Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 2376
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Andersson, Josefine
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Degmo-Mohamed, Ifrah
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Mångfald: En diskursanalys av fjorton mångfaldsplaner2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att studera diskursen om mångfald i Stockholms kommun genom en analys av fjorton mångfaldsplaner samt två intervjuer med representanter för olika stadsdelsförvaltningar. De tre frågor vi ställt vårt material är hur ”mångfald” definieras, hur mångfaldsarbetet beskrivs samt hur ”etnicitet” och ”etnisk mångfald” konstrueras. Fokus i uppsatsen är etnisk mångfald. Uppsatsen antar ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och det teoretiska ramverket består av diskursteori samt begrepp och idéer hämtade från kritisk litteratur om mångfald. Det empiriska materialet består av både skriftliga dokument (mångfaldsplaner) och intervjutranskriptioner. Materialet analyseras med hjälp av diskursanalytisk metod. Uppsatsens viktigaste slutsatser är, för det första, att mångfald definieras på tre olika sätt: utifrån diskrimineringslagens kategorier, ur ett jämlikhetsperspektiv samt ur ett nyttoperspektiv. Dessutom råder det ett antagonistiskt förhållande, det vill säga en kamp, mellan jämlikhetsdiskursen och den ekonomiska diskursen gällande hur mångfald ska definieras och hur mångfaldsarbetet ska tolkas. För det andra fann vi att mångfaldsarbetets olika mål och medel ofta är vaga eller obefintliga och att mångfaldsplanerna i detta avseende är mindre utvecklade än jämställdhetsplanerna. För det tredje fann vi att etnicitet och etnisk tillhörighet konstrueras utifrån vad som inte är ”svensk och svenskhet”.

 • 152.
  Andersson, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Mac, Hanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Rynkfri, smal och snygg": En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av kvinnoidealet i mediereklam2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur en grupp kvinnor i åldern mellan 20-30 år upplever och förhåller sig till det kvinnoideal som framställs i mediereklam. Studien byggde på en kvalitativ ansats i ett försök att söka reda på deras gemensamma uppfattningar om fenomenet och hur de upplevde att de påverkas av den kvinnliga framställningen. Av den anledningen utfördes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom den ger de intervjuade personerna en möjlighet att utveckla sina svar. Då kvinnor tillhör en av de största konsumtionsgrupperna ansåg vi att det var relevant att studera hur denna grupp kunde påverkas av mediereklamens framställningar. Intervjufrågorna ställdes utifrån ett urval av reklambilder från de idag största företagen i Sverige inom mode och skönhet. Tidigare forskning lyfter fram medias roll i producering och reproducering av kvinnlighet och manlighet, samt dess inflytande på individers självbild och verklighetsuppfattningar. Eftersom det huvudsakliga syftet med reklam är att sälja en produkt är denna framställning inte alltid en korrekt avspegling av den objektiva verkligheten. För att få en bättre förståelse för hur reklamen kan tolkas utgick vi i den teoretiska bakgrunden från Butlers performativitetsbegrepp, Connells utgångspunkter om en genusordning samt Goffmans teorier om hyperritualisering.Resultatet visade att informanterna upplevde att de påverkades av mediereklamens framställningar. Informanterna var väl medvetna om att medias framställning av kvinnoidealet inte är en riktig avspegling av verkligheten, samtidigt fanns det ändå en strävan att komma så nära idealbilden som möjligt. Detta bekräftar Butlers, Connells och Goffmans teorier om att kvinnlighet och manlighet är någonting som är socialt konstruerat och fastläggs av den rådande normen i samhället.

 • 153.
  Andersson Lilliehorn, Emmy
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Felix Esteban, Rossmery
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Guldsmeders status: En etnografi om guldsmeders kultur på statusmarknaden för äkta smycken i Stockholms innerstad2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidig ekonomisk teori fokuserar på produkten istället för på producenten. I ekonomisk sociologiska studier och forskning om marknaden menas ofta i motsättning till detta att vem som gör är viktigare än vad som görs. Marknaden anses inom den ekonomiska sociologin vara en social konstruktion som skapas utan avsikt och självreproducerar sig. Aspers centrala ordningsprinciper för marknaden gör skillnad på marknader ordnade enligt status och marknader ordnade enligt standard. Målet med denna studie är att förstå och förklara vilken typ av marknad marknaden för äkta smycken i Stockholms innerstad är. För att ta reda på det analyseras kulturen bland guldsmeder, som driver eget företag i Stockholms innerstad, utifrån Patrik Aspers teori om marknaden. Huvudfrågan är därav; vad är det för typ av marknad. För att kunna besvara detta, måste vi först besvara hur kulturen på marknaden skapas. Det vill säga, hur konstrueras mening på marknaden. Metoden som används är etnografisk och empirin består av totalt sex djupintervjuer, fem kortare intervjuer samt deltagande observation. Mening konstrueras genom att guldsmeder skapar en kollektiv identitet och nischar sig på marknaden. Studien föreslår en utveckling av Aspers statusbegrepp vilken är distinktionen mellan intern och extern status. Marknaden för äkta smycken är en estetisk marknad som befinner sig i gränslandet mellan status och standardmarknad. Guldsmeder är tvungna att förhålla sig till det standardiserade guldpriset, men är samtidigt aktörer på statusmarknaden för äkta smycken. Undersökningens slutsats är att marknaden för äkta smycken är en estetisk marknad ordnad enligt status. 

 • 154.
  Andersson, Linus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Essays on Family Dynamics: Partnering, Fertility and Divorce in Sweden2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Diversity in household and family structures poses interesting questions for scientific inquiry. What accounts for patterns of reproduction, partnering, household formation and household dissolution? This dissertation investigates facets of this question in the context of modern Sweden from a longitudinal and individual level perspective. It consists of three empirical studies using data from administrative registers and panel survey data. The first study begins with noting a rapid expansion in online education and analyzes whether this development leads to higher fertility in student populations. The second study asks whether individuals’ predispositions towards divorce change after exposure to the experience of parenthood, union formation and union dissolution. The third study builds on the literature on assortative mating and investigates what drives underlying preferences for this behavior. 

 • 155.
  Andersson, Moa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Who supports non-traditional gender roles?: Exploring the Relationship Between Self-interest, Contextual Exposure and Gender Attitudes in Sweden.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Beliefs about which behaviors and responsibilities should typical be assumed by women and men are central in shaping gender relations and gender equality in society. The belief that women should be responsible for domestic work, while men should provide economically for the family gives rise to an uneven opportunity structure, situating women in a disadvantaged position compared to men. In order to achieve gender equality traditional gender role attitudes need to liberalize. This thesis examines who supports non-traditional gender roles in Sweden. Data representative of the Swedish population between the ages of 18-79 were used to explore the relationship between social context and individual self-interest and gender role attitudes. The results showed that women are more likely to be positive towards non-traditional gender roles if they are situated in highly educated social contexts. Conversely, men were found to be more likely to be positive if situated in gender equal contexts. This indicates that men’s beliefs regarding what is appropriate for women might be countered by women in gender equal contexts, while women may find confirmation regarding their non-traditional gender role attitude in other equally liberal women.

 • 156.
  Andersson, Moa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Oskarson, Frida
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  I slutändan var det du som valde att arbeta för mycket.: Varför tjänstemän i en barnrättsorganisation har svårigheter att avgränsa sig i sitt arbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsmarknaden har utvecklats till att bli mer flexibel. Detta ökar arbetstagares individuella ansvar och skapar svårigheter för den enskilda individen att avgränsa sig i sitt arbete. I den här studien undersöker vi varför tjänstemän inom en barnrättsorganisation arbetar så mycket. För att få en förståelse för detta har vi genomfört sex intervjuer med tjänstemän om deras upplevelse rörande deras arbetssituation. Vi har analyserat det insamlade materialet med hjälp av Göran Ahrnes teori om den organisatoriska kentauren, där en viktig utgångspunkt är att en organisation består av människor som inte bara arbetar för organisationens mål, utan också sina egna. Våra respondenters upplevelser bidrar till en ökad förståelse för de avgränsningssvårigheter arbetstagarna känner. Slutsatsen är att bristande styrning och stöd från organisationen i kombination med ett stort personligt engagemang och möjligheter att integrera egna mål, leder till arbete som sker utanför arbetsbeskrivning och betald tid.

 • 157.
  Andersson, Oliver
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Intagen: En kvalitativ studie om effekterna av frihetsberövning för attityder och beteenden efter frigivning från anstalt, hos en förstagångsdömd och en återfallsförbrytare.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rolltagande innebär att alla människor intar olika roller i förhållande till de olika individer som man har att förhålla sig till i de olika kontexterna man interagerar i. Alla intar vi olika roller i vår vardag, ibland utan att vi reflekterar över dem närmare. Dessa finns inbyggda i oss själva och utvecklas i situationen med våra medmänniskor i vardagen, socialiserade in i vårt beteende. Men vad händer när individers vanliga vardag och normativa sociala regler försvinner och ersätts av subkulturer och institutionella regler och normer. För individer intagna i anstalt finns det oskrivna, informella regler och normer och formella förhållningsregler. Formar dessa subkulturella normer och värderingar en individ eller är det individen som bär med sig och upprätthåller dem i anstalt? Vilka effekter ger frihetsberövningen på den intagne och hur påverkar effekterna den intagne? Framförallt, vad sker med attityder och beteenden när den intagne friges? Min uppsats visar på en viss skillnad hos före detta intagna. Återfallsförbrytaren som till stor del under sin vistelse upplever sig ta över en roll som inte är helt överensstämmande eller förenlig med sin egen rollföreställning av sig själv. Den förstagångsdömde med kort verkställighet, som till största delen upplever sig vara kvar i sin egen roll.  Skillnaden mellan de två respondenterna som en varande förstagångsdömd och den andre återfallsförbrytare, ger i min studie stöd för att olika beteenden utvecklas beroende på faktorer som individens tidigare inställning och erfarenhet i fältet som kriminell eller intagen samt strafftidens längd. Studien visar också samstämmighet i förändrade antisociala attityder efter frigivningen hos bägge respondenterna. Studien ger dock inget entydigt svar om huruvida det är miljön eller individen som ligger till grund för de intagnas attitydförändring eller rolltagande. Uppsatsen ger visst stöd för bägge teorierna och det är således inte möjligt att påvisa ett bestämt samband med en av teorierna.

 • 158.
  Andersson, Rickard
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The politics of resilience: A qualitative analysis of resilience theory as an environmental discourse2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During recent years, resilience theory – originally developed in systems ecology – has advanced as a new approach to sustainable development. However, it is still more of an academic theory than a discourse informing environmental politics. The aim of this essay is to study resilience theory as a potential environmental discourse in the making and to outline the political implications it might induce. To gain a more comprehensive knowledge of resilience theory, I study it in relation to already existing environmental discourses. Following earlier research on environmental discourses I define the discourses of ecological modernization, green governmentality and civic environmentalism as occupying the discursive space of environmental politics. Further, I define six central components as characteristics for all environmental discourses. Outlining how both the existing environmental discourses and resilience theory relates to these components enables an understanding of both the political implications of resilience theory and of resilience theory as an environmental discourse in relation to existing environmental discourses. The six central discourse components I define are 1) the view on the nation-state; 2) the view on capitalism; 3) the view on civil society; 4) the view on political order; 5) the view on knowledge; 6) the view on human-nature relations. By doing an empirical textual analysis of academic texts on resilience theory I show that resilience theory assigns a limited role for the nation-state and a very important role for civil society and local actors when it comes to environmental politics. Its view on local actors and civil society is closely related to its relativist view on knowledge. Resilience theory views capitalism as a root of many environmental problems but with some political control and with changing perspectives this can be altered. Furthermore, resilience theory seems to advocate a weak bottom-up perspective on political order. Finally, resilience theory views human-nature relations as relations characterized by human adaptation to the prerequisites of nature. In conclusion, I argue that the empirical analysis show that resilience theory, as an environmental discourse, to a great extent resembles a subdivision of civic environmentalism called participatory multilateralism.

 • 159.
  Andersson Rydell, Linus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The Impact of Family Life Course Experiences on Attitudes towards Divorce2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 160.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hjärtmyr, Malin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Wetterborg, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Med ökad sannolikhet att pricka rätt: En kvalitativ studie av bedömningsmetoder i rekryteringsprocesser2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra till en fördjupad kunskap om vad bedömningsmetoderna CV, intervju, tester, referenser och sociala medier, ger rekryterare i deras val av kandidater. Studien ämnar betrakta vad som kan påvisas ur respektive bedömningsmetod, varför rekryterare valt att använda sig av just dessa metoder samt hur de förhåller sig till den information som framkommer för att kunna fatta ett rekryteringsbeslut. För att studera dessa frågor redogör studien för teorier angående de olika bedömningsmetodernas betydelse och teori och tidigare forskning som kan förklara användandet av olika bedömningsmetoder, samt avslutningsvis för en beslutsteori. Studien är genomförd med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer där svaren på studiens frågeställningar sökts ur ett fenomenologiskt perspektiv. Resultatet visar att rekryterarna anser att de olika bedömningsmetoderna fungerar som komplement till varandra vilket antas skapa en så enhetlig och sann bild av en kandidat som möjligt. Vidare konstateras att arbetsgivare idag ser mer till en individs sociala färdigheter, vilket bidrar till att rekryterare behöver komma åt fler aspekter hos en kandidat, något som således kräver olika sätt att bedöma individer på. Det har även visat sig att rekryterare värderar ett objektivt förhållningssätt högt och att de omöjligt kan ta reda på allt om en kandidat, trots att det är målsättningen.

 • 161.
  Andersson, Sara
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Spelar kön roll?: En studie av Sociologiska Institutionenslektorsrekrytering ur ettjämställdhetsperspektivIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I USA kan man konstatera att andelen kvinnliga professorer inte ökat under 1960 och

  1970 talet, trots att andelen kvinnor som deltar i högre utbildning ökat kraftigt.

  Fenomenet kallas ”the leaky pipeline” och liknar den akademiska världen vid ett

  läckande rör där kvinnor läcker ut i högre utsträckning än män. Också i Sverige, och vid

  Stockholms universitet, verkar kvinnor ”läcka ur systemet”; trots att kvinnor idag

  generellt har bättre universitetsbetyg än män, är andelen kvinnor som fortsätter att

  studera på högre nivåer fortfarande låg.

  Stockholms universitet har jämställdhet som ett av sina grundläggande mål, och

  sociologiska institutionen är en av de institutioner som har störst andel kvinnliga

  studenter. 80 procent av studenterna och drygt hälften av doktoranderna är kvinnor.

  Under perioden 1995 till 2008 var dessutom 58 % av de som disputerade kvinnor.

  Fortfarande dominerar män bland lektorer och professorer på institutionen och de

  senaste åren har endast en kvinna rekryterats till en utlyst tjänst. Eftersom fasta tjänster

  är eftersträvansvärda inom universitetet är det viktigt att studera hur rekryteringen till

  dessa tjänster går till.

  Syftet med denna uppsats är att se om det förekommer en jämställd rekrytering av

  lektorer vid Sociologiska Institutionen på Stockholms Universitet. Genom ett

  diskursanalytiskt tillvägagångssätt analyseras därför sakkunnighetsutlåtanden till

  samtliga tjänstetillsättningar av lektorer mellan åren 2003 till 2007.

  Uppsatsens resultat visar inte på något systematiskt missgynnande av kvinnor.

  Däremot är kvinnor kraftigt underrepresenterade bland sakkunnigas toppkandidater.

  Endast 4 av de 16 topp-fyra-placerade var kvinnor. Slutsatsen är att hur man disponerar

  sin tid efter avlagd doktorsexamen är av högsta vikt för ens möjligheter till befordran.

  Det som värderas högst visar sig vara hög forskningsmässig produktivitet av hög kvalité

  En potentiell källa till sämre förutsättningar är därför främst att ägna för mycket tid åt

  undervisning och publicera mindre, något som verkar vanligare bland kvinnor.

 • 162.
  Andersson, Tina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Winemark, Emelie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Traineeprogram - ett givet recept på framgång?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att uppnå ökad förståelse för skillnader och likheter mellan en organisations och dess traineers förväntningar i förhållande till organisationens traineeprogram. Studien genomförs i samarbete med en kunskapsintensiv industriorganisation och är avgränsad till att studera organisationens nuvarande traineeprogram. Tre teman där skillnader och likheter mellan organisationens och traineernas syn utgör studiens frågeställningar; trainee och traineeprogram, humankapital samt nätverk och sociala relationer. Frågeställningarna knyter an till tre teoretiska utgångspunkter. Nyinstitutionell teori och humankapitalteori, två teorier som betraktar rationalitet på olika sätt, därtill är forskning om nätverk och sociala relationer av relevans för studien. Studien har en kvalitativ ansats och huvudsaklig datainsamlingsmetod är intervjuer. Vidare utgör interna dokument och information från organisationens hemsida empiriskt material som tillförs i den tematiska analysprocessen. I studiens resultat framkommer att organisationen och dess traineer har liknande förväntningar på vad traineeprogrammet medför. Likheterna överensstämmer gällande traineeprogrammets attraktionskraft och att deltagande i traineeprogram ger mer än vad en vanlig anställning ger, traineerna får en exponering inom organisationen och möjligheter att tillgodogöra sig kunskap av både generell och specifik karaktär. Resultatet visar dock att det finns skillnader i förväntningar gällande produktivitet och kontaktmöjligheter. Traineeprogrammet kan med hjälp av nyinstitutionell teori betraktas som en trend, ett framgångsrecept och en legitimitetsskapande aktivitet som anammas av både organisationen och traineerna som vill bli framtida ledare. Att genomföra och delta i traineeprogrammet kan utifrån humankapitalteori betraktas som en investering som både organisationen och traineerna gör. Därtill är humankapitalet inte oberoende av det sociala kapitalet. De kontakter traineerna knyter kan vara viktiga för deras framtida möjligheter inom organisationen. Studiens syfte har uppnåtts och den sammantagna bilden visar att oavsett rationalitet i genomförandet av och deltagandet i traineeprogrammet så betraktas det som meriterande på arbetsmarknaden. 

 • 163.
  Andersson, Åsalill
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Alices moderna dröm om Underlandet: En teoretisk studie om hur Lewis Carrolls klassiker beskriver verkligheten som en social konstruktion och visualiserar modernitetsbegreppet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka likheterna mellan den populära klassikern Alice's adventures in Wonderland och Berger och Luckmanns teori om verkligheten som en social konstruktion, samt Anthony Giddens modernitetsbegrepp. För att besvara mitt syfte på ett tydligare sätt har jag definierat och fokuserat på sex teman som återkommer i boken, i den tidigare forskningen och i teorierna, nämligen: vardagsverkligheten, identitet, rationalitet, tid, språk, samt ordning.

  Efter en genomgång av de teoretiska aspekter uppsatsen stödjer sig på har materialet analyserats med hjälp av en hermeneutisk cirkel; hur delarna ska tolkas har varit beroende av hur helheten tolkas och hur helheten tolkats har varit beroende av hur delarna tolkats. Uppmärksamhet vid återkommande beskrivningar som liknar varandra i betydelse har varit en viktig del av arbetet för att kunna ge en mer tillförlitlig helhetsförståelse. Resultatet av analysen visar att, även om det finns delar som kan tolkas annorlunda, så finns det starka likheter mellan boken och teorierna och boken kan förstås med dessa perspektiv. Med detta vill jag också peka framåt mot en meningsfull användning av kulturprodukter i fortsatt sociologisk forskning och undervisning.

 • 164.
  Anderssons, Paolina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Norwaths, Justina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Med en fot inne och den andra ute.: – En kvalitativ studie om vikariers och timanställdas upplevelse av sin anställningsform.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sex personer har intervjuats för att ta reda på hur de ser på sin arbetssituation, samt vad skillnaden är mellan deras upplevelser. Vi intervjuade växeltelefonister och fritidsledare. Samtliga respondenter saknade fast anställning alltså, tillsvidareanställning. Växeltelefonister och fritidsledare är två exempel på yrken som har många timanställda och vikarier. Som timanställd och vikarie lever man under en viss press. Det finns många teorier om vad som krävs för att man ska må bra på arbetet. Deltagande, kontroll, självbestämmande, erkännande, gemenskap och kommunikation är de viktigaste bitarna enligt Dahlgren & Dahlgren (1981). Socialt stöd är en angelägen del för att tillfredsställelse ska uppnås på arbetet (Karasek och Theorell, 1990; Dahlgren & Dahlgren, 1981; Näswall, 2003). Som timanställd och vikarie uppfylls inte alla dessa kriterier. Trots detta skiljer sig dessa två yrken åt. Växeltelefonisterna som är timanställda, känner sig mer utsatta på arbetsplatsen än vad vikarierna som arbetar som fritidsledare gör. Exempelvis genom att de inte kände sig som en del av gemenskapen.

 • 165.
  Ansar, Amina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  ”Oj, nu måste jag verkligen jobba liksom!”: En intervjustudie om en arbetstidsförkortnings påverkan på relationerna på arbetsplatsen.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka om och hur sex timmars arbetsdag påverkar relationerna på arbetsplatsen. Studiens frågeställningar är: Vilka delar på arbetsplatsen upplever intervjupersonerna har förändrats efter arbetstidsförkortningen? I vilken utsträckning anser intervjupersonerna att dessa eventuella förändringar har påverkat förutsättningarna för relationerna till kollegorna? För att undersöka detta gjordes sju intervjuer med individer som arbetar på samma arbetsplats, där de genomfört en arbetstidsförkortning, från åtta till sex timmars arbetsdag.

   

  Det har tidigare gjorts studier om arbetstidsförkortning likaså om sociala relationer på arbetsplatser. Det saknas däremot forskning som kombinerar och undersöker dessa fenomen tillsammans, vilket blev en motivering till denna studie. Den tidigare forskningen har bland annat kommit fram till att den sociala samvaron på arbetsplatsen har minskat efter arbetstidsförkortningen. Det teoretiska ramverket för studien grundar sig i Göran Ahrnes teori om förutsättningar för relationer. Resultatet bygger på åtta teman som framkom i intervjuerna: arbetsvillkor; förväntningar; stämning; nya regler och kommunikation; umgänge utanför arbetstid; gemenskapens betydelse; arbetsgruppens storlek samt möten och pauser.

   

  Studien visar att arbetstiden inte har påverkat hur individerna upplever att de har det tillsammans på arbetsplatsen. Arbetstidsförkortningen har inneburit att det inte finns lika stort utrymme för det privata och personliga umgänget på arbetsplatsen. Att informanterna inte upplever att arbetstidsförkortningen har förändrat relationerna på arbetsplatsen kan förklaras med att de är en liten arbetsgrupp som känner varandra då de jobbat tillsammans under en längre period.

 • 166.
  Antar, Ornella Jennifer
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kvinnliga chefer?: En kvalitativ studie om hur vägen till kvinnligt ledarskap upplevs2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på hur kvinnliga chefer upplever sin ”resa” mot ledar- och chefskap. En kvalitativ datainsamlingsmetod har tillämpats där intervjuer med sex nu- och dåvarande kvinnliga chefer har genomförts för att komma närmare in på mina frågeställningar: Hur upplever respondenterna att vägen till chefspositioner påverkats av just den anledningen att de är kvinnor? Vilka erfarenheter lyfts upp i förhållande till samhällets attityder om kvinnligt och manligt? Hur beskrivs ledarskapets karaktär i förhållande till attityder om kvinnliga och manliga roller? Materialet har analyserats med hjälp av teoretiska perspektiv om kvinnligt ledarskap. Studien visar för hur dessa kvinnor upplever att deras framgång har påverkats av den orsaken att de är kvinnor. Det framgår i intervjuerna att deltagarna mer eller mindre upplever att en kvinna kan beröras av den anledningen att hon är en kvinna till att klättra sig upp i karriären. Detta, då det enligt respondenterna visar sig att kvinnor oftast behöver bevisa att de har tillräckligt hög kompetens för att erhålla sig en hög position i arbetslivet. Det visar sig även att de oftast prioriterar privatlivet framför karriär i vilket utgör en annan orsak till hinder som kan påverka dem. Trots allt det här visar det sig ändå att de flesta respondenterna själva inte har influerats av detta i stor utsträckning då de menar att de ändå har lyckats med sin karriär. Studien visar dessutom att beteende och självförtroende är en viktig aspekt som med fördel kan bidra till att man vågar ta för sig mer i livet. Slutsatsen är att kvinnor mer eller mindre kan komma att stöta på hinder i livet som påverkar deras karriär. Allt ifrån barn och familj till den personliga karaktären som upplevs skilja sig markant från mannens.

 • 167.
  Antonangeli, Sandra
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  I olika läger: En socialkonstruktivistisk analys av ideella organisationer i sprutbytesfrågan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sprutbyte har varit ett kontroversiellt ämne för debatt och forskning sedan 1980-talet. Denna studie syftar till att belysa fyra ideella organisationers - Convictus, Svenska Brukarföreningen (SBF), IOGT-NTO och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) - arbete i sprutbytesdebatten i Stockholm och på så sätt utvidga förståelsen för både debatten och hur den ideella sektorn möjligen kan vara en del av större social förändring. Vilken inställning organisationerna haft till sprutbyte och hur den inställningen är nära kopplad till organisationernas syn på narkotika i allmänt, hur organisationerna argumenterat för respektive mot sprutbyte och hur argumenten legitimerats samt hur organisationerna ser på sin roll i sprutbytesdebatten är frågor som behandlas i studien. Eftersom organisationerna anses agera utifrån olika verklighetsuppfattningar analyseras organisationernas argument och inställningar utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Empirin består av fyra intervjuer med organisationsrepresentanter och hemsidematerial. Den verklighet som IOGT-NTO och RNS representerar kan uppfattas som vad Berger och Luckmann kallar en dominerande kärnverklighet. Dessa organisationer är emot sprutbyte, förespråkar narkotikafrihet samt restriktiv narkotikapolitik och lagstiftning. Convictus och SBF däremot är förespråkare för sprutbyte. De har underordnade verklighetsuppfattningar och arbetar för avstigmatisering, smittskydd och bättre vård och hälsa för narkotikaanvändare. Dessa organisationer är representanter för vad Berger och Luckmann kallar för subuniversum. Subuniversum kan uppmana kärnverkligheten och möjliggöra social förändring. Sprutbyte kan uppfattas som en signal för en samhällsförändring mot ett mer liberalt, skadebegränsande sätt att se narkotikaanvändning på. Studien visar att sprutbytesdebatten i Stockholm, när det gäller de studerade ideella organisationerna, handlat om mer än enbart själva sprutbytet: rättigheter för en marginell grupp, samhällets ansvar för sina medlemmar, vad i narkotikaanvändningen anses vara problematiskt och hur dessa problem ska åtgärdas.

 • 168.
  Antonsson, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Mobbvälde eller rättsstat, attityden till medborgargarden och dess orsaker: En kvantitativ explorativ studie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Studien har två delsyften, det första delsyftet ämnar att testa ett kvantitativt tillvägagångssätt för att undersöka individers attityder till medborgargarden. Det andra delsyftet ämnar att hitta indikatorer på vad som kan tänkas ligga bakom individers attityder till medborgargarden. Studien har två frågeställningar, den första berör respondenternas förtroende till samhällsaktörer och attityden mot medborgargarden. Den andra frågeställningen berör respondenternas upplevda trygghet och attityden mot medborgargarden.

  Data/Metod: Studien använde sig av en webbenkät som skapats specifikt för studien. Enkäten lades ut på webbforumet Familjeliv och grannsamverkansgrupper på Facebook. Studien använde sig av ett bekvämlighetsurval vilket innebär att resultaten inte kunde generaliseras till en större population. För att mäta individernas attityder till medborgargarden konstruerades fyra scenariofrågor där respondenter fick avgöra om det som försiggick i respektive scenario var rätt eller fel. Enkätfrågor som berörde förtroende, upplevd trygghet, upplevd brottslighet och brottsutveckling var inspirerade av den tidigare forskningen.

  Resultat: Samband kunde fastställas mellan förtroendet till samhällsaktörer och en negativ attityd mot medborgargarden. Detta samband kvarstod efter kontroll för andra variabler i datamaterialet. Inte lika tydliga samband kunde konstateras för studiens andra frågeställning där varken upplevd brottslighet i bostadsområdet eller upplevd trygghet i bostadsområdet uppvisade tydliga samband. Samband kunde dock konstateras mellan rädslan för att gå ut när det är mörkt och inte bära större mängder kontanter samt attityden mot medborgargarden.

  Slutsats: Attityden till medborgargarden kunde delvis förklaras genom förtroendet till samhällsaktörer samt den upplevda tryggheten. Resultaten i studien gick i samma riktning som studiens teori och den tidigare forskningen och därmed återfanns indikatorer för vad som kan tänkas påverka attityden mot medborgargarden.

 • 169.
  Antonsson, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The Context of Fear of Crime: The Importance of Quality of Government in Europe2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Fear of crime is a social problem on its own, partly independent of crime as actual crime does not fully explain as to why some individuals are more afraid for crime than others. Structuralist perspectives have offered some explanations, largely neglecting the potential importance of institutional perspectives. This thesis aims to study fear of crime from an institutional perspective using the theoretical construct quality of government which seeks to offer a way to measure well-functioning institutions. It is assumed that quality of government has an impact in different ways; through trust and victimisation.

  To study these research questions, data were drawn from two sources, the European Social Survey (ESS) and Quality of Government EU Regional Data. The sample contained 85,794 individuals nested in 152 regions which were situated in 18 European countries. The empirical analysis consisted of random intercept multilevel modelling. It was found that the quality of government was correlated with fear of crime, where higher levels of the former tended to result in lower levels in the latter. Trust were found to mediate this correlation whereas victimisation interacted with quality of government.

 • 170.
  Arai, Mahmood
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Bursell, Moa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Nekby, Lena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Between Meritocracy and Ethnic Discrimination: The Gender Difference2008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Using a two stage correspondence test methodology, this study tests employer priors against job-applicants with Arabic names compared to job-applicants with Swedish names. In the first stage, employers are sent CVs of equal observable quality. Thereafter, in the second stage, the CVs with Arabic names are given an advantage of, on average, two more years of relevant work experience. This setup allows us to test the strength of unfavorable priors against job-applicants with Arabic names and to what degree these priors are revised, on average, when resumes are enhanced. Results indicate no significant differences in call-backs for female applicants when CVs with Arabic names are enhanced. The call-back gap for men however remains large and signifcant despite a positive adjustment of CVs with Arabic names. This implies that negative priors against male job applicants with Arabic names are not revised by an increase in observable merits.

 • 171.
  Arai, Mahmood
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Bursell, Moa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Nekby, Lena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  The Reverse Gender Gap in Ethnic Discrimination: Employer Stereotypes against Men and Women with Arabic NamesArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We examine differences in the intensity of employer stereotypes against men and women with Arabic names in Sweden by testing how much more work experience is needed to eliminate the disadvantage of having an Arabic name on job applications. Employers are first sent CVs of equal merits in a field-experiment setup. Arabic-named CVs are thereafter enhanced with more relevant work experience than Swedish-named CVs. Results indicate a reverse gender gap in employer stereotypes as initial differences in call-backs disappear for female applicants when CVs for Arabic-named applications are enhanced, but remain strong and significant for male applicants. Thus, contrary to what is often assumed about the interaction of gender and ethnicity, we find that Arabic men face stronger discrimination in the labor market than Arabic women.

 • 172.
  Araz, Agnes
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Det var en lång väg, men jag lyckades!: En kvalitativ studie om före detta kriminella mäns upplevelser av sina förändringsprocesser mot ett liv utan kriminalitet.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att kriminellas handlingar har konsekvenser för samhället anses vara vedertaget och studier fokuserar ofta på omfattningen av antalet brott och även vilka dessa kriminella är. För att hjälpa redan kriminella att lämna ett sådant liv bakom sig kan det också vara av vikt att förstå hur processen mellan att vara kriminell till att upphöra med brott upplevs av dessa personer. Syftet med studien var att undersöka hur män med en tidigare kriminell livsstil ser på sin förändringsprocess från kriminell till icke-kriminell. Studiens frågeställningar är: Vad var det som initierade processen att välja ett liv utan kriminalitet bland de före detta kriminella männen? Hur upplevde männen förloppet mellan ett kriminellt liv och ett liv utan kriminalitet? Fanns det händelser som hjälpte eller stjälpte? Hur resonerar dessa män kring sin nya livsstil utan kriminella handlingar?

   

  Ett mål med studien var att försöka förstå hur männen ser på sina egna upplevelser av processen. Gruppen kan vara svår att nå och urvalet gjordes därför med hjälp av ett snöbollsurval från en av KRIS:s (Kriminellas Revansch i Samhället) lokala grupper. Sex vuxna män i åldrar mellan 30-50 år intervjuades om sina upplevelser av processen från ett kriminellt liv till en tillvaro utan kriminalitet. Med utgångspunkten att beskriva informanternas förändringsprocesser i hur de lyckats lämna ett kriminellt liv fokuserade de semistrukturerade intervjuerna på några få teman kopplade till tidsaspekter och utvecklingsfaser. Skäl som angavs som avgörande för upphörandet av ett kriminellt liv och starten av en ny livsstil var bl.a. personlig botten, inre tillit, stöd, motivation och relationer till närstående. Resultatet visade även att männen som deltog i studien upplevde att livet blivit mycket bättre efter att de hade lyckats bryta de kriminella vanorna. När de manliga informanterna var aktiva i kriminella kretsar upplevde de bl.a. utanförskap och skam. Efter att de bytt till den nya livsstilen minskade dessa känslor och ersattes av känslor av stolthet och samhörighet med resten av samhället. Vidare,fick samtliga anställning efter att de genomgått förändringsprocessen och detta skapade nya relationer med människor som inte levde ett kriminellt liv. 

 • 173.
  Arkestål, Åsa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Paananen, Emilia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Driven, delad eller kluven?: Kontextuell identitetskonstruktion ur ett personalvetarperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens universitets- och högskolestuderande i Sverige tenderar att arbeta extra vid sidan av studierna i relativt stor omfattning. Vardagen kräver att studenterna ständigt växlar fokus och därför förmodas även självbilden bli uppdelad. Tidigare forskning visar på att identitet är socialt och skapas genom interaktion i en given kontext. Vidare fann författarna forskning som talade för att begreppet yrkesroll är relevant i sammanhanget, där yrkesidentiteter sägs skapas genom professionaliseringsprocesser i vilka den individuella och den kollektiva självbilden möts under yrkesutövandet. Syftet med denna studie var att undersöka hur studenter vid två olika lärosäten formar sin studentidentitet respektive yrkesidentitet i kontexten och hur dessa roller kan hamna i konflikt med varandra. Författarna ville även undersöka huruvida det kunde finnas andra roller hos respondenterna och i så fall hur dessa uppfattades. Följande frågeställningar formulerades utifrån syftet: Hur konstrueras studenternas yrkes- respektive studentidentitet? Hur kan dessa identiteter hamna i konflikt/samverka med varandra? Finns det skillnader mellan lärosätena Stockholm och Uppsala? Hur kan konstruktionerna förstås utifrån identitetsteorier? För att undersöka ifall dessa teorier motsvarade verklighetsuppfattningen kring fenomenet identitetskonstruktion hos ett antal respondenter valdes en kvalitativ fenomenologiskt inspirerad ansats. Studien omfattades av sju semistrukturerade intervjuer genom ett strategiskt urval av personalvetarstudenter från studieorterna Stockholm och Uppsala. Resultaten visar att kontexten är väsentlig för studenternas identitetskonstruktion. Att växla mellan studier, arbete och privatliv kräver stort engagemang och respondenterna uttryckte att de stundtals hamnar i konflikt mellan sina olika roller eller identiteter. Författarna fann intressanta skillnader i identitetskonstruktion mellan studieorterna samt en sammansvetsad personalvetaridentitet som höll på att formas hos respondenterna, vilket sammantaget utifrån det teoretiska ramverket kan ses som ett bidrag till det valda forskningsfältet

 • 174.
  Armstrand, Camilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Sjöblom, Nathalie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Chefers syn på personalarbetet och vikten av sociala relationer på arbetsplatsen: En arbetssociologisk studie inom kunskapsintensiva företag i den privata sektorn2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med den här uppsatsen var att undersöka chefers syn på personalarbetet och vikten av de sociala relationerna på arbetsplatsen. Genom att använda oss av en kvalitativ metod och en fenomenologisk ansats har vi studerat hur de arbetar och motiverar medarbetarna samt hur de skapar och bevarar goda relationer. Empirin har samlats in genom tematiskt öppna intervjuer och totalt intervjuades tio stycken chefer inom kunskapsintensiva företag, begränsat till den privata sektorn. I enlighet med den fenomenologiska ansatsen är det chefernas egna tankar och upplevelser som har utgjort fokus i vår analys. Vidare har vi även kopplat det empiriska materialet till den tidigare forskningen och de teoretiska begreppen. Vi har använt oss av McGregors Teori X och Teori Y, där Teori X som ledarskapstyp har en lång tradition med ett mer “auktoritärt ledarskap” i fokus medan Teori Y anses vara det “bästa” ledarskapet med en positiv syn på människor. Studiens resultat har bidragit till forskningen med en mer detaljerad och djupare förståelse när det kommer till chefernas syn på personalarbetet samt vikten av de sociala relationerna på arbetsplatsen. Resultatet visar att ett bra ledarskap innebär ett coachande ledarskap där chefen ger konstruktiv feedback till medarbetarna samt med små medel hjälper dem att uppnå de uppsatta målen. Chefernas värderingar överensstämmer väl med McGregors Teori Y, alltså det “bästa ledarskapet”, men de innehar även vissa influenser av Teori X. Resultatet visar även att de sociala relationerna och klimatet i arbetsgruppen tillsammans med att medarbetarna känner sig sedda och hörda är A och O. I likhet med den tidigare forskningen visar våra resultat att goda sociala relationer är av största vikt, när det kommer till välmående och att motivera sina medarbetare till att prestera samt att nå de uppsatta målen, både de individuella och de gemensamma. 

 • 175.
  Armö, Jakob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bonus och rikskuponger: Hur upplever anställda nya löneformer?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats’ syfte är att undersöka hur anställda i privata företag upplever nya löneformersamt om nya löneformer upplevs som rättvisa. Ekonomisk och sociologisk forskning menar attarbetsmarknaden har förändrats mot en större flexibilitet som präglas av en större svårighet attkontrollera arbetstagarna. Arbetsmarknadens förändrade villkor har förändrat förutsättningarnaför traditionella lönesättningsprinciper. Detta har medfört att nya löneformer har utvecklats föratt möta denna förändring i arbetsvillkor. Nya löneformer är olika sätt att betala och belönaarbetstagares prestation med en annan beräkningsgrund än tidsenhet eller producerad enhet.Tidigare forskning har funnit små positiva effekter av nya löneformer på arbetsmotivationen.Den teoretiska grunden för att undersöka upplevelser av rättvisa har i denna uppsats utgått frånrättviseteori (expectancy theory) och relativ deprivationsteori. Dessa teoribildningar menar attbelöningars värde upplevs av individen i relation till hur andra referenspersoner ellerreferensgrupper blir belönade.Forskningsfrågan har undersökts empiriskt med kvalitativ metod genom sex semi-struktureradeintervjuer med anställda i chefs- och specialistpositioner i privata företag i Sverige. Detempiriska materialet har analyserats utifrån realistisk och narrativ analysansats. Resultatetindikerar att intervjupersonerna upplever att nya löneformer huvudsakligen kan klassificerasutifrån två kategorier: Bonus och Andra förmåner. Denna uppsats’ resultat indikerar en svagtpositiv, men samtidigt ambivalent inställning till bonus hos intervjupersonerna. Resultatetindikerar också att Andra förmåner upplevs som positiva för arbetsmotivationen. Frågor kringmotivation och belöningar är komplexa och resultatet antyder att det inom fenomenet ”nyalöneformer” döljer sig ganska olikartade belöningar med kanske olikartade effekt påmotivationen. I allmänhet problematiseras inte rättviseaspekter. Intervjupersonerna menar inte attde upplever orättvisa i sin relation till nya löneformer på ett sådant sätt som teorierna om rättvisabeskriver.

 • 176.
  Armö, Jakob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Expatriation and careers in global organisations: How can we understand expatriate employees' experience of international assignment in the context of globalisation?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A common practice in multi-national enterprises is to staff important managerial roles in overseas operations with personnel from the company’s country of origin: expatriate managers. Homecoming expatriates often experience that the competence they have acquired abroad is not recognized when returning home. The purpose of this thesis is to explore how expatriates experience that international assignments affect their careers. The theoretical framework used includes sociological theories from neo-Marxist theory, Bourdieuan career theory and expectancy theory.

  This thesis uses qualitative methodology and a phenomenological approach to investigate the purpose and the research questions. The empirical part of the thesis has been conducted in two phases where five international mobility managers have been interviewed in the first phase. In the second phase interviews where held at a multi-national Swedish headquartered company where five interviews were conducted.

  The results indicate that there is a discrepancy between how company representatives (managers) and employees consider international assignments and expatriation in relation to employee careers. There seems to be a lack of clear understanding of the impact of expatriation on employee careers and also of the career value of an international assignment for an employee.

 • 177. Arnalds, Asdis A.
  et al.
  Duvander, Ann-Zofie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Eydal, Gudny Björk
  Gislason, Ingolfur V.
  Constructing parenthood in times of crisis2019In: Journal of Family Studies, ISSN 1322-9400, E-ISSN 1839-3543Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Iceland was hit by a financial crisis in October 2008 and in the following year the ceiling on parental leave benefits was significantly lowered. The subsequent drop in fathers' uptake of parental leave raises questions on whether the crisis endangered gender equality when it comes to how parents arranged care for their new-born. The article explores changes in how parents arrange childcare with the use of paid parental leave and unpaid time off work by comparing findings from surveys among parents of firstborn children in 2003 and 2009. The results show that mothers of children born during the crisis were more likely to lengthen their time at home with the child, than those who had a child during an economic boom. This they did either by using the leave part-time, use vacation days or unpaid leave. It is argued that this could be a result of the fall in fathers' leave use during the crisis.

 • 178.
  Arnoldsson, Jonas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  ”If you don't quite manage the job, it will be tough for you”: A qualitative study on chef culture and abuse in restaurant kitchens2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Media reports as well as existing (albeit limited) research suggest abusive work practices are common in restaurant kitchens. Kitchen abuse is explored in this case study, as ten experienced Swedish chefs were interviewed. Organisational culture theory is used to conceptualise the occupational culture of chefs, which is hypothesised to be of explanatory significance. The issue of abusive work practices is contrasted with workplace bullying literature. Results suggest abusive work practices do occur, but that certain rough jargon and authoritative management, that might be considered illegitimate in other workplace contexts, generally is expected and accepted among restaurant chefs. Contextual factors and the conditions of work, especially during intense service-periods, are thought to create certain demands on chefs, and particularly head chefs, that has formed various aspects of kitchen work. Chef culture seems adapted to these circumstances. A potential blind spot of the study is aspiring chefs that quit the profession shortly after entering. Not yet fully trained or accustomed to chef culture, this group faces an increased risk of ill-treatment, and they typically elude research. Overall, results suggest academic bullying concepts are problematic to apply on this case, and underscore the significance of contextual factors for understanding workplace abuse phenomena.

 • 179.
  Arteaga Moreno, Abril Ileana
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Arteaga Moreno, Abril Ileana
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Union Stability in Mexico: Cohort Change in Educational Differentials2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 180.
  Arvidsson, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Före detta kriminellas egna historier: En narrativ studie om fyra individers väg ut ut kriminaliteten med utgångspunkten i Bourdieus teori om socialt kapital2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vilka var de viktigaste faktorerna till att fyra individer lyckades bryta med sin kriminella bakgrund? Samtliga informanter studien bygger på är medlemmar i en organisation som hjälper individer med en bakgrund kantad av kriminalitet och droger tillbaka ut i det konventionella samhället. Informanterna valdes ut genom en kombination av snöbollsurval och bekvämlighetsurval. Studien baseras på narrativa djupintervjuer samt deltagande observationer. Även fotoelicitering användes som ett komplement i intervjuerna. Den narrativa metoden valdes då informanternas unika livsberättelser står i fokus. Mitt intresse ligger i att få fram den subjektiva bilden av vad som fick dem att bryta sina kriminella levnadsbanor. Då mycket tid tillbringades på fältet är reflexiviteten väsentlig. Hur färgades resultatet av att jag som kvinna undersökte ett mansdominerat fält? Etiken är också en av de centrala delarna då studien berör en utsatt grupp. Av etiska skäl och för att på bästa sätt skydda informanterna är såväl deras identiteter som organisationen anonymiserad. Samtliga individer har tidigare varit straffade i större eller mindre utsträckning och begått mer eller mindre grova brott, alltifrån värdetransportrån till narkotikabrott och cykelstölder. Ett av kriterierna för att informanterna skulle få medverka var att de skulle varit ostraffade och drogfria sedan minst ett år tillbaka. Studien baseras enbart på män, vilket var ett ställningstagande från min sida då män är klart överrepresenterade inom brottsstatistiken. Bourdieus teori om socialt kapital är studiens teoretiska bas. Hur har det sociala kapitalet inverkat vid brytningen? Det finns såväl positiva som negativa aspekter med tillgång till ett stort socialt kapital. En lyckad kriminell karriär bygger på ett stort socialt nätverk. Men detta kan även ha en kvarhållande effekt för individer som vill bryta med sina kriminella banor. Likaså kan tillgången till ett socialt kapital i det konventionella samhället underlätta brytningen enligt mina informanter, men i vissa fall även fungera som en möjliggörare till den kriminella livsstilen.

 • 181.
  Askåker, Christian
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Etnisk bostadssegregation i Stockholms län: - ett resultat av diskriminering, invandrares boendepreferenser eller olika ekonomiska förutsättningar?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Segregation avser det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Uppsatsen fokuserar på den etniska bostadssegregationen men syftar då endast på individens födelseland. Begreppet invandrare kan skapa ett intryck av att gruppen skulle vara homogen vilket inte stämmer överens med verkligheten. Uppsatsen syftar till att studera den eventuella förekomsten av etniska enklaver i Stockholms län och eventuella skillnader i dess omfattning. Med etniska enklaver avses bostadsområden där överrepresentationen av individer med samma födelseland är relativt hög. Vidare syftar uppsatsen till att få en bättre förståelse för vilka faktorer som antas påverka benägenheten att bo i etniska enklaver i Stockholms län. Flera tidigare studier visar på länders kulturella likheter och skillnader vilket kan hjälpa till att förklara etniska enklavers olika omfattning. Uppsatsen tar upp tre förklaringar som hjälper till att förklara benägenheten att bo i etniska enklaver. Dessa är socioekonomiska faktorer, individens boendepreferenser och diskriminering. De flesta forskare är överens om de socioekonomiska faktorernas relevans men menar att detta inte kan förklara fenomenet ensamt. Kvantitativ metod har använts och regressionsanalys ligger till grund för resultatet. Datamaterialet är baserat på ett slumpmässigt urval där 7102 individer ingår i analysen. Individers boendepreferenser och diskriminering går inte att mäta utifrån registerdata. Därför har dessa förklaringsmodeller inte ingått i regressionsanalysen utan endast diskuterats som eventuella förklaringar till skillnader i individers benägenhet att bo i etniska enklaver. Resultatet av regressionsanalysen visar att det finns etniska enklaver inom Stockholms län. Det går också att urskilja stora skillnader mellan individer från olika födelseländer vad gäller benägenheten att bo i etniska enklaver. De socioekonomiska faktorerna hjälpte inte till att förklara benägenheten att bo i etniska enklaver i samma utsträckning som antagits, varför diskriminering och den fria viljan antas ha stor betydelse. Dock tycks de tre olika förklaringsmodellerna, socioekonomiska faktorer, boendepreferenser och diskriminering, alla bidra till en ökad förståelse för benägenheten att bo i etniska enklaver.

 • 182.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  A Conversation with Gernot Grabher2008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 183.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  A Note on Global Capitalism2008In: Global Capitalism, The Road Ahead, 2008, p. 3-16Chapter in book (Other academic)
 • 184.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Aesthetic Markets2008Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 185.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Alfred Marshall and the Concept of Class2010In: The American journal of economics and sociology, ISSN 0002-9246, E-ISSN 1536-7150, Vol. 69, no 1, p. 151-165Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to analyze Alfred Marshall's concept of class. Marshall's concept of class is not well-studied. His idea of class is different from what Weber and Marx have proposed. In contrast to many other economists, he has a discussion of class that is developed. It is shown that Marshall sees classes as made up of people whose work offers similar chances of developing their higher faculties. An integrated idea is that different class positions are associated with different discount rates of future outcomes. Marshall's class theory combines physical and mental components.

 • 186.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  An Economic Sociological Look at Economics2008In: Economic Sociology, European Electronic Newsletter, Vol. 9, no 2, p. 5-15Article, review/survey (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 187.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  An Economic Sociological Look at Geography2008In: Economic Sociology, European Electronic Newsletter, Vol. 9, no 3, p. 3-16Article, review/survey (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 188.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Analyzing Order: Social Structure and Value in the Economic Sphere2008In: International Review of Sociology/Revue Internationale de Sociologie, Vol. 18, no 2, p. 301-316Article in journal (Refereed)
 • 189.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Configurations2007Conference paper (Refereed)
 • 190.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Convaluations2008Other (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents convaluation as a form of social coordination. A Convaluation is a partial social order that is based on evaluation in which identities are formed. Order refers to the predictability of the world, and identity of humans to the question of who one is. Convaluation is a more general form of social coordination than markets, and it is argued that convaluation should be seen in relation to the two other basic forms, hierarchy and network. Convaluations capture how evaluations play a central role in identity formation processes. Convaluations are constituted by value, social structure, culture and identities. The paper presents six forms of convaluations that can be used for understanding empirical cases. The paper also makes two interrelated contributions. The first is the discussion of formation of identities in processes of evaluation, and the second is the idea of the partial order of convaluations.

 • 191.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Do Economists Make Markets? On the Performativity of Economics2008In: ACTA Sociologica, Vol. 51, no 2, p. 169-170Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 192.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Economic Sociology2011In: Encyclopedia of Consumer Culture / [ed] Southerton, Dale, USA: Sage Publications , 2011Chapter in book (Refereed)
 • 193.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Etnografiska Metoder2007Book (Other academic)
 • 194.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Fashion Photography2010In: Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion : The Fashion industry in West Europe Vol. 8 West Europe, Part 3 / [ed] editor-in-Chief: Joanne B. Eicher, Oxford: Berg , 2010Chapter in book (Other academic)
 • 195.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Fashion-ology2007In: AnnexArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 196.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Friedrich Nietzsche as a Sociologist2007Other (Other academic)
 • 197.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Friedrich Nietzsche’s Sociology2007In: Sociological Forum, Vol. 22, no 4, p. 474-498Article in journal (Refereed)
 • 198.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  How are Markets Made?: Max-Planck Institut für Gesellschaftsforschung, Working Paper, 2/09.2009Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 199.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Stockholm University, Faculty of Social Sciences.
  Identity and Control: How social formations emerge2010In: ACTA Sociologica, ISSN 0001-6993, Vol. 53, no 1, p. 81-94Article, book review (Other academic)
 • 200.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Identity Economics, How Identies Shape our Identities, Work and Well-Being2010In: Economic Sociology, The European Electronic Newsletter, Vol. 11, no 3, p. 75-76Article, book review (Other academic)
1234567 151 - 200 of 2376
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf