123 51 - 100 of 118
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Fischerström Cook, Katarina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Gustafsson, Madeleine
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Hur beter vi oss själva egentligen?: Skolpersonalen som förebild och vikten av att kunna hantera sina egna konflikter2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna C-uppsats bygger på en kvalitativ intervjustudie som har utförts bland personalen inom ett fritidshem och i samarbete med lärare och skolledare. Tio personer med olika utbildningar och uppdrag har intervjuats för att identifiera hur konflikter inom ett arbetslag kan uppstå och te sig. Syftet har varit att finna förståelse för hur man på bästa sätt kan tillvarata allas kunskaper trots olika synsätt och utbildningar. Det insamlade materialet har analyserats genom den tematiska analysmetoden, för att finna mönster och teman. Resultatet har sedan analyserats utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv då utgångspunkten varit att synliggöra och förstå människors handlande och beteende i interaktion med varandra. I resultatet framkom att trots att skolan genomgått ett förändringsprogram som delvis effektiviserat arbetet för alla anställda och därmed höjt fritidsverksamhetens status, så finns konflikterna där, ibland under ytan. Olika anledningar till att konfliktsituationer uppstår kunde delas upp under sex olika huvudteman där det största handlade om samarbetet mellan fritidshemspersonal och lärare. Fritidshemmet och skolan är två verksamheter som varit integrerade i ca 20 år, där samarbeten och samverkan fortfarande inte är helt lätt. Inom den egna arbetsgruppen handlar konflikterna om olika utbildningar, bakgrund, erfarenheter och därmed olika synsätt, vilket leder till att missförstånd och konflikter uppstår En av slutsatserna är att fritidshemspersonalens uppdrag behöver tydliggöras och förstås av alla parter.

 • Pettersson, Nils
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Samverkan runt planeringsverktyg för hållbarhet2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom en fallstudie av planeringsverktyget grönytefaktorn undersöks i denna masteruppsats offentliga och privata aktörers samverkan och strategier i arbetet för mer miljövänliga städer. Det insamlade materialet bygger på intervjuer med olika aktörer som arbetat med grönytefaktorn samt analys av styrdokument. De teorier som används för att förstå samverkan runt planeringsverktyget är Bulkeley och Kerns teori om styrning, Hrelja et al samt Youngs perspektiv på samverkan och de Certeaus begreppspar strategi och taktik. Resultatet visar att planeringsverktyget kräver en genomgående samverkan i hela planprocessen och att offentliga aktörer behöver hitta nya sätt att kombinera styrande genom auktoritet med dialog och förhandlade överenskommelser. Genom att studera planeringsverktygets implementeringsprocess uppstår nya kunskaper om dess operationella svårigheter och insikter om att det i ett planeringslandskap med en mängd olika privata och offentliga aktörer krävs kontinuerliga kombinationer av styrning och samverkan, exempelvis möjliggörande, tillhandahållande och stegvist förtroendebyggande. Det krävs även en delad förståelse hos de inblandade aktörerna om hur och varför planeringsverktyget ska användas. 

 • Syk, Edvin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  The intrinsic hierarchy of occupations: The relative importance of intrinsic and extrinsic rewards for job satisfaction2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Labor market research has predominantly been concerned with extrinsic rewards, while a growing body of research has called attention to the importance of intrinsic rewards. The present thesis builds on this research by examining the relation between intrinsic rewards and the work structure. The questions posed are: (A) How do occupations in the Swedish labor market vary by intrinsic job characteristics, and to what extent is this variation related to occupational extrinsic rewards? (B) What is the relative importance of intrinsic and extrinsic rewards for the individuals’ job satisfaction? Utilizing the Level-of-Living-Survey data between 1991 and 2010, occupational-level measures are constructed for intrinsic and extrinsic rewards. The measures are compared, and regression-techniques are used to control for individual characteristics, and to answer the second question. Results show that occupations are ranked in an intrinsic hierarchy that is partly separate from the extrinsic one. Moreover, the occupations seem to affect job satisfaction primarily through the intrinsic reward dimension.  The implications are that intrinsic rewards outline an important aspect of labor market stratification that has largely been overlooked.

 • Borg, Erika
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier.
  Jones Pettersson, Sara
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier.
  POLITISKA MEDIEDREV: En komparativ studie om nyhetsmediernas framställning och gestaltning av Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hur gestaltas en politisk skandal i nyhetsmedia? Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt är två exempel på politiska ledare som tvingats lämna sina poster, bland annat efter hårt tryck från medierna. Efter Kinberg Batras avgång som partiledare för Moderaterna väcktes debatten om hennes könstillhörighet samt roll som kvinnlig ledare inom den politiska sfären. Juholts politiska skandal bemöttes även den hårt i media och utgjorde det mediedrev som slutligen skulle leda till hans avgång.

  Genom att jämföra den politiska skandalen som kretsade kring Kinberg Batra samt den som cirkulerade kring Juholt, ämnar studien att undersöka om det går att utläsa några betydande skillnader i nyhetsrapporteringen av de båda fallen. De frågeställningar som studien utgår från behandlar Svenska Dagbladets gestaltning av Kinberg Batra och Juholt, samt de eventuella skillnader som går att se mellan de två politiska skandalerna. Genom en konkretisering av van Dijks kritiska diskursanalys studerades åtta stycken nyhetsartiklar från Svenska Dagbladet. Artiklarna avser perioden för partiledarnas avgångar och analyseras utifrån teorier som representation, genus och framing. Utöver dessa teorier presenteras även tidigare forskning inom politisk kommunikation, mediedrev samt kvinnlig och manlig representation i media. Resultatet av undersökningen påvisar skillnader och likheter mellan de två fallen. Slutsatserna av resultatet kan därmed konstatera att de skillnader som är framstående i rapporteringen främst kan härledas till frågan om genus samt nyhetsmedias framställning av de båda fallen. De likheter som kan utläsas i rapporteringen av de två före detta partiledarna visar på att de båda mer eller mindre har beskrivits utifrån personliga attribut.

 • Falk, Sofia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier.
  May the algorithm be with you: En mixed method studie om Instagrams personliga algoritmer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det sociala mediet Instagram är en applikation där människor världen runt kan dela med sig av resor, måltider och den nya familjemedlemmens ankomst. Genom att kommentera, gilla, arkivera och utforska kan användaren hålla sig uppdaterad dygnet runt. När Instagram i mars 2016 meddelade att de skulle införa algoritmer, vilka profilerar och kartlägger användare, ändrades rangordningen på inläggen i användarnas flöde. Vem som nu får se vad, när och hur styrs av dessa osynliga matematiska formler.

  Studien syftar till att undersöka hur svenska Instagramanvändare i åldern 15-40 år upplever dessa personliga algoritmer och huruvida dessa har en inverkan på hur de använder sig av applikationen. Då Instagram är tätt förknippat med att visa upp sig själv ser jag det även intressant att undersöka vilken roll algoritmerna har för individernas syn på sig själva.

  Genom mixed methods kommer både en enkät och kvalitativa intervjuer att utföras för att få en genomgripande förståelse för fenomenet på flera plan. Den kvantitativa delen ämnar att skapa en mer generell uppfattning hur individerna upplever algoritmerna och hur deras användning ser ut. Detta medan den kvalitativa delen är till för att fördjupa förståelsen för relationen mellan individerna och algoritmerna. Med hjälp av teorier rörande synlighet, algoritmer och identitet är målet att få en djupare förståelse för detta tämligen nya fenomen.

  Analysens resultat visar att medvetenheten är måttlig och kunskapen om algoritmerna är relativt begränsad. Det finns en tydlig skillnad mellan de som har skapat egna teorier om hur algoritmerna fungerar och de som är helt omedvetna. Vidare var det tydligt att algoritmerna hade en inverkan - både medvetet och omedvetet - på individerna vad gällde olika strategier för att bättre synas och få likes. Slutligen visade det sig att de personliga algoritmerna spelar en jämförelsevis stor roll för individernas syn på sig själva i termer av validitet och reflektion.

 • Norberg, Agnes
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  En brännhet nyhet: En kvalitativ studie om uppkomsten av krisen i och med H&M:s textilbränning 20172018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka den kris som uppstod kring H&M:s textilförbränning 2017 genom att analysera medierapporteringen samt en intervju ur Uppdrag granskning. Uppsatsens problemställningar har undersökt hur denna kris uppkom samt vilka faktorer som låg till grund för denna. Den teoretiska tyngdpunkten är issues och issues management, hållbar kommunikation, förväntningssamhället (Nextopia) samt agenda setting.

  I resultatet presenteras en analys av den kodade medierapporteringen och intervjun utifrån en tematisk samt diskursanalytisk metod där materialet har tematiserats till att kretsa kring miljö, etik och ansvar samt källhantering. Miljöaspekten är inriktad mot konsekvenser av textilproduktion och etik och moral har visat sig vara en betydelsefull faktor för krisskadandet. Gemensamt för samtliga artiklar är att de är någorlunda presenterar en samstämmig bild av H&M:s textilbränning och att detta var en bidragande faktor till krisen.

  Slutligen visar uppsatsen på att vi har en rad förväntningar på media samtidigt som vi har förväntningar på H&M som företag, vilket tillsammans bidrar till krisskapandet. Mediernas uppbyggnad och syfte påverkar även att rapporteringen inte alltid är rationell. Det kan även vara problematiskt att förutspå hur förtroendekapital som skapas via PR-aktiviteter kan komma att tolkas i en framtida kontext. Agenda setting är ytterligare en bidragande orsak till krisskapandet och varför vissa händelser hamnar på mediernas agenda. Gränsen mellan hållbar och ohållbar kommunikation är inte alltid helt spikrak och genuint hållbar kommunikation kan endast legitimeras av organisationer med hållbara strategier och affärsmodeller. 

 • Jinder-Stove, Johannes
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier.
  Politiska partiers representation av Sverige i valkampanjsfilmer: En multimodal textanalys av svenska partiers valkampanjsfilmer till valet 20182018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen genomförs en multimodal textanalys av sju stycken valkampanjsfilmer till riksdagsvalet 2018 från sju stycken svenska politiska partier. Syftet är att undersöka hur dessa partier väljer att representera Sverige i sina valkampanjsfilmer. Med utgångspunkt i socialkonstruktivismen, Benedict Andersons teori om den föreställda gemenskapen samt   socialsemiotiken analyseras valkampanjsfilmerna. Resultatet visar att det finns stora skillnader på hur partierna väljer att representeras Sverige. Det finns exempel på när samma semiotiska resurs används för att representera Sverige men som får olika betydelser beroende på kontexten resursen befinner sig i. Att man går olika långt i sin kritik till hur Sverige har skött och vart Sverige befinner sig i beror på att partierna antingen sitter i regeringsställning eller är opposition. 

 • Frostäng, Liselott
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Timner, Alexandra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Varje tanke räknas: En intervjustudie om elevers metakognitiva förmåga inom ämnet matematik2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa forskningsstudie är att undersöka om och hur lärare/speciallärare inom grundskolans högstadium samt gymnasium upplever att de arbetar med att stärka elevens metakognitiva förmåga i den specialpedagogiska matematikundervisningen. Vi har i studien valt frågeställningarna: 1. Hur ser lärare/speciallärare på begreppet metakognition och inom vilka områden i matematiken blir denne varse elevens metakognitiva förmåga? 2. Hur upplever läraren/specialläraren att denne arbetar med elevens metakognitiva förmåga och upplevs denna förmåga olika hos elever med olika funktionsvariationer? 3. Finns det några framgångsfaktorer i det pedagogiska arbetet med elevernas metakognitiva förmåga inom matematiken?

  Denna studie omfattar åtta intervjuer med speciallärare/lärare, verksamma på högstadiet och gymnasiet, vilka ger särskilt stöd inom matematik. Vi vill undersöka hur de i sitt arbete stärker elevens metakognitiva förmåga (tankar om tänkande). Intervjuerna var cirka 45 minuter långa och materialet transkriberades samt analyserades för att kunna urskilja passager och kategorier. Studien har en kvalitativ ansats med induktiv analysmetod och teorin grundar sig på det socialkonstruktivistiska perspektivet - som menar att kunskapstillväxten är individuell men sker i ett socialt sammanhang. Resultatet visar att informanterna ser metakognition som en inre utveckling gentemot självständighet och en medvetenhet om sin egna lärprocess, en förmåga att använda ändamålsenliga strategier för att föra tanken framåt. Informanterna uttrycker att de blir varse elevens metakognition i matematisk problemlösning samt i situationer där eleverna skall prata matematik. Elever anses generellt ha svårt med metakognitiva strategier och för elever inom olika funktionsvariationer upplevs det vara en stor spridning av den metakognitiva förmågan. Elever med arbetsminnesproblematik kan ha extra svårt med de metakognitiva strategierna. Däremot upplever informanter att elever med ADHD kan påvisa en mer utvecklad metakognitiv förmåga, än elever med AST, då elever med ADHD har en självinsikt i sin diagnos samt vad den innebär. Några av de framgångsfaktorer som studien påvisar är ett medvetet arbete med synliga mål, möjlighet till reflektion, arbete med metakognitiva strategier, motiverande samtal samt matematiska samtal. Informanterna beskriver att de arbetar med den metakognitiva förmågan dagligen, men uttryckte däremot att de inte alltid arbetar med det medvetet.

 • Sellgren Gauffin, Anna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk.
  Positioneringar i diskussioner om migration: En didaktiskt anpassad kritisk diskursanalys av interaktionen i kommentarsfält till artiklar om migration2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate and illustrate the local exercise of power between participants in online comments sections of three newspaper articles with different political perspectives on migration and also to motivate and concretize the didactic use potential in SFL-based critical discourse analysis of comments and dialogues in internet-based forums of interaction. SFL and critical discourse analysis form the theoretical basis and with interpersonal analytical concepts as role, genre and attitude it is analyzed how participants position themselves in relation to each other in terms of superiority, inferiority and neutrality and how they legitimize their attitudes and/or positions. The analysis shows that participants primarily take neutral or superior positions but also temporary inferior positions and, in some cases, position other participants as inferior. In the comments section of the article written by a liberal representative, the most prominent participants take the role as highly educated and/or insightful by acting inter alia explanatory. In the comments section of the article written by a Sweden Democrat representative, sarcasm is common among the most prominent participants. The commentaries in the comments section of the article written by a Swedish Green Party representative are largely characterized by strong reactions that are legitimized by discourses based on claims that ‘new arrivals’ benefit at the expense of pensioners or native Swedish young people. The analysis has also shown that the dialogues in the comments sections of both the article by a Sweden Democrat representative and the article by a representative of the Swedish Green Party are often characterized by battles focusing on the opponent’s position, which is not the case in the comments section of the article by a Liberal representative where the conflict rather focuses on challenging the opponent’s values. Local strategies in exercise of power that are made visible include the use of mockery to position others as inferior; to take inferior positions or to impart messages implicitly to increase the possibilities for what can be said with reduced risk of being made responsible and also to make it look like there are more arguments than explicitly reported in order to secure the taken position. The essay concludes by showing how SFL-based critical discourse analysis can be applied in educational contexts. Further research is suggested on what part the role of red-green political rhetoric, on topics that concern migration, plays in the spreading of ideas on the group 'new arrivals' as the winner of red-green policy at the expense of native Swedish citizens.

 • Per, Lindberg
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Centrum för tvåspråkighetsforskning.
  Ungdomars attityder till svordomar ur ett andraspråksperspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks ett urval gymnasielevers attityder till i synnerhet svenska svordomar. Tonvikten ligger vid attityderna till svordomar hos dem som har svenska som ett andraspråk och huruvida dessa skiljer sig i förhållande till attityderna hos dem som har svenska som sitt modersmål.

  Grunden i undersökningen utgörs av en enkät som sedan kompletteras med ett antal intervjuer. Resultaten vilar alltså till störst del på kvantitativa data vilka i sin tur diskuteras utifrån Bourdieus (1991) begreppsapparat om kulturellt kapital, marknader och habitus, samt teorier kring språkets kopplingar till känslor.

  Undersökningen visar att det finns skillnader i attityder till svordomar mellan modersmålstalande och andraspråkstalande av svenska inom det föreliggande urvalet. Sammanfattningsvis tenderar de som har svenska som andraspråk att svära mindre och reagera kraftigare vid förekomster av svordomar än vad modersmålstalarna gör. Resultaten visar också att andraspråkstalarna har en tendens att bejaka svordomarnas kränkande funktioner, medan modersmålstalarna i högre utsträckning än andraspråkstalarna bejakar svordomar i syften som att förstärka yttranden eller avreagera sig vid smärta. Dessa skillnader antas kunna härledas ur de värderingar som återfinns inom den kultur respektive deltagare vuxit upp i.

 • Hargefeldt, Beatrice
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Historiska institutionen.
  "Ovanligt välgymnastiserade töser": Genus och progressivitet hos Sofiaflickorna 1942-19642018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This master’s thesis examines the Swedish gymnastics troupe, the Sofia Girls 1942-1964 from the perspective of gender and girlhood. The aim is to analyse the construction of the Sofia girl by their leader Maja Carlquist, the audience and the girls themselves, focusing on their characteristics, abilities and experiences. By applying Yvonne Hirdman’s theory of the Gender contract on another subject than the housewife, the girl, it is possible to discover a more nuanced history on gender. The results show that through her leadership of the Sofia Girls, Carlquist created the idea of a particular kind of girl to present to the world. This girl was strong, yet feminine, natural, and resolved to the ideals of womanhood while also challenging them. The girls who adapted to this construction, therefore agreeing to this particular kind of gender contract, were given opportunities to travel and were situated in positions of responsibility. This gave them self-esteem as they continued their lives. Thus, by conforming to the ideals, opportunities were created for the girls rather than holding them back. In this sense, the Sofia Girls displayed signs of progress during a period where it was rare at best.

 • Ericsson, Therese
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Wallberg, Rebecca
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  En svår nöt att knäcka: Verksamma förskollärares upplevelser om vaken-vilan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares upplevelser av vaken-vila. Kvalitativaintervjuer med tio förskollärare har genomförts och resultatet har analyserats med IPA. Tvåhuvudteman har framtolkats. Konceptet vaken-vila visar hur förskollärarna uttrycker att vaken-vilaska vara en stund för lugn och återhämtning samtidigt som deras upplevelser skiftar, den upplevs bådesom bra och trevlig men också som svår och stressframkallande. Organisation av vaken-vila handlarom förskollärarnas upplevelser av möjligheter och begränsningar för aktiviteten i relation tillbarngruppsstorlek, personaltäthet, lokal och material. Studiens slutsatser är att vaken-vilan upplevssom en aktivitet med många dimensioner. Strukturella svårigheter såsom brist på personal i relationtill antal barn i förskolan skapar organisatoriska begränsningar för vad aktiviteten vaken-vila kaninnehålla. Detta leder till att några av förskollärarna upplever stress i samband med aktiviteten. Vi kangenom tolkning av vårt resultat se att vaken-vilan verkligen är det vår rubrik påstår: en svår nöt attknäcka.

 • Rischen, Myrte
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Farming into the future: A Swedish case study of niche actors' visions on a future food system2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  It is evidently clear that the current global food system urgently needs to transform to a sustainable food system However, there is no consensus on what a sustainable food system looks like. Furthermore, there is a lack of discussion about desired food systems and how to accelerate the transition towards a desired food system. Therefore, this study researches perspectives on a desired food system and pathways to reach it. Through the theoretical framework of the Multi-­‐Level Perspective with three additions, this research employs a case study of Swedish niche actors, who are trying to change the food system to a more sustainable one. The findings give the niche actors' visions on characteristics of a desired food system, including production, processing, distribution and consumption. Also multiple leverage points are proposed that could create change to, or accelerate a sustainable food system transition. The research employs a personal focus by researching the process of personal and societal change to more sustainable niche practices. Hereby this study aims to contribute to studying processes of how sustainable food niches become mainstream, and the wider debate about sustainable transition theory. 

 • Rönningen, Rebecca
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Occupational segregation and the Gendered nature of Social capital: A Quantitative Study of Youth's Entrance on the Swedish Labor market2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  On the Swedish labor market, occupational segregation has decreased during subsequent decades of the 20th century. However, it remains one of the most gender segregated labor markets in Europe. The reproduction of occupational segregation is considered a result of the intersection between structural and individual factors. In studying youth’s social capital extensity and occupational choice as well as the pathway in between, the present study fills a research gap in demonstrating a gendered nature of social capital in a country praised for its gender equity. Using LPM regression analyses on panel data acquired from the 2009 and 2013 waves of the Swedish survey Social capital and labor market integration: A cohort study, the results show support for the existence of gender differences both in accessed social capital and its influence on occupational choice. Seemingly, close members of social networks facilitate men and women into different occupations. The importance of social capital extensity however, is only present when choosing a male-dominated occupation, which is interpreted as that the preferred informal job search method is more often used in the private sector were most male-dominated occupations are found.

 • Eriksson, Martin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Lucas, Stefan
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  En riktigt skön comeback: En studie om elevers uppfattningar av omständigheter som leder fram till och upprätthåller skolfrånvaro och skolnärvaro2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim for the study is to identify high school students’ perceptions of absenteeism. More specific the aim is to investigate their perceptions of the situations before, during and after the time they were absent. The chosen method for the study is phenomenography which includes qualitative semi-structured interviews. Six students currently in secondary school with a background of absenteeism have been interviewed. The interviews have been analyzed with an eight-step approach. The result of the study presents young students perceptions of circumstances that lead to and sustain their school absence and their return to school attendance. The findings in the analysis show that the informants perceive mental illness as a circumstance with major impact on leading to and sustaining school absence among the students. The mental illness is related to the students’ perceptions of social circumstances in and/or outside school and unmet needs in relation to school success. The perceptions of the circumstances that lead to and sustain attendance were related to a better mental health. Mental health was affected positively mainly by the circumstances related to social relationships and by the adaptations in the learning environment. However, the informants did not perceive better mental health as a key circumstance as explicitly as mental illness. 

 • Öberg, Louise
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Den stora utmaningen: Gymnasielärares uppfattning och upplevelse av arbetet med extra anpassning och särskilt stöd2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Trots de goda intentioner som finns i skolans styrdokument dras gymnasieskolan med en rad problemsom berör elever i behov av stöd. Problem som till exempel att eleven själv förväntas ta ansvar för sina studier, otydligheter i regelverket kring extra anpassningar och särskilt stöd samt lärarens inställning till elever i behov av stöd, gör att skolan har svårt att vara en skola för alla. Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielärares uppfattning och upplevelse av att genomföra extra anpassningar och särskilt stöd. Genom semistrukturerade intervjuer med åtta gymnasielärare från sex olika skolor har datamaterial samlats in som sedan analyserats med hjälp av tematisk analys. I analysen synliggörs tre teman, identifiering av elever i behov av stöd, försvårande faktorer i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd samt främjande faktorer i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. I resultatet framkommer att arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd ses som komplext. Det är varje lärares uppdrag att anpassa sin undervisning så att den möter alla elevers olika behov men det är förknippat med svårigheter. De största hindren är enligt lärarna att det är för stora grupper och att tiden inte räcker till för att både planera och utföra extra anpassningar och särskilt stöd. Det blir tydligt att bland de lärare som anser att de inte får tillräckliga förutsättningar för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd så saknas ett nära samarbete med skolans ledning. Resultatet visar också på vilka faktorer som lärarna upplever som förutsättningar för att lyckas med uppdraget. Där framhålls samarbete med elevens mentor, kollegor och elevhälsa som den allra viktigaste framgångsfaktorn föratt lyckas med extra anpassningar och särskilt stöd. De resultat som framkommer får betydelse för det specialpedagogiska yrket då det belyser både hinder och förutsättningar från lärarens perspektiv. Resultatet tyder också på att ett systematiskt arbete kring extra anpassning och särskilt stöd motverkar den osäkerhet många oerfarna lärare känner och där har en specialpedagog en viktig roll att spela.

 • Rybeck- Norman, Johanna
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Sandell, Helena
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  "Alla trix in the book": Sju speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av arbete med elever som har språkstörning på högstadiet och gymnasiet.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka sju speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av arbete med elever som har språkstörning på högstadiet och gymnasiet. Forskningen gällande både äldre elever som har språkstörning samt speciallärares och specialpedagogers kunskap kring språkstörning är begränsad varför det är viktigt att utforska området. Studien baseras på halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Datamaterialet har tolkats och analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Utgångspunkten i arbetet har varit ett relationellt perspektiv och en induktiv ansats har använts. Resultaten visar att det råder en osäkerhet kring identifiering av elever som har språkstörning. Resultaten visar dessutom att det finns ett kunskapsbehov hos speciallärarna och specialpedagogerna. Vidare framgår att tid har stor betydelse för akademisk framgång och i skapandet av kamratrelationer. Resultaten visar också på ökade krav och förväntningar på högstadiet och gymnasiet. Trygghet och relation mellan lärare och elev visar sig vara en viktig faktor för skolframgång. Slutsatser som kan dras i från resultaten är att speciallärarna och specialpedagogerna har erfarenhet av att tidig identifiering av elever som har språkstörning är avgörande för att eleverna ska få rätt stöd och kunna delta på lika villkor i skolan. Dessutom visar speciallärarnas och specialpedagogernas erfarenheter att tid har en stor betydelse för de elever de mött när det gäller både skolprestationer och olika sociala relationer. Speciallärarna och specialpedagogerna upplever att det i arbetet kring inkludering är att det är svårt att ge eleverna individuella anpassningar i klassrummet samt att det finns ett kunskapsbehov hos speciallärarna och specialpedagogerna när det gäller språkstörning.

 • Hagström, Linnea
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Det känns inte bra att skicka anmälningar när det tidigare inte har blivit bra för barnet: En fenomenologisk studie om skolkuratorers arbete med anmälningar till socialtjänsten när barn misstänks fara illa2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka skolkuratorers upplevelser och erfarenheter av anmälningar omoro till socialtjänsten då barn misstänks fara illa. Fem enskilda intervjuer samt en fokusgrupp utfördesi denna fenomenologiska studie. Den tolkande fenomenologiska analysmetoden, IPA visar attskolkuratorer fyller en viktig funktion i skolan när de agerar stöd åt övrig personal. Skolkuratorernaföreträder även den lagliga skyldigheten att anmäla oro för övrig skolpersonal. Analysen visar även attskolkuratorerna har olika metoder för att hantera den upplevda emotionella stress i arbetet medanmälningar samt för att öka motivationen att fortsätta arbetet. Skolkuratorerna uppger sig arbeta föratt göra barnet delaktig i arbetet med anmälningar om oro. Studien visar att det finns en risk för att ettbarnperspektiv saknas i skolans och socialtjänstens arbete när barn far illa då de vuxna tenderar attfokusera på frivilliga insatser och ett samarbete med föräldrar. Detta medför att vuxnas perspektivriskerar att få företräde och barnet riskerar att påverkas negativt av arbetet med anmälan. Anmälningarom hög skolfrånvaro identifieras av skolkuratorerna i studien som ett problem då det råder osäkerhetkring rutiner och ansvarsfördelning för de olika aktörerna skolan, BUP och socialtjänsten. Osäkerhetenkan leda till att barn med hög skolfrånvaro inte får lämpligt stöd i tid och att barnperspektivet kansaknas även i dessa situationer.

 • Meyer Orsén, Eva
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Vad upplever barnen som går i mobil förskola?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att förstå barnens upplevelser av världen som den kan framträda i mobil förskola. Målet var att identifiera barnets subjektiva upplevelse utifrån ett fenomenologiskt teoretiskt perspektiv. Studien bygger på att forskaren själv försöker sätta sig in i barnets perspektiv med hjälp av fältstudier, Leuvens skala av välbefinnande och engagemang, semistrukturerade intervjuer och IPA- inspirerad analysmetod.

  Studiens resultat visar att barn som deltar i den mobila förskolans verksamhet gärna berättar om sina olika upplevelser, från olika miljöer som de besöker. Barnen berättar och beskriver detaljer av det upplevda, som i denna studie ses som olika fenomen, arena för rörelse, arena för samspel, arena för förståelse, arena för känslor, arena för möjligheter och arena för fantasi. Arenorna tyder på att barnen i sina upplevelser utvecklar förståelse i sin livsvärld. Det kan beskrivas som att deras upplevelser har bidragit till kunskapsbildning och det kan tolkas som att barnen förnimmer olika upplevelser, att det påverkar deras utveckling och lärande.

 • Hansen Lindholm, Patrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Elev i den digitaliserade skolan: En intervjustudie om elevers upplevelser av att gå i en skola där digitala verktyg används2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera och beskriva hur elever som går i årskurs sex uppfattar och upplever hur det är att gå i en skola där man arbetar med digitala verktyg, det vill säga en digitaliserad skola. För att uppnå syftet gjordes semi-strukturerade intervjuer med nio elever som går i en digitaliserad skola. Sedan genomfördes en tematisk analys på deras utsagor. Resultatet delades in i tre huvudteman. I temat upplevda fördelar med digitaliseringen beskrivs aspekter rörande hur eleverna upplever sig arbeta effektivare med hjälp av digitala verktyg och att skolan blir roligare när digitala verktyg används. I temat upplevda nackdelar med digitaliseringen beskrivs det att eleverna upplever att tekniska problem påverkar deras skolgång negativt. I temat elevers upplevelser av lärare i den digitaliserade skolan beskrivs det att eleverna upplever sig mer tekniskt kompetenta än sina lärare. Studiens slutsats är att eleverna upplever att digitaliseringen av skolan och användandet av digitala verktyg i skolan påverkat deras skolgång både negativt och positivt. Gällande elevers upplevelser av lärares kompetens och lärares åsikter rörande den digitaliserade skolan är studiens slutsats att eleverna upplever lärarnas bristande kompetens problematisk och att ålder är en viktig variabel för hur lärare ser på den digitaliserade skolan och hur digitalt kompetenta de är.

 • Gärdström, Malin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  “Vi kallar oss ungdomsutredare”: En narrativ analys av ungdomsutredares perspektiv på polisyrkets villkor och de unga lagöverträdarna2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom analys av ungdomsutredares narrativ om villkoren för yrket, syn på yrkesroll, de unga lagöverträdarna och falska erkännanden undersöker denna studie hur ungdomsutredare uppfattar sin yrkesroll samt hur de uppfattar förutsättningarna för att hantera misstänkta unga lagöverträdare i förhörssituationen. Semistrukturerade intervjuer med fem ungdomsutredare i Stockholmsregionen visar en dualistisk bild av polisyrket som dels fantastiskt men med usla villkor. Utredarnas narrativ förtäljer om en uppfattning av falska erkännanden som ovanligt i svensk kontext då utredarens uppgift är att utreda vad som hänt oavsett om någon erkänner sig skyldig till brottet. Dock framställs en problematik kring hur de dåliga villkoren påverkar utredaren i sin yrkesroll. Personalpolitik och kunskapsutveckling lyfts fram som något som organisationen behöver förbättra för att stärka utredarens förutsättningar och säkerställa ett rättssäkert förfarande i utredningen.

 • Colliander, Martha-Paula
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Hen: mer än ett ord på tre bokstäver: En korpusbaserad studie om distributionen av olika funktioner hos pronomenet hen i sociala medier 2012-20172018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie är en korbusbaserad undersökning som behandlar distributionen av olika funktioner hos pronomenet hen i sociala medier mellan 2012 och 2017. Sedan 2012, året då en stor debatt om hen briserade, har pronomenet börjat ta plats i svenska språket. Med data från korpusarna Bloggmix, Twittermix, Flashback och Familjeliv hämtade från Språkbankens textsamling med hjälp av sökverktyget Korp, analyseras totalt 186 hen. Data har taggats i åtta kategorier: könsöverskridande hen, anonymiserande hen och okänt kön, indefinit och generiskt hen, meta-hen, substantiverat hen, icke-mänskligt, otydligt och övrigt. Resultatet visar att den dominerande funktionen hos hen är anonymiserande hen och okänt kön med totalt 47%. Den andra mest förekommande användningsformen i materialet är generiskt hen med totalt 28%. Funktionen Meta-hen täcker totalt 13%. Detta resultat tyder på att pronomenet debatteras mindre i sociala medier i jämförelse med resultat från tidigare forskning där meta-hen visade sig vara den dominerade användningen under tidigare år (Ledin & Lyngfelt, 2013: 168). Istället är det mer vanligt att använda hen för att till exempel anonymisera, eller så är det inte möjligt att yttra sig om könsidentiteten hos en person då könet är okänt, och att det även istället är mer vanligt att använda pronomenet för att generalisera i olika sammanhang. Ett ytterligare resultat är att användningen av hen har ökat i både Bloggmix och Familjeliv fram till 2016, i Flashback noteras en trend av användningen som går både upp och ner över tid, och i Twittermix minskar användningen över tid.

 • Abdulla, Tavga
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
  Nyanlända elevers svårigheter i algebra: En studie om nyanlända elevers uppfattningar om undervisning i algebra samt textuppgifter inom algebra i introduktionsprogram2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka matematiska och språkliga svårigheter nyanlända gymnasieelever har när de arbetar med algebra, både deras uppfattningar om undervisning i algebra och hur de löser textuppgifter inom algebra. Samtliga elever i studien är nyanlända och går ett introduktionsprogram och de har ett annat modersmål än svenska.

  Flera studier visar på att elever som har ett annat modersmålspråk än svenska har svårare att klara matematik i skolan och därmed presterar sämre i matematikundervisningen än andra elever som har svenska som modersmål (Malmer, 2002). I denna studie undersöks vad detta beror på och hur undervisningen kan anpassas för att bättre gynna den berörda elevgruppen.

  För att besvara frågeställningarna gjordes elevintervjuer med åtta elever samt ett test i algebra med eleverna som deltog i intervjuerna. Resultaten i denna studie visar på att eleverna hade språkliga svårigheter som påverkade deras problemlösningsförmåga i algebra. En orsak till detta är språkliga svårigheter och detta kan delvis bero på bristfälliga svenskkunskaper som leder till svårigheter att förstå textuppgifter och svårigheter att uttrycka sig när man kommunicerar inom matematik.

 • Flodin, Jennie Kristina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Att få och förvalta ett förtroende: En fenomenologisk studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser och erfarenheter av samtalsprocessen med elever med långvarig skolfrånvaro2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den svenska lagstiftningen säger att alla barn och ungdomar har rätt till utbildning. Trots den svenska lagstiftningen är det många som inte kommer till skolan och därför hamnar i en långvarig skolfrånvaroproblematik. Detta kan ses som ett samhällsproblem men också som ett individproblem då barn och ungdomar inte tar del av undervisning och därmed rättigheten till utbildning. Studie- och yrkesvägledaren är en av professionerna i skolan som många gånger ingår i elevhälsoteamet och som arbetar med elevproblematik kring skolfrånvaro. Många gånger blir studie- och yrkesvägledaren en sista utväg i arbete med skolfrånvaron. Syftet med denna studie var att belysa vägledningen med elever med långvarig skolfrånvaro utifrån studie- och yrkesvägledarnas synvinkel. Detta genomfördes genom att utforska på vilket sätt studie- och yrkesvägledarna erfor samtalsprocessen med utgångspunkt i en fenomenologisk ansats. Den fenomenologiska ansatsen användes för att få en djupare förståelse för vägledarnas sammanhang och hur de gav mening åt samtalsprocessen. Insamlandet av data gjordes genom att använda den kvalitativa forskningsintervjun. Därefter bearbetades och analyserades materialet utifrån en modifiering av interpretativ fenomenologisk analys. Utifrån gjorda intervjuer visade det sig att studie- och yrkesvägledarna drevs av altruistiska motiv att hjälpa eleverna dock upplevde de svårigheter i att nå eleverna samt att de upplevde att deras roll kopplas in sent i processen. Den beskrivna problematiken tolkades i studien som upplevelser av motstånd och spänningsfält i samtalsprocessen mellan inblandade aktörer.

 • Hägg, Ebba
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Inte en "typisk tjej": En kvalitativ intervjustudie om kvinnor i finansbranschen2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att kvinnor i mansdominerade branscher upplever ett antal utmaningar i formav långa arbetsdagar, manlig jargong och sexism. Stor del av den tidigare forskningen jag har tagit delav fokuserar på manligt och kvinnligt ur ett perspektiv där kvinnors utvecklings- och karriärmöjligheterär i fokus. Syftet med denna studie är istället att skapa fördjupad förståelse av kvinnor med finansiellayrkens upplevelser och erfarenheter av att arbeta i en mansdominerad bransch. Detta gjordes genom attstudera hur kvinnorna uppfattar sig själva i relation till sin yrkesroll samt hur de beskriver och förhållersig till den arbetsplatskontext de arbetar i. Studien utgår från en socialkonstruktionistisk ontologi med ett strukturalistiskt ochsocialkonstruktionistisk perspektiv på kön i organisationer. Det empiriska materialet utgörs av tiosemistrukturerade intervjuer med kvinnor som arbetar med finansiella yrken i ett antal olikaorganisationer inom finansbranschen. Materialet har analyserats utifrån det teoretiska ramverketbestående av Kanters strukturella teori, ett ”doing gender”-perspektiv samt begreppet könsstereotyper.Resultatet visar hur kvinnorna är delaktiga i processen av skapandet av kön genom att de upprätthålleroch anpassar sig efter den manliga normen. När kvinnor och mäns stereotypiska egenskaper ställs motvarandra, framträder mannens egenskaper som mest eftersträvansvärda. Kvinnorna beskriver själva attde främst upplevt fördelar av att arbeta i en mansdominerad bransch där synligheten hjälpt dem på vägenframåt i karriären. Analysen visar däremot att deras upplevelser även kantas av en ständig anpassningtill den manliga normen samt en verklighet där de stundtals blir ifrågasatta och förminskade.

 • Alshoufani, Rama
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Mobile Learning and Self-Worth: The Case of Syrian Refugees from a Kantian Perspective2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  As the war in Syria is about to enter its seventh year, Syrians continue to head towards Europe to seek safety and protection. This challenges European countries to provide urgent relief and services including education for a high number of Syrian refugees every year. However, the journey of Syrian refugees does not end with their arrival to safety. The refugee experience presents many difficulties including issues of wellbeing and self-worth. This qualitative comparative study examines the different platforms and solutions Mobile Learning could offer to refugees. In addition to that, it also discusses the possibility of leveraging Mobile Learning as a mean for Syrian refugees in Europe to achieve a sense of self-worth from the Kantian perspective of agency. The study starts with a comprehensive overview of the meaning of the term ‘refugee’ and the refugee experience, then it moves on to identify Mobile Learning and its impact and relationship to the recent refugee crisis. Then, the study introduces the Kantian philosopher Christine Korsgaard and her idea of agency, action, identity and value. The literature review after that discusses Korsgaard’s philosophy and links it to refugees and Mobile Learning. After viewing the research methods and methodology, the study comparatively analyses and discusses findings drawn from semi-structured interviews of 10 participants pertaining to the use of Mobile Learning platforms for higher education and language learning. The implications of these findings are that Syrian refugees in Europe have access to Mobile Learning platforms that vary in use and quality. However, when these platforms are used successfully, they do have the potential to support refugees’ sense of self-worth. The study then ends with a conclusion and suggestions for future research.

 • Byström, Casper
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Hedberg, Patrick
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Förkortad arbetstid: En studie om medarbetares motivation och arbetstrivsel2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Törnsten, Daniel
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Kollektivt lärande i förskolans arbetslag: Bekräftande och kritisk reflektion i projektplanering och utvärdering2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kollektivt lärande sker under förskolepersonalens arbetslagsreflektion. Studien tog ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där lärande antas ske i kommunikation mellan medlemmar i arbetslaget. Tre arbetslag spelades in under deras utvärderingar av verksamheten samt under praktiknära reflektioner över projektarbetet med barnen. Resultatet visade att personalen gjorde två olika kategorier av reflektioner. Den första kategorin av reflektioner var bekräftande reflektioner över såväl konkreta som abstrakta förutsättningar och processer. De bekräftande reflektionerna innehöll beskrivningar av vad som fungerade bra och reflektioner över varför och fungerade på så vis mer koordinerande än kritiskt ifrågasättande och lärandet kunde anses vara reproduktivt. Dessa reflektioner var vanligast i utvärderingssamtalen. Den andra kategorin av reflektioner var kritiska reflektioner med beskrivningar av problem eller en upplevd dissonans mellan målsättningar och verklighet. Detta ledde till skapande av nya gemensamma förhållningssätt och nya pedagogiska artefakter. Eftersom reflektionerna var kritiska kunde lärandet förmodas vara utvecklingsinriktat. Men eftersom reflektionerna främst riktades mot eget handlande på en konkret nivå och inte mer abstrakta förutsättningar och premisser ledde inte lärandet till nya meningshorisonter. Dessa kritiska reflektioner förekom främst i de praktiknära reflektionerna över projektarbetet med barnen, trots den konkreta nivån på reflektionerna kunde det kollektiva lärandet antas vara störst under denna form av arbetslagsreflektion

  Dessutom undersöktes samarbetsklimatet med hjälp av enkätfrågor från socialpsykologisk forskning. Enkätsvaren visade att samarbetsklimatet var gott.

 • Nõu, Airi
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Samverkan under övergångar från förskola till skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning. En kvalitativ studie av hur samverkan upplevs av vårdnadshavare, förskolelärare och skollärare.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om övergångar från förskola till skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet var att undersöka hur barnens vårdnadshavare, förskolelärare och lärare i mottagande skolor upplevde samverkan under övergångsprocessen. Totalt analyserades 47 enskilda intervjuer med vårdnadshavare, förskolelärare och skollärare inom åtta individuella övergångar. Dessa intervjuer genomfördes vid tre olika tidpunkter i förhållande till respektive övergång: före, under och efter övergången. Vid varje tidpunkt intervjuades respektive barns vårdnadshavare samt den pedagog som hade det pedagogiska ansvaret för barnet vid den aktuella tidpunkten. Resultatet av interpretativ fenomenologisk analys (IPA) visade på nio teman som sammanfattade respondenternas upplevelser av samverkan under övergångar. Dessa var a) ett möte mellan olika kompetenser och erfarenheter; b)ojämlikhet i ansvar, roller och delaktighet; c) likartad övergripande struktur men flexibilitet i arbetssätt d) utredningars otydliga roll i samverkan; e) fokus och prioriteringar: från trygghet till lärande; f) diskontinuitet och hoppfullhet i förändringsskedet g) svårigheter kring kommunikation efter skolstart - ett hinder för samverkan; h) tiden som begränsande faktor samt i) bemötande och attityder som betydelsefulla grunder för samverkan. Hur dessa teman manifesterades i praktiken under övergångarna upplevdes mycket olika. I studien framkom bland annat att barnets omsorg och trygghet prioriterades före andra frågor i samverkan, samt att förskolans roll i samverkansprocesser upplevdes som begränsad. Vårdnadshavarna beskrev övergångarna som en orolig och känslomässig period samt att de hade behövt ta ett alltför stort ansvar i övergångsprocessen. Framtida studier bör identifiera och studera övergångar som bedrivs mer systematiskt, för att undersöka vilken betydelse samverkan har i sådana fall.

 • Hofberg, Linnéa
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Kjellander, Linda
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  "Det handlar inte om mig, det handlar om oss": En enkätstudie angående pedagogers uppfattningar och erfarenheter av kollegiala reflektioner.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Reflektion benämns inte som begrepp i förskolans styrdokument. Trots det läggs det stor vikt i styrdokumenten på pedagogers förmåga att ständigt utvärdera, förbättra och utveckla den pedagogiska verksamheten. Forskning visar att pedagoger ofta arbetar omedvetet och utan tydlig struktur, vilket kan förhindras genom kontinuerlig reflektion i arbetslaget. Denna studies syfte är att lyfta aktiva pedagogers egna erfarenheter och tankar kring reflektion i förskolan samt diskutera hur reflektion kan bidra till en större medvetenhet i det pedagogiska arbetet. En digital enkätundersökning har utformats som besvarats av pedagoger som sträcker sig över stora delar av landet. Resultaten visar att pedagogerna beskriver hur de arbetar utifrån olika varianter av reflektionsunderlag men att läroplanen är det styrdokument som majoriteten använder för att reflektera över sitt pedagogiska arbete. Resultaten synliggör också ett uttalat behov för mer tid för reflektion, och att kontinuerlig fortbildning förstås som väsentligt för att främja arbetslagens pedagogiska reflektioner. Vår slutsats är att kollegial reflektion behöver prioriteras både av ledning och av pedagogerna själva. Detta möjliggör en pedagogisk verksamhet där varje individ ständigt utvecklas i sin profession, vilket skapar förutsättningar för medvetet pedagogiskt arbete i förskolans verksamhet.

 • Löfstrand, Malin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Lek för lekens skull: En fältstudie av meningsskapande i barnens fria lek på förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lek som en spontan aktivitet fritt vald av barnen, utan aktiv vuxen-styrning eller lärandemål (s.k. ”fri” lek), är enligt många väldigt viktig för barn. Det är därför nödvändigt att bejaka den fria lekens egenvärde och utrymme i praktiken som en egen och separat typ av lek, vilket kan underlättas genom mer förståelse av vad som sker i fri lek. Syftet med studien är att med hjälp av Gadamers begrepp horisont och horisontsammansmältning analysera barnens meningsskapande i fri lek, där frågeställningarna har handlat om hur detta yttrade sig i barnens fria lek. För att besvara syftet gjordes fältstudier vid en förskola, där jag som passivt deltagande observatör kunde studera en grupp barn, 5 år gamla, i deras fria lekar. Dessa utspelade sig i olika miljöer, inomhus och utomhus på förskolan, samt i skogen, och varje leksituation omfattade 1-1,5 timmar. Tre utvalda leksituationer visade på betydande meningsskapande, vilket framkom efter en tolkningsanalys av vad barnen både sa, gjorde och lekarnas tema/handling. Meningsskapandet var mångsidigt, eftersom det inbegrep kroppslig (och viss verbal) härming/imitation, dialoger, användandet av föremål samt andra kroppsliga/sinnliga erfarenheter, vilket knöts an till olika teman/handlingar under den fria lekens gång. Barnens korta/sporadiska dialoger, hur de ändrade på vad de gjorde samt förändringar i lekens teman/handlingar bidrog till fria lekens spontanitet. Barnen eftersträvade aktivt att dela sina förståelser och tolkningar med varandra, med målet att hitta gemensamma tolkningar av omvärlden i enlighet med horisontsammansmältning. Detta uppstod först efter en viss tid av oavbruten fri lek, och kunde observeras i varierande lekmiljöer. Slutsatserna blev att barnens meningskapande i den fria leken var mångfacetterad, hade inslag av spontanitet och blev tydligare ju längre leken pågick, samt att dessa aspekter inte var beroende av en viss sorts lekmiljö.

 • Legander, Nadine
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Lodge, Rebecca
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  En föräldraaktiv inskolning som metod i förskolan: En kvalitativ intervjustudie av tre olika förskolors arbete medföräldraaktiv inskolning, med fokus på barns trygghet och anknytning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Göransson, Olena
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Fazli Khan, Shayan
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  ”Barns ledarskap i leken på förskolan”: - En kvalitativ intervjustudie utifrån förskollärares perspektiv om barns förmågor och strategier för att utveckla ledarskap i leken2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att lyfta upp förskollärarnas synpunkter och erfarenheter om hur de kan skapa möjligheter för de barn som vill prova på ledarrollen under sin lek på förskolan. För att undersöka vårt syfte har vi formulerat två frågeställningar: Vilka strategier och förmågor anser förskollärare att barn behöver utveckla för att kunna positionera sig som ledare i sin lek på förskolan och vad anser förskollärare att pedagoger kan göra för att stötta barn som vill prova på ledarrollen i sin lek på förskolan? För att genomföra vår studie har vi använt kvalitativa intervjuer, som vi har spelat in, transkriberat, sammanfattat och analyserat utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet av vår studie visar att barnen behöver utveckla vissa förmågor, framförallt språket, och vissa strategier för att kunna leda i en lek. Studien visar också förskollärarnas medvetenhet och engagemang i sitt arbete med utvecklingen av barns förmågor för att främja till utvecklingen av starka och självständiga individer.

 • Saad, Rajia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Modersmålet i förskolan: En intervjustudie med pedagoger som beskriver hur de jobbar med språkutveckling på förskolan.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Sundström, Lars
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik.
  Geniet och sexualiteten: En analys av Ivar Lo-Johanssons syn på hur uppfostran reglerarde ungas sexualitet, med utgångspunkt i romanen Geniet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ivar Lo-Johansson menar att synen på uppfostran reglerar hur de ungas sexualitet formas, med utgångspunkt i gestaltningen av huvudpersonens utveckling i romanen Geniet. Uppsatsen analyserar hur denna uppfostran utifrån en sexualmoralisk syn på onani och avhållsamhet enligt Lo-Johansson påverkar individens identitet till sexuell isolering, ensamhet och jag-dyrkan. Ett perspektiv han argumenterar för utifrån sin sexualteori i boken Monism.Det underlag som används för att analysera sexualitet och identitetsskapande utifrån ett teoretiskt perspektiv är Michel Foucaults Sexualitetens historia. 1. Viljan att veta. Distinktion mellan sex och sexualitet samt pedagogiseringen av barnets kön är perspektiv som uppmärksammas. Freuds texter om kön, onani, kärlek och sexualitet i Sexualiteten tas med utifrån Lo-Johanssons påstådda påverkan av psykoanalys och utifrån de motiv som behandlas i analysen. Angående onanin som en fråga i sig och kopplad till en historisk diskurs hänvisas till Thomas W. Laqueurs Solitary Sex, A Cultural History of Masturbation.Analysens huvudsakliga metod består i en närläsning av Geniet. Det görs också en parallell läsning av Lo-Johanssons essäsamling Monism för att analysera hans gestaltning av Geniets huvudperson i förhållande till hans framställning om sin sexualteori om den sexuella monismen.Analysen visar att Lo-Johanssons syfte med Geniet inte väckte de frågor han avsåg. Ungdomarna som var med kände inte igen sig. Lo-Johanssons egen pubertet kom att ljuda i bakgrunden som ett långt utdraget personligt ackord. Det som kom att diskuteras var hans kvinnosyn, att man måste släppa till flickorna, mer än den anklagelse mot uppfostran han hade i fokus. Han tog en extrem individ – med narcissistiska problem- som utgångspunkt för en generell samhällsfråga som fick den frågan att komma i skymundan. Sexualteorin han förespråkade fick inget fotfäste.

 • Palm, Linda
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Gefvert, Linda
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Genus under konstruktion: En kvalitativ intervjustudie om förskollärares tolkningar av begreppen genus, jämställdhet och likabehandling kopplat till styrdokumenten2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete med genus, jämställdhet och likabehandling i förhållande till de olika styrdokumenten. Syftet är också att få ett intryck av hur förskollärarna uppfattar och genomför uppdraget att motverka traditionella könsmönster i verksamheten. Det är även av relevans att undersöka vilken roll utbildning och fortbildning inom det aktuella ämnet kan ha för förskollärarna i deras arbete, samt vilken betydelse de menar att utformningen av miljön kan ha i arbetet med genus, jämställdhet och likabehandling. Undersökningen bygger på kvalitativa metoder där intervjuer genomfördes och fördelades på fyra förskolor. De teoretiska perspektiv som använts är feministisk poststrukturalism, läroplansteori och policystudier. Resultatet av intervjuerna visar på att det bland förskollärare finns en viss medvetenhet kring genus och traditionella könsmönster. Det framgår dock att förskollärarna i viss mån saknar den kunskap och de verktyg som behövs för att kunna arbeta med framskrivningarna i styrdokumenten kopplat till genus, jämställdhet och likabehandling på ett konsekvent sätt. Då förskollärarnas erfarenheter visade på att de inte har fått den kunskap de känner att de behövt genom sina utbildningar ger resultatet tydliga fingervisningar om behovet av utbildning och fortbildning inom området genus i förskolan.

 • Jigvall, Mikaela
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Widenberg, Annie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Via språket kommer makten: En intervjustudie om introduktionsförskolans betydelse för nyanlända utifrån en sociokulturell analys2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  According to United Nations Refugee Agency (UNHCR 2016) was 65,6 million people fleeing around the world due to various conflicts and wars during 2016, in which more than half was below 18 years old. The pre-school as an institution could be the first contact newly arrived immigrants have with the Swedish society. Areas that are under socioeconomic pressure and vulnerability tend to lead to fewer children attending pre-school compared to stronger socioeconomic areas. This study has involved people and their experience of an introductory pre-school from diffrent perspectives that is located in a socioeconomic pressured suburb of Stockholm. The intention with introductory pre-schools is to decrease the gap in the society by supporting the integration of newly arrived immigrants.

  The purpose of this study is to examine different experiences about the impact introductory pre-schools have for integrating newly arrived immigrants to society. This is a qualitative semi-structured interview study in which pedagogues, parents and the head of the introductory pre-school have been interviewed. The result of the study indicates the importance of the role introductory pre-schools hold for newly arrived immigrants by breaking isolation and ease integration, where learning the Swedish language is identified as an important stepping stone. 

 • Halleröd, Monika
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Det är "olagligt" att springa inne!: En kvalitativ studie om agens och fysisk lek i en svensk förskola2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka 4-5åringars meningsskapande och uppfattning om fysisk lek i förskolan. Utifrån empiri baserad på deltagande observationer och intervjuer tolkas resultatet med barndomssociologisk utgångspunkt och undersöker hur agens görs i en kategori av lek som ofta övervakas, begränsas och undviks i förskolan – fysisk lek. Empirin inrymmer deltagande i, observerande av, samtal om, reflekterande kring och planerande av fysisk lek såväl inom- som utomhus. Resultatet presenteras utifrån jagalek och visar att pedagoger med fysisk kapacitet värdesätts för ökad spänning och utmaningen samt att barn har kollektiva och individuella strategier för att möjliggöra fysisk lek efter egna önskemål. Ett ytterligare resultat visar på att barn har strategier att tilldela och reducerar vuxnas makt i lek. Det behövs mer forskning om fysisk lek, dels då det saknas begrepp som gör den talbar och dels utifrån dess marginaliserade position inom lekforskningen. 

 • Thaning, Max
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Multidimensional Intergenerational Inequality: Resource and Gender Specificity: Intergenerational transmission of inequality in education, social class, and income attainment using a sibling correlations approach2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study focuses on intergenerational transmission of socioeconomic resources in multiple dimensions and decomposes the influence of parents’ education, social class, and income in relation to the same outcomes for children as well as the unique impact of mothers and fathers on sons and daughters.

  In order to minimize measurement error in parental characteristics and life course bias for children, high quality Swedish administrative register data (spanning over 40 years) is utilized. A sibling correlation approach is employed to establish the net influence of each parental resource, both in general and by parents’ and children’s gender.

  The results show that intergenerational inequality is subject to resource specificity. First, same resource transmission implies that the same parental resource as the child outcome matter most in transmission of advantage. In this sense, educational elites foster educational elites, while economic advantage favor children’s own economic status. Second, the intermediate and overlapping socioeconomic field resource, parental social class, explains most of children´s outcomes in education and income suggesting that there is a same field transmission. Parental resources explain little variation in its field opposite (i.e. parental education on child income and parental income on child education). Finally, whether or not intergenerational inequality is subject to gender specificity is ambiguous, it ranges from negligible to substantial contributions. Mothers’ and fathers’ resources do matter independently over all outcomes, where especially fathers’ income dominate and drives the total influence of parental income. However, the result for the same gender transmission is mixed.

  The conclusion is that gender and, especially, resource specificity cannot be neglected without biasing results, confusing time trends, and underestimating the true rate of intergenerational inequality. Intergenerational processes of inequality will be misrepresented in a unidimensional conceptualization of socioeconomic transmission, which will also affect both theoretical understanding and the prospects of policy intervention.

 • Fränstam, Lars
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Remittances and its association with economic capacity, ties to destination and origin country: A dynamic approach with a UK perspective2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The overall purpose of this thesis is to study the association between remittances, socioeconomic status and ties to destination and origin country among immigrants and the second-generation in the UK.

  The data stem from wave 1 and 4 (2009 and 2013) of the Understanding Society - The UK Household Longitudinal Study (UKHLS). Two Models are specified. The first one is cross-sectional and places an explicit focus on remittances to family and friends. The second Model utilizes longitudinal data to study the dynamics between remittances and employment status. Employment status is the main independent variable in both Models.

  The main findings harmonize with previous research indicating that while economic factors are important, other factors, for example, family bonds and time since migration, can be of equal weight for the understanding of remittances. Relative to an immigrant, the second generation is found to have significantly lower odds of remitting to family and friends and to remit for any reason. It is likely that an intricate mix of individual capacity, incentives and desires guide the decision to remit, making it a truly multifaceted phenomenon.

 • Kawecki, Karolina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Avdelningen för japanska.
  Hundliv i Japan: En undersökning av hundars levnadsförhållanden och livskvalitet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Japan is known to be a country associated with many unique culture elements, but one often forgotten aspect is the dog care. Dog ownership has evolved into a trending lifestyle which is increasingly competing with parenthood amongst Japanese people. However, according to statistics from The Ministry of the Environment, almost 1,2 million dogs have been placed into rehoming shelters across Japan year 1974, of which 97,7 % of the animals were euthanized. Up until 2006 more than 90 % of all the to-be resheltered animals were still euthanized.

      The primary purpose of this study is to access and examine the living conditions of the dogs in Japan, how the Japanese animal laws are distinguished from Swedish counterparts and what actions that have been taken by animal welfare organizations located in Japan. The question at issue is “What are the current conditions of the dogs in the Kansai and Kanto region with regards to breeding, selling and rehoming shelters (hokenjo) and how are they held up against current relevant Japanese laws?”.

       The sources of information that have been used to answer the question are Swedish and Japanese laws, news articles, official websites and documents. The theoretical approach that have been used is based on linguistics and animal laws.

       The yielded results shows that the formulation of the law contents is able to be interpreted according to the personal needs and economic priorities. Due to the lack of concrete formulations of laws regarding dog care, there is a risk that people who are involved can run their businesses in favor of their own likings despite that the laws are broken. This has led me to question the current written Japanese laws. After comparison between Swedish and Japanese laws, it can be stated that dogs are seen differently in Japan and in Sweden.

       Animal welfare organizations are working primarily to help dogs to be resheltered, but also to be sterilized. Other priorities in the country are focused on teaching its population to care and handle dogs, and to transform the hokenjo to an equivalent of Germany’s “Tierheim” and the restricting of laws.

   

  Keywords: Dogs, Japan, laws, living conditions, animal rights, animal welfare.

 • Dahlberg, Daniel
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Avdelningen för japanska.
  Vilka är offer?: En studie av hänsynstagandet till ’ComfortWomens’ offerskap inom diskursen om den japansk-sydkoreanska överenskommelsen 20152018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Mateo Vázquez, Alejandra
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  The Use of MAKE and TAKE by Spanish and Italian Learners of English: A Corpus Study2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The present paper investigates the use of two high–frequency verbs: make and take. These verbs are particularly interesting since they express basic meaning (the meaning of the verb is mostly determined by its combinations). Therefore, they do not constitute a problem in learners’ comprehension. However, because they have little semantic content, learning how to use them appropriately has proved to be tricky even for advanced learners (Howarth, 1998; Altenberg & Granger, 2001; Nesselhauf, 2003; Futgi et al. 2008). The aim of this study is to analyse learners’ ability to produce the two high-frequency verbs to uncover features of non–nativeness of learner language in relation to the use of these verbs, such as overuse/underuse of certain verbs, nouns, collocations or structures, focusing on Spanish and Italian learners of English. Corpus Linguistics (CL) is particularly useful for looking for this type of non–native usage patterns. Learner Corpora will be studied using CIA, Contrastive Interlanguage Analysis (Granger, 1998) as a method, more specifically NL/IL comparison (native language vs interlanguage) to be able to compare native and non–native speakers’ performances in comparable situations. A second type of comparison will be made between two interlanguages (Spanish and Italian). Including a second L2 variety allows to distinguish general L2 features from characteristics that are exclusive to one particular language. Authentic learner data has been retrieved from the International Corpus of Learner English (ICLE). ICLE contains argumentative essays produced by advanced second language learners of English from different mother–tongue backgrounds. The Louvain Corpus of Native English Essays (LOCNESS) is used as a control corpus to compare it with the learner corpora. Results bring further evidence that high-frequency verbs are difficult items even for advanced English learners. In addition, the two learner groups share some of the problems, while others, despite the similarities between the two languages, are related to the L1 of the learners. These results have pedagogical implications: teachers should aim to improve learners’ productive capacities of those items that have not been fully mastered yet, such as high-frequency verbs.

   

 • Barranco Blasco, Martín
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Situating adscriptions of value on Nature's Contributions to People: The case of traditional farmers in San Pedro, Paraguay.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis focus on the unidimensional adscriptions of value behind industrial soybeans production in Paraguay. The thesis aims to present non-economic Nature’s Contributions to traditional farmers’ quality of life, the role of farmers’ traditional knowledge to display these contributions and the efficiency of such knowledge regarding high productive demands. From a theoretical framework based on nature’s contributions to people, ecosystem services, knowledge systems and conservation, the thesis formulates the following research questions: 1) What drives the prioritization of a single economic value on nature’s contributions to people in rural Paraguay? 2) What is the value of non-economic nature’s contributions, and what is the role of traditional farmers on displaying these values? The study mostly relies in primary data obtained through semi-structured interviews conducted during fieldwork period in the study area of San Pedro, Eastern Paraguay. The results present a plural assessment on nature’s contributions and the adaptation of small farmers to modern farming techniques. The thesis concludes that a perspective dominated by unidimensional value can be socially motivated within the rush for development in Paraguay, a concept tied to economic growth and modernization. In addition, nature’s contributions displayed by small farmers suggest that community-based conservation could represent a more sustainable approach for the farmers’ needs and the current environmental challenges of the country.

 • Askersjö, Signe
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialantropologiska institutionen.
  "I'm not a nationalist but"...: On mobilisation and identity formation of the Scottish independence movement2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study examines the mobilisation and identity formation of the Scottish independence movement post-referendum. By analysing arguments, emotions and actions in support for independence, I aim to discuss how the movement make use of cultural perspectives on history for continuous mobilisation. The study focuses on the members of the umbrella organisation of Yes Scotland, which is a diverse network of activist and party-political groups. To understand the movement, I have made use of a political and active approach such as participating in meetings and at demonstrations. Importantly, while I acknowledge how the Scottish independence movement navigates within a discourse of nationalism because of its nationalist character, I argue that the movement mainly make use of an alternative ideology. This ideology is tied to historical narratives which are remade in present forms and take several expressions. For instance, I claim that this ideology generates the practice of international solidarity as well as a specific identity which is constructed and reproduced for one specific political project: to achieve Scottish independence. This thesis is a contribution to the study of social movements, as well as it provides understanding of reasoning beyond and within nationalism.

 • Hadeel, Haider
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Institutet för Turkietstudier (SUITS).
  Heder ur ett kvinnligt perspektiv: En kvalitativ studie med fokus på fem kvinnor med rötter från Mellanöstern i Sverige.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Heder är viktig i många samhällen, men vad den har för betydelse och hur viktig den är skiljer sig mellan olika samhällen. Genom min studie belyser jag hur heder kan skilja sig mellan fem kvinnor med bakgrund från Mellanöstern, i förhållande till svenska samhället. Genom att lyfta fram kvinnornas berättelser och upplevelser i relation till könsroller och hedersdiskurser som råder både inom kvinnornas egna familjer samt i samhället. För att kunna presentera kvinnors upplevelser och uppfattningar använde jag mig av kvalitativa intervjuer där kvinnorna fick berätta om sina egna familjer och de olika sociala och kulturella normerna som familjen följer och som i sin tur påverkar deras uppfattningar om heder och kvinnans sociala position båda i familjen och i samhället i övrigt. Dessutom använde jag mig av tre teorier som är socialkonstruktivistiska perspektiv, intersektionella perspektiv och genussystem för att de ska hjälpa mig i analysen av kvinnornas uppfattningar och upplevelser. 

  Studiens resultat har visat att heder har en stor betydelse i kvinnornas liv, men de har olika syn på heder. Utifrån kvinnors position och könsroll i familjen har resultaten även visat skillnader mellan båda könen i familjen hos vissa informanter beroende på familjens påverkan av de olika kulturella och sociala normer som de har fått med sig från hemlandet och som i sin tur förstärker ojämlikheten mellan könen och mansdominansen i familjen. Dessutom att en misslyckad integration har lett till ökad svårighet att acceptera de nya normerna som finns i svenska samhället och ökat kontrollen över kvinnorna i familjen, vilket kan vara möjliga faktorer för hedersvåld och hedersproblematiken i Sverige.

 • Nymark, Marianne Kristine
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier.
  The effect of sports diplomacy on inter-Korean relations2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to explain how sports events, in which North and South Korea have in some way worked or competed together, have affected the relationship between the two nations. This is carried out through the investigation of specific events; the 1988 Seoul Summer Olympics, the competing of the joint table tennis- and football teams in 1991, the cooperation happening during the “sunshine policy”, from 1998 until 2008, as well as the 2018 Pyeongchang Winter Olympics. The studied material consists mostly of news reports and scientific works.

   

  The result shows that while cooperation in sports is possible between the two Koreas, they have occurred only under favourable political circumstances. It is also concluded that the sports events have in return affected the inter-Korean relationship, and this cooperation has also generated further discussions between the two Koreas, a so called “spillover effect”. 

 • Lindholm, Birger
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik.
  Kulturarvets Nätverk: en studie av tre svenska museijärnvägar2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks hur järnvägen har musealiserats utifrån tre svenska museijärnvägar; Föreningen Gotandstågets Gotlands Hesselby Jernväg, Tjustbygdens Järnvägsförenings Hultsfred Västerviks Järnväg samt Skånska Järnvägars bana Brösarp-Sankt Olof. Musealiseringsprocessen och den nuvarande verksamheten undersöks och analyseras med fokus på hur identitet och autenticitet/ auktoritet hanteras och värderas. Actor Network Theory och Assemblageteori används som metodologiska verktyg för att studera de komponenter, aktanter, som nätverket museijärnväg består av. Identitet är viktigt för museiföreningarna på olika sätt. Det är dels lokal/regional identitet som föreningarnas verksamhet och museala anknytning ansluter sig till, vilket poängteras på en rad olika sätt, till exempel genom märkning på fordon eller med användandet av speciella emblem. Autenticitet är ett viktigt värde för museijärnvägarna men det behandlas på olika sätt. I de fall museijärnvägen är byggnadsminnesförklarad tolkas miljön som autentisk av en auktoritet på området. Själva museikonceptet skapades av museiföreningarna själva och därigenom kunde och kan de också själva sätta agendan för vad som är autentiskt. Tidvis samstämmer det med övriga auktoriteters bild, ibland inte till exempel vad det gäller tidsepoksbedömning. Det kan också uppstå värdekonflikter i vad föreningarna vill visa som när den kommersiella eller accessoriska verksamheten i form av souvenirförsäljning och kaféverksamhet marknadsförs på samma yta som den historiska miljön. I flera av dessa fall försöker föreningarna att anpassa att förändringarna till den befintliga miljön genom att de utförs i historiserande stil. På så sätt kan de i bästa fall uppfattas som något autentiskt.

 • Morrow, Samantha
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturgeografi.
  Phosphorus Load Control in the Prevention of Harmful Algal Blooms: The Case of Lake Erie, located between the United States of America and Canada2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 poäng / 45 hpOppgave
  Abstract [en]

  For over ten years the Western Basin of Lake Erie has been plagued by significant harmful algal blooms (HABs). Lake Erie is a body of water situated between the United States of America (USA) and Canada. The lake provides water to approximately 40 million people and is a considerable source of economic value. The Western Basin of Lake Erie is highly prone to HABs due to the shallow depth and large phosphorus (P) loads received from the large area of agricultural land surrounding the lake and its tributaries. HABs cause extensive ecosystem degradation, have multiple negative health impacts, and cause significant economic losses for the tourism and fishery industries. Five products with P load reducing properties from the three nutrient control categories (biological, physical, and chemical) were chosen to determine how effective their P load reduction pathways were. Additionally, these products were analyzed to determine if they could generate positive remediation effects on the Lake Erie HAB. Of these five products, the technologies Water 3.0 and PO4 Sponge were applied to a Western Basin HAB model generated using the Stella Professional software from ISEE Systems. The two products were modeled individually and collectively to compare the application effects on the HAB model. The model results illustrate the significant reduction in P load and HAB extent that the application of these products at wastewater treatment plants (WWTPs) and within waterways could have. The application of both products at multiple locations within the model showed the greatest P load reduction and nearly eliminated the HAB extent. Unfortunately, the residual P from extensive historical P loading into the lake would prevent such a significant reduction from occurring for over a decade. Current practices and regulations in the Lake Erie Basin are not stimulating P load reductions significant enough to remediate the HAB. As the Western Basin HAB continues to occur annually, the waste stream produced by the HAB remains unutilized. Implementing new and innovative technologies in the basin can generate high quality commodity streams out of the wasted biological algal matter. Meanwhile the implementation of new technologies and practices can help reduce the HAB to a smaller size that would have smaller negative impacts to the economy, health, and ecology.

 • Stefan, Landberg
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturgeografi.
  Skolors användning av grönområden: En studie om hur skolor använder utomhuspedagogik i grönområden2018Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study investigates how schools use green areas and what obstacles the schools meet in using green areas. In two different schools in the suburbs of Stockholm students from year 9, teachers and the school management have been interviewed. With the key concepts ofenvironmental justice, sense of place and outdoor education this study has been trying to get a deeper understanding of the schools use of green areas. According to the regulatory document LGR 11 schools must strive to make students aware of the environment close to them, something outside education have been shown to achieve. Teachers did not agree in what obstacles there was for having outdoor education in green areas and far from all the students were interested of being educated in green areas. The two schools had different approaches to outdoor education and usage of green areas. Why that is can is hard to answer but accordingto the school management from one of the schools it could have to do with lack of school traditions regarding outdoor education.