matevski, Daniel
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik.
  Stilens och berättarteknikens betydelse för tolkningen av Inger Edelfeldts novell "Sommar"2012Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  ”Sommar” är ett av de allra främsta exemplen på Inger Edelfeldts skicklighet som novellförfattare. Genom ett antal stilistiska och berättartekniska grepp utnyttjar hon novellens begränsade utrymme optimalt. Edelfeldt förmedlar här motiv och tema, utan att behöva ge avkall på vare sig person- eller miljöskildring och hon lyckas dessutom förmedla en rikedom av känsla och undermening. Uppsatsens syfte är att klargöra på vilket sätt Inger Edelfeldt skapar mening i novellen, utan att behöva skriva ned varenda bokstav i den historia hon vill förmedla: Vilka stilistiska och berättartekniska grepp används? Och vilken betydelse får dessa för tolkningen av berättelsen? Uppsatsen fokuserar på fyra olika analysområden (med såväl kvantitativa som kvalitativa drag): det sinnliga, det ljusa och det mörka, det rituella samt det utelämnade och det antydda. Det är just genom att använda sig av dessa stildrag och berättartekniska grepp som Edelfeldt, trots den knapphändiga informationen, skapar en djupare mening i texten.

 • naomi, korang
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Ett jobb för en kvinna?: En kvalitativ studie om genusföreställningar bland förskolelärare.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka genusföreställningar som förknippas med

  förskolläraryrket från förskolepersonalens perspektiv. Vidare undersöks om

  förskolepersonalen upplever att de påverkas av dessa föreställningar. För att studera

  fenomenet har jag förhållit mig till två teoretiska ramverk: doing gender perspektivet och

  Collins perspektiv om genus. Dessa är teoretiska förhållningssätt som betonar att genus

  skapas i den vardagliga praktiken bland människor i social interaktion.

  Empirin har tagits fram med hjälp av den semistrukturerade intervjumetoden, där sammanlagt

  sex intervjuer har gjorts med jämn könsfördelning. Denna fördelning var en strategisk sådan

  för att få en så rättfärdigad bild av fenomenet som möjligt.

  Resultatet visade att förskolepersonalen är medvetna om de genusföreställningar som

  förknippas med deras yrke men tycker att denna tvetydiga syn är väldigt gammalmodig.

  Förskolläraryrket präglas av föreställningar kring vad som anses vara maskulint och feminint,

  detta är något som även uttrycks i skillnaden i arbetsuppgifter mellan kvinnlig och manlig

  personal. Respondenterna beskriver också hur skillnader i bemötande bland vänner, familj och

  barnens föräldrar påverkar det dagliga arbetet och menar att det kan ligga till grund för den

  låga representationen av män i yrket. Vidare menar samtliga respondenter att förskolan skulle

  gynnas av att fler män söker sig till yrket.

 • Lorentz-Meyer, Dagmar
  et al.
  Åsberg, Cecilia
  Fredengren, Christina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Arkeologiska forskningslaboratoriet.
  Sõrmus, Maris
  Treusch, Pat
  Vehviläinen, Marja
  Zekany, Eva
  Žeková, Lucie
  Anthropocene Ecologies: Biogeotechnical Relationalities in Late Capitalism2015Annet (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This position paper outlines a multidirectional approach to what we call Anthropocene ecologies, its diverse genealogies, and methodological and conceptual foci. Under the heading of Anthropocene ecologies we seek to fertilize the sciences of ecology with approaches of queer and feminist new materialisms, and engage in multiple collaborations across the humanities, sciences, and everyday ecological practices. Specifically we draw on ecology as the object of analysis and the methodology, building on concepts and approaches from the sciences, material feminisms, science and technology studies, human/animal studies and material ecocriticism. Five modes of attention become particularly salient for our analysis of the Anthropocene ecologies of solar energy, humananimal relations, organic food production, wetlands, and human-robot relations. First we attend to how these ecologies are generated within and affect the webs of multispecies ecologies in late capitalism. Second we suggest the concept of biogeotechno-power to capture the entanglements of the biological, the geologic and the technological in new formations of power that invest, regulate, enhance, and dispose of (more-than-)human bodies in particular ecological relationalities. Third we examine the multiplicities of ecological temporalities, including the deep time of mineralisation, fossilisation and past and future species survival. Fourth we attend to affect as an entangling force in ecological relations. And fifth we investigate an affirmative posthuman ethics of concern and response-ability in relations with living and nonliving materialities that might not be close by (spatially and/or temporally). Anthropocene ecologies thereby include the technical, informational, temporal, affective, and ethical as integral parts of ecological intra-actions, and remain attuned to the differential, paradoxical and unexpected.

 • Michał, Dzieliński
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen, Finansiering.
  Talpsepp, Tõnn ()
  Tallinn University of Technology.
  Asymmetric attention and volatility asymmetry2018Inngår i: Journal of Empirical Finance, ISSN 0927-5398, E-ISSN 1879-1727, Vol. 45, s. 59-67Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Analyzing a large sample of U.S. firms, we show that the asymmetry of stock return volatility is positively related to investor attention and differences of opinion. Using the number of analysts following a given firm to capture attention and the dispersion in analyst forecasts as a common proxy for differences of opinion, we show that the two effects are complementary. Furthermore, the effect of attention is strongest among stocks with low institutional ownership and high idiosyncratic volatility. Our results are robust to the traditional ‘‘leverage effect’’ explanation of volatility asymmetry. The findings relate to the previously documented relationship between attention and volatility and suggest that volatility asymmetry is driven by asymmetric attention.