Change search
Refine search result
1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Catasús, Bino
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Wällstedt, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Det är både teorin och tillämpningen av New Public Management som skapar rädda organisationer!2014In: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, no 2, p. 50-53Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Grossi, Giuseppe
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Wällstedt, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  How to ensure financial sustainability in local governments – suggestions for a research agenda2010Conference paper (Refereed)
 • 3.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Wällstedt, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Accountingisation and the multiplying of value: 25 years of valuation in a Swedish municipality2018Conference paper (Other academic)
 • 4.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Wällstedt, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Att styra sig igenom besvärliga situationer: Kommunal styrning som tradition, transaktion och relation2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Kontinuerlig effektivitet, god ekonomisk hushållning samt styrning och ledningär ord som alla som arbetar i, eller företräder en kommun, måste taställning till mer eller mindre dagligen och väl fungerande styrmodeller harvarit prioritet åtminstone sedan mitten av 90-talet i många kommuner eftersomde setts som en förutsättning för att hantera besvärliga situationer. Samtidigthar detta inte skett utan problem vilket innebär att implementeringoch användning av ett nytt styrsystem kan innebära en besvärlig situation isig. Denna rapport behandlar främst olika styrsystems egenskaper och hurdessa egenskaper påverkar en kommunal organisations kapacitet att hanterabesvärliga situationer, vilka egenskaper som underminerar samma kapacitetmen också hur olika rationaliteter inom samma system skapar problem ochförutsättningar för varandra. Kort sagt handlar denna rapport om hur organisationerkan styras genom besvärliga situationer, inklusive de situationer somuppkommer genom styrsystemet självt.Utgångspunkten för rapporten är att styrsystemet är till för att få alla iorganisationen att dra åt samma håll men att detta försvåras av den diversifieradekommunala organisationen där en mängd underorganisationer,funktioner och yrkesgrupper ska koordineras för bästa möjliga måluppfyllelse.Rapporten utgår också från de svårbrutna traditioner som finns inomdessa väl etablerade underorganisationer, funktioner och grupperingar därnya sätt att värdera och skapa värde i organisationen ofta möts av motståndfrån de som har ett mer traditionellt förhållningssätt, dels till styrning ochförvaltning av organisationen, men också till hur kommunal service skallproduceras på ett professionellt sätt. För att bryta eller, i vissa fall, dra nyttaav dessa traditioner behöver ett styrsystem fånga upp och kommunicera devärden som den kommunala organisationen står för. Det traditionella systemetbehöver alltså kompletteras med andra typer av infallsvinklar för attkunna utvecklas och förbättras. Här tar rapporten hjälp av Broadbent ochLaughlins (2009) ramverk, som lyfter fram två generella sätt att närma sigproblematiken med traditionella system i en organisation. Genom att följaBroadbent och Laughlin, argumenterar vi för att ett styrsystem, förutom att vara traditionellt, antingen kan vara transaktionellt, d v s underbyggt av eninstrumentell rationalitet, eller relationellt, d v s underbyggt av en kommunikativrationalitet. Vi argumenterar också för att det är genom att balanseradessa rationaliteter och vara medveten om dess styrkor och svagheter somett styrsystem kan användas för att fånga upp och identifiera de största utmaningarna– den grundläggande förutsättningen för att framgångsrikt styrasig igenom dem. Det är när rationaliter och systemtyper möts och utvecklarvarandra som styrsystem stöter på dessa utmaningar, där dilemman och paradoxeruppstår, men det är också i dessa möten som styrsystem kan uppnå sinfulla potential.Målet med rapporten är att ge kommunerna ytterligare verktyg för attskapa väl fungerande styrsystem som kan användas för att styra sig igenombesvärliga situationer. Rapportens ramverk lägger grunden för en diskussionom vilka problem som kan tänkas uppstå i designen av ett styrsystem, mendet ger också en del svar på vilka lösningar som kan vara viktiga givet dettänkesätt som genomsyrar en organisation. Detta görs genom att analyseraempiri från tre kommuner som ingår i det nationella kommunforskningsprogrammetför att påvisa vilka konsekvenser de traditionella, transaktionellaoch relationella egenskaperna kan få för styrsystemets funktion och kapacitetatt hantera besvärliga situationer och skapa värde.

 • 5.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Wällstedt, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Managing public sector organizations: Strategic choices within changing paradigms2013In: Management: an advanced introduction, Lund: Studentlitteratur, 2013, p. 203-230Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Wällstedt, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Modern verksamhetsstyrning är mångrationell2013In: Kommunal Ekonomi, ISSN 0282-0099, no 4, p. 25-26Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 7.
  Sundström, Andreas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Wällstedt, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Intresserande samverkan: Från samsyn till framsyn – en studie inom Trafikverket2017Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna rapport har som mål att studera hur Trafikverket praktiserar strategi tillsammans med andra intressenter och aktörer. Rapporten utgör delprojekt 3 i ett större treårigt projekt som genomförts inom Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Projektet har finansierats av Trafikverket, inom ramen för FoI-portfölj nummer sex, Trafikverket – en modern myndighet. Tidigare delrapporter inom projektet har visat att det internt i organisationen finns flera bilder av hur strategin ska omsättas i praktiken, samt diskuterat vad som är viktigt i detta arbete. Då en stor del av Trafikverkets uppdrag genomförs av externa parter ingår det också i forskningsprojektet att studera vad som händer med Trafikverkets strategiska arbete i externa relationer. När flera organisationers strategier möts, påverkar och påverkas av varandra väcks frågor om hur strategier samverkar och hur sådan strategisk samverkan fungerar i praktiken. Målet med denna rapport är därför att utveckla kunskap om strategisk verksamhetsstyrning genom att koppla samman frågor om strategi med frågor om samverkan. Detta uppnås genom att studera hur samverkan fungerar i praktiken. Som grund för rapporten har tre olika exempel på praktiker studerats där Trafikverket möter andra aktörer i planering och genomförande av Trafikverkets arbete.

  För att utveckla förståelsen av samverkan antar studien ett samverkansperspektiv: studien tar utgångspunkt i praktiken, snarare än i de samverkande aktörerna. Till skillnad från tidigare samverkansstudiers fokus på enskilda organisationers nytta av att samverka, innebär detta samverkansperspektiv fördjupade frågor om hur olika aktörer med olika intressen verkar samman, och hur sådan samverkan fungerar i praktiken. För att kunna diskutera samverkan på ett konstruktivt sätt används tre teoretiska begrepp i rapporten: mångfald, intressering och löften. Med dessa begrepp som utgångspunkt inriktas analysen på att undersöka förutsättningar för samverkan. Utifrån analysen av samverkans förutsättningar presenteras i rapportens avslutande kapitel ett utvecklat förhållningssätt till samverkan: intresserande samverkan. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Wällstedt, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Client Focus, Cooperation and Coherence: (Re)professionalising Processes for Elderly Care2017In: Financial Accountability and Management, ISSN 0267-4424, E-ISSN 1468-0408, Vol. 33, no 1, p. 3-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper suggests the study of professionalism and the professionalising processes within public sector organisations. Sociologists propose that professionalism is changing into a new variant developing under the premise of organisational management and control. This paper disputes the perspective that the use of management control leads to deprofessionalisation in terms of the routinisation of reflective professional tasks or weakened professional values. This paper proposes that, with client focus, professionals and accountants can cooperate and create coherence between management control system elements and professional values. This dynamic contributes to the retention of professional values and more reflective work procedures.

 • 9.
  Wällstedt, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Determining care quality: On the strength and weakness of management controlManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  The main arguments in this paper are that management control succeeds because it fails, that it fails because it succeeds, and that accounting numbers work because they are problematic. It is when accounting succeeds in gaining support of powerful allies, silencing other voices, and appears as immutable; a conveyor of truth, it undermines the activities it is supposed to represent and control. When accounting fails to convince, however; when it produces ambiguity, fails to speak for everyone, and makes up a contestable element in the fabric of reality, it contributes to new problematisations, new solutions and new activities. These claims can be made by complementing earlier analyses of management accounting and control with recent writings on multiple practical realities, fluid technologies, and mattering. The analysis of this paper shows that the power to control matters does not necessarily lie in the ability to handle or control certain kinds of matters, such as inscriptions. Instead there are always on-going struggles over controlling the mattering practices that keeps the world going.

 • 10.
  Wällstedt, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Accounting.
  Effective public management - an issue of measuring effects and commensurating resources and customers?2011Conference paper (Refereed)
 • 11.
  Wällstedt, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Accounting.
  Management control in the public sector - the reprofessionalisation of public sector workers2012Conference paper (Refereed)
 • 12.
  Wällstedt, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Managing Multiplicity: On Control, Care and the Individual2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This is a thesis about managing multiplicity. It analyses how people working in municipalities are managing, controlling, and caring for the complex and contradictory world they live in. Building on more than 100 interviews and observations, the thesis examines the multiple realities of those who work in public sector organisations. By studying (1) the work of managers on different organisational levels, controllers, professionals responsible for the care of others and, to a lesser extent, politicians; (2) the management control systems that are used in the work, and (3) the ongoing debates and legislations directed towards the management of care practices, the thesis makes an effort to analyse how the realities of these individuals; those active in controlling and caring, are constructed.

  The thesis makes several contributions to the literatures on management control and public management. Where earlier studies are either based on a functionalist conception of management control and public management (in which performance measures and control systems are tools in the hands of managers, that enable them to control other practices), or focused on understanding how control contributes to the construction of reality (making reality ontologically coherent, and therefore controllable), the present thesis argues that management can be approached and analysed as a practice devoted to managing ontological multiplicity, rather than as an activity devoted to control other practices or making reality controllable.

  By using the concept of ontological politics, the thesis shows that control often fails to make reality controllable, which makes the practice of management reliant on alternative ways to manage. The alternative to control that is analysed in the thesis is care, and the thesis argues that care could be seen as a way to manage, rather than as something that should be controlled: care is complementary to control when it comes to management. The thesis explicates how management by care is done in relation to management by control, and how they may become resources for each other in managing the complex and contradictory public sector.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  omslagsframsida
 • 13.
  Wällstedt, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Accounting.
  Reprofessionalisation through management control - client focus, coherence and cooperation2012Conference paper (Refereed)
 • 14.
  Wällstedt, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Sources of dissension: The making and breaking of the individual customerManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  It is well known that both management and professional work in areas such as health and aged care rely upon division of individuals into categories of for example diagnoses or costs and revenues. The present paper, however, wish to turn this around and ask: what happens if individuality, the indivisible wholeness of the person, is taken seriously in such practices? When every human being is interpreted as unique and special, and her wholeness is supposed to be realised in the relationship between professionals and the individual customer? The paper analyses two rivalrous programmes – the programmes of efficiency and individuality – and their operationalisations in the Swedish aged care, and show how these programmes and their corresponding technologies are sources of dissension that can be used to problematise how aged care should be conducted. However, such dissension also opens up spaces of freedom, which allows care practitioners to conduct their work differently.

 • 15.
  Wällstedt, Niklas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Almqvist, Roland
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Budgeting and the construction of entities: struggles to negotiate change in Swedish municipalities2017In: Public Management Review, ISSN 1471-9037, E-ISSN 1471-9045, Vol. 19, no 7, p. 1022-1045Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Budgeting has endured changes in management ideals, because it supports an instrumental rationality in which organizations should use their own resources to produce their own results. Budgeting depends on and enforces traditional and transactional systems based on predefined entities, such as single-purpose organizations and measurable outputs. This study investigates this issue and asks what types of entities budgeting needs, and where and when these entities can be negotiated and reconstructed. This study shows that budgeting and its reinforcement of traditional and transactional systems makes it difficult to proceed towards new management ideals based on cooperation, sharing, and responsiveness.

 • 16.
  Wällstedt, Niklas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Almqvist, Roland
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Financial Resilience: The Swedish Case2017In: Governmental Financial Resilience: International Perspectives on How Local Governments Face Austerity / [ed] Ileana Steccolini, Martin Jones, Iris Saliterer, Emerald Group Publishing Limited, 2017, p. 187-205Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In this chapter, the development of financial sustainability and resilience in Swedish local governments is analysed. We analyse four Swedish municipalities, where we have interviewed top managers and co-workers. As a complement, we have examined the municipalities’ strategic plans, budget documents and annual reports. We also contextualise this analysis with other findings from local government research during this time, as well as with central government initiatives. In summary, we examine why Swedish municipalities in general remained strong after the financial crisis by showing how they strengthened their anticipatory and coping capacities over time – something that, in the cases of this chapter, was achieved before the 2008/2009 crisis in response to previous crises, rather than because of it. We also show that this is not the only reason. As Swedish finances were comparatively stable, and the problems of the banking sector relatively small, the financial shocks to the municipalities could be overcome relatively easily.

 • 17.
  Wällstedt, Niklas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Almqvist, Roland
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  From ‘either or’ to ‘both and’: organisational management in the aftermath of NPM2015In: Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2000-8058, E-ISSN 2001-3310, Vol. 19, no 2, p. 7-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores the next phase of public management: the era of paradox. As new public management (NPM) policies and practices were shown to be inadequate to solve the problems of public management, they began to be complemented – rather than replaced – with new reforms and practices. These reforms and practices are often contradictory to existing ones, leaving managers in a difficult position. By extending the debate about contradictions and paradox from the policy level to the organisational level, we show how public sector managers work to resolve these contradictions in a situated manner, keeping the contradictions alive rather than resolving them permanently.

 • 18.
  Wällstedt, Niklas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Grossi, Giuseppe
  Almqvist, Roland
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Organizational solutions for financial sustainability: a comparative case study from the Swedish municipalities2014In: Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, ISSN 1096-3367, E-ISSN 1945-1814, Vol. 26, no 1, p. 181-218Article in journal (Refereed)
 • 19.
  Wällstedt, Niklas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Accounting.
  Sundström, Andreas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Conditions for collaboration: Multiplicity, interessement and promises in co-laboratory achievements2017Conference paper (Refereed)
1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf