Change search
Refine search result
1 - 35 of 35
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlin, Per
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Örnberg, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  HFD 2018 ref.75. Tiggeridomen - ännu en gång2019In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2, p. 263-271Article in journal (Other academic)
 • 2.
  Alexius-Borgström, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Om JO-ämbetets funktioner2001In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 1-3, p. 35-48Article in journal (Other academic)
 • 3.
  Bernitz, Hedvig
  Stockholm University, Faculty of Law.
  Barns rättigheter - finns fri- och rättigheter i skolans värld?2011In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2Article in journal (Other academic)
 • 4.
  Bernitz, Hedvig
  Stockholm University, Faculty of Law.
  Senaste - men knappast sista - "brickan" i Unibet m.fl. mot det svenska spelmonopolet: Kommentar till RegR:s domar av den 30 november 2010 i mål 2208-09, 3582-07 och 3583-07 om tryckfriheten och lotterilagen2011In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 1, p. 33-50Article in journal (Other academic)
 • 5.
  Carlson, Laura
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Jameson Garland, On Science, Law, and Medicine: The case of gender ”normalizing” interventions on children who are diagnosed as different in sex development, Uppsala University, 2016, 664 pages2016In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 3, p. 475-477Article, book review (Other academic)
 • 6.
  Dane, Louise
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Europadomstolen och barnets bästa2015In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Principen om barnets bästa framkommer av flera internationella överenskom- melser. Till exempel stadgas i artikel 3.1 i FN:s konvention om barnets rättig- heter (barnkonventionen) att ”vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vid- tas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, adminis- trativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.” Det anses idag allmänt vedertaget att principen ska beaktas vid samtliga avgöranden som rör barn.1 Det råder således ingen förvirring om att principen ska beaktas. Däremot saknas en närmare definition av principen – vad betyder barnets bästa?

  Att en princip saknar tydligt reglerat innehåll är inte i sig problematiskt. Men det väcker frågor. Kan vi utgå ifrån att principen om barnets bästa är samma princip inom alla rättsområden? 

  I artikeln diskuteras om vikten och innebörden av principen av barnets bästa påverkas av inom vilken måltyp principen hanteras. Artikeln baseras på en studie av 57 rättsfall från Europadomstolen. Studien visar på att det finns intressanta skillnader i Europadomstolens syn på barnets bästa. Något som i förlängningen innebär att principen inte ges den hållfasthet den borde.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Fast, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ny praxis från Europadomstolen om egendomsskyddet och administrativa sanktioner - konsekvenser för skatterättsliga sanktioner?2009In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 9, p. 487-498Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FT_katarina-fast
 • 8.
  Langlet, David
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Örnberg, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Affärsmässighet i kommunala bostadsbolag: effekterpå energieffektivitet och andra hållbarhetsåtgärder2012In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 3, p. 319-338Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sedan år 2011 gäller enligt en ny lag att allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

  ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. De undantas

  därmed från förbudet för kommuner att bedriva verksamhet i vinstsyfte samt från

  den kommunala självkostnadsprincipen. Kravet på affärsmässighet har givit upphov

  till frågor om bolagens möjlighet att vidta åtgärder som främjar sociala och

  miljömässiga ändamål. I artikeln analyseras detta med särskilt fokus på utrymmet

  för att vidta energieffektiviseringsåtgärder. Även om kravet på affärsmässighet ger

  upphov till principiella svårigheter, eftersom bolagen samtidigt ska fylla ett allmännyttigt

  syfte, tycks det även efter lagens ikraftträdande finnas betydande

  handlingsutrymme för bolagen. Innehållet i bolagsordningar och andra styrdokument

  behöver dock ses över.

  Download full text (pdf)
  Langlet-Örnberg, FT nr 3 2012
 • 9.
  Lindkvist, Gustav
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Tilltrosparagrafer i parallella förfaranden2011In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, p. 465 ff.-Article in journal (Other academic)
 • 10.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Förvaltningslagen och digitaliseringen2018In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 3, p. 519-530Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lagstiftaren har genomgående intagit ett teknikneutralt förhållningssätt till anpassning av regelverk som behöver tolkas och tillämpas i digitala miljöer. Det finns förstås både fördelar och nackdelar med en sådan metod. Å ena sidan minskar risken för att författningar snabbt blir obsoleta, å andra sidan får inte beslutsfattare självklart tillräckligt mycket vägledning för att uppfylla krav på förutsebarhet, likabehandling m.m. Den nya förvaltningslagen innehåller endast en materiell bestämmelse som uttryckligen adresserar e-förvaltningen. Av 28 § framgår att ”(e)tt beslut kan fattas av en befattningshavare ensam eller av flera gemensamt eller automatiserat.” Motsvarar denna bestämmelse behovet av rättssäkerhetsgarantier i en förvaltning karaktäriserad av beslutsautomation, digital kommunikation och elektronisk dokumentation? Artikeln tar sig an denna problematik sett i ljuset av bl.a. Digitaliseringsrättsutredningens betänkande om ”Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering” (SOU 2018:25).

 • 11.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Furberg, Per
  Sammanställningars rättsliga status2011In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2, p. 261-279Article in journal (Refereed)
 • 12.
  Paju, Jaan
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  HFD 2017 ref. 63 – om nationella villkor för rätt till gränsöverskridande sjukvård inom EU2018In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 4, p. 831-839Article in journal (Other academic)
 • 13.
  Refors Legge, Maria
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Tillsynen över skolan och barnen som kommer i kläm2016In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 3, p. 385-399Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Diskrimineringsombudsmannen [DO] inrättades som myndighet år 2009 då man från politiskt håll ville underlätta för den som utsatts för diskriminering att få hjälp och samtidigt öka förutsebarheten för de som skulle komma att bli föremål för myndighetens tillsyn.1 Motivet bakom myndighetens inrättande var således till stor del att ge särskilt utsatta samhällsgrupper ett starkare rättsligt skydd samt att göra tillsynen enklare. På grund av detta blir det därför intressant att studera DO:s hantering av diskrimineringsfrågorna på skolområdet i förhållande till andra myndigheter som utövar tillsyn på denna arena.

 • 14.
  Reichel, Jane
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Europeiska principer för god förvaltning och 2017 års förvaltningslag2018In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 3, p. 423-441Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln behandlas införandet av en ny rubrik om ”grunderna för god förvaltning” i 2017 års FL, under vilken centrala rättsstatliga principer samt regler för service, tillgänglighet och samverkan har samlats. Principen om god förvaltning är sedan lång tid etablerad inom EU-rätten och förekommer även i dokument från Europarådet samt i viss utsträckning inom Europadomstolens praxis. I artikeln analyseras frågan hur den svenska versionen med ”grunderna för god förvaltning” förhåller sig till de europeiska principerna, vad gäller såväl innehåll som funktion av standard eller utkrävbar rättighet. I vad mån kan EU-domstolens senare praxis avseende tillämpningen av principen om god förvaltning på nationell nivå inverka på hur FL tolkas och tillämpas? Analysen görs mot bakgrund av de syften som reformen av FL har avsett att uppfylla, att stärka enskildas rättssäkerhet, införa ett mer heltäckande förfarande och att göra lagen mer lättillgänglig.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Offentliga kontrakt – möjlighet till undantag från EU:s primärrätt2013In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 1, p. 67-78Article in journal (Refereed)
 • 16.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Offentliga kontrakt – rättsmedlen i primärrätten2014In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 4, p. 479-502Article in journal (Refereed)
 • 17.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Primärrättens reglering av offentliga kontrakt2012In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 4, p. 469-480Article in journal (Refereed)
 • 18.
  von Essen, Ulrik
  Stockholm University, Faculty of Law.
  Allmänna handlingar och sekretess i myndigheternas kvalitetsarbete2010In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 1, p. 53-72Article in journal (Other academic)
 • 19.
  von Essen, Ulrik
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Besluts överklagbarhet2013In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2, p. 147-171Article in journal (Other academic)
 • 20.
  von Essen, Ulrik
  Stockholm University, Faculty of Law.
  Biobanksforskning– forskares möjligheter att få tillgång till vävnadsmaterial och personuppgifter2003In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2, p. 197-214Article in journal (Other academic)
 • 21.
  von Essen, Ulrik
  Stockholm University, Faculty of Law.
  Delegation av föreskriftsrätt2009In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2, p. 117-129Article in journal (Other academic)
 • 22.
  von Essen, Ulrik
  Stockholm University, Faculty of Law.
  Etikprövning av biobanks- och registerforskning2002In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 5/6, p. 351-380Article in journal (Other academic)
 • 23.
  von Essen, Ulrik
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Förvaltningsdomstols utredningsansvar2012In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 1, p. 29-62Article in journal (Other academic)
 • 24.
  von Essen, Ulrik
  Stockholm University, Faculty of Law.
  Interimistiska beslut i förvaltningsprocessen2011In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 4, p. 615-634Article in journal (Other academic)
 • 25.
  von Essen, Ulrik
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Klagorätt i förvaltningsprocessen2012In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 4, p. 441-467Article in journal (Other academic)
 • 26.
  von Essen, Ulrik
  Stockholm University, Faculty of Law.
  Kommersialisering av medicinska forskningsresultat2005In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2, p. 225-249Article in journal (Other academic)
 • 27.
  von Essen, Ulrik
  Stockholm University, Faculty of Law.
  Måste man acceptera felaktiga rättidsprövningar?2010In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 3, p. 210-219Article in journal (Other academic)
 • 28.
  von Essen, Ulrik
  Stockholm University, Faculty of Law.
  När, var och hur uppkommer en biobank?2004In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2, p. 103-130Article in journal (Other academic)
 • 29.
  von Essen, Ulrik
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Prövningstillstånd i kammarrätt2013In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 1, p. 19-31Article in journal (Other academic)
 • 30.
  von Essen, Ulrik
  Stockholm University, Faculty of Law.
  Rättsliga ramar för kommunernas näringsverksamhet2010In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2, p. 111-120Article in journal (Other academic)
 • 31.
  von Essen, Ulrik
  Stockholm University, Faculty of Law.
  Saken i förvaltningsmål – funderingar kring några rättsfall2010In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 1, p. 49-52Article in journal (Other academic)
 • 32.
  von Essen, Ulrik
  Stockholm University, Faculty of Law.
  Saken i förvaltningsprocessen2003In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 4, p. 503-521Article in journal (Other academic)
 • 33.
  warnling-nerep, wiweka
  Stockholm University, Faculty of Law.
  Finansinspektionens "bannbullor" och annan nutida förvaltning: En fråga om legitimitet2011In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, ISSN 0015-8585, no 3, p. 513-535Article in journal (Other academic)
 • 34.
  Zillén, Kavot
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Inför beslut om mottagande i grundsärskola: Kravet på medicinsk och psykologisk expertutredning2017In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 3, p. 513-525Article in journal (Refereed)
 • 35.
  Zillén, Kavot
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Krav på kortärmad arbetsklädsel för hälso- och sjukvårdspersonal – om religionsfrihet och indirekt diskriminering2017In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2, p. 369-382Article in journal (Refereed)
1 - 35 of 35
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf