Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Förbättring av kunskapsresultat i segregerade skolor, men hur?
Title [en]
Improvement of educational outcomes in segregated schools, but how?
Abstract [sv]
Skolor med låga utbildningsresultat i segregerade och utsatta områden utmanar det svenska utbildningssystemets mål om en skola av hög kvalitet för alla. Detta projekt handlar om att undersöka politiskt initierade åtgärder för ökad likvärdighet (åtgärder ovanifrån) och lokala initiativ för att stärka skolans kompensatoriska kapacitet (initiativ underifrån). I nuläget finns alltför lite systematisk kunskap om effekter av åtgärder ovanifrån och nästan ingenting om initiativ underifrån för förstärkning eller kvalitetsförbättring av skolor med låga studieresultat. Mot denna bakgrund syftar projektet till att studera hur förbättringsinsatser för skolor med låga utbildningsresultat genomförs. Hur olika former av top-down eller ovanifrån-åtgärder och bottom-up eller underifrån-initiativ och olika komponenter av sådana interventioner har effekt, samt på vilket sätt och i vilken utsträckning de främjar elevernas kunskapsutveckling och ger mer jämlika uppväxtchanser. Projektet använder en mix-metod ansats där vi kommer att kombinera A) en enkätundersökning med skolpersonal vid ett urval av skolor från hela landet; och B) genom etnografiska metoder studera sex skolor som haft låga skolresultat men som förbättrat sina resultat under de senaste fem åren. Ett centralt bidrag är projektets möjlighet att visa på hur finansiella, organisatoriska, sociala och pedagogiska initiativ och åtgärder samverkar för att skapa gynnsamma förutsättningar för lärande i skolor med låga resultat. Dessutom för projektets resultat samman svensk grundskolas mål med ungdomars skolframgång, oavsett bakgrund. Genom att använda våra resultat kan beslutsfattare fatta mer välinformerade beslut.
Abstract [en]
Schools with low educational results in segregated and marginalized areas challenge the Swedish education system´s goal of a high-quality school for all. This project is about examining politically initiated measures for increased equality (top-down measures) and local initiatives to strengthen the school´s compensatory capacity (bottom-up initiatives). At present, there is little systematic knowledge about the effects of top-down measures and almost no deep understanding of bottom-up initiatives for improving the quality of schools with low educational results in marginalized areas. Against this background, the project aims to study how improvement initiatives for schools with low educational results are implemented. How different forms of top-down measures and bottom-up initiatives and different components of such interventions have an effect, and in what way and to what extent they promote students´ knowledge development and secure more equal life opportunities.The project uses a mix-method approach, where we will combine A) a survey with school staff at a sample of schools in Sweden; and B) ethnographic methods, i.e., participant observation in six schools that have had low educational results but seen improved results during the last five years. A key contribution of the project is examining how financial, organizational, social and pedagogical initiatives and measures work together to create favourable conditions for learning in schools with low educational results. In addition, the results of the project bring together the basic educational goal of Swedish compulsory schooling with successful school outcomes for all young people, regardless of background. By using our results, policy-makers can make more well-informed decisions.
Principal InvestigatorBehtoui, Alireza
Co-InvestigatorFlensner, Karin K
Co-InvestigatorNygård, Olav
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2023-01-01 - 2025-12-31
National Category
PedagogySociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)International Migration and Ethnic Relations
Identifiers
DiVA, id: project:2995Project, id: 2022-00620_Forte