123 51 - 100 of 119
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Skogsberg, Jonatan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Clinical psychology.
  Motstånd och utveckling: Att via video få återkoppling på sitt psykoterapeutiska arbete2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns tekniska möjligheter att spela in psykoterapi, för forskning, utveckling och kvalitetssäkring, men tekniken är underanvänd. Den aktuella studien vill undersöka vad som påverkar terapeuters benägenhet att använda video och hur man kan förstå terapeuters motstånd mot video. Terapeuter intervjuades och deras svar analyserades via tematisk analys. Resultatet visar att följande faktorer påverkar terapeuters användning av video: teknik, juridik, patientens motstånd, struktur, syfte, motstånd, självkritik och utveckling. Att använda video i den terapeutiska situationen förstås som något som kan ge stora möjligheter till utveckling men till en stor känslomässig ansträngning. Videons påverkan på det psykoterapeutiska samtalet är komplex och motiverar fortsatt forskning.    

 • Jungmarker, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Att fullfölja en gruppbehandling: en studie om avhopp i KBT-grupper2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gruppbehandling erbjuds ofta till patienter inom psykiatrisk verksamhet för vuxna i Sverige. En problematisk faktor är de avhopp som återkommande sker i grupper. Syftet med denna studie var att ta reda på vad som gör att deltagare slutar kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp för ångestsyndrom i förtid och hur man kan modifiera dessa grupper så att fler patienter kan gå klart behandlingen. Deltagarna bestod av patienter inom öppenpsykiatrisk verksamhet för vuxna. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie och data bearbetades med tematisk analys. Resultatet visade tre teman för anledningar till avhopp: praktiska skäl, fel behandling och låg igenkänning med andra deltagare samt ett tema som bestod av en kombination av dessa. I studien framkom även fem teman med förändringsförslag: skapa bra gruppklimat, mer information innan, draghjälp, mer utrymme för fria samtal och komprimerad tid. Sammantaget framkom flera saker som kan göras för att öka möjligheter för patienter att slutföra gruppbehandling.

 • Engblom Rosengren, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Clinical psychology.
  Strömbäck, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Clinical psychology.
  Relationen mellan måluppfyllelse och besvär i psykoterapi2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykoterapeutisk behandling har traditionellt utvärderats med diagnosspecifika skattningsskalor. Syftet med psykoterapi ses alltså som besvärsminskning. Denna metod kan vara problematisk eftersom items i skalorna inte alltid är relevanta för patienten, och denna syn på psykoterapi inte är kompatibel med KBT som metod. Ett alternativ till att mäta besvär är att istället se till patientens mål och utvärdera terapin utifrån dessa. Ett sådant sätt att mäta kan ha flera fördelar; vara mer relevant för den enskilda patienten, ha en terapeutisk effekt i sig självt, ge en riktning åt terapin, ge kriterier för utvärdering samt vara mer kompatibelt med KBT. Dock saknas kunskap om relationen mellan minskning av besvär och uppfyllelse av terapimål under psykoterapi. I denna studie undersöks relationen mellan besvärsminskning och måluppfyllelse under behandling session för session. Data samlades in från nio behandlingar, och resultaten visade som förväntat en negativ korrelation mellan besvärsminskning och måluppfyllnad. Ingen tydlig trend kunde ses i vilket mått som förbättrades först. Ett starkare samband fanns mellan livskvalitet och måluppfyllelse än mellan livskvalitet och besvärsminskning.

 • Ledin, Lisa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Kognitiv beteendeterapi för insomni vid bipolär sjukdom: Utvärdering av sömn och affektiva symtom2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Individer med bipolär sjukdom lider ofta av sömnbesvär, såsom insomni. Samband har även påvisats mellan sömnbesvär och affektiva symtom. Kognitiv beteendeterapi för insomni (KBT-i) rekommenderas som förstahandsbehandling vid insomni, men få studier har undersökt KBT-i anpassad för bipolär sjukdom. Syftet med den föreliggande studien var att utvärdera om en KBT-i gruppbehandling anpassad för individer med bipolär sjukdom kunde minska sömnbesvär och påverka affektiva symtom. 31 patienter på två öppenpsykiatriska bipolärmottagningar deltog. Studien hade en inomgruppsdesign och undersökte om deltagarna rapporterade mindre sömnbesvär och affektiva symtom efter behandlingen, jämfört med innan. Insomnia severity index (ISI) och Affektiv självskattningsskala (AS-18) användes som utfallsmått. Resultaten visade att deltagarna rapporterade signifikant mindre sömnbesvär efter behandlingen jämfört med innan, med en måttlig effektstyrka. Det framkom inga statistiskt signifikanta skillnader med avseende på affektiva symtom. Sammantaget är resultaten lovande för KBT-i anpassad för bipolär sjukdom, härnäst behöver de bekräftas i en randomiserad kontrollerad studie.

 • Larsson, Matilda
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Sánchez Sequeira, Katia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Utvärdering av internetförmedlad KBT inom primärvården i Östergötland2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (iKBT) med behandlarstöd har visat sig vara effektivt för behandling av lindrig till medelsvår depression, oro, ångest, stress och sömnbesvär. Syftet med föreliggande uppsats var att utvärdera om iKBT med behandlarstöd var verksamt för patienter med psykisk ohälsa inom primärvården i Region Östergötland. De iKBT-program som utvärderades var Depressionshjälpen, Ångesthjälpen, Oroshjälpen, Stresshjälpen och Sovhjälpen. Deltagarna fyllde i validerade självskattningsformulär avseende primära utfallsmått vid behandlingsstart (n=265), efter behandling (n=165) och vid tremånadersuppföljning (n=39). Resultaten visade att skattade symptom oavsett program reducerades signifikant på något av de primära utfallsmåtten med medelstor till stor effekt vid eftermätning (d=0.78-3.27) och liten till stor effekt vid tremånaders-uppföljning (d=0.60-3.46). Av patienterna skattade 33-92% reliabla förbättringar på något av de primära utfallsmåtten vid eftermätning och 33-67% vid tremånadersuppföljning. På grund av stort databortfall bör dock resultaten tolkas med försiktighet. Resultaten ger stöd till tidigare forskningsfynd gällande iKBT som en effektiv behandlingsmetod och iKBT bör därför erbjudas inom primärvården.

 • Ilic, Ljubica
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Malmqvist, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Ta skammen vid hornen: Om psykoterapeuters intrapsykiska upplevelser vid prematura avslut sett ur ett psykodynamiskt relationellt perspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta uppsatsarbete är en kvalitativ intervjustudie med syfte att undersöka vilka intrapsykiska processer som aktiveras hos psykoterapeuter vid prematura avslut. Vidare hur dessa upplevelser påverkar psykoterapeuters privata och professionella självbilder sett ur ett affekt-, anknytnings- och objekrelationsteoretiskt perspektiv. Med en fenomenologisk och hermaneutisk ansats genomfördes semistrukturerade intervjuer med nio legitimerade psykoterapeuter. Intervjuerna transkriberades, kodades och organiserades utifrån våra frågeställningar och teoretiska perspektiv i en teoridriven tematisk analys. Vi upptäckte att den intrapsykiska processen vid prematura avslut i huvudsak handlar om 1. upplevelse av skam och 2. skuld över att svika patienten. Efter den affektiva upplevelsen tog 3. hanteringsstrategier vid som är vårt tredje huvudtema. De hanteringsstrategier som stack ut var olika typer av undvikanden. Samtliga terapeuter upplevde ett professionellt självtvivel som i den initiala skam-fasen verkar tangera den privata självbilden. En intrapsykisk process med självkritiska tankar och känslor av att ”drabbas” som övergick i ett mer sunt självtvivel där avhoppen betraktades mer som lärotillfällen.

 • Enmark, Isabel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Timan, Helen
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  ”Asså, jag tror jag tar med mig mycket mer från terapin”: Avslutningsbrevets upplevda betydelse på kort och lång sikt, i ”Känsla av sammanhang – en metod på ungdomsmottagningen”2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avslutningsbrev används i vissa psykoterapier. Det finns få studier kring patientens upplevelse av att få ett sådant. Åtta ungdomar har intervjuats med syfte att undersöka avslutningsbrevets upplevda betydelse utifrån metoden: ”Känsla av sammanhang – en metod på ungdomsmottagningen”. Ungdomarna intervjuades vid två tillfällen, direkt efter avslutad behandling och fem månader senare. Detta för att undersöka den upplevda betydelsen vid avslutning och om det förändras över tid. I en tematisk analys av dessa transkriberade semistrukturerade intervjuer identifieras tre teman vid båda intervjuomgångarna, 1; Avslutningsbrevet väcker känslor 2; Avslutningsbrevet påminner om relationer 3; Avslutningsbrevet kommer till användning. Resultatet visar att avslutningsbrevet är av betydelse, vid avslutad behandling och fortsatt över tid. Studien pekar på att avslutningsbrevet har en tydliggörande funktion av terapin och den förändringen man gjort vid avslut och att avslutningsbrevet och terapin har integrerats i ungdomen efter fem månader.

 • Gauffin, Karl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Public Health Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Finding common ground: how the development of theory in public health research can bring us together2019In: Social Theory & Health, ISSN 1477-8211, E-ISSN 1477-822XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Within the past few decades, the academic discipline of public health has taken root in universities around the world. As a young and multidisciplinary field with a dual-research/practice focus and a tradition that emphasises method development, the use of theory in public health research has often been neglected. In this article, we argue that explicit utilisation of theory is crucial to further the development of public health as an academic discipline. By examining three core areas of academic activity at universities—education, research and public outreach—we illustrate the role theory plays in establishing public health as an independent research discipline. We discuss the importance and benefits of including theoretical reasoning in teaching, research articles and communication with non-academic audiences. We also highlight the role of postgraduate students and junior researchers who, thanks to a combination of experience and receptiveness, play an important role in developing public health theory. We believe that a key to a successful process of establishing public health as an academic discipline lies in the development of a transdisciplinary approach to the research subject. This will equip public health researchers with appropriate tools to take on the public health challenges of the future.

 • Bouchard, Marie-Eve
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  Becoming Monolingual: The Impact of Language Ideologies on the Loss of Multilingualism on São Tomé Island2019In: Languages, E-ISSN 2226-471X, Vol. 4, no 3, article id 50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the loss of the creole languages on São Tomé Island and the societal move from multilingualism to monolingualism in Portuguese. It argues that recognizing the ideologies attached to these languages is key in understanding the language shift, but also the processes leading toward monolingualism. This qualitative study is based on three main theories: Language as social practice, language ideology, and monoglot standardization. Data comes from ethnographic fieldwork and sociolinguistic interviews with 56 speakers from the capital of São Tomé and Príncipe. I argue that the existence of multilingualism on São Tomé Island is not valued at a societal level because of the pejorative ideologies that have been held about the creole languages since colonial times. Also, the use of the creole languages stood as a problem for the creation of a unified Santomean nation, as the different racial groups on the islands had their own creole. Results show how ideologies about the Portuguese language and its association with national unity, modernity, and European-ness favored its expansion on São Tomé Island and a move toward monolingualism.

 • Public defence: 2019-09-23 13:00 sal FB42, AlbaNova universitetscentrum, Stockholm
  Nyholm, Anders
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Astronomy.
  Supernova surroundings on circumstellar and galactic scales2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Some stars cease to be in a bright and destructive display called a supernova. This thesis explores what we can learn about supernovae (SNe) by studying their immediate surroundings, and what the SNe can teach us about their environments. The work presented is mostly based on the rich harvest of observations from 2009-2017 by the Palomar Transient Factory (PTF) and its successor, the intermediate PTF (iPTF). The PTF/iPTF was an untargeted sky survey at Palomar Observatory, aimed at finding and following up astronomical transients, such as SNe. During its existence, a massive star typically loses several solar masses of material. If much mass is lost in the decades or centuries before the SN, this material around the star (the circumstellar medium, CSM) will be quickly swept up by the ejecta of the eventual SN. This interaction can contribute strongly to the luminosity of the SN and make the light curve of an interacting SN carry signs of the progenitor star mass loss history. SNe with a hydrogen-rich CSM are called SNe Type IIn. A SN of this type, iPTF13z, found and followed by iPTF, had a slowly declining lightcurve with at least 5 major rebrightenings ("bumps") indicating rich structure in the CSM. Archival images clearly shows a precursor outburst about 210 days before the SN discovery, demonstrating the iPTF13z progenitor to be restless before its demise. Type IIn supernovae are heterogeneous, but only limited statistics has been done on samples. From PTF/iPTF, a sample of 42 SNe Type IIn was therefore selected, with photometry allowing their light curve rise times, decline rates and peak luminosities to be measured. It was shown that more luminous events are generally more long-lasting, but no strong correlation was found between rise times and peak luminosities. Two clusters of risetimes (around 20 and 50 days, respectively) were identified. The less long-lasting SNe Type IIn dominate the sample, suggesting that stars with a less extended dense CSM might be more common among SN Type IIn progenitors. Thermonuclear SNe (SNe Type Ia) are useful as standardisable candles, but no secure identification has yet been made of the progenitor system of a SN Type Ia. Using a late-time spectrum from the Nordic Optical Telescope of the nearby thermonuclear SN 2014J, a search for material ablated from a possible non-compact companion gave the upper limit of about 0.0085 solar masses of hydrogen-rich ablated gas. One likely explanation is that the SN 2014J progenitor system was a binary white dwarf. Supernovae are also useful tracers of the star formation history in their host galaxies, with SNe Type Ia tracing earlier epochs of star formation and exploding massive stars tracing more recent. For active galactic nuclei (AGN, the luminous centres of galaxies harbouring accreting supermassive black holes) SNe allows the so-called unification model to be tested. The unification model assumes that the main distinction between the two types of AGN is the viewing angle towards the central black hole, and that other properties (e.g. star formation history) of the host galaxies should be the same for the two AGN types. Matching 2190 SNe from PTF/iPTF to about 89000 AGN with spectra from the Sloan Digital Sky Survey, a significantly higher number of SNe in the hosts of AGN type 2 was found, challenging the unification model.

 • Nelson, Marie
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Henricson, Sofie
  Kognitionsverb i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal2019In: Puhe ja kieli / Tal och språk / Speech and Language, ISSN 1458-3410, E-ISSN 2342-7213, no 1, p. 45-68, article id https://doi.org/10.23997/pk.69809Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article presents a study of cognitive verbs used by Sweden-Swedish and Finland-Swedish students and supervisors in academic supervision meetings. The data consist of naturally occurring interactions. The meetings are conducted in Swedish at universities in Sweden and Finland. The results show that the amount and proportion of cognitive verbs are higher in the Sweden-Swedish data. In both data sets, supervisors use more cognitive verbs than students. However, the Finland-Swedish students use more cognitive verbs than the Sweden-Swedish students. The results also show smaller differences as regards the emphasis on certain semantic fields and the usage of specific cognitive verbs.

 • Public defence: 2019-09-20 10:00 Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Stockholm
  Guccini, Valentina
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Materials and Environmental Chemistry (MMK).
  Nanocellulose: Energy Applications and Self-Assembly2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Technologies based on renewable materials are required to decrease the environmental cost and promote the development of a sustainable society. In this regard, nanocellulose extracted from wood finds many applications thanks to its intrinsic mechanical and chemical properties as well as the versatility in its manufacturing processes. In this thesis, I present the results of the investigations on carboxylated cellulose nanofibres (CNF) as ionic conductive membranes and electrode component in fuel cells and lithium ion batteries. Moreover, I also show the results of the assembly of CNF suspension and cellulose nanocrystals (CNC) - lepidocrocite nanorods (LpN) hybrids.

  The fuel cell performance of CNF-based proton conductive membranes was evaluated as a function of intrinsic material parameters such as membrane thickness and surface charge density as well as extrinsic parameters such as the relative humidity (RH). It was found that the proton conductivity is about 2 mS cm-1 at 30 °C between 65 and 95 % RH. At the same time, the water uptake of the membrane was measured and correlated with the structural evolution of the membrane using small angle X-ray scattering.

  The performance of the CNF-based separator in lithium ion batteries was investigated as a function of membrane porosity and protonation of the functional groups. The Li-ion battery assembled with the protonated separators showed stable and good rate performance.

  The CNF was also tested as binder in lithium ion battery, showing that the morphology and mechanical properties of the cathode depend on the nanofibre surface charge and degree of defibrillation. In particular, high surface charge and medium degree of defibrillation give the best electrochemical performance.

  Pyrolysed CNF (cCNF) improved the electrochemical performance of silicon nanoparticles-based anode thanks to the carbon network derived from the nanofibres. Si-cCNF has a capacity retention of 72.2 % after 500 cycles at 1 C and better performance rate than the pristine silicon nanoparticles.

  Regarding the assembly of nanocellulose, the nematic order of CNF suspension at different nanofibre concentrations (0.5 – 4.9 wt%) was studied by small angle X-ray scattering, polarized optical microscopy and rheological measurements. The order parameter reaches a maximum value of 0.8 depending on the CNF concentration. Small angle neutron scattering with contrast matching experiments reveals that the natural alignment of CNC and LpN can be switched using a combination of magnetic fields of up to 6.8 T and varying the amount of LpN incorporated in the CNC.

 • Public defence: 2019-09-20 13:00 sal FD41, AlbaNova universitetscentrum, Stockholm
  Duivenvoorden, Adriaan Judocus
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Probing the early Universe with B-mode polarization: The Spider instrument, optical modelling and non-Gaussianity2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  One of the main goals of modern observational cosmology is to constrain or detect a stochastic background of primordial gravitational waves. The existence of such a background is a generic prediction of the inflationary paradigm: the leading explanation for the universe's initial perturbations. A detection of the gravitational wave signal would provide strong evidence for the paradigm and would amount to an indirect probe of an energy scale far beyond that of conventional physics. Several dedicated experiments search for the signal by performing highly accurate measurements of a unique probe of the primordial gravitational wave background: the B-mode signature in the polarization of the cosmic microwave background (CMB) radiation. A part of this thesis is devoted to one of these experiments: the balloon-borne Spider instrument. The analysis of the first dataset, obtained in two (95 and 150 GHz) frequency bands during a January 2015 Antarctic flight, is described, along with details on the characterisation of systematic signal and the calibration of the instrument. The case of systematic signal due to poorly understood optical properties is treated in more detail. In the context of upcoming experiments, a study of systematic optical effects is presented as well as a numerically efficient method to consistently propagate such effects through an analysis pipeline. This is achieved by a `beam convolution' algorithm capable of simulating the contribution from the entire sky, weighted by the optical response, to the instrument's time-ordered data. It is described how the algorithm can be employed to forecast the performance of upcoming CMB experiments. In the final part of the thesis, an additional use of upcoming B-mode data is described. Constraints on the non-Gaussian correlation between the large-angular-scale B-mode field and the CMB temperature or E-mode anisotropies on small angular scales constitute a rigorous consistency check of the inflationary paradigm. An efficient statistical estimation procedure, a generalised bispectrum estimator, is derived and the constraining power of upcoming CMB data is explored.

 • Public defence: 2019-09-20 13:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Aronsson, Lena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  När förskolan möter neurovetenskap: Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This doctoral thesis in Early Childhood Education reports on encounters between the theories and practices of Swedish preschool and research-based neuroscience knowledge. Thus, this thesis concerns epistemological encounters and didactic consequences. The scientific problem pertains to the relation between scientifically generated knowledge and educational practices in preschool, with specific attention to the requirement that preschool, as the first level in the Swedish education system, should be based on scientific knowledge and verified experience-based knowledge. The didactic problem emerging from this scientific problem concerns how this might affect the daily practices of responsible preschool teachers and educators at large.

  The thesis adopts a relational ontology with a multi-epistemological and methodological approach, based primarily on Stengers’ (e.g., 2018) and Mols’ (e.g., 2002) respective scholarship. The aims of the thesis are to investigate, firstly; what is produced in epistemological encounters within and between the research fields of Early Childhood Education and neuroscience. Secondly; what is produced between these fields and preschool didactic practices. The focus for the latter is on the didactic practices relying on the extended language concept in the Swedish preschool curriculum.

  To explore these aims in more detail, a series of so-called cartography mapping exercises have been conducted. On the one hand, in the analyses of the literature aimed at bringing the two fields together. On the other hand, cartography mapping has been conducted with educators in three preschools collaboratively analyzing their literacy practices. The Deleuze-inspired (Deleuze & Guattari, 1987) methodology of cartography mapping aspire to simultaneously critically deconstruct and productively experiment with underlying lines of thinking emerging from scientific or philosophical problems that concern development and learning, and especially language development and skills of literacy during the preschool years (Lenz Taguchi, 2016a, 2016b).

  The knowledge that this thesis produces is summarized below. Cartography mapping can be used both as a research method and as a method in pedagogical practice. In addition, cartography mapping can accommodate issues in different epistemologies and in different practices, such as research practice and preschool didactic practice. That is, practices that are related and share an overarching aim, but which are nevertheless not the same. The method reveals the different epistemologies present and how they can operate simultaneously within preschool didactic practice. The results from the thesis support the Swedish preschool curriculum goals which encompasses a dual assignment of learning (group and individual), that require different epistemological and didactic methods to be fulfilled.

  A preschool practice based on scientific evidence and verified experience-based knowledge thus requires the use of a wide range of theories and epistemologies to guide preschool staff. Hence, the results of this thesis show not just the presence, but also the possibility of developing a multi-epistemological didactic repertoire in preschool development and learning practices.

 • Public defence: 2019-09-20 13:00 Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Stockholm
  Eriksson, Maria
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Flickblickar: Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis investigates enactments of femininities, bodies and images among young women in two art and design classes at urban Swedish upper-secondary schools. The theoretical framework combines visual culture, performativity and new materialism, contributing to art education research and girlhood studies. Based on a nine-month ethnographic field study, including the collection of a) ethnographic field notes, b) photo documentation of the participants’ images created in classrooms and during spare time, and c) photo-elicitation-based interviews, the study explores students’ everyday engagement with images, referred to as visual narratives. These were investigated in relation to norms surrounding the becoming of girls, at a time when the schools in the study were both strongly promoting gender equality and some public debates suggested a postfeminist condition, i.e. that feminism has moved beyond the balance of equality. The thesis suggests that the relationships between visual narratives and bodies revolve around a particular type of gaze: the girl gaze, i.e. practices of looking, a communicative and aesthetic activity, in which the participants see themselves, their bodies and the world around them. Girl gazes consist of other gazes, such as the female gaze, the oppositional gaze, the transgender gaze or the white gaze. Each of these is investigated in three analytical chapters. In the chapter ‘White gazes’, theories of visual culture theory are combined with critical whiteness studies to analyse how certain bodies will not pass as white in a white school space in art teaching. Whilst talk about race in the Swedish antiracist classroom is taboo and silenced, race is indeed visible. For example, a subordinated non-white femininity is a theme in one actual school assignment. Colour-blindness, in a Swedish school context, should thus be understood not as a problem of seeing colour but as a taboo-laden silence when faced with stereotypes. The chapter ‘Screen gazes’ investigates how emotions circulate when visual narratives are produced on screens. Social media is often talked about as a female arena, and the making of selfies as narcissistic. However, allowing images that explore femininity and emotions to flow on social media might be a way to give femininity a place in the limelight. The study also discusses the humorous side of girl gazes, which may work as feminist counter-narratives by ridiculing gender norms. Finally, the chapter ‘Future gazes’ deals with aspirational identities – the embodiment of aesthetic ideals and future gazes. Tattoo culture, fitness culture and feminist statements in the form of art bricolage are studied as examples of work on bodies in relation to aesthetic ideals. These examples also came together in a common desire among the participants to become someone – to become known and recognised. In sum, in this thesis, the media-oriented term girl gaze – hitherto found with a hashtag in front of it, revealing its connection not with a scientific sphere but with social media – is a gaze constructed by gender and generation and other intersectional nexus points of social categories. Despite the commitment to gender equality in the classroom, the results show that equality is rather contested and continuously negotiated. The concept of the girl gaze can help to direct the analytical focus towards what is not yet visible, and to bring paradoxes surrounding girlhood and femininity to the surface.

 • Public defence: 2019-09-20 10:00 hörsal 9, hus D, Stockholm
  Andersson, Hans
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch, and German.
  Något betydelsefullt: Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis studies the 1931 short story collection Portret [The Portrait] by the Russian author Leonid Ivanovich Dobychin (1894–1936?). My main argument is that the principal theme in Dobychin’s writings arises out of the complexities of human encounters. 

  My approach is based on affirmative interpretations that I call “encountering” readings. They draw on critical practices developed by Boris Gasparov, who argues in his 2013 study of Pasternak Boris Pasternak: Po tu storonu poėtiki (Filosofiia. Muzyka. Byt) that the key to Pasternak’s work lies not in the dominant feature of their linguistic texture, but in the momentary states of everyday life that the author captures, and Henri Meschonnic’s Critique du rythme: Anthropologie historique du langage (1982). Meschonnic focuses on rhythm as an intrinsic aspect of the text that requires the reader to participate actively in appreciating the text as a work of art by following the interplay between rhythm, the active subject and what is expressed. Both scholars reflect a turn away from the linguistically informed theoretical approaches that dominated the academic study of literature in the twentieth century. 

  Similarly, I approach Dobychin’s characters on the level of their personal conflicts and everyday lives by simulating an interpersonal encounter in an anti-theoretical search for meaning that is congenial to both the central theme of the stories and the way in which they reveal human encounters “beyond words,” as it were, both within the works and with the reader, through suggestive associations and not yet categorized, “precategorial” experiences in everyday life. 

  The “unoutspokenness” (nedogovorënnost’)—i.e. reticence, a deliberate avoidance of explicitness that Dobychin’s contemporary critics ascribed to his writings and often disparaged as “incomprehensibility”—serves as a starting point for a critical discussion of both earlier research on Dobychin and theoretical approaches to literature more generally. In searching for a dominant formal feature, a ‘key’ or ‘code’, in Dobychin’s writings, earlier scholars have tended to describe it in terms of an anti-aesthetic. The alleged lack of plot, inner coherence and meaning is explained as deliberate, intended to performatively mirror the absurdness and inadequacies, the disorientation and loss of meaning in Soviet reality itself. In this thesis, I argue instead that there is no such lack or incoherence in Dobychin’s works. The “nedogovorënnost’” of his short stories is instead understood as an exact and purposeful way of conveying meaning through what is experienced and shared beyond words in a time that was overburdened with idealistic ideological discourses. At the heart of Dobychin’s stories are moments of fragile human interaction that underlie trivial dialogues and actions in banal everyday existence. The stories let the reader experience the sudden and unexpected human connections that the characters encounter in their everyday impressions. The contrasts and plurality of human perspectives thus perceived evoke a potential interaction beyond societal roles. These brief encounters are presented as something precarious in a Soviet society striving towards a single true ideology. Such a reading suggests that Dobychin is not so much a deliberately enigmatic author as a writer who aspires to express in words that which is profoundly wordless: the encounters between people outside of the ideological categories and discourses of their language.

 • Public defence: 2019-09-20 13:00 hörsal 12, hus F, Stockholm
  Svanfeldt-Winter, Lisa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Where Scholars are Made: Gendered Arenas of Persona Formation in Finnish Folkloristics, 1918–19322019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation investigates how two Finnish folklorists, Elsa Enäjärvi (1901–1951) and Martti Haavio (1899–1973), obtained information about perceptions of what constituted good and acknowledged scholars and how they responded to these implicit and explicit expectations and requirements. The dissertation uses the concept of scholarly persona as an analytical tool to identify notions of good scholars as well as Enäjärvi’s and Haavio’s processes to form themselves as such. The analysis is based on a deep reading of private and public documents, with an emphasis on Enäjärvi’s and Haavio’s diaries and private letters to each other and friends in academia.

  The dissertation’s timeframe, 1918–1932, covers Enäjärvi’s and Haavio’s earliest years at university, from attending university to obtaining doctoral degrees. Being new to the academic community meant that these two young folklorists were in acute need of information regarding expectations and requirements in their discipline. Reflecting over observations of other scholars and sharing these observations with peers were important means of forming oneself as a scholar. This formation process was often articulated by making normative descriptions of the personal qualities, behaviour and research of other academics. By describing what was desirable, acceptable or inept in scholars, Enäjärvi and Haavio established what they themselves were like as scholars. The analysis also shows that the early phase of scholarly persona formation included informal rites of passage that integrated the students deeper into the academic community. The letters to friends offered a forum to make and test these formative descriptions and to reflect upon and give meaning to these rites of passage.

  The dissertation makes a systematic analysis of six arenas of Enäjärvi’s and Haavio’s academic life, where scholarly personae were formed: the university, the capital Helsinki, fieldwork, the transnational exchange with Estonian academics, international scholarly communities in Western Europe, and the scholarly home. The analysis shows that these arenas activated different dimensions of the folklorists’ persona. Moreover, the analysis shows that the different arenas activated different gendered practices and expectations of scholars and academic life. 

 • Public defence: 2019-09-20 10:00 Seminarierummet, SCORE, Västra Nobelhuset, Stockholm
  Tsoukalas, Ioannis
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Apprentice Cosmopolitans: Social identity, community, and learning among ERASMUS exchange students2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The present dissertation is an ethnographic study of the Erasmus Programme, the European Union’s student exchange programme. This programme has, for the last three decades, resulted in an unprecedented exchange of ideas and people within the European Union, and it has quite radically changed the conditions for, and the appearance of, student life in many European universities. Over the years the community has developed a distinctive lifestyle, replete with partying and travel, and is characterized by a strong social cohesion and exclusive ethos.  Empirically the study is a multi-local field study involving participant observation and interviews in two European capitals, namely Stockholm and Athens. Both present and former Erasmus students have been included in the study and were followed for an extended period of time. The study takes a close look at some of the experiential and social processes of the ‘Erasmus lifestyle’ and tries to understand them in the light of wider cultural and political processes such as the European unification process, cosmopolitanism, youth culture, and tourism. In the process it surveys part of the programme’s political history, local configuration, social dynamics, communication practices and global interfaces. According to the present thesis, the Erasmus Programme can be seen as a learning apprenticeship through which the young students gain entrance to and get valuable training in the reality of living in an increasingly interconnected world. The strong experiences engendered by the programme, both emotionally and cognitively, lead to a transformation in the student’s self-perception, social representations and social identity. For some students the programme leads to a drastic reconfiguring of their social networks and extant allegiances (e.g., towards their nation, culture), prompting them, after the end of their sojourn, to explore new venues in terms of career development, family life, and place of residence. Although the students do not seem to integrate with the host country to any significant degree, their extended experience of transnational mobility and their first-hand acquaintance with cultural diversity within the group encourages them to develop a more cosmopolitan outlook on the world and their place within it.

 • Backhaus-Moya, Felipe
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  "Es como comprar un Lamborghini sin una licencia de conducir": Un estudio cualitativo sobre cómo los profesores se relacionan con la tecnologíade la información y la utilizan en la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  Resumen

  En este estudio cualitativo se entrevista a cinco profesores de secundaria básica de español como lengua extranjera (ELE) con el objetivo de investigar cómo emplean las TIC ( Las tecnologías de la información y la comunicación) en su enseñanza y cómo las usan el aula. Los resultados muestran que las TIC son utilizadas por todos los profesores, pero aquellos que están más interesados y han recibido una amplia capacitación en las TIC utilizan estas herramientas modernas con mayor convicción que sus colegas.

  Además, los resultados apuntan a que todos los participantes ven grandes ventajas con las TIC, ya que sobre todo motivan a los alumnos, aunque por otro lado hayan grandes desventajas con ellas y especialmente si los alumnos pierden el enfoque en la enseñanza-aprendizaje al realizar otras tareas ajenas a la asignatura en sus computadoras.

 • Gullin, Samuel
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Astronomy.
  What powered the unusual supernova iPTF15eov?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Public defence: 2019-09-19 10:00 Ahlmannsalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Kuilman, Maartje
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Meteorology .
  Variability and feedbacks in the middle atmosphere2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The importance of the middle atmosphere for the weather and climate on Earth is increasingly realized. Variability and feedback processes in the middle atmosphere need to be better understood and form the subject of this thesis. Initially, the focus has been on the variability of the summer polar mesopause, which is the coldest place in the Earth's system. The variability of this region is driven by a variety of atmospheric processes, such as atmospheric waves and the solar cycle and is even coupled to the atmosphere on other side of the globe through interhemispheric coupling. The low temperatures in the summer polar mesopause allow for thin ice clouds to form: noctilucent clouds (NLCs). It is investigated how well the Canadian Middle Atmosphere Model (CMAM30), in which the NLCs are represented in terms of a simple model, can be used to study zonal mean NLC variability.  Comparing to satellite data, it is shown that the basic NLC characteristics, such as seasonal onsets and development, interannual variability and interhemispheric differences, are well captured by the model. The role of the winter residual circulation in shaping the conditions of the summer polar mesopause is also investigated, using the Whole Atmosphere Community Climate Model (WACCM). It is found that without the gravity waves in winter, the summer mesopause region would be significantly warmer. This means that the interhemispheric coupling mechanism has a net cooling effect on the summer mesopause regions. In addition, the effect of the solar cycle on the summer polar mesopause is studied. In CMAM30, there is no substantial temperature change due to the solar cycle. It is shown that there is an enhanced circulation in this region during solar maximum as compared to solar minimum, which causes adiabatic cooling counteracting the direct effect of the solar cycle. Finally, feedbacks in the middle atmosphere are studied using WACCM. The Climate Feedback Response Analysis Method (CFRAM) is used to examine the middle atmosphere response to a doubling of the CO2-concentration with respect the pre-industrial state. It was found that the temperature response to direct CO2 forcing would be approximately -9 K in the middle atmosphere. This cooling is being mitigated by the combined effect of the different feedbacks processes, the strongest of which being the ozone feedback. The dynamical feedback has large effects on the temperatures locally, while the role of the cloud, albedo and water vapor feedback are small in the middle atmosphere.

 • Salgado, Marco
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Ecology, Environment and Plant Sciences. Stockholm University.
  Comparative Analysis of the Nodule Transcriptomes of Ceanothus thyrsiflorus (Rhamnaceae, Rosales) and Datisca glomerata (Datiscaceae, Cucurbitales)2018In: Frontiers in Plant Sciences, Vol. 9, no 1629Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   Two types of nitrogen-fixing root nodule symbioses are known, rhizobial and actinorhizal

  symbioses. The latter involve plants of three orders, Fagales, Rosales, and Cucurbitales.

  To understand the diversity of plant symbiotic adaptation, we compared the nodule

  transcriptomes of Datisca glomerata  (Datiscaceae, Cucurbitales) and Ceanothus

  thyrsiflorus  (Rhamnaceae, Rosales); both species are nodulated by members of the

  uncultured Frankia  clade, cluster II. The analysis focused on various features. In

  both species, the expression of orthologs of legume Nod factor receptor genes

  was elevated in nodules compared to roots. Since arginine has been postulated as

  export form of fixed nitrogen from symbiotic Frankia  in nodules of D. glomerata,  the

  question was whether the nitrogen metabolism was similar in nodules of C. thyrsiflorus .

  Analysis of the expression levels of key genes encoding enzymes involved in arginine

  metabolism revealed up-regulation of arginine catabolism, but no up-regulation of

  arginine biosynthesis, in nodules compared to roots of D. glomerata,  while arginine

  degradation was not upregulated in nodules of C. thyrsiflorus . This new information

  corroborated an arginine-based metabolic exchange between host and microsymbiont

  for D. glomerata,  but not for C. thyrsiflorus.  Oxygen protection systems for nitrogenase

  differ dramatically between both species. Analysis of the antioxidant system suggested

  that the system in the nodules of D. glomerata  leads to greater oxidative stress than

  the one in the nodules of C. thyrsiflorus,  while no differences were found for the

  defense against nitrosative stress. However, induction of nitrite reductase in nodules of

  C. thyrsiflorus  indicated that here, nitrite produced from nitric oxide had to be detoxified.

  Additional shared features were identified: genes encoding enzymes involved in thiamine

  biosynthesis were found to be upregulated in the nodules of both species. Orthologous

  nodule-specific subtilisin-like proteases that have been linked to the infection process

  in actinorhizal Fagales, were also upregulated in the nodules of D. glomerata  and 

   C. thyrsiflorus. Nodule-specific defensin genes known from actinorhizal Fagales and

  Cucurbitales, were also found in  C. thyrsiflorus. In summary, the results underline the

  variability of nodule metabolism in different groups of symbiotic plants while pointing at

  conserved features involved in the infection process.

 • Wallgren, Josef
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Archaeology.
  De dödas öar och stränder: Fågelbacken, Äs och Bollbacken - stenålderslokaler med många kulturer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Eklund, Markus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Archaeological Research Laboratory.
  Changing Agriculture: Stable isotope analysis of charred cereals from Iron Age Öland2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Middle Iron Age on Öland (around 200-550 AD) is often regarded as a prosperous period witha wealth based on animal husbandry. In this study charred cereals from several Iron Age sites atÖland are studied to answer questions about prehistoric diet and agricultural practices. Themethod used is stable isotope analysis of carbon and nitrogen in the cereals, and one further aim ofthe study is to evaluate this method. The results suggest that there is little need for pre-treatment ofcereals before isotope analysis. Most of the grains analyzed were hulled barley and in all sites thereare indications of intensive manuring, as would be expected in permanent field agriculture. Thering forts of the period may here have been places where an agricultural surplus was gathered.Concerning human diet, the isotope values indicate cereals may have been an important part.Crops may also have been used to feed the livestock, possibly with secondary products like straws,and likely to a different extent in different animal species. Finally, the sites from the Middle IronAge all appears to have been abandoned. Heavy dependence on animal manure may havedecreased the resilience of agriculture, making it more vulnerable to unexpected changes, forexample the climate downturn after 536 AD.

 • Vollbrecht, Nathalie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Language Education.
  ”Känslan att inte bli bedömd”: En studie om tre svenska som andraspråkslärares arbete med formativ bedömning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur tre svenska som andraspråkslärare tolkar och beskriver att det använder formativ bedömning i svenska som andraspråk. Forskningsfrågorna som ställts upp lyder: "Hur tolkas formativ bedömning i svenska som andraspråksundervisningen och vilken inställning har lärarna till arbetssättet?" och "Hur beskriver lärarna sitt arbete med formativ bedömning i svenska som andraspråk?". Vidare ska studien bidra till ökad kunskap kring hur implementering av formativ bedömning i svenska som andraspråkundervisning kan gå till. Slutsatser som kunnat dras är att formativ bedömning ur ett svenska som andraspråksperspektiv är ett relativt glest beforskat område. Däremot finns en hel del forskning av formativ bedömning som generellt begrepp och andraspråksundervisning separat av tillgå vilket legat som grund för denna studie.

  Materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer vilket är en rekommenderad metod att använda när målet är att få en bild av människors individuella tankar och erfarenheter. Med hjälp av transkribering och en tematisk analysmetod har resultatet framställts med utdrag från respektive respondenters intervjuer Resultatet visar att respondenterna i denna studie ställer sig positiva till användning av formativ bedömning och att de ser ett behov av att tydliggöra mål och kriterier för andraspråkselever. Vidare visar resultatet att respondenterna anser sig undervisa enligt ett formativt arbetssätt men att de alla gånger inte följer strategierna som finns för arbetssättet till punkt och pricka. Kamratbedömning lyfts av samtliga som ett effektiva sätt att arbeta formativt med elever för att dels utveckla självreglerat lärande, dels för att spara tid vid rättning. Vidare poängterar samtliga respondenter att bedömningen i svenska som andraspråk är lika komplex som i andra ämnen men att det är skillnad i vad man behöver fokusera på i SVA. Respondenterna önskar därför att kartläggning av elevernas kunskaper blir mer organiserat på skolorna de arbetar på.

 • Laskowska, Matilda
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Language Education.
  Direktintegrerade nyanlända elever i årskurserna F-3: En studie om hur klasslärare arbetar språk- och kunskapsutvecklande för att främja elevers lärande2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I och med flyktingvågen år 2015 kom benämningen nyanlända elever att uppmärksammas inom skolvärlden och svensk forskning. Detta gör att en undersökning inom ämnet blir betydelsefull för att möjliggöra en likvärdig utbildning som främjar språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever. Syftet med denna undersökning är att skapa en tolkning av hur lärare i årskurserna F-3 arbetar för att möjliggöra detta. Ytterligare en fråga som undersökts är vad lärare anser är viktiga förutsättningar för att nyanlända elever ska nå skolframgång. Metoder som används i undersökningen är kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt observationer med fem lärare som undervisar i någon av årskurserna F-3 i skildra delar av Stockholmsområdet. Resultatet i denna undersökning påvisar att lärarna tillämpar genrepedagogik, elever som resurser för varandra samt multimodala verktyg för att främja både språk- och kunskapsutveckling. Det som däremot sällan förekom om lärarna inte hade förutsättningarna för det var stöttning i form av modersmålet samt explicit stöttning från läraren. Vidare kritiseras placeringstypen direktintegrering av lärarna i studien då de menar att det inte finns rätta förutsättningar för dessa elevers behov i en ordinarie klass. Studiens resultat påvisar därmed en avsaknad av kompetens inom området samt att placeringstypen direktintegrering bör vidareutvecklas för att möjliggöra en likvärdig utbildning samt språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever

 • Public defence: 2019-09-18 10:00 sal FA31, AlbaNova universitetscentrum, Stockholm
  Gafton, Emanuel
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Astronomy. Oskar Klein Centre; Isaac Newton Group of Telescopes; Nordic Optical Telescope.
  Attraction and Rejection: On the love–hate relationship between stars and black holes2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Solitary stars wandering too close to the supermassive black hole at the centre of their galaxy may become tidally disrupted, if the tidal forces due to the black hole overcome the self-gravity holding the star together. Depending on the strength of the encounter, the star may be partially disrupted, resulting in a surviving stellar core and two tidal arms, or may be completely disrupted, resulting in a long and thin tidal stream expected to fall back and circularize into an accretion disc (the two cases are illustrated on the cover of this thesis).

  While some aspects of a tidal disruption can be described analytically with reasonable accuracy, such an event is the highly non-linear outcome of the interplay between the stellar hydrodynamics and self-gravity, tidal accelerations from the black hole, radiation, potentially magnetic fields and, in extreme cases, nuclear reactions. In the vicinity of the black hole, general relativistic effects become important in determining both the fate of the star and the subsequent evolution of the debris stream.

  In this thesis we present a new approach for studying the relativistic regime of tidal disruptions. It combines an exact relativistic description of the hydrodynamical evolution of a test fluid in a fixed curved spacetime with a Newtonian treatment of the fluid's self-gravity. The method, though trivial to incorporate into existing Newtonian codes, yields very accurate results at minimal additional computational expense.

  Equipped with this new tool, we set out to systematically explore the parameter space of tidal disruptions, focusing on the effects of the impact parameter (describing the strength of the disruption) and of the black hole spin on the morphology and energetics of the resulting debris stream. We also study the effects of general relativity on partial disruptions, in order to determine the range of impact parameters at which partial disruptions occur for various black hole masses, and the effects of general relativity on the velocity kick imparted to the surviving core. Finally, we simulate the first part of a tidal disruption with our code and then use the resulting debris distribution as input for a grid-based, general relativistic magnetohydrodynamics code, with which we follow the formation and evolution of the resulting accretion disc.

 • Holmström, Ingela
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Sign Language.
  Mesch, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Sign Language.
  Schönström, Krister
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics.
  Teckenspråksforskningen under 2000-talet: En översikt2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det finns många olika inriktningar inom teckenspråksforskningen idag och en avsevärd mängd studier utifrån olika perspektiv och på olika språkliga nivåer. I den här forskningsrapporten görs en översikt över svensk och internationell teckenspråksforskning under 2000-talet, med särskilt fokus på allmänspråkvetenskap. Rapporten berör dock även kognitiv lingvistik, psyko- och neurolingvistik samt sociolingvistik. Dessutom fokuseras i ett varsitt avsnitt barns teckenspråk och inlärning av teckenspråk som andraspråk. Det som tas upp är ett urval av den forskning som bedrivits och rapporten gör inte anspråk på att vara heltäckande, men ger utöver de översiktliga beskrivningarna också ett stort antal referenser för fortsatt egen läsning inom de olika områden som tas upp.

 • Asprem, Egil
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies.
  Aren't We Living in a Disenchanted World?2019In: Hermes Explains: Thirty Questions about Western Esotericism / [ed] Wouter J. Hanegraaff, Peter Forshaw, Marco Pasi, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019, p. 13-20Chapter in book (Other academic)
 • Svendsen, Jens Martin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Ambulance rushing through the blistering wind: on four poems2019In: Captiver Calliope Ten / [ed] John Schouten, Hilary Downey, John F. Sherry, Jr., Montreal, Quebec, Canada: CCT, Concordia University , 2019, p. 37-40Chapter in book (Other academic)
 • Svendsen, Jens Martin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Ambulace rushing through the blistering wind: in four poems2019Conference paper (Other academic)
 • Honigs, Katrina
  et al.
  Lombardi, Luigi
  Tirabassi, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics. University of Bergen.
  Derived equivalences of canonical covers of hyperelliptic and Enriques surfaces in positive characteristic2019In: Mathematische Zeitschrift, ISSN 0025-5874, E-ISSN 1432-1823Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We prove that any Fourier–Mukai partner of an abelian surface over an algebraically closed field of positive characteristic is isomorphic to a moduli space of Gieseker-stable sheaves. We apply this fact to show that the set of Fourier–Mukai partners of a canonical cover of a hyperelliptic or Enriques surface over an algebraically closed field of characteristic greater than three is trivial. These results extend earlier results of Bridgeland–Maciocia and Sosna to positive characteristic.

 • Topor, Alain
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. University of Agder, Norway.
  von Greiff, Ninive
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Skogens, Lisa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Micro-affirmations and Recovery for Persons with Mental Health and Alcohol and Drug Problems: User and Professional Experience-Based Practice and Knowledge2019In: International Journal of Mental Health and Addiction, ISSN 1557-1874, E-ISSN 1557-1882Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recurrent factors contributing to a recovery process from co-occurring mental health and addiction problems mentioned by users and professionals have been analyzed as part of working alliances and helpful relationships. Still, we lack knowledge about how helpful relationships are developed in daily practice. In this article, we focus on the concrete construction of professional helpful relationships. Forty persons in recovery and fifteen professionals were interviewed. The interviews were analyzed according to thematic analysis, resulting in three themes presented as paradoxes (1) My own decision, but with the help of others; (2) The need for structures and going beyond them; and (3) Small trivial things of great importance. Micro-affirmations have a central role in creating helpful relationships by confirming the individuals involved as more than solely users or professionals. More attention and appreciation should be paid to practices involving micro-affirmations.

 • Public defence: 2019-09-16 09:00 sal FB42 AlbaNova universitetscentrum, Stockholm
  Mohamed El Hassan, Ashraf
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Multiparty Quantum Communication and fs-laser Written Integrated Optics Circuits2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Quantum information science, the rapidly developing interdisciplinary field,  gives power to the information and communications technologies (ICT) by  providing secure communication, precision measurements, ultra-powerful simulation and ultimately computation. It is well known that photons are an ideal candidate for encoding the quantum bit, or "qubit", in quantum information and specially for quantum communication. This thesis consists of two main parts. In the first part, realization of quantum security tasks using optical fibers has been implemented. Bell tests are a cornerstone of quantum key distribution and are necessary for device-independent security. Device-independent Bell inequality test must be performed with care to avoid loopholes. Time-energy entanglement has a distinct advantage over polarization as it is easier transmitted over longer distances, therefore, it may be preferable as a quantum resource to perform reliable key distribution. Novel multi-party communication protocols: secret sharing, detectable Byzantine agreement, clock synchronization, and reduction of communication complexity, all these quantum protocols has been realized without compromising on detection efficiency or generating extremely complex many-particle entangled states. These protocols are realized in an optical fiber setup with sequential phase modulation on single photons. In recent years there has been great interest in fabricating ICT optical setups in low scale in glass chips, which would replace the bulk setups on tables used today. In the second part of the thesis, realization of photonic waveguides in glass has been implemented. Using femtosecond laser inscription of waveguides in glass, photonic quantum technologies and integrated optical circuits are becoming more and more important in miniaturization of optical circuits written in different glass samples for the quantum optics and quantum information processing. These platforms offer stability over the time-scales required for multi-photon coincidence based measurements. The study and optimization the different building blocks for integrated photonic quantum circuits, for instance the directional coupler and Mach-Zehnder interferometer is very important. The principal goal is to develop a method for design, fabrication and characterization of integrated optics circuits for further applications in quantum information. Incorporation of photon sources, detectors, and circuits integrating waveguides technology can be used to produce integrated photonics devices.

 • Linnarsson, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Shifting Regimes: State Formation and Political Reform in Early Modern Sweden2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  How, and in what ways, could early modern state formation have promoted the development of modern democratic institutions? The research project Shifting Regimes: Representation, Administrative Reform and Institutional Change in Early Modern Sweden propose to answer this question by studying the interaction between the political and the administrative spheres during regime shifts in Sweden, c. 1527–1810. The wider purpose is to analyze the agency behind institutional change by comparing the actions of political leaders with those of major administrative bodies. To study how key decision-makers acted to influence the organization of the state the project will focus on several “critical junctures”, or periods when the Swedish state experienced substantial change in a relatively short time. This paper presents preliminary findings from one of the case studies in the larger project: the political regime shift and its consequences in 1765–1766. The case study applies the concept of ‘state capacity’ to give a theoretical explanation for the regime changes in Sweden in the mid 1760s.

 • Hughes, Patrick William
  Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Germany.
  Between semelparity and iteroparity: Empirical evidence for a continuum of modes of parity2017In: Ecology and Evolution, ISSN 2045-7758, E-ISSN 2045-7758, Vol. 7, no 20, p. 8232-8261Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The number of times an organism reproduces (i.e., its mode of parity) is a fundamental life‐history character, and evolutionary and ecological models that compare the relative fitnesses of different modes of parity are common in life‐history theory and theoretical biology. Despite the success of mathematical models designed to compare intrinsic rates of increase (i.e., density‐independent growth rates) between annual‐semelparous and perennial‐iteroparous reproductive schedules, there is widespread evidence that variation in reproductive allocation among semelparous and iteroparous organisms alike is continuous. This study reviews the ecological and molecular evidence for the continuity and plasticity of modes of parity—that is, the idea that annual‐semelparous and perennial‐iteroparous life histories are better understood as endpoints along a continuum of possible strategies. I conclude that parity should be understood as a continuum of different modes of parity, which differ by the degree to which they disperse or concentrate reproductive effort in time. I further argue that there are three main implications of this conclusion: (1) that seasonality should not be conflated with parity; (2) that mathematical models purporting to explain the general evolution of semelparous life histories from iteroparous ones (or vice versa) should not assume that organisms can only display either an annual‐semelparous life history or a perennial‐iteroparous one; and (3) that evolutionary ecologists should base explanations of how different life‐history strategies evolve on the physiological or molecular basis of traits underlying different modes of parity.

 • Hughes, P. William
  Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Germany; University of Cologne, Germany.
  Minimal-Risk Seed Heteromorphism: Proportions of Seed Morphs for Optimal Risk-Averse Heteromorphic Strategies2018In: Frontiers in Plant Science, ISSN 1664-462X, E-ISSN 1664-462X, Vol. 9, article id 1412Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Seed heteromorphism is the reproductive strategy characterized by the simultaneous production of multiple seed types. While comparing heteromorphic to monomorphic strategies is mathematically simple, there is no explicit test for assessing which ratio of seed morphs minimizes fitness variance, and hence offers a basis for comparing different heteromorphic strategies. Such a test may be particularly valuable when more than two distinct morphs are present, since many strategies may have equivalent geometric fitnesses. As noted by Gillespie (1974), in these cases avoiding rare but evolutionarily important instances of severe reductions in fitness involves the minimization of variation in fitness—i.e., risk. Here I compute the optimal proportions of two or more seed morphs for heteromorphic strategies that either: (1) minimize total fitness variance; or (2) maximize the fitness-risk ratio—i.e., the “extra” fitness accrued per unit of “extra” fitness variance. This work thereby provides a testable null hypothesis to estimate the optimal frequencies of seed morphs when multiple heteromorphic strategies have evolved in environments with severe fitness risks. Moreover, it also permits the calculation of expected seed morph frequencies when more than two seed morphs are produced.

 • Hughes, P. William
  et al.
  Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Germany.
  Simons, Andrew M.
  Microsatellite evidence for obligate autogamy, but abundant genetic variation in the herbaceous monocarp Lobelia inflata (Campanulaceae)2015In: Journal of Evolutionary Biology, ISSN 1010-061X, E-ISSN 1420-9101, Vol. 28, no 11, p. 2068-2077Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although high levels of self‐fertilization (>85%) are not uncommon in nature, organisms reproducing entirely through selfing are extremely rare. Predominant selfers are expected to have low genetic diversity because genetic variation is distributed among rather than within lineages and is readily lost through genetic drift. We examined genetic diversity at 22 microsatellite loci in 105 individuals from a population of the semelparous herb Lobelia inflata L. and found (i) no evidence of heterozygosity through outcrossing, yet (ii) high rates of genetic polymorphism (2–4 alleles per locus). Furthermore, this genetic variation among lineages was associated with phenotypic traits (e.g. flower colour, size at first flower). Coupled with previous work characterizing the fitness consequences of reproductive timing, our results suggest that temporal genotype‐by‐environment interaction may maintain genetic variation and, because genetic variation occurs only among lineages, this simple system offers a unique opportunity for future tests of this mechanism.

 • Hughes, Patrick William
  et al.
  Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Germany; University of Cologne, Germany.
  Soppe, Wim J. J.
  Albani, Maria C.
  Seed traits are pleiotropically regulated by the flowering time gene PERPETUAL FLOWERING 1 (PEP1) in the perennial Arabis alpina2019In: Molecular Ecology, ISSN 0962-1083, E-ISSN 1365-294X, Vol. 28, no 5, p. 1183-1201Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The life cycles of plants are characterized by two major life history transitions—germination and the initiation of flowering—the timing of which are important determinants of fitness. Unlike annuals, which make the transition from the vegetative to reproductive phase only once, perennials iterate reproduction in successive years. The floral repressor PERPETUAL FLOWERING 1 (PEP1), an ortholog of FLOWERING LOCUS C, in the alpine perennial Arabis alpina ensures the continuation of vegetative growth after flowering and thereby restricts the duration of the flowering episode. We performed greenhouse and garden experiments to compare flowering phenology, fecundity and seed traits between A. alpina accessions that have a functional PEP1 allele and flower seasonally and pep1 mutants and accessions that carry lesions in PEP1 and flower perpetually. In the garden, perpetual genotypes flower asynchronously and show higher winter mortality than seasonal ones. PEP1 also pleiotropically regulates seed dormancy and longevity in a way that is functionally divergent from FLC. Seeds from perpetual genotypes have shallow dormancy and reduced longevity regardless of whether they after‐ripened in plants grown in the greenhouse or in the experimental garden. These results suggest that perpetual genotypes have higher mortality during winter but compensate by showing higher seedling establishment. Differences in seed traits between seasonal and perpetual genotypes are also coupled with differences in hormone sensitivity and expression of genes involved in hormonal pathways. Our study highlights the existence of pleiotropic regulation of seed traits by hub developmental regulators such as PEP1, suggesting that seed and flowering traits in perennial plants might be optimized in a coordinated fashion.

 • Prinzell, Sophie
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Sandhu, Saqib
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Varför gör vi det här?: En kvalitativ undersökning om meningsskapande och meningsgivande kring förändring i ett transportföretag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study has examined how change management is carried out and received through various hierarchical levels in an organization. The questions of this study has therefore examined how topmanagement communicated and motivated a change initiative, how the middle managers interpreted this and communicated it to the employees and finally what form of sensegiving and learning has taken place among the employees. Previous research has partially focused on how communication between the superior and subordinate has had a strong connection to how a change is received. The employees’ sensemaking has also had a clear connection to their relationship with the organization and its managers, where employees should feel a safe connection to the organization in order to experience the change in a positive way. What is less clear in earlier research is how these processes practically take place across hierarchical levels and how these can be seen in relation to other types of organizations in different industries. To contribute to this research field, the method used in this study is qualitative interviews as this method gives a broader and deeper picture of the organizational members’ experiences about change. The study's results have shown that the management must create a clear picture of the organization's conditions and that they give room for the middle managers to adopt a meaningful role, thus promoting learning based on reflection. The study has also highlighted how clear communication is crucial in order to create a consensus through the levels and to be able to promote learning within the change. The main contribution of this study to the field of research has been to highlight the importance of the role of different levels within an organization in sensegiving work, which is required to achieve successful change.

 • Embe Kåberg, Louise
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Elin, Elin Hallström
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Om man sprang tidigare så får man springa snabbare nu": En kvalitativ studie om chefers erfarenheter av att leda medarbetare som tillhör generation Y2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A new generation has established itself on the labor market with other characteristics and expectations of leadership than the generations before. Therefore, the aim of this study was to investigate managers’ experiences of leading employees who belong to Generation Y, i relation to other generations. The research questions covered what managers consider represents Generation Y as employees and how managers experience their leadership in relation to Generation Y. The study's results were analyzed in relation to theory about situational leadership in relation to theory about leaders’ followers. The method consisted of qualitative interviews of managers at organizations within different line of business in a larger city in Sweden. The results show that Generation Y as employees are considered to be self-centered and flexible, also to have demands on development, a personal leadership and to be assigned meaningful tasks. They are also described to have qualities that are suitable for the organization they work for and an uncertainty about whether their characteristics is because of their age or generation is expressed. Managers describe their leadership in relation to Generation Y as that it focuses on the needs of the individual and the context by building up a relationship with Generation Y as an employee.

 • Holmström van der Weyden, Victor
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Language Education.
  Talsyntes som stöttningsform i nyanlända gymnasieelevers textproduktion: En experimentell studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie utvärderar talsyntes som digitalt hjälpmedel i nyanlända gymnasieelevers textproduktion. Studien är uppdelad i två frågeställningar, som berör effektiviteten av talsyntes respektive användningen och upplevelsen av talsyntes. Den första frågan besvaras genom kvantitativ felanalys av elevtexter skrivna med respektive utan talsyntes. Den andra frågeställningen besvaras utifrån material som har insamlats genom fokusgruppintervju och observationer. Resultaten talar för att talsyntes kan ha stor potential i andraspråksundervisning. Den statistiska analysen påvisar att elevtexter skrivna med talsyntes innehåller en signifikant lägre felfrekvens än texter skrivna utan hjälpmedlet. Genom intervjun framgår att eleverna har en företrädelsevis positiv upplevelse av talsyntes och att den har en stöttande funktion i skrivarbetet. Resultatet av denna studie visar att talsyntes relativt enkelt kan upptas i en reell undervisningssituation och att elevernas individuella användning varierar.

 • Stenkula, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Language Education.
  Strategisk kompetens i provsamtal2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att analysera interaktionsmönster i parsamtal under prov på Sfi kurs C. Mer specifikt har användandet av kommunikativa strategier studerats under hela samtalen samt även i stunder då interaktionen riskerar att fallera. Studien har genomförts med hjälp av ljudinspelningar av testsamtal och Conversation Analysis som analysmetod. Resultatet visar på att testdeltagarna överväldigande använder sig av strategier som ger talaren mer betänketid under pågående yttrande. Dessa strategier inkluderar tvekljud och repetitioner, samt responser, det senare bestående till största delen av stöttningssignaler till talaren, även kallat uppbackningar. I situationer där interaktionen riskerade att fallera valde deltagarna att, på liknande sätt, använda sig av respons och uppbackningar. Vidare visar resultaten att testdeltagarna föredrog att inte byta eller förkorta samtalsämnet eller påpeka missar i kommunikationen om hen exempelvis inte förstod vad samtalspartnern sade.

  Resultatet öppnar upp för diskussion om hur kommunikativa strategier används, såväl inom som utom skolkontexten och även hur pedagoger och andraspråksinlärare kan samtala om hur man kan använda sig av nämnda strategier i interaktionen.

 • Eriksson, Nils
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lämplighet inom förskolläraryrket: En kritisk diskursanalys och forskningsöversikt2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka sju vetenskapliga artiklars framställningar av en lämplig respektive olämplig förskollärare. Studien utgår ifrån ett kritiskt teori- och forskningsperspektiv med en relativistiskt orienterad ontologi och epistemologi. Som metod för evaluering av den textuella empirin tillämpas Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Resultaten visar att ideala förskollärare är välvilliga, sociabla, osjälviska och psykiskt stabila. De förväntas vara flexibla, vaksamma, kommunikativa, ledande och omsorgsfulla. Resultaten visar också att deras kompetenser konstitueras i interaktionen mellan ideologier, kunskaper och värden. Inom studiens diskussioner ifrågasätts den ideale förskollärarens existens. Olika brister med lämplighetsbedömningar av denne framlyfts likaså. Studien konkluderar att lämplighet inom förskollärarprofessionen är en påtaglig angelägenhet för många olika individer inom olika kulturer. Tillsammans med sociala och diskursiva praktiker utmynnar de vetenskapliga texterna i en lämplighetshegemoni i relation till förskolläraryrket. För att utmana denna hegemoni argumenterar studien för ett bejakande av olikheter beträffande förskolläraraspiranter och redan verksamma förskollärare.

 • Waldekranz, Linnéa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Relationen mellan brister i exekutiva funktioner och ADHD hos barn i förskoleåldern: En systematisk litteraturstudie över det senaste decenniets forskning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att redogöra för relationen mellan brister i exekutiva funktioner och ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn i förskoleåldern. Resultatet indikerar en stark relation främst mellan inhibering och ADHD, men även att barn med ADHD överlag har större svårigheter med exekutiva funktioner än andra barn. Resultatet indikerar även att tidiga insatser kan vara gynnsamma för att minska ADHD-symptom. Skattningar och test har i några studier visat olika resultat, och därför rekommenderar studierna mixed method för att få en så rik bild som möjligt. Resultatet är analyserat genom relational developmental system theory. Olika länder och olika forskningsfält har inte skilt sig åt utan samtliga har kommit fram till likvärdiga resultat. Jag menar att det är viktigt att denna kunskap lyfts fram då förskolan enligt skollagen (SFS 2012:109) ska utforma verksamheten så att barn som behöver särskilt stöd ska få den hjälp de behöver. För att kunna göra det på bästa sätt tror jag att kunskap kring relationen mellan bristande exekutiva funktioner och ADHD är väsentlig.

 • Persson Coyne, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  ADHD-diagnostisering under förskoleåren: En systematisk litteraturstudie hur forskning ställer sig till diagnostisering av ADHD hos barn i förskoleåldern2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur forskning från olika vetenskapliga fält och länder resonerar kring diagnostiseringen av ADHD hos förskolebarn. Som metod har en systematisk litteraturstudie använts, där de 22 vetenskapliga artiklar som framkommit vid den noggranna systematiska sökningen har granskats och analyserats genom en innehållsanalys. Vidare har the Relational Developmental System theory (RDS) använts som det teoretiska perspektivet för att analysera resultatet ytterligare. Resultatet från studierna visar på att en tidig diagnos med tillhörande behandling kan vara värdefullt för utvecklingen av barnets sociala förmågor och senare akademiska framgångar. Däremot finns det risk för feldiagnostisering och onödig behandling om diagnos ställs i tidig förskoleålder, därför bör noggrann utredning göras och en provisorisk diagnos kan vara att föredra om misstanke finns att symtomen skulle kunna vara åldersrelaterade. Forskningen har även visat att förskollärarnas kunskap om ADHD-relaterad problematik är betydelsefull för bedömningen vid utredning inför diagnostisering, men även att förskollärarnas inställning och utbildning påverkar arbetet med barn som uppvisar ADHD-symtom eller som har diagnosen. Enbart forskning från det senaste decenniet är med i denna studie, detta för ADHD-diagnostisering har ökat kraftigt och forskningen gått snabbt framåt.

 • Säterborg, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Förskolepersonalens emotionella kompetens och känsloreglering: En litteraturstudie om neuroplasticitetens potential för emotionell utveckling i förskolan2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här litteraturstudien syftar till att undersöka hur förskolepersonalens känsloreglering och strategier för att arbeta med känslor kommer till uttryck i aktuell forskning. Litteraturstudien ämnar även att ta reda på hur forskningen kan användas i förskolepersonalens yrkesroll. Genom att framhäva neuroplasticitetens potential, visar resultatet på omgivningens, interaktioners och tidiga erfarenheters påverkan på emotionell utveckling. Detta blir alltså en möjlighet för förskolans personal att ta tillvara i verksamheten. Förskolepersonalens egna emotionella kompetens och känsloreglering får konsekvenser för bemötandet av barn i förskolan, vilket leder till att de är viktiga förebilder för emotionell utveckling. Resultatet visar också att ett samarbete mellan förskolepersonal och familjer är relevant för att gynna barns emotionella utveckling. Ytterligare ett resultat är vikten av att förskolepersonalen har en förmåga att hantera motgångar, stress och negativa känslor i sin yrkesroll. Emotionell kompetens hos förskolepersonalen och en medvetenhet kring känslor och neuroplasticitet är förutsättningen som växer fram i den här studien. Behovet av mer utbildning och kompetensutveckling kring emotionell kompetens syns också i studiens resultat.

 • Forsberg Koel, Josefin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Kroppsliga kompromisser och dagliga dilemman: En diskursanalys av förskollärares språkliga handlingar i intervjuer om barns kroppsliga integritet i förskolan2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2019 träder en reviderad läroplan för förskolan i kraft där kroppslig integritet specificeras som målområde. Tidigare forskning har visat att barns kroppsliga integritet ofta är villkorat, och att det finns behov av mer kunskap om diskurser gällande barns kroppsliga integritet i nutida förskolekontext. Utifrån glappet i forskningsfältet är syftet med studien att undersöka diskurser som kommer till uttryck i förskollärares språkliga handlingar i intervjuer om barns kroppsliga integritet i förskolan. I och med detta undersöks också hur barns kroppsliga integritet villkoras diskursivt. Empirin utgörs av sex semistrukturerade intervjuer. Med diskursanalys och poststrukturalistiska begrepp bringas ett resultat som tyder på att förskollärare påverkas av motstridiga diskursiva innebörder som villkorar barns kroppsliga integritet. Diskurserna rymmer idéer om relationer, förskollärares förhållningssätt och förskolan som institution. När dessa möts ger det upphov till förhandling om barns kroppsliga integritet. I denna förhandling framkommer förhandlingsstrategier som hjälper förskollärare att förhålla sig till konträra aspekter av sitt uppdrag. Slutligen konkluderas att integritetsarbete i förskolan kräver situerade, reflexiva avvägningar. Arbetet skapar svårigheter, men också möjligheter för verksamhets- och professionsutveckling.

 • Bäckström, Einar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Den europeiska integrationsklyftans förlorare och stödet för politiska system: -En kulturell motreaktion2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study departs from a cleavage-theory by Kriesi et al. in which the globalization and the European integration divides Europeans in winners and losers through a political, a cultural and an economic mechanism (2012). It examines the connection between the polarization following the integration and the support for political systems using Norris’ framework from Democratic deficit (2012) which differs on five levels of support. The main findings show that the polarization has an impact on four out of five levels through the cultural mechanism and that it thus not only may generate support for right-wing populism as shown by Kriesi with more, but for right-wing extremism as well. Even though the effect is limited the results also suggests that the decreasing trust in political institutions in Europe is not to be reduced to normal a fluctuation.

 • Mattiasson Nazar, Alexander
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Place, youth and memory as resistance: An ethnographic case study of discussions about impunity at Londres 38,espacio de memorias2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ” You don’t talk about politics or football around the dining table” is a Chilean expression that well describes how the dictatorship (1973–1990) is attached to the societal soul, with people’s diversifiedrelationships to its legacy. For the outside world, Chile is a thriving democracy that got out of Pinochet’s iron grip, but for many Chileans, the transition to democracy has excluded demands for justice and a real influence. How is it to be born into democracy and grow up in a society where the struggle for memory is a struggle for the future? Where you did not live the terrible years but live with its consequences? This study is interested in how the younger generation breaks a generational silence and actively participates in politicizing memory. With a political-ethnographic approach and a customized discourse analytical tool, these processes are captured through an extensive case study of the memory site Londres 38, espacio de memorias. In conversations about impunity with the memory site’s young representatives and the school and university class’s diversified reflections on the subject during participating visits, present research shows how the place becomes a democratic deliberative platform, in contrast to prevailing power relations, giving voice and perspective to a new generation.