123 1 - 50 of 112
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Edmark, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI). IFAU, Sweden; IFN, Sweden; CESIfo, Sweden.
  Haelermans, Carla
  The Impact of Voucher Schools: Evidence from Swedish Upper Secondary Schools2020Report (Other academic)
 • Edmark, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI). IFAU, Sweden; Research Institute of Industrial Economics (IFN), Sweden; CESIfo, Sweden.
  Persson, Lovisa
  The impact of attending an independent upper secondary school: Evidence from Sweden using school ranking data2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper provides a comprehensive study on how attending a Swedish Independent upper secondary school affects students’ academic and short-term post-secondary outcomes. Beyond having access to population registers that measure school attendance and student outcomes, we are able to control for student preferences for independent provision, as stated in school application forms. The results from a CEM/VAM approach suggest a positive independent school effect on: final GPA, test results in English and Swedish, the likelihood to graduate on time, and attending post-secondary education. However, we also find a larger discrepancy between the final grade and the standardized test result among the independent school students, in a way that accords with more lenient grading practices among independent schools. Results from an alternative difference-in-difference analysis around admission thresholds yielded no additional insights, due to imprecise estimates.

 • Hagman, Martin
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Meteorology .
  Processes important for forecasting of clouds over snow2020Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish Armed Forces setup of the Weather Research and Forecasting Model (WRF) has problems to forecast low clouds in stably stratified conditions when the ground is covered by snow. The aim of this thesis is to understand what causes this deficit. Simulations during January and February 2018 are here compared with observations from Sodankylä in northern Finland. It is revealed that neither type of planetary boundary layer parameterization chosen nor vertical or horizontal interpolation are responsible for the deficiency. Instead, our experiments show that, to first order, poor initialization of Stratocumulus (Sc) clouds from the host model, Atmospheric Model High Resolution (HRES), of the Integrated Forecast System (IFS) is the missing link. In situations when Sc clouds are missing in the IFS analysis, although they exist in reality, we use information from vertical soundings from Sodankylä. In the initialization process we used the fact that liquid potential temperature is constant in a well-mixed cloud. Initializing cloud water and cloud ice from IFS HRES and from soundings with different methods improves the model performance and the formation of very low artificial clouds at the first model level is prohibited.

 • Svahn, Emelie
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Lära från makro till mikro: Att använda animationer inom undervisning av biologi2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Animationer är ett allt vanligare inslag i biologiundervisningen, inte minst för att visa molekylära processer som är svåra att förstå utifrån 2-dimensionella stillbilder. I denna studie undersöks hur en animation kan användas av elever för att studera fotosyntes från ekosystem till molekyl. Tre elever som läser Biologi 2 på gymnasiet har fått ta del av en animation och sedan diskuterat denna utifrån en elevuppgift. Uppgiften var utformad för att belysa olika biologiska organisationsnivåer. Elevernas diskussion spelades in, transkriberades och sammanställdes med fältanteckningar från diskussionen. Materialet har sedan analyserats, dels utifrån elevernas samtalsform med det teoretiska ramverket exploratory talks och dels utifrån elevernas förmåga att se hur strukturer och funktioner är sammanlänkade över olika nivåer med ramverket systems thinking. Resultaten visar att en stor del av elevernas samtal uppvisade kännetecken på exploratory talk, vilket ger goda förutsättningar för lärande i grupp. Eleverna diskuterade också strukturer och funktioner som är involverade i fotosyntesen på ett sätt som tyder på systems thinking. Resultaten indikerar att en animation med påföljande diskussion utifrån en elevuppgift gav goda förutsättningar för elever att utforska fotosyntesen som system och att diskutera fotosyntesen som energiprocess på olika biologiska organisationsnivåer.

 • Gunarsson, Jonas
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Dialog och kommunikation inom högstadiets matematik: En studie i praktiskt utövande2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att resonera och kommunicera kring matematik är uttalade förmågor som matematikundervisningen skall innehålla och eleverna skall utveckla. Att dessa förmågor är viktiga stöds av forskning som antyder att dialog och kommunikation kring matematik förbättrar elevers förståelse för matematik och därmed förbättrar deras studieresultat. Vidare finns forskning som hävdar att hög grad av interaktion leder till effektivt lärande, samt att studieresultaten förbättras om dialogerna hålls i mindre grupper, snarare än i helklass.

   

  Syftet med denna studie är att undersöka en konkret undervisningsform som en lärare i en svensk högstadieskola bedriver. Denna lärares undervisning kännetecknas av ett annorlunda sätt att använda klassrummet, genom att möjliggöra att eleverna kan skriva på väggarna. Detta skapar nya möjligheter till interaktion och matematisk dialog mellan eleverna och detta utövande verkar leda till mer dialog bland eleverna än vad undervisning i ett traditionellt klassrum gör. Frågan är då vad som kännetecknar undervisningen i denna lärares klassrum vad gäller kommunikation och användandet av tillgängliga resurser. I denna studie har den matematiska dialogen i klassrummet analyserats med hjälp av Alrø och Skovsmoses IC-modell (2002) för att på så sätt försöka identifiera intressanta matematiska dialoger. Denna modell har sedan kompletterats för att inbegripa även den fysiska miljön, uppgifternas karaktär och det gemensamma språket.

   

  Resultatet visar att möjligheten att skriva på väggarna i rent fysisk mening skapar ett ”Joint Problem Space” (Roschelle & Teasley, 1995, Granberg & Olsson, 2015), vilket är en förutsättning för att eleverna skall kunna arbeta effektivt tillsammans mot samma mål, d.v.s. att lösa uppgiften. Men för att kunna utnyttja de möjligheter som den fysiska miljön ger, måste lektionerna planeras noggrant, uppgifter väljas ut med omsorg, elevgrupper delas in med eftertanke, samt instruktioner ges med tydlighet. Mer komplexa uppgifter och öppna uppgifter verkar skapa större möjlighet för eleverna att ha givande och utvecklande dialoger kring matematik än vad enklare, mer procedurinriktade uppgifter har. Icke desto mindre så verkar det synliggjorda lärandet skapa möjligheter till dialog och en fördjupad förståelse oavsett uppgiftens karaktär. Därutöver antyder studien vikten av ett gemensamt språk, såväl rent lingvistiskt som begrepps-, notations- och procedurmässigt.

 • Gunnarsson, Jonas
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Dialog och kommunikation inom högstadiets matematik: En studie i praktiskt utövande2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Welander, Robert
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Elevers frågor kring hållbar utveckling uttryckt genom deras teckningar och samtal2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studiens syfte är att bidra till det naturvetenskapliga kunskapsfältet i lärande för hållbar utveckling genom att analysera elevernas samtal kring deras teckningar som berör miljö- och klimatfrågor och på så sätt få en fördjupad kunskap om vad eleverna anser som angeläget om hållbar utveckling. Insamlingsmetoden bestod av semistrukturerade kvalitativa gruppintervjuer från elever i åk 5 och det empiriska materialet analyserades med hjälp av tematisk analysmetod. Tre huvudteman identifierades: Klimatoro, Människans ansvar samt Teknikutveckling. Vardera tema har två tillhörande subteman som identifierades utifrån de uttryck som eleverna använde i samtalsintervjun. Dessa subteman är Klimatpåverkan på jorden och Klimatpåverkan på djur, vilka tillhörande huvudtemat Klimatoro. Kollektivt ansvar och Personligt ansvar kategoriserades under huvudtemat Människans ansvar. Hinder och Möjligheter kategoriserades till huvudtemat Teknikutveckling. Studiens resultat visar att eleverna känner stor oro inför framtidens klimat men att de även uttrycker hopp för eventuella framtida lösningars positiva påverkan på klimatet. De framhåller även sitt personliga ansvar och det kollektiva ansvaret i förhållande till samhället i stort. Resultat visar att elever behöver få rum för sina frågor i undervisningen för att stärka sin demokratiska identitet som framtida medborgare. Studien ger lärare i naturvetenskapen en förståelse för hur elever bör integreras mer i undervisningen när det gäller frågor kring hållbar utveckling.

 • Hedström, Linda
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Johans, Ulrica
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Utmaningar i det integrerade klassrummet: En kvalitativ studie om lärares upplevelser i grundskolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare hanterar att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF) som är integrerade i en grundskoleklass samt vilka utmaningar lärarna ställs inför.

  Studiens utgångspunkt är Vygotskijs sociokulturella perspektiv som vi har kompletterat med Nilholms och Göranssons (2013) indelning i begreppsdefinitioner av inkludering. Studien är kvalitativ och empirin består av intervjuer med åtta lärare med lång yrkeserfarenhet. Det inspelade intervjumaterialet analyserades enligt metoden kvalitativ innehållsanalys och vi fick då fram fyra huvudkategorier: organisation, lärares profession, bedömning enligt två kursplaner samt etik.

 • Borelius Simon, Nikolai
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Archaeology.
  Ätt, kyrka, och ättens kyrka: Runstenar och tidigkristna gravmonument inmurade i kyrkor i västra Östergötland2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis the author - based on case studies on the now demolished old Högby church in Högby parish outside of Mjölby, and the crypt church ruin of Sverkersgården in Västra Tollstad parish at the slopes of mount Omberg – proposes that rune stones and early Christian grave monuments were bricked into Romanesque church buildings during the 12th and 13th century in western Östergötland as a way for the landed elite families to include the churches into their odal right of land ownership, as well as a way to manifest the patron of the church in the sacral space equivalent to portraits of church patrons.

 • Hedin, Albin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Archaeology.
  Gnestaleden under järnålder och vikingatid: Centralplatser längst en vattenled i Södermanland2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay I look into central entities along a water route that connect Mälaren in Mariefred with the Baltic sea in Trosa. I start with tuna magnate farms from the middle iron age (200- 550) to then focus on the entity that replaced tuna magnate farms in the late iron age and at last focus on early churches.

 • Alam, Mahbub Ul
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Henriksson, Aron
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Karlsson Valik, John
  Ward, Logan
  Naucler, Pontus
  Dalianis, Hercules
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Deep Learning from Heterogeneous Sequences of Sparse Medical Data for Early Prediction of Sepsis2020In: Proceedings of the 13th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies / [ed] Federico Cabitza, Ana Fred, Hugo Gamboa, SciTePress, 2020, Vol. 5, p. 45-55Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Sepsis is a life-threatening complication to infections, and early treatment is key for survival. Symptoms of sepsis are difficult to recognize, but prediction models using data from electronic health records (EHRs) can facilitate early detection and intervention. Recently, deep learning architectures have been proposed for the early prediction of sepsis. However, most efforts rely on high-resolution data from intensive care units (ICUs). Prediction of sepsis in the non-ICU setting, where hospitalization periods vary greatly in length and data is more sparse, is not as well studied. It is also not clear how to learn effectively from longitudinal EHR data, which can be represented as a sequence of time windows. In this article, we evaluate the use of an LSTM network for early prediction of sepsis according to Sepsis-3 criteria in a general hospital population. An empirical investigation using six different time window sizes is conducted. The best model uses a two-hour window and assume s data is missing not at random, clearly outperforming scoring systems commonly used in healthcare today. It is concluded that the size of the time window has a considerable impact on predictive performance when learning from heterogeneous sequences of sparse medical data for early prediction of sepsis.

 • Ojala, Karin
  et al.
  Sörman, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Archaeology.
  Medelhavsbrons i Närke: Hasslefyndet kastar ljus över kontaktvägar, metallanvändning och offerskick under bronsålderns slutskede2020In: Medusa. Svensk tidsskrift för antiken, ISSN 0349-456X, Vol. 41, no 1, p. 28-34Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Sörman, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Archaeology.
  Casting in the Longhouse: The Organization of Metalworking in Late Bronze Age Settlements in South-Eastern Sweden2019In: Current Swedish Archaeology, ISSN 1102-7355, Vol. 27, p. 143-189Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Traces of bronze casting – fragmented moulds and crucibles – frequently occur at Late Bronze Age settlements. These traces are often assumed to represent utilitarian domestic production, in contrast to more specialised workshop production at ritual or elite locations. Moreover, settlements have usually been reduced to overall production units, while actual arrangements for bronze casting within sites have remained unexplored. The aim of this paper is to provide new insight into the organization of metalworking from an empirical and ‘bottom up’ perspective by examining the spatial and social contexts of bronze casting. The analysis draws on ten excavated sites in south-eastern Sweden and addresses three spatial levels: site, setting and framing. The study shows that domestic arenas often hosted varied and complex metalworking staged at various indoor and outdoor hearths located in the core areas of settlements. Rather than being conceptualized as levels, the organization of Late Bronze Age metalworking was a multifaceted, communicative and user-oriented practice. These insights have consequences for excavation methods as well as for the interpretation of the role of metalworking in society.

 • Voytiv, Sofiya
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ukrainian and Russian organizations in Sweden and the conflict “back home”2019In: Connections, ISSN 0226-1766, Vol. 39, no 1, p. 1-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper investigates whether the Maidan Revolution in Kyiv (late 2013–early 2014) and the ongoing armed conflict in Eastern Ukraine (early 2014) have been reflected in the collaboration networks of Ukrainian and Russian organizations in Sweden between 2013 and 2016.

  I use ERG models to account for the probabilities of ties between the organizations, depending on the network structure and individual attributes such as ethnic identification and the choice of a side to support in the conflict.

  Results suggest that it is support for a certain side in the conflict, and not ethnic self-identification, which drives the clustering of the networks during the most violent period.

 • Public defence: 2020-04-17 10:00 David Magnussonsalen (U31), Stockholm
  Cancino Montecinos, Sebastian
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  New perspectives on cognitive dissonance theory2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Cognitive consistency is generally considered a fundamental aspect of the human mind, and cognitive dissonance theory is the most famous and studies theory within this framework. Dissonance theory holds that when related cognitions are in conflict (e.g. when behaving counter to one’s attitudes), people will experience negative affect. This affective reaction motivates people to engage in various dissonance-reduction strategies (e.g. attitude change). The aim of this thesis was to investigate some novel, and unanswered questions within dissonance research, and to relate dissonance theory to neighboring theories.

  In Study I, it was predicted (and supported) that cognitive dissonance (writing a counter-attitudinal essay in the induced-compliance paradigm) would lead to people exhibiting an abstract mindset. The rationale for this prediction (based on action-identification theory) was that unfamiliar and difficult situations, were action is usually impeded (much like dissonant situations), lead to individuals adopting more concrete representations of the situation – for the sake action execution. However, since people usually want to find meaning in their actions, they will quickly, after the action is executed, adopt an abstract representation of the situation – which might also lead to spillover effects were people’s mental representation of their actions in general become more abstract.

  In Study II, the aim was to investigate to what extent, and how, emotions relate to the attitude-change effect in the induced-compliance paradigm. Past researchers usually predict that negative emotions should be positively related to this effect. Based on the notion of emotion regulation, however, attitude change (a form of reappraisal) implies that people are positively (and less negatively) tuned to the situation – and should therefore feel more positive (and less negative) emotions towards the situation. Thus, contrary to past research, it was predicted that negative emotions would be inversely related to attitude change, and positive emotions would be positively related to attitude change. Result across two experiments supported these predictions.

  Lastly, in Study III, the aim was to provide a general theoretical model of dissonance reduction. Based on a cognitive-emotion perspective (including appraisal theories of emotion, emotion regulation, and coping), it was suggested that reduction processes are influenced by the intensity of the initial affective reaction. This affective reaction is in turn influenced by the magnitude of the dissonance and the novelty-familiarity dimension of the situation. When the dissonance magnitude is too big, and the situation novel, people might disengage rather quickly (leaving the situation or distracting themselves). If, however, people have enough motivation and cognitive capacity, they might engage more in the reduction processes. The advantage of this model is that it can be applied to any dissonant situation.

  Taken together, these studies suggest that there is still much to discover in dissonance research, and much can be gained by conceptualizing dissonance processes within a cognitive-emotion framework. Future research should focus more on how the social context (e.g. influence of other people) might affect these dissonance processes. More emphasis should also be put on the prevalence of different dissonant situations, and the accompanied reduction attempts, in real-life settings.

 • Public defence: 2020-04-17 13:00 Auditorium (215), Manne Siegbahnhusen, Stockholm
  Björkman, John
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  "Må de herrskande klasserna darra": Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848-18512020Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation explores the formation of the modern historiography of class in mid-nineteenth century Sweden by analyzing constitutive rhetoric of class in the Stockholm press from 1848 to 1851. The aim is to study how disparaged workers during the February Revolution in France began to be ascribed a new kind of unified agency, and how workers in Stockholm became recipients of mobilizing appeals from all parts of the political spectrum. To this end the dissertation examines periodical papers representing the three major political positions of the period, i.e. a royalist conservative press, liberal papers in opposition, and a newly emerging socialist press. How were workers described, invoked and addressed as a new kind of community of political interest and action in these publications?

  Refuting perspectives of socio-economic determinism, this study adopts a conception of belonging and agency that views political communities as discursively produced by the creation of subject positions and the interpellation of individuals to them. The study is also influenced by recent re-evaluations of the category of the event associated with poststructuralism, and analyzes operations of constitutive rhetoric in forming a new symbolic field of class identity and agency in an open-ended and multivalent historical situation.

  The analysis shows how workers were construed as political agents in the Stockholm press during the mid-nineteenth century turmoil by being described, invoked and addressed within the framework of four main rival narratives. The socialist press tried to evoke a self-organizing working class within a collectivist narrative of labour’s liberation and universal male suffrage. The liberal press interpellated workers to a position aligned with the reformist middle class within a narrative of individual self-determination and gradual improvement. The royalist narrative of reconciliation was aimed at separating the large mass of workers from socialist and communist ideologues, deemed as mischievous outsiders, while at the same time offering them a new-found and prominent role as protectors of social harmony and peace. Only within the royalist narrative of catastrophe were the workers continuously excluded from mobilizing appeals, instead being invoked as the harbingers of an approaching communist revolution, against which all other sections of society should unite.

 • Public defence: 2020-04-17 10:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Norrthon, Stefan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism.
  Teaterrepetitionens interaktion: Professionella praktiker i ett repetitionsarbete från manus till föreställning2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis builds on three studies that explore a professional rehearsal process as situated interaction and as a longitudinal process. Primarily, the thesis contributes to the area of interactional linguistics, but it also seeks to contribute new knowledge to theatre studies. The empirical focus is on the participants’ interaction during the rehearsal process and how the performance develops procedurally over time. The main questions driving this research are: 1) What interactive, professional practices do the participants engage in during the rehearsal process, and in what way? 2) How is the script coordinated with other multimodal resources in the development from written text to performance?

  The theory and method used for this work is multimodal interaction analysis, that is, Ethnomethodological Conversation Analysis (EMCA) developed towards multimodal analysis of verbal and non-verbal resources in communication. The data collection was carried out at Riksteatern, Sweden’s largest touring theatre, where Effekten, by Lucy Prebble (2013), had its Swedish premiere in the fall of 2015. I followed rehearsals of a selection of five scenes from the first rehearsal day to opening night. The data consist of field notes, as well as video recordings of a total of 85 hours, filmed mainly with three cameras. In addition, the data include approximately four hours of audio recordings.

  The three studies focus on different practices involved in the theatrical rehearsal process. Study I follows the participants as they laminate (Goodwin 2018) eight lines in a scene where the characters are quarrelling. The aim is to document longitudinally how the actors develop, use and coordinate these and other multimodal resources in different phases of the rehearsal process. Study II focuses on one line in the script, with the aim of uncovering how the participants develop the performance by framing (Goffman 1974) various theatrical contexts in situated interactions and over time. Study III focuses on how the participants at the end of the rehearsal process create timing in transitions between rehearsed scenes by developing and using cues.

  The results show that, and how, rehearsing is a longitudinal process of collaborative creativity, in which the production team together, and moment by moment, develop the performance. Multimodal resources are used in different ways at different points in the process, and there is a shared authorship behind the theatrical performance. The results challenge previous research on theatre and theatre work, in which rehearsing has often been described as an asymmetric interaction between a director and an ensemble. Linguists’ interest in theatre has mainly focused on written scripts, also when the subject has been the relationship between scripts and performances. This thesis argues that the situated and collaborative process of rehearsing should be considered in order to understand the relationship between scripts and performances.

 • Public defence: 2020-04-17 09:00 sal FB55, AlbaNova universitetscentrum, Stockholm
  Preston, Markus
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Developments for the FPGA-Based Digitiser in the PANDA Electromagnetic Calorimeters2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The strong interaction between quarks and gluons is one of the fundamental interactions described by the standard model of particle physics. Systems of quarks bound together by the strong interaction are known as hadrons, of which the proton and the neutron are the most common examples. The theoretical framework of quantum chromodynamics (QCD) is used to describe the strong interaction, but becomes increasingly difficult to use as the distance between the interacting particles increases. On the length scales relevant for hadrons, for instance, non-perturbative approaches to QCD have to be used. Experimental data are needed to verify these approaches. PANDA is one of the four experimental pillars of the upcoming FAIR facility in Darmstadt, Germany. In PANDA, an antiproton beam with a momentum between 1.5 and 15 GeV/c will interact in a hydrogen or nuclear target, allowing studies of various aspects of non-perturbative QCD. Motivated by the high interaction rates and the diverse physics goals of the experiment, a triggerless readout approach will be employed. In this approach, each detector subsystem will be equipped with intelligent front-end electronics that independently identify signals of interest in real time. In the electromagnetic calorimeter, FPGA-based digitiser modules will be used for this task. The high-radiation environment in PANDA will pose a challenge to these modules, due to both potential radiation damage and high signal rates from the calorimeter. In this thesis, these issues are addressed. First, the results from experimental measurements and Monte Carlo modelling of radiation-induced single event upsets in the FPGA are described. These studies have allowed predictions of the rate of single event upsets during operation of PANDA. Secondly, a newly developed algorithm for real-time processing of calorimeter signals in an FPGA at high pile-up rates is described. This algorithm provides a significant improvement in the time resolution of the calorimeter and allows reconstruction of the pulse height and timing of piled-up detector signals.

 • Bergvik, Amanda
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Wigren, Carina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Psykometrisk utvärdering av G-DIT: ett nytt screeningformulär för hasardspelsyndrom2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Spel- och spelberoende är ett angeläget område att beforska då det visat sig ha enorma konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Examensuppsatsen syftade till att psykometriskt utvärdera ett nyutvecklat screeningformulär för spelberoende Gambling DisorderIdentification Test (G-DIT). G-DIT uppvisade goda psykometriskaegenskaper avseende intern konsistens samt konvergent respektive divergent validitet. I explorativ faktoranalys upptäcktes tre faktorer som var i linje med G-DIT:s tänkta dimensioner. Däremot fanns en signifikant medelvärdesskillnad vid test-retest, dock med lågeffektstyrka. Det fanns en lägre systematisk skillnad hos gruppen som skattade låga poäng på G-DIT jämfört med de som skattade högre poäng. De optimala kliniska gränsvärdena påvisade att G-DIT skulle kunna fungera som ett screeningformulär för att särskilja mellan ingen, lindrig respektive svår/medelsvår spelproblematik. G-DIT:s förmågaatt differentiera mellan olika svårighetsgrader behöver ytterligare studeras.

 • Jurelius, Olle
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  ”Jag tänker ju aldrig i termer av motivation för jag tycker att – asså det är ett så yvigt ord som inte säger så mycket”: En diskursanalys av hur åtta psykologer pratar om patienters behandlingsmotivation2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Behandlingsmotivation är ett svårfångat men viktigt begrepp för att förstå patientens förändringsprocess i psykoterapi. I denna studie användes diskursanalys för att undersöka hur verksamma psykologer pratar om behandlingsmotivation. Den text som analyserades bestod av transkriberingar av individuella intervjuer med åtta psykologer som arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT). Med utgångspunkt i Norman Faircloughs definition av diskursbegreppet analyserades hur talet skapar konsekvenser för terapeut, patient och deras gemensamma relation. Särskilt fokus lades vid hur större övergripande diskurser såväl som små formuleringar på lingvistisk nivå innebar att ramar sattes för vilken plats behandlingsmotivation får samt vilka subjektpositioner terapeut och patient har möjlighet att inta utifrån olika diskurser. Flera olika definitioner av behandlingsmotivation trädde fram vilket även gav unika konsekvenser. Särskilt syntes hur en New Public Management- och en evidensdiskurs tycks innebära ett begränsat handlingsutrymme för såväl terapeut som patient där KBT ses som ett solitt paket eller rentav medicin med liten plats för flexibilitet. Denna diskurs ger konsekvensen att terapeuten får svårigheter att inta en subjektposition där hen tar ansvar för patientens behandlingsmotivation – istället ses det som att patienten på egen hand måste vara ”redo” då hen söker sig till mottagningen.

 • Idering, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Myllykoski, Malin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Theory of Mind och emotionsigenkänning hos rättspsykiatriska patienter med tillstånd inom psykosspektrumet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våldsamt beteende har omfattade negativa konsekvenser för individ såväl som samhälle, och är följaktligen av stort intresse för forskningen. Tidigare studier har påvisat ett samband mellan våldsamhet och nedsatt social kognition. Vidare har brister i social kognition observerats hos personer med schizofreni. Trots dess påtagliga relevans är studierna på denna grupp inom rättspsykiatrin få. I denna uppsats undersöktes sambandet mellan de socialkognitiva domänerna emotionsigenkänning och Theory of Mind (ToM), inklusive affektiv och kognitiv ToM, hos rättspsykiatriska patienter inom psykosspektrumet. Utifrån tidigare forskning förväntades en starkare korrelation mellan emotionsigenkänning och affektiv ToM jämfört med kognitiv ToM. Vidare undersöktes huruvida förmågorna skilde sig åt mellan patienterna beroende på om våldsbrotten varit psykotiskt drivna eller inte. Båda patientgrupperna förväntades uppvisa sämre emotionsigenkänning och ToM än den friska kontrollgruppen. Deltagarna undersöktes med Double Movie Assessment of Social Cognition-Multiple Choice och Emotion Recognition Assessment in Multiple Modalities. Med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient noterades en stark korrelation mellan emotionsigenkänning och ToM, men ingen signifikant skillnad för korrelationerna mellan emotionsigenkänning och affektiv respektive kognitiv ToM erhölls. I en MANOVA konstaterades att båda patientgrupperna generellt var sämre än kontrollgruppen, förutom i affektiv ToM, där ingen signifikant skillnad erhölls mellan patientgruppen vars våldsbrott varit icke-psykotiskt drivna och kontrollgruppen. Patientgruppen vars våldsbrott varit psykotiskt drivna uppvisade dessutom signifikant sämre ToM än den andra patientgruppen. Resultatet ger ytterligare belägg för socialkognitiva svårigheter hos rättspsykiatriska patienter, vilket fordrar fortsatt forskning samt utveckling av metoder för att stärka dessa förmågor.

 • Hedberg, Marina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Kan socialt stöd mildra konsekvenserna av anställningsotrygghet?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att anställningsotrygghet utgör en stressfaktor som kan medföra en rad negativa konsekvenser för individen och organisationen. Den här studien undersökte om socialt stöd från kollegor och socialt stöd från chef kan mildra de negativa effekterna av anställningsotrygghet på arbetstrivsel, intention att stanna och arbetsprestation. Studien baseras på en enkätundersökning bland tjänstemän i ett svenskt industriföretag (N=263) som genomgick en organisationsförändring. Resultaten av hierarkiska multipla regressionsanalyser visade att anställningsotrygghet var negativt relaterat till intention att stanna. Stöd från kollegor och stöd från chef var positivt relaterade till arbetstrivsel och arbetsprestation, och stöd från chef hängde därutöver samman med intention att stanna. Huvudresultatet var att stöd från kollegor också fungerade som en moderator för intention att stanna och arbetsprestation, medan stöd från chef inte hade någon modererande effekt. Slutsatsen är att vid organisationsförändringar kan de anställda ha nytta av det sociala stöd de kan få från kollegor.

 • Buchta, Katharina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Sjuksköterskans arbetsplatslärande på kirurgisk vårdavdelning: En intervjustudie med kvalitativ inriktning2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Workplace learning is of significance to society, organizations/enterprises and the individual, and is recognized with increasing importance of the development of competencies required in professional practice. To work as a registered nurse in a knowledge-intense and constantly changing healthcare environment presupposes solid professional skills. Previous research shows that informal workplace learning is the most important source for learning and competency development. However, workplaces are seldom organized for learning and there is a need to acquire more knowledge of nurses informal learning. This study aims at exploring the workplace as a learning environment by describing conditions that support and restrain workplace learning at the surgery ward from the nurse’s point of view. The concepts of learning, workplace learning and competency development are framed by social and constructivist theory. The study is designed as a qualitative interview study in which transcribed interviews of nine informants were analysed in two steps; first by the inductive process of a thematic analysis followed by the deductive analysis by a analytic framework. The result confirms that nurses workplace learning mainly is informal through participation in daily work activities. The result shows that employee turnover, high work flows and the use of hire nurses promote a learning environment characterized by high workload and time constraints. Nurses perceive their work as informative but competency development is held back by the organization of work, conflicts and the lack of experienced nurses’ competence. The main challenges of workplace learning are not connected to the difficulty level of work tasks but to the prevailing circumstances of work itself. Organized learning activities are prioritized to newly graduated or employed nurses. Advanced nursing skills are not called for. Workplace learning is forwarded by nurses personal impetus and motives. The study’s findings show that the learning environment contains strong learning opportunities in the form of highly structured work tasks, rounds with physicians and nurses request of feedback. These qualities remain unexploited due to vulnerable interpersonal relations and the organization of work. By coordinating and adapting guidelines and practices misunderstandings and conflicts, that occur due to contested work tasks and procedures, might be reduced. Review of timely organization of work tasks and enhancement of opportunities for collaboration might increase usage of learning opportunities.

 • Axelsson, Charlotte
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  En drottnings identitet: En porträttanalys av drottning Desideria av Sverige och Norge2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en porträttanalys av drottning Desideria av Sverige och Norge där syftet med undersökningen är att påvisa hur Desideria framställde sin identitet i olika porträtt. Syftet är även att undersöka om hennes make Karl XIV Johan var influens till porträtten eller beställare av porträtten. Undersökningen analyserar tre parporträtt för att undersöka Karl XIV Johans roll i porträtten och hans motiv, men även tre enskilda porträtt av Desideria för att analysera Desiderias identitet och personlighet i porträtten. Metoden som användas är en ikonografisk och ikonologisk tolkning.  Resultatet av undersökningen visar att Desideria kännetecknade sin identitet som kvinna, fransk, modemedveten, familjekär och Sveriges drottning. Detta visas genom de olika dräkterna Desideria bär men även i hennes ansiktsuttryck. Hon ville värva hovet och befolkningen på grund av deras negativa syn på henne. Hon ville ge hovet och befolkningen en mer positiv uppfattning om henne och inte en oartig köpansflicka från Frankrike. Hon blev en mer dominant figur inom det svenska hovet. Karl XIV Johans motiv resulterade med att han vill framställa sig och Desideria som värdiga av den svenska tronen och vinna över befolkningen genom marknadsföring och porträttera sig annorlunda än tidigare monarker.

 • Vumilia Muhindo, Marc Antoine
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics. Skogsängsgatan 12C.
  Faustin Linyekula: Postcolonial perspective and heterodoxy in dramaturgy2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

                                           ABSTRACT

  Bachelor´s thesis in Performance Studies, Stockholm University Spring 2018

  Faustin Linyekula: Postcolonial perspective and orthodoxy in dramaturgy

  Marc-Antoine Vumilia Muhindo

   This thesis aims to bring to the fore the means through which artistic postcolonial practices could qualitatively impact the evolution of the performance field in the Western. Research questions include the existence or not of a postcolonial aesthetics.

  The work is contained in the double theoretical framework of postcolonialism and of French sociologist Bourdieu´s theory of social fields. Postcolonialism constitutes the ideological and critical frame, while the theory of social field is used to analyse the nature of the structuring forces that compose the theatre milieu and the nature of the power relationships that shape it. The main materials that are analysed and commented during the research are videos of live performance. Different methodological tools were used to exploit the material in an interpretative approach, like dramaturgical analysis, theatre semiotics, dance analysis and cultural semiotics.

  This essay opens with an introductory discussion that elucidates some problematic key concepts, such as postcolonial performance. Follows a descriptive chapter that studies the Parisian theatre milieu as a social field according to French sociologist Bourdieu´s theory, by focussing on the power relations.  Focus is set on the application of Bourdieu´s concepts of heterodoxy to theatre. The following chapter scrutinizes the concept and practice of postcolonial perspective applied to theatre. The features of postcolonial theatre are highlighted and illustrated through the analysis of two performances by Congolese choreographer Faustin Linyekula : The Dialogue Series ii: La création du monde (1923-2012) and The Dialogue Series iv: Moya, in their social and political contexts. The aim is to demonstrate that the dramaturgical frame in which the semiotic signs are articulated in the artist´s artefacts, constitutes a paradigm of heterodoxy in the field of Western performing arts.

  As a conclusion, this work considers that dramaturgical practices grounded in postcolonial critical perspective, are an opportunity to enrich and open western dramaturgy and theatre studies to the reality of the fast-changing and globalizing world.

   

  Key words: Postcolonial studies, heterodoxy, syncreticity, Faustin Linyekula, Bourdieu, theatre,Congo,dramaturgy.

                                           ABSTRACT

  Bachelor´s thesis in Performance Studies, Stockholm University Spring 2018

  Faustin Linyekula: Postcolonial perspective and orthodoxy in dramaturgy

  Marc-Antoine Vumilia Muhindo

   This thesis aims to bring to the fore the means through which artistic postcolonial practices could qualitatively impact the evolution of the performance field in the Western. Research questions include the existence or not of a postcolonial aesthetics.

  The work is contained in the double theoretical framework of postcolonialism and of French sociologist Bourdieu´s theory of social fields. Postcolonialism constitutes the ideological and critical frame, while the theory of social field is used to analyse the nature of the structuring forces that compose the theatre milieu and the nature of the power relationships that shape it. The main materials that are analysed and commented during the research are videos of live performance. Different methodological tools were used to exploit the material in an interpretative approach, like dramaturgical analysis, theatre semiotics, dance analysis and cultural semiotics.

  This essay opens with an introductory discussion that elucidates some problematic key concepts, such as postcolonial performance. Follows a descriptive chapter that studies the Parisian theatre milieu as a social field according to French sociologist Bourdieu´s theory, by focussing on the power relations.  Focus is set on the application of Bourdieu´s concepts of heterodoxy to theatre. The following chapter scrutinizes the concept and practice of postcolonial perspective applied to theatre. The features of postcolonial theatre are highlighted and illustrated through the analysis of two performances by Congolese choreographer Faustin Linyekula : The Dialogue Series ii: La création du monde (1923-2012) and The Dialogue Series iv: Moya, in their social and political contexts. The aim is to demonstrate that the dramaturgical frame in which the semiotic signs are articulated in the artist´s artefacts, constitutes a paradigm of heterodoxy in the field of Western performing arts.

  As a conclusion, this work considers that dramaturgical practices grounded in postcolonial critical perspective, are an opportunity to enrich and open western dramaturgy and theatre studies to the reality of the fast-changing and globalizing world.

   

  Key words: postcolonial studies, heterodoxy, syncreticity, Faustin Linyekula, Bourdieu, theatre.

 • Östlund, Karsten
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Rågen och skären.: Platsens betydelse för konstruktionen av den finlandssvenska identiteten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker konstruktionen av den finlandssvenska identiteten genom en textanalys av tre finlandssvenska skönlitterära verk; Jarl Hemmers Rågens rike (1922), Gustav Alms Fångstmän (1923) och Guido Simbergs Tranans skri (1927). Med hjälp av Benedict Andersons teorier om den föreställda gemenskapen och Aleida Assmanns teorier om det kulturella minnet visar uppsatsen på hur den skönlitterärt skildrade platsen medverkar till att fylla den unga finländska identiteten med innehåll.

 • Public defence: 2020-04-15 13:00 Join Zoom Meeting: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/754163828, Join by Skype for Business: https://stockholmuniversity.zoom.us/skype/754163828, Lilla Hörsalen, NOD-huset, Kista
  Rostami, Asreen
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Interweaving Technology: Understanding the Design and Experience of Interactive Performances2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis builds on the growing interest in studying interactive performances within the fields of Human-Computer Interaction (HCI) and Interaction Design (IxD). The overarching goal of this research is to investigate how creative teams and artists can incorporate interactive technologies into their artistic productions. This thesis draws on four empirical studies of interactive performances carried out in collaboration with artists, performers, and designers. These studies focus on: (i) investigating scenarios of sensor-based and bodily tracking technologies in interactive performances, (ii) investigating how professional guitar players experience and express the smart qualities of a smart guitar in their artistic practices, (iii) investigating the audience's sense of immersion in a mixed-reality performance through introducing the concept of friction, and (iv) exploring frictions as a design resource in sketching scenarios of performances with VR. Two main methodological approaches were used throughout this research: Research through Design (RtD) and performance–led research in the wild. Beyond the result of these investigations, this thesis also presents the following contributions. First by presenting insights and knowledge generated through explorations of the incorporation of interactive technologies in performances through ideation, through studies of technology in use, and through design activities. This includes discussions around artists’ and audience members’ experience of technology including novel opportunities of interaction and participation, their collaborative roles and their agency and control within artistic productions. Second, by introducing friction as a Strong Concept to analyse interactions within a mixed-reality performance and to discuss how immersion is experienced throughout such performances. Finally by further developing the concept of friction through the collaborative design and staging of a novel mixed-reality performance.

 • Persson Österman, Roger
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Uttagsbeskattning - En promemoria om gällande rätt2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Idag är det vanligt att företag skänker utgångna varor, som annars skulle kasseras, till sociala organisationer. Kan det leda till oförutsedda och negativa inkomstskattekonsekvenser?

 • Lind, Camilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Tidlund, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Språkliga aktiviteter och läsförståelse vid dyslexi: En systematisk litteraturstudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Eriksson, Malin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Monell, Carina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Ett tropiskt paradis för alla?: En intervjustudie med lärare och rektorer om särskoleelevers möjligheter till utbildning vid privata svenska skolor i Thailand2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ekström, Christine
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Gunnarsson, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Formativ bedömning i praktiken: Lärares formativa arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Aldenklint, Lina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Åhlén, Lise-Lotte
  Ordförrådsinterventioner för barn och elever med språkstörning: En systematisk litteraturstudie om insatser som främjar semantisk och lexikal utveckling hos barn och elever med språkstörning.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett välutvecklat språk är ett viktigt redskap för att kunna förstå, lära och delta i både skola och samhälle. I skolsammanhang ställs höga krav på förståelse av abstrakta ord och begrepp inom samtliga ämnen. Barn och elever med språkstörning har svårare att koppla ord till dess underliggande betydelse, än vad jämnåriga kamrater med typisk språkutveckling har.

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka vilka språkliga interventioner som främjar semantisk och lexikal utveckling hos barn och elever med språkstörning. Utifrån sökorden ordförrådsintervention (vocabulary intervention), språkstörning (SLI/DLD) semantik (semantic) och lexikal (lexical) valdes vetenskapliga artiklar ut för analys.

  Resultatet visar att det finns ett antal språkliga interventioner som givit positiva utslag hos barn och elever med språkstörning. En gemensam nämnare i flertalet studier var att interventionerna genomfördes i en-till-en-situationer med utbildad personal. Annat gynnsamt som framträdde var vikten av att ge flera förklaringar till ett ords betydelse: exempelvis genom bildstöd, genom att få ordet presenterat i en kontext eller förklarat med hjälp av synonymer. Det framkom också att individer med språkstörning behöver få höra ord upprepade gånger för att befästa orden och dess betydelser.

  Språkliga och kognitiva begränsningar som framträdde hos barn och elever med språkstörning var bland annat svårigheter med berättarförmåga, läsförståelse och att göra inferenser under läsning. Vi fann även att barn och elever med språkstörning kan ha svårt med det fonologiska korttidsminnet, ordproduktion, ordmobilisering, ordvariation och mentalisering. Jämfört med jämnåriga kamrater med typisk språkutveckling visade vår studie att barn och elever med språkstörning har en svagare språkutveckling generellt.

 • Flörchinger, Mimmi
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Brodd, Anneli
  Osynliga aktörer i samverkan med fokus på flerspråkiga elever med språkstörning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Trygg, Christina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Beprövad erfarenhet i särskolan?: Intervjuer med erfarna lärare som undervisar elever som fungerar på en tidig utvecklingsnivå2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka några erfarna och kvalificerade pedagogers syn på undervisning av elever som fungerar på en tidig utvecklingsnivå. Området är bristfälligt belyst i forskning, och elevgruppen är på många sätt osynlig i utbildning och samhälle.

   

  Forskningsfrågorna är: Hur beskriver dessa erfarna pedagoger sin undervisning med elever som fungerar på en tidig utvecklingsnivå? Kan man utifrån dessa beskrivningar tala om en beprövad erfarenhet?

   

  Det är en kvalitativ studie, inspirerad av grundad teori. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem pedagoger med specialpedagogisk vidareutbildning och lång erfarenhet av undervisning av målgruppen. Insamlad data har analyserats tematiskt.

   

  Det råder en samstämmighet mellan pedagogernas syn på vad som är viktigt i undervisningen. Några centrala element är: relationer, miljö, helhetssyn, kommunikation, tempo, närhet, rätt nivå. Det finns en samsyn i hur man ser på elevgruppen, på värderingar och förhållningssätt och på den egna rollen.

  Samtliga pedagoger uttrycker också viss kritik mot hur elevgruppen ses på utifrån eller på hur deras egen specialpedagogiska utbildning belyste gruppen. Resultaten tyder på att det finns en förtrogenhetskunskap bland pedagoger med de elever som har de största svårigheterna och på att elevgruppen behöver synliggöras både i skolvärlden och i specialpedagogisk vidareutbildning.

 • Järvi, Marie Susanne
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Staffansson, Boel
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Utifrån vilka perspektiv utgårlärares/förskollärares arbetemed förberedande läsinlärning iförskoleklass?: En enkätstudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ådén, Michaela
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Strand, Pauline
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  CATCH US IF YOU CAN: Startups strategier för att attrahera och rekrytera nyckelpersoner2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish Start-ups are experiencing issues regarding their ability to attract and recruit talents, which are crucial for the companies’ growth and survival. As a result of the intense competition, Talent Management has become more and more important for companies to be able to attract and recruit expertise. Start-ups have been considered to have difficulties in working with Talent Management, due to lack of capital. Since the majority of jobs are created in small and medium-sized companies it is of great importance for the Swedish economy that Start-ups are able to compete for the needed expertise to be able to survive and also that they stay in Sweden. Therefore, it is of importance to investigate whether, and if so how, Start-ups can use Talent Management to compete for expertise with larger companies. The theory of the thesis consists of a theoretical framework that was created based on the literature study which is based on Talent Management. In order to investigate the research question, the thesis adopts a qualitative approach using semi-structured interviews with four different Start-ups operative in the tech industry. The method used aims to create a deeper understanding of how Start-ups works to attract and recruit key people. The thesis shows that Start-ups, despite their financial constraints, can use Talent Management strategies to make themselves more competitive as an employer. The strategies used by Start-ups mainly relate to their work with the company’s culture and values, as well as offering options to the employees. The thesis results contribute to a deeper understanding of Start-up’s issues regarding competing for key people, as well as how Start-ups can work with strategies within Talent Management to become stronger competitors on the labour market.

 • Rolf, Vera
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Tirén, Anette
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  "En planering överlag för klassen och sen försöker vi prata om hur vi ska anpassa för Saga/Hedda": Pedagogens förståelse, en förutsättning för tillgänglig klassrumsundervisning för elever med syn- respektive hörselnedsättning.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Davis Ramström, Angelica
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ilea, Caroline
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hur kan en maskros växa ur asfalt?: En intervjustudie med vuxna maskrosbarn om vad som varit avgörande för deras livsutveckling2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, we examine how some children can develop well despite growing up in a dysfunctional family. We also focus on what our respondents have perceived as helpful by social workers and other professionals, and what their recommendations for practice are. We interviewed six adults who identified themselves with the term “resilient child” and analyzed these interviews by a thematic analysis. Results: All our respondents were aided by their intrinsic personal characteristics; such as being social, gifted in school and having a positive outlook on life. They also mentioned that they applied different coping strategies growing up, and pointed to the importance of gaining insight about their parent's problems. In addition, the respondents all underlined the meaning of their participation in spare time activities during their childhood. They also appreciated the social workers and other professionals who acknowledged them and went beyond their usual work routine to help them when they grew up. In young adulthood, most of our respondents found therapy to be useful to process their childhood. The respondents stressed the importance for social workers of having relevant knowledge and the ability to create a safe atmosphere for children to open up and talk about their problems.

 • Lundqvist, Björn
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Public Law, European Constitutionalism and Copyright in Standards2019In: Cambridge Handbook of Technical Standardization Law: Further Intersections of Public and Private Law / [ed] Jorge L. Contreras, Cambridge: Cambridge University Press, 2019Chapter in book (Refereed)
 • Public defence: 2020-04-08 09:00 sal FB55, AlbaNova universitetscentrum, Stockholm
  Wölbing, Dirk
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  The PANDA electromagnetic calorimeter at photon energies below 100 MeV2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The PANDA  experiment (antiproton annihilation at Darmstadt) is designed for studies of the strong force in the transition region between perturbative and non-perturbative quantum chromo dynamics (QCD). It will be built and placed at the high-energy storage ring, HESR, at FAIR (Facility for antiproton and ion research) in Darmstadt and start its first experiments in 2025. In the HESR antiprotons with a momentum in the range 1.5 GeV/c to 15 GeV/c will collide with a fixed hydrogen or nuclear target. The PANDA detector is designed for e.g. detailed spectroscopy of hadrons produced in antiproton-proton interactions. In 2026 PANDA will be upgraded with the implementation and completion of some subdetectors, e.g. the EDD (end disc detector of internal reflected Cherenkov light) for charged particle velocity measurements in the forward direction.

  This thesis summarizes preparatory experiments with a PANDA forward endcap electromagnetic calorimeter (EMC) prototype, performed at the tagged photon facility at the MAX IV laboratory in Lund to study the response to photons with energies below 100 MeV using vacuum photo tetrodes (VPTTs) as photo sensors. The results show that with VPTT photo sensors, in combination with sampling ADCs, the technical design report (TDR) requirement, with regard to energy resolution, can be fulfilled even for energies below 100 MeV. It is also shown that the energy resolution is not significantly influenced by the insertion of the EDD in front of the forward endcap EMC.

 • Forsström, David
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Public Health Sciences, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD).
  Spångberg, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Public Health Sciences, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD). Folkhälsomyndigheten.
  Pettersson, Agneta
  Brolund, Agneta
  Odeberg, Jenny
  A systematic review of educational programs and consumer protectionmeasures for gambling: an extension of previous reviews2020In: Addiction Research and Theory, ISSN 1606-6359, E-ISSN 1476-7392Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Besides supply reduction, preventive interventions to reduce harm from gambling include interventions for the reduction of demand and to limit negative consequences. Several interventions are available for gamblers, e.g. limit-setting. Reviews have been published examining the evidence for specific measures as well as evaluating the effect of different measures at an overall level. Only a few of these have used a systematic approach for their literature review. The aim of this systematic review and meta-analysis is twofold. First, to assess the certainty of evidence of different preventive measures in the field of educational programs and consumer protection measures, including both land-based and online gambling. The second is to present shortcomings in eligible studies to highlight what type of information is needed in future studies. Method: This systematic review included measures administered in both real-life settings and online. Twenty-eight studies fulfilled our inclusion criteria and had low or moderate risk of bias. Results: The results showed that only two measures (long term educational programs and personalized feed-back) had an impact on gambling behavior. Follow-up period was short, and measures did not include gambling as a problem. The certainty in most outcomes, according to GRADE, was very low. Several shortcomings were found in the studies. Discussion: We concluded that the support for preventive measures is low and that a consensus statement regarding execution and methods to collect and analyze data for preventive gambling research is needed. Our review can serve as a starting point for future responsible gambling reviews since it evaluated certainty of evidence.

 • Ahrne, Göran
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Sörbom, Adrienne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Flawed Globalization: Why Traditional Political Organizations Have Problems Forming Transnational Meta- Organizations2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Departing from an organizational perspective and using the cases of Socialist International and four European trade unions, this paper illustrates why political parties and trade unions have difficulty acting globally. The analysis shows that international or transnational organizations for national parties or trade unions are established as meta-organizations, and herein lies the key to explaining their problems in becoming global actors. The national embeddedness of their members results in broad agendas and quests for national solutions, which divides and weakens leadership. Comparing these meta-organizations to a more successful global political organization, Amnesty International, reveals that its organization is quite the opposite: a centralized leadership, a narrow agenda, not working for the immediate interests of its members or finding solutions to the issues it raises. The paper concludes that if this form of organization is necessary in global politics then there is little room for political parties and unions on a global arena.

 • Sundström, Linda
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Osteoarchaeological Research Laboratory.
  DET BLANDADE FOLKET: En osteodemografisk studie av Svartbrödraskapets gravgård i medeltidens Gamla stan, Stockholm2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper deals with the comingled osteoarchaeological material from the medieval monastery affiliated with an order of monks called “Svartbrödraskapet” in Old town, Stockholm, Sweden that was active from ca A.D. 1350 to ca 1528. The aim of this paper is to provide new information about the monastery and its local community. A local demographic study is carried out to examine the gender and age distribution in the material as it can provide information on whether the cemetery was used generally or mainly by the monks of the monastery. Pathologies are analysed to obtain a health profile as well as a spatial analysis that examines similarities and differences between the specific areas in the Old town called Juno, “Tyska stallplan” and Venus.

  Standard osteological methods are used to analyse age, biological sex, body height and osteometrics. The results show a minimum number of 28 subadults and 56 adults which adds up to a minimum of 84 individuals in the cemetery with the most frequent age categories of infans I, infans II, juvenilis and adultus. The gender distribution shows that men are more prevalent in the assessed material.

  A wide range of pathological changes were noted and here attention was focused on cribra orbitale, enamel hypoplasia, enthesopathies and trauma/fracture. Although it is difficult to comment on individuals in a commingled skeletal material, the pathologies indicate that many individuals experienced longer periods of stress such as prolonged illness or starvation and hard manual labour at a young age, which are seen as alterations on the bones. They have also been exposed to various types of violence that have resulted in fractures and trauma that have either healed completely or altogether lack evidence of an active healing process.

 • Nordahl, Ebba
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Archaeology.
  Tune i Buttle och gotländska tunegårdar från mellersta järnåldern2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper discusses the connection between the size of the stone house foundations and their distribution in parishes with evidence of place names connected to the roman iron age phenomena Tuna farms on the island of Gotland. This is done using diagrams and tables of length – width variables and landscape and prehistoric remains analysis together with place name discussions in each parish.

 • Amanda, Moro
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Holmström, Linn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  “...Man behöver faktiskt inte reagera på allt”: En kvalitativ studie om stresshantering och organisationskultur inom Socialtjänstens barnavård2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a qualitative study focused on social workers experience of stress and their coping strategies in the light of organizational culture. Previous research shows that stress is common in social services and highlights five coping strategies that social workers use. It also shows that the organizational culture has an impact on the social workers work environment. This study shows that the stress social workers experienced was mainly connected to workload, administration and moral stress. The coping strategies that the social workers used were both problem focused and emotion focused. The strategies used were compensatory strategies, standard lowering strategies, disengagement, voice and exit. They also tried to handle stress through walks, talking to friends and training. We identified two forms of organizational cultures, professional and organizational culture characterized by by silence lack of support . In the not professional organizational culture support from management was poor and the social workers main strategies were exit and standard lowering. In the professional organizational culture they experienced good support from both management and coworkers. They used to a larger extent compensatory strategies and were more satisfied at their workplace. The reliability in this study is affected negatively due to the low number of respondents.

 • Leijon, Emelie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ett sexuellt riskbeteende: En kvalitativ analys av hur socialnämnden och förvaltningsrätten framställer flickors sexuella beteende i rekvisitet “ett annat socialt nedbrytande beteende” i LVU-domslut2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how girls sexual behavior is described in administrative law verdicts in accordance to the Care of Young Persons act, 3 § and the necessary condition ” other social degrading behavior” in 2018. The questions is how the social welfare committee and the administrative law describe girls sexual behavior in the selected verdicts and how they motivate the compulsory institutional care for these girls when they mention their sexual behavior. This is analyzed through a qualitative thematic analysis, and by a gender- and sexual theoretical perspective, of 41 verdicts. The conclusion is that the sexual behavior appears as a sexual risk behavior that is mentioned explicit in 10 of 41 verdicts. It’s not mentioned by the authorities what the sexual risk behavior is definiated as. The analysis therefore seeks to understand what a sexual risk behavior can be by examining other implicit factors linked to the sexual behavior. From this understanding the social welfare committee and the administrative law motivate the compulsory institutional care by invoking overall evalution of the girls´ social problems and by redesigning the girls role as a victim to an agent.

 • Olrin, Carl-Magnus
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Pukenaite, Inga
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Tillsyn, folköl och ungdomar: Hur relaterar tillsyn och densitet av detaljhandeln inom Stockholm till ungdomarnas alkoholvanor2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper we evaluate Stockholm’s methods of enforcing age related sales regulations on type 2 beer, which is the strongest type of beer that can be sold in a privately owned businesses in Sweden. Quantitative methods are used to ascertain whether the amount of regulatory goals met has any relation to the amount of youths acquiring type 2 beer, and if other apparent demographic or geographic explanations are apparent in youth’s consumption patterns. No apparent relation was found between regulatory goals met and consumption patterns. The only predictive variable was found to be population density, where higher density correlated with lower use of type 2 beer. Although this could be a result of the four highest population density areas having radically different consumption patterns compared to the rest of Stockholm. Qualitative methods were also used to evaluate internal reporting from the different districts, the format and content of reports were found to vary greatly. More research is required to ascertain whether the consumption patterns are a consequence of preventative methods specific to Stockholm contrary to an emergent property of high population cities, or something else entirely.

 • Björklund Dahlgren, Olivia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättssubjekt eller objekt: Om målsägandeställning vid köp av sexuella tjänster2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Protocol for criminal processes regarding the purchasing of sex stipulates that those in prostitution are to be regarded as witnesses rather than an injured person. The judging whether someone in prostitution is to be seen as an injured person is made on a case-by-case basis. In order for someone to be considered to have an injured person’s position in a criminal process, the crime must either have been committed against them, or else caused them offense or damage. Someone considered to have a strong interest in justice served may also be considered an injured person. Shared by all qualifications for someone to have a status as an injured person is a concern for relevant protection in the crime considered. The purchasing of sex is not considered as a crime against a person, but a crime against the public. Since the Supreme Court in 2001 made it clear that purchasing of sex is to be regarded as a crime against the public, certain features concerning the situation of the person in prostitution have been taken into account. Potential limitations to the sexual self-determination of the person in prostitution has come to affect the penal value, and if the person in prostitution is a victim of human trafficking for sexual exploitation, the buyer is now sentenced for rape as the sexual intercourse is no longer considered voluntary, courtesy of the new consent-based criminal law. Over time, cases of sex purchases have increasingly come to consider the situation for those in prostitution, as well as the right to sexual self-determination and integrity. Thus it is increasingly regarded as a crime against a person. Based on a literature study of research in the field, it is concluded that prostitution in the majority of cases involves exploitation and oppression. A majority of those in prostitution also experience physical and sexual violence, suffer from PTSD and a large majority want to leave prostitution. The purchasing of sex can therefore be regarded as both abusive and harmful to those in prostitution, similar to the definition of an injured person. In any case, those in prostitution are considered more interested in restitution than the public in general. Today the judging whether someone in prostitution should be considered an injured person is made on a case-by-case basis. Yet, apart from situations where human trafficking or in some cases pimping is concerned, determining in which cases someone is to be defined as an injured person is an uncertain process. This is not in accordance with the principle of predictability. In a study directed at police, it has emerged that the assessment of which procedural subject of law those in prostitution are considered as, is subjective. Based on this, and based on the help and support needed by those in prostitution, those in prostitution ought to be provided status as an injured person in the criminal process.

 • Strandin Pers, Annika
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Annika, Björklund
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Skolvägens historiska geografi: metodutveckling med fokus på kartering och skildringar av skolvägar efter allmänna folkskolans införande 18402019Report (Other academic)
 • Nordlöf, Alexandra
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Özakdemir, Fulya
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Marknadiseringen av äldreomsorgen: har omsorgskvaliteten i Sverige förändrats under 2000-talet?: En scoping study2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden has with the introduction of different new public management inspired reforms, from the 80s and ahead, increasingly implemented marketization on tax-funded welfare services. One of the areas of social services that seemed ideal to marketize was eldercare. Today, almost 40 years later, we can see the results of marketization; re-organization, new laws, new requirements and new knowledge. But has the quality of care improved and do the elderly benefit from marketization? The aim of this study is to investigate what scientific research has found out about the impact of marketization on the quality of care in eldercare. The study is a scoping study and maps out a part of the field of research to make this research comprehensible. 12 articles published 2000-2019 have been chosen after an extensive search process and constitute the data of the study. The content of the articles have been analyzed by thematic analysis. The results indicate that due to the changes associated with marketization, a number of areas related to the quality of care in eldercare have changed for the worse during the last 20 years and only a few have improved.