12 1 - 50 of 83
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Olsmats, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Operations Management.
  Förpackningar för ökad lönsamhet: ett Supply Chain Management-perspektiv på förpackningar2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Vestberg, Josefin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Jonsson, Louise
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Autonomi, nyckeln till att attrahera ung arbetskraft?: En kvantitativ studie om olika generationers upplevelse av autonomi i arbetet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett aktuellt ämne idag är hur de nya generationerna på arbetsmarknaden skiljer sig åt jämfört med tidigare generationer och hur arbetsgivarna ska hantera detta. Något som karaktäriserar en av de nya generationerna på arbetsmarknaden, Generation Y, är deras höga krav på autonomi i arbetet såsom att ha flexibla arbetsuppgifter och eget ansvar. Syftet med uppsatsen är således att undersöka om upplevelsen av autonomi i arbetet skiljer sig åt beroende på vilken generation en person tillhör. Frågeställningen är: föreligger det ett samband mellan upplevd autonomi i arbetet och om personen ifråga tillhör Generation Y eller Generation X? Under avsnittet ”Tidigare litteratur” beskrivs teorier och tidigare forskning kopplat till olika variabler som är relevanta för frågeställningen. Variabler som beskrivs är: autonomi, Generation Y, Generation X, kön, utbildningsår, SEI och hel- och deltidsarbete. Studien har en kvantitativ ansats och datan utgår från Levnadsnivåundersökningarna år 2010 och år 1991. Urvalet har begränsats till att innefatta personer som är yrkesverksamma och i åldrarna 25-30 år vid mättillfället, år 1991 eller år 2010. Resultatet visar att det inte föreligger en association mellan generationer och autonomi och därav kan studiens hypotes om att en skillnad föreligger förkastas. Även delhypotesen om att personer som arbetar heltid upplever en högre grad autonomi i jämförelse med personer som arbetar deltid kan förkastas. Däremot bekräftas studiens andra delhypotes om att kvinnor upplever en lägre grad autonomi i jämförelse med män. Vidare visar resultatet att den socioekonomiska grupptillhörigheten har ett samband med upplevelsen av autonomi i arbete. Exempelvis framkommer att tjänstemän i genomsnitt upplever en högre grad autonomi i jämförelse med arbetare vid justering för övriga oberoende variabler. Denna uppsats avser att bidrar med kunskap om generationernas krav på och upplevelse av autonomi i arbetet.

 • Jakbo, Rickard
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  ”Barns tid med sina föräldrar och utsattheten för brott”: En kvantitativ studie om sambandet mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att barns relation till sina föräldrar har tillmätts stor betydelse i flera teorier om brottsutsatthet har ingen svensk- eller engelskspråkig studie undersökt sambanden mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott.

  Genom logistisk regression av enkätsvaren från 1 248 svenska barn mellan 10 och 18 år och  deras föräldrar undersöks två hypoteser: 1) att tiden som barn och unga har med sina föräldrar är negativt korrelerad till utsatthet för brott och 2) att detta samband kvarstår men försvagas efter kontroller för klass och ekonomisk status.

  Av studien framgår ett signifikant och tydligt samband mellan upplevd föräldratid och brottsutsatthet. Oddsen att utsättas för brott är lite mer än två gånger högre för barn som upplever minst tid med sina föräldrar jämfört med barn som inte upplever tidsbrist med någon av sina föräldrar. Sambandet är tydligt även efter kontroll för ålder, kön, konflikter inom familjen, familjetyp samt relativ fattigdom. Sambandet påverkas inte i någon större grad av klass, vilket kan ha att göra med att den uppmätta brottsutsattheten inkluderar stöldbrott.

  Resultaten tolkas utifrån livsstilsteori och routine activity theory, i linje med det som kallas L-RAT-framework samt Hirschis teori om social kontroll.

 • Eriksson, Jennie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Är skilsmässobarn mindre utbildade?: En kvantitativ studie om skilsmässobarn födda 1978 och deras val av vidareutbildning.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alla de länder som ingår i EU har ett gemensamt mål gällande utbildning, vilket är att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter till en högre utbildning. Sverige har fått mycket beröm för de åtgärder som gjorts för att nå detta mål, men har dessa åtgärder uteslutit de negativa effekter som tidigare forskning har funnit att en skilsmässa har på barnen? Syftet med uppsatsen var att undersöka om föräldrarnas skilsmässa (och separation) har påverkat barnens val till vidareutbildning på universitet och/eller högskola. I uppsatsen undersöktes även om skilsmässan påverkade barnen olika mycket beroende på deras ålder när skilsmässan inträffade. Den data som användes i uppsatsen var registerdata från statistiska centralbyrån där personer födda 1978 har studerats. Det teoretiska ramverket som låg till grund för tolkningen av uppsatsens resultat var Colemans resursteori. Kortfattat menar teorin att barn behöver både en bra relation till sina föräldrar och att de behöver spendera tid tillsammans med dem för att kunna använda föräldrarna som en resurs för att få kunskaper som kan vara nödvändiga för att göra bra ifrån sig i skolan. Resultaten visade att sannolikheten att studera vidare på universitet och/eller högskola var lägre om ens föräldrar var skilda. Däremot så fanns inget samband mellan barnens ålder när skilsmässan inträffade och sannolikheten att studera på universitet och/eller högskola.

 • Sindsjö, Lisa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Sallmander, Liam
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Resan från skola till arbetsliv: En intervjustudie med gymnasielärare om unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningars förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att ha ett arbete är centralt för att vara en del av samhället och bidrar inte bara med ekonomisk trygghet utan även en meningsfull tillvaro. Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har betydande svårigheter vid inträde på arbetsmarknaden i jämförelse med andra grupper. Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hur situationen på arbetsmarknaden ser ut för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att besvara syftet genomfördes en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med sju gymnasielärare. Resultatet visade att det fanns otillräcklig kunskap och fördomar om neuropsykiatriska diagnoser på arbetsmarknaden. Vidare identifierades två huvudsakliga teman som särskilt viktiga för ett eventuellt deltagande på arbetsmarknaden. Att förstå sin diagnos för att kunna hitta individuella strategier var det ena temat och att ha kunskap om det sociala samspelet och sociala relationer det andra. Uppsatsen belyser också vilka förberedande insatser skolan gör för att underlätta ett eventuellt inträde på arbetsmarknaden. Särskilt intressanta resultat återfanns i lärarnas berättelser om de elevanpassningar som görs i den dagliga undervisningen. Avslutningsvis diskuteras förhållandet mellan skola och arbetsliv och om det potentiellt borde finnas en instans som täcker glappet mellan dessa.

 • Hedsén, Hanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Márquez Norrthon, Linnéa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  ”Sjukdomen som inte syns utanpå men känns inuti”: En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse kring utmattningssyndrom.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur kvinnor, som fått diagnosen utmattningssyndrom, upplever vilka faktorer som kan ha bidragit till deras utmattning. Studiens frågeställningar är: Hur upplever kvinnor, som varit med om utmattningssyndrom, att förväntningarna på dem på och utanför arbetet bidragit till utmattning? Hur upplever kvinnor, som varit med om utmattningssyndrom, att självbild bidragit till deras utmattning? Varför kan kvinnor som varit med om utmattningssyndrom hamna i utanförskap? För att undersöka detta genomfördes sju intervjuer med kvinnor som varit med om utmattningssyndrom och som är tillbaka på arbetet igen sedan minst ett halvår tillbaka.

  Mycket av den tidigare forskningen belyser svårigheten att balansera arbetsliv och privatliv. Forskarna har bland annat kommit fram till att arbetskraven påverkar familjelivet negativt och att dåligt stöd i familjelivet kan påverka arbetslivet negativt. Det teoretiska ramverket för studien grundar sig i Goffmans dramaturgiska teori och stigmateori. Resultatet bygger på de tre huvudteman som dök upp under samtliga intervjuer: svårigheten att balansera arbete med privatliv, känslan av utanförskap samt hur den drabbades självbild påverkas negativt på grund av utmattningssyndromet.

  Studien visar att kvinnornas identitet starkt är knuten till samhällets och andra individers förväntningar över hur en kvinna skall vara. Detta har lett till att samtliga kvinnor har utsatts för stor stress och känsla av otillräcklighet vilket i sin tur bidragit till deras utmattning. Att ständigt vilja vara andra till lags, och få andras bekräftelse, visar hur dessa kvinnors självkänsla är prestationsbaserad och att de tycks vara beroende av att nå framgång, samt att få ett erkännande från andra, för att upprätthålla sitt egenvärde. Slutligen visar studien att ett bristande samspel mellan Försäkringskassa, läkare och den drabbade skapar en ekonomisk oro vilket ökar svårigheten att ta sig tillbaka till arbete igen.

 • Forsström, David
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Public Health Sciences.
  Jenny, Cisneros Örnberg
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Public Health Sciences.
  Responsible gambling in practice: A case study of views and practices of Swedish oriented gambling companies2018In: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN 1455-0725, E-ISSN 1458-6126, p. 1-17Article in journal (Refereed)
 • Public defence: 2019-02-08 10:00 Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Stockholm
  Cichocka, Magdalena Ola
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Materials and Environmental Chemistry (MMK).
  Unraveling the structures of complex nanocrystalline materials by combining TEM and XRPD – development and application2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Knowledge of the three-dimensional (3D) atomic structure of materials is essential to a fundamental understanding of their properties. The key to understanding the functionality of many materials, particularly those of commercial and industrial interest, is often hidden in the details at the nanoscale. For this reason, it is very important to choose the right strategy to analyze the structure of challenging materials with complex disordered framework structures, or of the layered materials that are the subject of this thesis. Structure analysis of beam-sensitive or uniquely disordered materials can be complicated. Although there are already existing methods such as X-ray powder diffraction (XRPD), the data may exhibit reflection overlap or other problems that make structure determination difficult. To overcome these limitations for nanocrystalline materials, complementary characterization techniques can be used. Here, I will focus on 3D electron crystallography (continuous rotation electron diffraction and high-resolution electron microscopy) methods that have grown during the past years as hybrid methods for structure determination. Based on the presented materials, I will also emphasize that any kind of challenges can be a driving force for method development.  Furthermore, some of the insights gained lead to better understanding of how to collect and process 3D electron diffraction data, which could be applied to make data collection of challenging samples easier and obtain higher quality structure refinements from the data. Finally, I will try to describe the general procedures for ab initio structure elucidation of disordered nanocrystals and layered materials.

 • Public defence: 2019-02-08 13:00 sal FB54, AlbaNova universitetscentrum, Stockholm
  Kundu, Esha
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Astronomy.
  Radio emission from supernovae2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis presents the modeling of radio and X-ray emissions from supernova (SN) shock fronts and hydrodynamical simulations of SN-circumstellar medium (CSM) interaction. The interaction of SN ejecta with the CSM drives a strong shock wave into the CSM. These shocks are ideal places where effective particle acceleration and magnetic field amplification can take place. The accelerated relativistic particles, in the presence of magnetic field, could emit part of their energy via synchrotron radiation in radio wavelengths. The flux of this radiation, when compared with observations, gives an estimate of the CSM density. This could either be the particle density (nISM) in case of the SN exploding in a constant density medium, characteristic of interstellar medium, or pre-SN mass loss rate (dM/dt) of the progenitor system for a wind medium. In Paper I we have modeled the synchrotron emission and compared that with the radio upper limits measured for the Type Ia SNe 2011fe and 2014J. Assuming equipartition of energy between electric and magnetic fields, with 10% of the thermal shock energy in each field, we obtain a very low density medium, having nISM <~ 0.35 cm-3, around both the SNe. In terms of dM/dt this implies an upper limit of 10-9 Msun yr-1 for a wind velocity, vw, of 100 km s-1. This study suggests that in SN shocks it is more likely that the amplification efficiency of magnetic fields is less than that for the electric fields. In Paper II, we carry out the hydrodynamical simulations of the interaction between SN ejecta and CSM for SN 1993J and SN 2011dh. Subsequently, the radio and X-ray emission have been calculated from the shocked gas encapsulated between the forward and reverse shocks. Considering the ejecta profile of these SNe from multi-group radiation hydrodynamics simulation (STELLA), it is found from our investigation that for a wind velocity of 10 km/s around 6500 years prior to the explosion of SN 1993J a change in mass loss rate occurred in the system. For a binary system this may imply that the change in dM/dt could be due to a change in the mass accretion efficiency of the companion star. In case of SN 2011dh the late time emission is turned up to be consistent with a wind medium with (dM/dt)/vw = 4 × 10-6 Msun yr-1/10 km s-1. Paper III focuses on the radio emission from four young SNe Type Ia, SN 2013dy, SN 2016coj, SN 2018pv and SN 2018gv. Using the same model for radio emission as in Paper I, the upper limits on dM/dt and nISM are estimated. We found tenuous media around these SNe, which put tight constrain on their progenitor systems.

 • Public defence: 2019-02-08 13:00 William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Sandman, Tua
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  The dis/appearances of violence: When a 'peace-loving' state uses force2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The research problem that this dissertation addresses is how and with what implications the use of force in ‘distant’ places is made seen and known at home. As practices change and ‘peacework’ is becoming increasingly violent, the book argues that it is imperative to examine how war ‘comes home’ and to what extent the narratives emerging in public discourse open up for public reflection and (re)consideration. As the representation of violence varies between contexts and over time, the book contributes to ongoing debates on the representation of war and violence by offering a comprehensive and systematic examination of the representation of violence in the case of Sweden, where the engagement in war(like) activities by no means is considered normal. Though Sweden during the last decades has increased its contributions to operations of peace-enforcement, Sweden still projects an image of itself as a nation of peace and a nation at peace. Thus, Sweden could be considered a ‘most likely case’ for politicisation and dislocation once Swedish soldiers engage in violence.

  Drawing on poststructuralist theorisation on the political, processes of identification and the articulation of foreign policy as well as previous literature on the representation of war and violence, the book examines and conceptualises how violence dis/appears in Swedish public narratives at the time of Swedish military contribution to war(like) engagements. Part II of the book examines the representation of violence in Swedish parliamentary debates during, altogether, five military interventions taking place between 1960 and 2014. Part III takes a closer look at public service media material during three critical episodes that could be considered (potentially) dislocatory experiences related to the use of force. For the study of how violence dis/appears, the book advances a conceptual framework that combines the concepts of in/visibilisation, de/naturalisation and dis/identification. The study uncovers how the narratives on peace-enforcement move between making visible and making invisible, between problematisation and naturalisation, and between linking and differentiating the use of force to or from Sweden. It lays bare a number of narrative themes and responses that are salient over time, and examines the political work of the dis/appearances of violence in terms of de/stabilising the link between identity and policy, and in terms of de/politicising the issue of using force. Ultimately, the book argues that the dis/appearances of violence in public discourse condition the possibility for critical reflection and (re)consideration at home at the time of war(like) engagements abroad.

 • Edman, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD).
  Behavioural Addiction Open Definition 2.0: Using the Open Science Framework for collaborative and transparent theoretical development2017In: Addiction, ISSN 0965-2140, E-ISSN 1360-0443, Vol. 112, no 10Article in journal (Refereed)
 • Edman, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD).
  A qualitative analysis of Pål Kraft2017In: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN 1455-0725, E-ISSN 1458-6126, Vol. 34, no 3Article in journal (Refereed)
 • Edman, Johan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD).
  Helmersson Bergmark, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal2017In: Journal of Behavioral Addictions, ISSN 2062-5871, E-ISSN 2063-5303, Vol. 6, no 3Article in journal (Refereed)
 • Pöppel, Ludmila
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch, and German, Slavic Languages.
  Dobrovol'skij, Dmitrij
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch, and German, Slavic Languages.
  Корпусное исследование квазисинонимичных конструкций возьми и Vimp. vs. взял и V3pers2018In: Anuari de Filologia. Llengües i Literatures Modernes (ANU.FILOL.LLENG.LIT.MOD.), E-ISSN 2014-1394, no 8, p. 115-131Article in journal (Refereed)
  Abstract [ru]

  В статье рассматриваются квазисинонимичные конструкции возьми и Vimp vs. взял и V3pers и их варианты. В основе этих конструкций лежит общий паттерн [взять CONJco V], то есть «глагол взять в разных грамматических формах + сочинительный союз + основной глагол вразных грамматических формах». Заполнение слота CONJco допускает лишь три варианта:и, да и да и, в то время как слот V кажется на первый взгляд практически свободным. Задача исследования – выявить семантические предпочтения в выборе глагола, заполняющего свободный слот каждой из сопоставляемых конструкций. В частности, показано, что различие между этими конструкциями связано с семантическим признаком ‘контролируемости действия’.

 • Koutsopoulos, Georgios
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Modeling Organizational Potentials Using the Dynamic Nature of Capabilities2018In: 17th International Conference Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2018), Jelena Zdravkovic, Jānis Grabis, Selmin Nurcan, Janis Stirna , 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Organizational transformation in dynamic environments may be addressed using an approach based on the concept of capability. The aim of this thesis project is to tackle existing disadvantages that organizations are unaware of or missing business opportunities due to unoptimized design. Design Science is employed to elicit requirements and develop a method that assists the identification of desired organizational capabilities and outdated capabilities. This will enhance the value generating and supporting capabilities by introducing a new typology and exploring the factors affecting the introduced capability types. The developed artifact will also be supported by a modeling tool using the ADOxx metamodeling development platform and tested in a real use case.

 • Johannesson, Paul
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Andersson, Birger
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Ascribing Value2018In: CEUR Workshop Proceedings, Jaap Gordijn, Erik Proper , 2018Conference paper (Refereed)
 • McGrath, Cormac
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Nilsonne, Gustav
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Karolinska Institutet.
  Data sharing in qualitative research: opportunities and concerns2018In: MedEdPublish, ISSN 2312–7996, Vol. 7, no 4, article id 34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Data sharing is increasingly practiced by researchers and mandated by research funders as well as scientific journals. However, data sharing within qualitative research paradigms is less common, and sharing interview data has particular challenges. Earlier debate has pointed to the value of data sharing for discouraging research fraud and permitting critical scrutiny. We elaborate on this discussion by highlighting the value of data sharing for cumulative science, for re-use, and to maximise the value of the participants’ contribution. We review methods and possibilities for sharing interview data, and give concrete recommendations for mitigating risks to the participants. In conclusion, we find that sharing of interview data is possible, valuable, and ethical, and serves a purpose for both journals and researchers.

 • Martinsson, Dennis
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  På nödfronten något nytt?: Reflektioner om nöd i ljuset av NJA 2017 s. 8722018In: Juridisk Publikation, ISSN 2000-2920, no 2, p. 311-328Article in journal (Refereed)
 • Lind, Johan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Centre for Cultural Evolution.
  What can associative learning do for planning?2018In: Royal Society Open Science, E-ISSN 2054-5703, Vol. 5, no 11, article id 180778Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a new associative learning paradox. The power of associative learning for producing flexible behaviour in non-human animals is downplayed or ignored by researchers in animal cognition, whereas artificial intelligence research shows that associative learning models can beat humans in chess. One phenomenon in which associative learning often is ruled out as an explanation for animal behaviour is flexible planning. However, planning studies have been criticized and questions have been raised regarding both methodological validity and interpretations of results. Due to the power of associative learning and the uncertainty of what causes planning behaviour in non-human animals, I explored what associative learning can do for planning. A previously published sequence learning model which combines Pavlovian and instrumental conditioning was used to simulate two planning studies, namely Mulcahy & Call 2006 'Apes save tools for future use.' Science 312, 1038-1040 and Kabadayi & Osvath 2017 'Ravens parallel great apes in flexible planning for tool-use and bartering. 'Science 357, 202-204. Simulations show that behaviour matching current definitions of flexible planning can emerge through associative learning. Through conditioned reinforcement, the learning model gives rise to planning behaviour by learning that a behaviour towards a current stimulus will produce high value food at a later stage; it can make decisions about future states not within current sensory scope. The simulations tracked key patterns both between and within studies. It is concluded that one cannot rule out that these studies of flexible planning in apes and corvids can be completely accounted for by associative learning. Future empirical studies of flexible planning in non-human animals can benefit from theoretical developments within artificial intelligence and animal learning.

 • Granmar, Claes
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  E-commerce and the EU data protection regulation2018Conference paper (Other academic)
 • Granmar, Claes
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  E-commerce and the EU data protection regulation2018Conference paper (Other academic)
 • Granmar, Claes
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  C-284/16 Achmea Precludes Investor-State Dispute Settlements2018Other (Other academic)
 • Butler, Nick
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Publish and perish: Clark, T., M. Wright and D.J. Ketchen, Jr. (eds.) (2016) How to get published in the best management journals. Edward Elgar: Cheltenham and Northampton, Mass.2018In: Ephemera : Theory and Politics in Organization, ISSN 2052-1499, E-ISSN 1473-2866, Vol. 18, no 2, p. 411-416Article, book review (Other academic)
 • Galli, Raoul
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Björklund, UlfStockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.Hannerz, UlfStockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Nyckelbegrepp i socialantropologin2019Collection (editor) (Other academic)
 • Public defence: 2019-02-06 10:00 Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Stockholm
  Etman, Ahmed S.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Materials and Environmental Chemistry (MMK).
  Aqueous Exfoliation of Transition Metal Oxides for Energy Storage and Photocatalysis Applications: Vanadium Oxide and Molybdenum Oxide Nanosheets2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Two-dimensional (2D) transition metal oxides (TMOs) are a category of materials which have unique physical and chemical properties compared to their bulk counterparts. However, the synthesis of 2D TMOs commonly includes the use of environmental threats such as organic solvents. In this thesis, we developed environmentally friendly strategies to fabricate TMO nanosheets from the commercially available bulk oxides. In particular, hydrated vanadium pentoxide (V2O5∙nH2O) nanosheets and oxygen deficient molybdenum trioxide (MoO3-x) nanosheets were prepared.  The V2O5∙nH2O nanosheets were drop-cast onto multi-walled carbon nanotube (MWCNT) paper and applied as a free-standing electrode (FSE) for a lithium battery. The accessible capacity of the FSE was dependent on the electrode thickness; the thickest electrode delivered the lowest accessible capacity.  Alternatively, a composite material of V2O5∙nH2O nanosheets with 10% MWCNT (VOx-CNT composite) was prepared and two types of electrodes, FSE and conventionally cast electrode (CCE), were employed as cathode materials for lithium batteries. A detailed comparison between these electrodes was presented. In addition, the VOx-CNT composite was applied as a negative electrode for a sodium-ion battery and showed a reversible capacity of about 140 mAh g-1. On the other hand, the MoO3-x nanosheets were employed as binder-free electrodes for supercapacitor application in an acidified Na2SO4 electrolyte. Furthermore, the MoO3-x nanosheets were used as photocatalysts for organic dye degradation. The simple eco-friendly synthesis methods coupled with the potential application of the TMO nanosheets reflect the significance of this thesis in both the synthesis and the energy-related applications of 2D materials.

 • Ehdwall, Dana Seifeddine
  et al.
  Wickman, Per-Olof
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Hur lärare kan stödja andraspråkselever på gymnasiet att tala kemi2018In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 14, no 3, p. 299-316Article in journal (Refereed)
 • Wickman, Per-Olof
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Lundegård, Iann
  Didaktik och didaktiska modeller för undervisning i naturvetenskapliga ämnen2018In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 14, no 3, p. 29-249Article in journal (Refereed)
 • Hillevi, Ganetz
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies.
  Jewel in the Crown: Nobel Banquet Broadcast as Co-Construction2018In: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, E-ISSN 2001-5119, Vol. 39, no 2, p. 111-126Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores the aims of the Nobel Banquet broadcast, produced by the Swedish public service company SVT and the Nobel Foundation. The study suggests that the programme can be viewed as a co-construction of science and media, and that the Nobel Foundation has three primary purposes: 1) to teach the audience about science; 2) to honour the laureates; and 3) to maintain and increase the status of the Nobel prize. SVT, for their part, has two main purposes: 1) to teach their audience about science, and 2) to entertain. The aims of the Nobel Foundation and SVT may seem disparate, but they are interrelated. At the same time, the subtleties between the entities create a tension that develops through mutual negotiations. The study ends with a discussion of two unexpected findings: 1) the shared, yet essentially differently-grounded aims of both parties to inform about science, and 2) the fact that their scientific content has increased in both absolute and relative terms over the years, a finding that questions notions of a continuous mediatisation of social institutions.

 • Janson, Malena
  Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Kjell Gredes Hugo och Josefin: Ett barnkulturellt uttryck i tiden och en barnfilm för framtiden2018In: Barnboken, ISSN 0347-772X, E-ISSN 2000-4389, Vol. 41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Kjell Grede’s Hugo and Josephine. An Expression of Children’s Culture of Its Time and a Children’s Film of Tomorrow

  The debut feature film of director Kjell Grede, Hugo and Josephine (1967), is an adaptation of Maria Gripe’s literary trilogy and is often referred to as the best Swedish children’s film ever made. Upon its premiere, the film was very well received by the critics, but some also claimed that it wasn’t suitable for children. This article uses this ambivalence towards Hugo and Josephine as its starting point and demonstrates, via adaptation studies, film studies and childhood studies, how the film transgresses children’s film conventions.

  For example, my analysis of the film form reveals that Hugo and Josephine is a story largely taking place inside the protagonist. Therefore, it should not be seen as a realistic depiction of a series of events, but rather as a formation of a child’s apprehension of the same events. This filmic mode, which I term “a child’s realism”, can be interpreted through the liminal spacetime as well as hyperbolic and phantasmic occurrences. Also, the film thematises childhood as a social construction by presenting different ways of being a child and an adult respectively.

  In this way, Hugo and Josephine transgresses the children’s film conventions of the time and, concurrently, puts into question the boundaries between childhood and adulthood as well as the rigid division between fine arts for children and adults respectively. These social and artistic issues were highly topical towards the end of the 1960’s, and therefore Grede’s film is characteristic for its time. But simultaneously, it forebodes the artistically and thematically seminal Swedish films and TV series for children of the 1970’s.

 • Brattberg, Erik
  et al.
  Swedish Institute of International Affairs, Sweden.
  Rhinard, Mark
  Swedish Institute of International Affairs, Sweden.
  The EU as a global counter-terrorism actor in the making2012In: European Security, ISSN 0966-2839, E-ISSN 1746-1545, Vol. 21, no 4, p. 557-577Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  After the terror attacks of 11 September 2001, the European Union (EU) staked its claim as an important international player in the fight against global terrorism. The EU encouraged new initiatives at the United Nations and devoted newfound attention to aid and assistance programs to third states. The EU's ambitions and heightened activity prompts a number of questions about rhetoric versus action and offers a useful test case for assessing the quality of the EU's ‘actorness’. This article applies the actorness concept to shed light on the EU's behaviour in global counter-terrorism activities. It draws together existing insights on actorness into an analytical framework containing four sets of variables – context, coherence, capability and consistency – and applies the framework to evidence gathered on the EU's international and third country role in countering terrorism. Our results show that the actorness approach sheds considerable light on the EU's international behaviour in global counter-terrorism and suggests the EU has some way to go before becoming a full actor in this area.

 • Wrange, Pål
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Historicizing international humanitarian law2018In: International Humanitarian Law and Justice: : Historical and Sociological Perspectives / [ed] Mats Deland, Mark Klamberg & Pål Wrange, Routledge, 2018, 1, p. 9-16-Chapter in book (Other academic)
 • Târlea, Silvana
  et al.
  Bailer, Stefanie
  Degner, Hanno
  Dellmuth, Lisa Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History and International Relations.
  Leuffen, Dirk
  Lundgren, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Tallberg, Jonas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Wasserfallen, Fabio
  Explaining governmental preferences on Economic and MonetaryUnion Reform2018In: European Union Politics, ISSN 1465-1165, E-ISSN 1741-2757Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the extent to which economic or political factors shaped gov- ernment preferences in the reform of the Economic Monetary Union. A multilevel analysis of European Union member governments’ preferences on 40 EMU reform issues negotiated between 2010 and 2015 suggests that countries’ financial sector exposure has significant explanatory power. Seeking to minimize the risk of costly bailouts, countries with highly exposed financial sectors were more likely to support solutions involving high degrees of European integration. In contrast, political factors had no systematic impact. These findings help to enhance our understanding of preference formation in the European Union and the viability of future EMU reform.

 • Lundgren, Magnus
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Bailer, Stefanie
  Dellmuth, Lisa Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History and International Relations.
  Tallberg, Jonas
  Târlea, Silvana
  Bargaining success in the reform of the Eurozone2018In: European Union Politics, ISSN 1465-1165, E-ISSN 1741-2757Article in journal (Refereed)
 • Zakirova Engstrand, Rano
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Klang, Nina
  Hirvikoski, Tatja
  Westling Allodi, Mara
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Roll-Pettersson, Lise
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Reporting of Cultural Factors in Autism Research Publications in Sweden: Application of the GAP-REACH Checklist2018In: Review Journal of Autism and Developmental Disorders, ISSN 2195-7177, Vol. 5, no 4, p. 390-407Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Systematic reporting of cultural variables in research publications is important to address disparities in diagnostics and treatment for children with ASD from diverse backgrounds. The present review examined reporting of cultural factors in ASD publications in the Swedish research context by using the GAP-REACH checklist developed by the Cultural Committee of the Group for the Advancement of Psychiatry. Thirty peer-reviewed articles published in English between 2013 and 2015 met inclusion criteria. Depending on research designs, 46% of the reviewed studies defined cultural factors using various proxies for ethnicity to describe study participants; none of the studies used the race variable; 23.3% provided rationale for inclusion of cultural factors. The checklist in its modified form is applicable within the Swedish context.

 • Abraha, Feben
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  ”If it's important to you, you will find a way. If not you will find an excuse.”: - en kritisk fokusgruppsstudie om det meritokratiska talet om ansträngning utifrån icke-vita elevers föreställningar om agens, framgång och framtid2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte ligger i att problematisera meritokratins grundläggande idéer om ansträngning och ’vilja att lyckas’ som nyckeln till framgång (Carlbaum, 2012). Föreställningar som härrör ifrån nyliberala idéer om ’individens ansvar’ riskerar att förbise strukturella problem och ojämlika maktförhållanden som håller individen ansvarig för sitt eget ’misslyckande’ (ibid.). Elever som hålls ansvariga för sina egna misslyckanden tenderar att kategoriseras som ”omotiverade” eller ”skoltrötta” där deras vilja att lyckas ifrågasätts snarare än deras grundförutsättningar(ibid.). Mot denna bakgrund vill uppsatsen därför ge utrymme för barn att komma till tals i frågor som direkt berör dem och som skildrar barns perspektiv i komplexa samhällsfrågor och maktförhållanden (UNICEF Sverige, 2009).

  Studien utgår ifrån ett normkritiskt förhållningssätt som vill synliggöra postkoloniala perspektiv på orsakssamband mellan möjlighetsstrukturer och samhällsnormer som problematiserar ’individers vilja att lyckas’.

 • Adami, Rebecca
  Columbia University, USA.
  Human rights for more than one voice: rethinking political space beyond the global/local divide2014In: Ethics & Global Politics, ISSN 1654-4951, E-ISSN 1654-6369, Vol. 7, no 4, p. 163-180Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper considers political agency and space as found in Cavarero's For More Than One Voice: Toward a Philosophy of Vocal Expression in order to take a critical philosophical approach to human rights education (HRE) and the political implications of its increasingly legal discourse. Like Arendt, Cavarero is concerned with a radical rethinking of political space, as not limited to place or legal borders, but bound by our human condition of plurality and relationality. Both Arendt and Cavarero want politics to be coupled with justice, nevertheless, Cavarero provides a notion of politics that lets us think beyond territorial terms of a polis, which opens for exploring an expanded conceptualization of human rights politics, as not bound by national legislative measures, but as concerning political action in-between human beings. In contrast to the dominant discourse on ‘human rights experts’ who frame the content for HRE, the notion of ‘absolute local space’ questions the dichotomy of universal/particular in raising the importance of a plurality of unique voices who create a spectrum for the universality of rights.

 • Dellmuth, Lisa Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History and International Relations.
  Tallberg, Jonas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Why national and international legitimacy beliefs are linked: Social trust as an antecedent factor2018In: The Review of International Organizations, ISSN 1559-7431, E-ISSN 1559-744XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent public opinion research has established an empirical regularity of unusual stability and strength: citizen beliefs in the legitimacy of national and international institutions are highly linked. The dominant interpretation of this link holds that citizens draw on their perceptions of national institutions as a heuristic when forming opinions about international institutions. This article proposes an alternative mechanism, privileging social trust as an antecedent factor contributing to both national and international legitimacy beliefs. Using original survey data on citizen attitudes toward four international institutions in three countries, the article provides evidence for social trust as an antecedent factor, while granting no support for the dominant interpretation. The article suggests three broader implications: social trust has more far-reaching consequences for international cooperation than previously understood; political efforts to affect the legitimacy of international institutions are constrained by individual predispositions; and a comparative approach is central to the study of public attitudes toward international institutions.

 • Sandin, Sven
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Kunskapsbedömning för elever med intellektuell funktionsnedsättning och dövhet/hörselnedsättning: En analys av lärares uppfattningar om bedömningsredskap i underrvisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Isaksson, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Archaeological Research Laboratory.
  Jägare-Samlare-Fiskare: Forntida reliker eller folk mitt ibland oss?: En studie om försörjning och identitet.2018In: Överleva, ISSN 1403–5480, Vol. 82, no 2, p. 10-30Article in journal (Other academic)
 • Ljungqvist Charpentier, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Hedniskt motstånd i Svealand under sent 1000-tal2018In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 138, no 2, p. 197-226Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna artikel studeras beläggen, och sannolikheten, för existensen av en hednisk revolt i Svealand vid slutet av 1000-talet. En sådan, ledd av upprorskungen BlotSven, är skildrad i högmedeltida svenska och isländska källor, men dess historicitet har ifrågasatts under senare år. I artikeln studeras såväl samtida och senare skriftliga källor som den arkeologiska evidensen till religionsförhållandena i Svealand runt år 1100. Samtliga källtyper stödjer uppfattningen att det fortfarande existerade ett motstånd mot kristendomen. En jämförelse av den högmedeltida traditionen om Blot-Svens revolt med de bättre dokumenterade, ungefär samtida, hedniska revolterna i andra nykristnade områden i Europa visar vidare att den följer samma mönster och därmed framstår som mer trovärdig.

 • Petersson, Jöran
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Swedish year one teachers’ perspectives on homework in children’s learning of number: An ongoing controversy2018In: Perspectives on professional development of mathematics teachers. Proceedings of MADIF 11 The eleventh research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education. Karlstad, January 23–24, 2018 / [ed] J. Häggström, Y. Liljekvist, J. Bergman Ärlebäck, M. Fahlgren, & O. Olande., Göteborg: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF, 2018, p. 91-100Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper draws on semi-structured interviews undertaken with twenty teachers of year one children in Sweden. Interviews focused on teachers’ construal of their own and their pupils’ parents’ roles in supporting year one children’s learning of early number. Data, which were analysed by means of a constant comparison process, yielded homework as a theme that dichotomised teachers between those who set homework for learning number and those who do not. Of those who set homework, the majority construed it as a means of facilitating number-related fluency, particularly for children in danger of falling behind their peers. Of those who do not, the majority argued that differences in family backgrounds would compromise societal principles of equality of opportunity.

 • Gyllenpalm, Jakob
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Christiansson, Ulf
  Friggebo, Patrik
  Connecting two laboratory tasks under an umbrella of uncertainty: Hooke's law and simple harmonic motion2018In: Physics Education, ISSN 0031-9120, E-ISSN 1361-6552, Vol. 53, no 5, article id 055023Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Laboratory work in physics has traditionally focused on the verification of facts, theories and laws. In contrast, this article describes how laboratory tasks can be used to promote students understanding about the nature of science and scientific inquiry. In the project reported here, students learn about measurement uncertainties and a simplified graphical method for propagating errors. By using this knowledge to compare the precision of two common methods to determine the spring constant, Hooke's Law and simple harmonic motion, students learn about the nature of experimentation in physics. From this specific example, comparisons can then be made with authentic research to highlight more general aspects of the nature of science and scientific inquiry.

 • Unevik, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Public Health Sciences.
  The influence of educational attainment and immigration status on outcomes of a national self-management program for hip and knee osteoarthritis – results on 22 741 patients from the BOA register2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Supervised exercise and delivered education are first step treatment for knee, hip and hand osteoarthritis (OA) according to international guidelines. It is uncertain whether OA outcomes from participation in the Swedish self-management program “Better management of Osteoarthritis (BOA)” differs for participants with different sociodemographic background. The aim of this master thesis was thus to assess to what extent there were differences by level of education and immigration status among participants in the self-management program in terms of Health, Health-related quality of life, Mobility, Health-related behaviours and Adherence to the self-management program, measured at baseline, three and 12 months. Methods: Analysis of covariance (ANCOVA), logistic and multinomial regression was used to analyse outcomes for 22 741 participants. Results: For most adjusted outcomes, there were sociodemographic inequalities at all measurement points. However, there were no educational differences in mobility and attitude to physical activity at baseline, but at the follow-ups such inequalities emerged. Conversely, the willingness to undergo joint surgery differed by immigration status at baseline, but not at the follow-ups, and immigrants were more adherent towards the self-management program than domestic born participants. Conclusion: These results are pioneer findings showing that it exists sociodemographic differences related to OA treatment.

 • Niemi, Pia-Maria
  et al.
  Benjamin, Saija
  Kuusisto, Arniika
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies. University of Helsinki, Finland; University of Oxford, UK.
  Gearon, Liam
  How and Why Education Counters Ideological Extremism in Finland2018In: Religions, ISSN 2077-1444, E-ISSN 2077-1444, Vol. 9, no 12, article id 420Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The intensification of radical and extremist thinking has become an international cause of concern and the fear related to terrorism has increased worldwide. Early 21st century public discourses have been correspondingly marked by hate speech and ideological propaganda spread from a variety of perspectives through the intensified presence of global social media networks. In many countries, governments have reacted to these perceived and actual threats by drafting policies and preventive programs and legal-security interventions to tackle radicalization, terrorism itself, as well as ideological extremism. Many of the current strategies point to the critical role of societal education. As a result, educational institutions have gained growing importance as platforms for different kinds of prevention protocols or counter-terrorism strategies. However, notably less attention has been paid on the consistencies of values between the aims of the educational strategies for preventing or countering ideological extremism and the core functions of education in fostering individual and societal well-being and growth. Using Finnish education as a case, this paper discusses the challenges and possibilities related to educational institutions as spaces for preventing violent extremism, with special regard to the religious and nationalistic ideologies that divert from those inherent in the national hegemony. This study highlights the need to plan counter-terrorism strategies in line with national educational policies through what we conceptualize as ‘institutional habitus’.

 • Public defence: 2019-02-01 13:00 FB55, AlbaNova universitetscentrum, Stockholm
  Bjørgen, Johan Pires
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Astronomy.
  The synthetic chromosphere: Results and techniques with a numerical approach2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Realistic numerical simulations of the solar atmosphere can be used to interpret different phenomena observed on the solar surface. To gain insight into the atmospheric physical conditions, we compare the observations with 3D radiative magnetohydrodynamic models combined with forward modeling (radiative transfer). This thesis focuses particularly on the less understood chromospheric layer between the photosphere and the transition region. Only a few and complex spectral lines can probe the chromosphere making its observations a real challenge.The chromospheric environment is strongly influenced by departures from local thermodynamic equilibrium (non-LTE), horizontal radiative transfer (3D effects), and partially-coherent scattering of photons (partial redistribution effects). All these effects make the detailed 3D non-LTE radiative transfer very computationally demanding.In paper I, we focus on increasing the efficiency of non-LTE modeling of spectral lines in realistic solar models. We implemented a non-linear multigrid solver into the Multi3D code and showed that the method can handle realistic model atmospheres produced by radiative-MHD simulations. We obtained a speed-up of a factor 4.5-6 compared to multilevel accelerated lambda iteration.In paper II, we studied the chromospheric resonance lines Ca \textsc{ii} H\&K. Understanding their formation is crucial to interpreting the observations from the new imaging spectrometer CHROMIS, recently installed at the Swedish 1-m Solar Telescope. We investigated how the synthetic observables of Ca \textsc{ii} H\&K lines are related to atmospheric parameters.In paper III, we investigated a simulated active region including flux emergence that produced a flare. We modeled strong chromospheric lines, such as Ca \textsc{ii} H\&K, 8542 \AA, Mg \textsc{ii} h\&k, and H-$\alpha$, to investigate how it appears in synthetic images and spectra.

 • Karlsson, Christine
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Perceptuella skillnader mellan upplevt trötta och pigga röster2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sömnbrist påverkar människor fysiologiskt, kognitivt och emotionellt och kan innebära risker. Röstanalys är ett tänkbart sätt att identifiera sömnbrist, då forskning tyder på att även rösten påverkas. Syftet var att undersöka perceptuella kvaliteter hos röster som tidigare bedömts låta trötta, för att utröna hur dessa upplevs och utöka kunskap inom området. Fyrtiofyra deltagare skattade 12 röstkvaliteter hos upplevt trötta och pigga röster. Resultatet visade att röster som låter trötta upplevs mjukare, skrovligare, tunnare, svagare, har lägre och mindre varierande tonhöjd, har mer onaturlig rytm, gör fler misstag, har mindre hastighetsvariation, pratar långsammare, artikulerar sämre och har mindre inlevelse. Störst skillnader erhölls för prosodiska röstkvaliteter vilket föreslogs indikera att dessa kan ha större betydelse vid mänsklig tolkning av trötthet. Slutsatsen var att upplevt trötta röster upplevs annorlunda än pigga. Försök att detektera sömnbrist i röster föreslogs använda individuell jämförelse med utvilad röst som grund, samt kombinera akustiska och prosodiska mätmetoder.

 • Andersson, Eva K.
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Lyngstad, Torkild Hovde
  Sleutjes, Bart
  Comparing Patterns of Segregation in North-Western Europe: A Multiscalar Approach2018In: European Journal of Population, ISSN 0168-6577, E-ISSN 1572-9885, Vol. 34, no 2, p. 151-168Article in journal (Refereed)
 • Lindell, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies.
  Meningsbärande skräp.: Spår av rituella handlingar vid yngre järnåldersgravar i Mälardalen.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this dissertation is to investigate the range of small finds and other materials often found deposited in the fills and stone settings above later Iron Age graves in the Mälar region of central Sweden. This study investigates how this material, especially potsherds, burnt clay, burnt and unburnt bones and teeth, flint, ice crampons, nails, rivets and knives, were distributed in eight different grave fields in the Mälar valley. The results shows that most of this material was indeed deliberately placed on or in the graves, with different object types added to particular areas of burial monuments.

 • Berndt, Susanne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Classical Archaeology and Ancient History.
  The hand gesture and symbols of Sabazios2018In: Opuscula: Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome, ISSN 2000-0898, Vol. 11, p. 151-168Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The material evidence left from the cult of Sabazios is meagre, apart from sculpted bronze hands dating to the Roman Empire. The hand is held in a certain pose, the so-called benedictio Latina gesture, and the hand was often covered with depictions of various objects and symbols. The bronze hands were probably attached to staffs and carried around in processions. This practice most likely spread via the channels of the Roman army during the Early Imperial period, but the gesture existed much earlier. The gesture is found on Attic black- and red-figured pottery, and is frequently associated with Hermes in his role as instructor and Psychopompos. From the beginning of the Hellenistic period the gesture was mainly used as an indication of speech, and for knowledge transmitted through speech. There are several examples of how the gesture was used to indicate the knowledge revealed through the initiations of mystery cults. Hermes is closely associated with Sabazios and is represented on the bronze hands, probably because of his role as instructor and Psychopompos; i.e. the position played by the mystagogue in the Sabazian mysteries. The gesture of the hands simply denoted the knowledge acquired through the initiation. The symbols on the hands are often associated with the Underworld, and it is suggested that knowledge acquired in the Sabazian mysteries dealt with life after death and the Underworld.

 • Andersson, Eva K
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography. Stockholms universitet.
  Malmberg, Bo
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  The Re-Emergence of Educational Inequality during a Period of Reforms: A Study of Swedish School Leavers 1991–20122018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Against the background of a liberalization of Swedish compulsory education, this paper analyses post-1991 shifts in the way compulsory education performance in Sweden has been shaped by parental background, residential context and school context. We can document increasing school and residential segregation of foreign background students and, after 2008, increasing segregation by income, employment status, and social allowance reception. Over time, educational performance has become increasingly linked to family, neighbourhood and school context. The greatest change has been for parental background, but the importance of school context and neighbourhood context has also increased. A noteworthy finding is that residential context consistently has a stronger effect on student performance than school context. Student grades were found to be most strongly influenced by the closest (12 or 25) residential peers of the school leavers as compared to larger peer groups. The increase in the influence of family, neighbourhood and residential context has been accompanied by a dramatic increase in the between-school variation (ICC) in student performance, but it was not until after 2005 that this increased variability became clearly linked to the social composition of the schools. This study’s results suggest that the restructuring of Swedish compulsory education has had consequences for equality, possibly because disadvantaged social groups have not been as able as advantaged groups to navigate and benefit from the educational landscape created by the school reforms.