Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (1 of 1) Show all publications
Ödén, D. (2024). Time to Work: Responsibilization and Reification in the Swedish Welfare State. (Doctoral dissertation). Stockholm: Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Time to Work: Responsibilization and Reification in the Swedish Welfare State
2024 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

In late 2015 and early 2016, more than two million refugees crossed European borders. Sweden, with its 10 million inhabitants welcomed more than 160,000 refugees, the second highest number per capita in Europe. This dissertation is a qualitative study focusing on the mandatory two-year Establishment Programme that all refugees between the age of 18 and 65 were enrolled in once they had received their residence permit. Governed by the Swedish Public Employment Service, the individuals who had come to Sweden as refugees were expected to establish themselves on the Swedish labour market as quickly as possible. It was Time to Work.

Theoretically, the dissertation addresses concerns within the critical accounting research stream in general and to the growing body of literature on accounting and immigration in particular. This emerging field is influenced by social theories on immigration and the thought tradition of Michel Foucault, especially the concept of responsibilization. The discussions and conclusions drawn in these studies are that individual citizens are made responsible for the performance of the state. The processes are governed through the use of various accounting and auditing techniques and practices, and the consequences for individual immigrants are connected to unexpected and devastating processes of control and marginalization. Especially in relation to their opportunities on the labour market.

In order to put the concept of performance in a wider and even more critical context, this dissertation takes on a contemporary Critical Theory perspective and a wide interpretation of the concept of performance management. By acknowledging the processes of social struggle and processes of commodification, this dissertation aims to highlight how accounting techniques and performance management affects already vulnerable individuals in state processes characterised by neoliberal values and capitalist production rationale. Taking its starting point in the concept of responsibilization, the analysis is made through the Marxist concepts of commodification, alienation, and reification.

The study concludes that the expectations to perform in a public sector setting does not only alienate and reify the individual, it also expects a specific type of individual (performer) and a predetermined baseline for what is considered valuable performance in Swedish society. In the context of the Establishment Programme, there were large groups of individuals who could not perform on such level, which had implications for how the Swedish welfare state, while built on solidarity and a century of social reforms, in various ways degraded new citizens’ social status to a level below the ordinary working class.

Abstract [sv]

I slutet av 2015 och början av 2016 strömmade fler än två miljoner flyktingar in över Europas gränser. Det var tiden för vad som senare har kommit att kallas flyktingkrisen. Sverige, ett land med tio miljoner invånare tog emot fler än 160 000 flyktingar, det näst högsta antalet per capita i Europa. Den här avhandlingen är en kvalitativ studie av prestation inom Etableringsprogrammet, det obligatoriska tvååriga program som alla flyktingar mellan 18 och 65 år skrevs in i så snart de hade fått sitt uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen ansvarade för programmet, och de individer som kom till Sverige vid den här tiden förväntades etablera sig på den svenska arbetsmarknaden så fort som möjligt. Det var Time to Work.

De teoretiska utgångspunkterna i den här avhandlingen grundar sig i kritisk redovisningsforskning med särskilt fokus på det nu framväxande forskningsfältet redovisning och immigration. Fältet präglas av sociala samhällsteorier om immigration samt postmoderna teorier och idéer som följer den franska filosofen Michel Foucaults arbete, särskilt begreppet responsibilization. Diskussionerna och slutsatserna inom fältet gör gällande att individer hålls ansvariga för prestation och utfall som från början varit statens ansvar. Dessa processer styrs och leds med hjälp av redovisnings- och revisionstekniker och -tillvägagångssätt och får allvarliga konsekvenser för enskilda immigranter. Framförallt kopplat till kontroll och marginalisering, och särskilt när det gäller deras möjligheter att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. 

För att sätta begreppet prestation (performance) i ett större och ännu mer kritiskt sammanhang används modern Kritisk Teori och en vid betydelse av begreppet performance management genomgående i avhandlingen. Genom att ta kampen för jämlikhet och behovet av social förändring på allvar ämnar den här avhandlingen belysa hur redovisningstekniker och system för styrning och ledning av prestation (performance management) påverkar redan sårbara individer och marginaliserade grupper med stöd av obligatoriska statliga processer som i sin tur karaktäriseras av nyliberala värderingar och kapitalistisk produktionsrationalitet. Med utgångspunkt i begreppet responsibilization görs vidare analys utifrån de marxistiska begreppen kommodifiering, alienering och reifikation.

Studiens slutsatser gör gällande att förväntningarna på individer att prestera inom ramen för statliga obligatoriska processer inte bara alienerar och reifierar, utan de både förutsätter och skapar förväntningar på en särskild typ av individer (performer). Utöver det antas en förutbestämd lägstanivå för vad som är att betrakta som värdefull prestation i det svenska samhället. Inom Etableringsprogrammet återfanns stora grupper individer som inte kunde prestera på sådan nivå, vilket fick som konsekvens att den svenska välfärdsstaten, trots att den är uppbyggd på värden som solidaritet och ett sekel av sociala reformer, på olika sätt degraderade nya invånares sociala status till en nivå som placerade dem i en egen samhällskategori under det som vanligen hänvisas till som arbetarklass.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, 2024. p. 292
Keywords
Accounting, Management Accounting, Performance, Performance Management, Public Sector, Refugee Crisis, Establishment, Labour Market, Responsibilization, Commodification, Alienation, Reification, Critical Theory, Swedish Public Employment Service
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-225119 (URN)978-91-8014-635-7 (ISBN)978-91-8014-636-4 (ISBN)
Public defence
2024-02-23, Lärosal 16, hus 2, Campus Albano, Albanovägen 18 and over Zoom, please contact the author via e-mail to access the link, Stockholm, 13:00 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2024-01-31 Created: 2024-01-10 Last updated: 2024-04-10Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5577-261X

Search in DiVA

Show all publications