Change search
Refine search result
234567 201 - 250 of 327
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Levin, Paul T.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Turkey and the European Union: Christian and Secular Images of Islam2011Book (Refereed)
  Abstract [en]

  A critical examination of the origins of today’s anti-Islamic rhetoric in Europe, this book focuses specifically on representations of Turkey. Applying a novel theoretical framework that understands collective identities as dramaturgical achievements, it shows that stereotypes of Turks continue to provide an important “Other” against which a supposed European “Self” is contrasted. The book identifies two competing meta-narratives that have long vied for the right to define Christendom and later Europe, and argues that the struggle over these narratives--one tragic, the other comic--have come to a head in Turkey’s current bid for EU membership.

 • 202.
  Lewin, Lisa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Barnets rätt och vuxnas vilja: makt och mening på Rum för Barn2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i barndomssociologiska tankar undersöker följande etnografiskt inspirerade studie intentionen med och receptionen av Stockholms Kulturhus barnkulturverksamhet Rum för Barn. Genom att tillämpa Stuart Halls kommunikationsmodell för inkodande och avkodande av budskap på materialet, som består av intervjusamtal, observationer, styrdokument, information till besökarna samt en kvalitativ enkätstudie, diskuteras de barndomsideologier om barnet som blivande alternativt varande människa som förekommer i verksamheten samt de vuxna besökarnas tolkning av dessa.

  I analysen framkommer en dubbelhet gentemot barnen såsom å ena sidan blivande människa och å andra sidan varande människa från såväl verksamhet som besökare. Undersökningen påvisar att de båda ideologierna (om barnet som blivande och varande människa) är alltjämt närvarande i både verksamhetens intention samt i de vuxna besökarnas reception och omsatta barnsyn. Rum för Barns givna förutsättningar, dess egen förståelse av verksamheten, sammanhanget och det faktiskt kommunicerade intentionen kan förståelse av verksamheten är bred och bitvis brokig. Också de tolkningar informanterna gör av verksamheten varierar, från godtyckliga till oppositionella.

  Uppsatsen påvisar att verksamheten kan användas som ett forum för förverkligande av barnets rättigheter men att detta inte alltid görs.

 • 203.
  Lidén, Ellinor
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  "Jag vill nog bara lära mig": Barns upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande inom och utom ramen för frivillig musikundervisning2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med denna uppsats är att genom intervjusamtal och enkäter få ökad insikt i samt beskriva hur musicerande barn uttrycker sina upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande, såväl inom som utom ramen för frivillig musikundervisning. Det empiriska materialet består av 95 enkätsvar samt information från intervjusamtal med nio barn. Samtliga barn var mellan åtta och tretton år.

  Studien vilar på en kulturteoretisk ram, vilken utgör fonden för studiens övriga teoretiska utgångspunkter. Studiens syfte avspeglar ett hermeneutiskt kunskapsintresse, varför ett tolkningsteoretiskt perspektiv utgör en grundläggande utgångspunkt. Vidare vilar studien på tankegångar från den s.k. nya barndomssociologin, vilken satt studiet av barndom i fokus. Begreppsparen barnperspektiv och barns perspektiv är centrala i studien, liksom begreppen barnkultur och barns kultur.

  Barnen uttryckte skilda ambitioner med sitt musicerande. Vissa hade planer för fortsatt musikutbildning eller ett yrkesliv inom musik, andra inte. De sistnämnda tenderade att tillskriva musicerande för egen skull ett lägre värde än musicerande där planer finns för ett professionellt musikutövande. Eleverna tycktes finna tillfredsställelse i att kunna framföra låtar i sin helhet. Här framhölls gruppundervisning som en positiv faktor, då medmusikanter kan bidra till en mer klangfull musikupplevelse. Men gruppundervisning tillskrevs även negativa konnotationer, bl.a. att övriga gruppmedlemmar stör och/eller tar för mycket lektionstid i anspråk. Det visade sig att påfallande många barn skapar egen musik på fritiden. De tycks dock inte ha framfört denna för sina musiklärare, varför det är rimligt att anta att dessa inte har vetskap om elevernas musikskapande. Barnen gjorde skillnad mellan musicerande relaterat till undervisningen och musicerande i övrigt, där aktiviteten ”att spela” tycktes vara förbehållen musicerandet under lektionstid. Det fria musicerandet och att lära sig spela ett instrument på egen hand tycktes inte värderas lika högt av barnen själva. Vad gäller musiklyssnande på fritiden framstår många som musikaliska allätare och rör sig över flera genrer i sina musikpreferenser. Att uppträda och visa vad man har lärt sig tycks värderas mycket högt bland barnen. Många beskrev att musiken ger dem en känsla av kompetens och självförtroende, även om exempel på det motsatta också framkommit, dvs. att musicerandet ger eleverna en känsla av inkompetens. Vuxnas inflytande över barns musicerande tycks vara omfattande. Detta gäller såväl vuxna inom familjen som utomstående vuxna.

 • 204.
  Lindholm, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Människohandel för sexuella ändamål och koppleri med barn: Hur förstås fenomenet i svenska domar?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problem: Många barn antas falla offer för människohandel för sexuella ändamål och koppleri i Sverige men brottsligheten är dold och omfattningen svårbedömd.

  Syfte: Studien syftade till att öka kunskapen om människohandel för sexuella ändamål och koppleri med barn i Sverige. Hur kan detta fenomen förstås och vilka är de barn som drabbats?  

  Metod: Studien har genomförts med en fenomenologisk ansats och genom en detaljerad textanalys av samtliga avkunnade svenska tingsrättsdomar om människohandel och koppleri sedan lagen om människohandel infördes 1 juli 2002. Kunskap grundas därmed på hur rättsväsendet valt att konstruera barnens situation utifrån vad som framkommit i den rättsliga processen. Analysen är inspirerad av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori.

  Resultat: Av totalt 47 avkunnade domar och totalt 144 målsägande var 33 målsägande barn (under 18 år). Alla var flickor, de kom från 10 olika länder och en majoritet av dem har varit offer för grovt koppleri. Rekryteringen har skett på olika sätt men inte sällan exploateras flickorna av familj och bekanta. I flickornas sociala historia och bakgrund framkommer olika riskfaktorer som riskerar att försätta flickorna i situationer där de utnyttjas. I domarna beskrivs att majoriteten av flickorna mår psykiskt dåligt efteråt. Fynden visar också att tingsrätten genomgående gör en hög bedömning av flickornas trovärdighet. Flickorna bedöms vara utsatta på olika vis och just deras låga ålder är en avgörande faktor vid förståelsen av deras utsatthet.

  Slutdiskussion: Studien visar att människohandel är ett komplext fenomen som kan förstås utifrån mikro-, meso-, exo- och makronivå. Vidare visar fynden att barn har en egen agens och initiativförmåga och att de ibland fattar beslut som försätter dem i riskfyllda situationer. Motiven till besluten kan förstås utifrån deras beskrivna sociala bakgrund och vad som ses som ”normalt” beteende i barns uppväxtmiljö kan ha påverkats av destruktiva hemsituationer. Det verkar som att flickorna i många fall inte kan förutsäga konsekvenserna av sina beslut.

  Nyckelord: Människohandel, barn, Sverige, rättsväsendet.

 • 205.
  Lindqvist -Pihlqvist, Christine
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Porkka, Hannele
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Begåvade elever - Hur blir de bemötta?: En intervjustudie om sex lärares erfarenheter av begåvade elever i tidigare skolår2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to enlighten six teachers’ experience of gifted students in the earlier years of school. To get hold of this information we used literature and qualitative scientific methods involving interviews. The literature insight has been aimed to illustrate writer’s way of explaining the term “gifted”, the needs and challenges, as well as underachieving students and teacher’s way of teaching. Four teachers, one specialized educationalist and “extra-care-teacher” that all teach students at an early age, were interviewed with knowledge and experience from these kinds of children. On the basis from six interviews were analyzed.

  The study revealed that many gifted students didn’t get as much stimulation and challenges as they needed; three of six teaches agreed that not all talent came to be discovered in the classroom. The study also revealed that the teachers were afraid of experimenting with alternative work procedures. But we experience, despite the lack of time and recourses, which the teachers are more than hopeful and willing to discover and challenge gifted students in means of alternative teaching methods so that every student leads one step forward.

 • 206.
  Lindstrand, Peg
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Playground and outdoor play: A literature review2005Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The report is based on a survey on research on playgrounds and outdoor environments

 • 207.
  Lindstrand, Peg
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Brodin, Jane
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  "Datorn är en penna för mig": IKT som ett redskap för inklusion för unga med rörelsehinder2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Rapporten fokuserar på användning av datorer som hjälpmedel för elever med rörelsehinder i skolan

 • 208.
  Lindstrand, Peg
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Brodin, Jane
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  En skola för alla.: Om barns och ungas rätt till delaktighet2007In: Socialmedicinsk tidskrift, ISSN 0037-833x, no 3, p. 257-270Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras alla barns rätt till delaktighet i en skola för alla. Möjligheter och hinder för inkludering diskuteras och åtgärder för att eliminera eller minimera hinder lyfts fram.

 • 209.
  Lindstrand, Peg
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Brodin, Jane
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  En skola för alla.: Om barns och ungas rätt till delaktighet2006In: Att Undervisa, ISSN 0345-0384, no 3, p. 5-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln fokuserar på de strävansmål som finns när det gäller alla barns rätt till en skola/utbildning med kvalitet. Samhällsförändringar påverkas genom politiska beslut som styr tilldelningen av resurser och detta i sin tur strukturerar stora delar av den livsmiljö som finns runt banr och unga. Är en skola för alla en utopi eller en framtida verklighet?

 • 210.
  Lindstrand, Peg
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Brodin, Jane
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  IKT som en integrerande länk för barn och ugndomar med rörelsehinder2006Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I den emipiriska studien beskrivs hur IKT kan användas som länk för inklusion i skolan.

 • 211.
  Lindstrand, Peg
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Brodin, Jane
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Is information and communication technlogy and opportunity for parents of children with disabilities?2004In: International Journal of Rehabilitation Research, ISSN 0342-5282, Vol. 27, p. 113-118Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article stresses parents expectations, expereinces and influence on ICT for their children. Focus is on parents experiences during seven month's computer use. The parents have a hope that their children will be able to participate actively in society and have the same opportunities as other children.

 • 212.
  Lindstrand, Peg
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Brodin, Jane
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Parents and Children view ICT2004In: Technology and Disability, ISSN 1055-4181/04, no 16, p. 179-183Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article deals with ICT as a contemporary phenomenon that can be said to change and affect our life patterns and our opportunities in many situations. A question is what experiences and needs parents and children with disabilites have and how  these needs have been created.The results show that certain skills leaned via the computer can lead to social gains, e.g. play and communication with peers.

 • 213.
  Lindström, Lars
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  de la Torre-Castro, Maricela
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical Geography.
  Promoting Governability in Small-Scale Fisheries in Zanzibar, Tanzania: From Self-Governance to Co-governance2015In: Interactive Governance for Small-Scale Fisheries: Global Reflections / [ed] Svein Jentoft, Ratana Chuenpagdee, Springer, 2015, p. 671-686Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter highlights some governance challenges in small-scale fisheries in the East African region using the case of Chwaka Bay, Zanzibar, Tanzania. In this case, self-governance processes involve strong normative and cultural-cognitive aspects that have underpinned de facto management actions and blocked other options towards sustainability. The conflict level between the villages in the Bay is very high and there is a need to address how the system may move from self-governance and conflict to co-governance and cooperation. The chapter focuses on the governance interactions between the state and the fishing villages as well as the state’s failed attempts to break unsustainable self-governance. It identifies the role that the state has played to promote co-management and participation, as well as highlights changing legislation and conservation in the area. What went wrong with these strategies and why? Who and with what method does the capacity for dynamic, interactive governance develop? Who co-ordinates interactions across different identities, interests, and different spatio-temporal scales, and how? Who establishes a common world view for action, and how? Which institution functions as a court of appeal for disputes arising within and over interactive governance?

 • 214.
  Ljung, Rickard
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Drefahl, Sven
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Andersson, Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Lagergren, Jesper
  Kings College London.
  Socio-Demographic and Geographical Factors in Esophageal and Gastric Cancer Mortality in Sweden2013In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 8, no 4, p. e62067-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Socio-demographic factors and area of residence might influence the development of esophageal and gastric cancer. Large-scale population-based research can determine the role of such factors.

  Methods

  This population-based cohort study included all Swedish residents aged 30–84 years in 1990–2007. Educational level, marital status, place of birth, and place of residence were evaluated with regard to mortality from esophageal or gastric cancer. Cox regression yielded hazard ratios (HR) with 95% confidence intervals (CI), adjusted for potential confounding.

  Results

  Among 84 920 565 person-years, 5125 and 12 230 deaths occurred from esophageal cancer and gastric cancer, respectively. Higher educational level decreased the HR of esophageal cancer (HR = 0.61, 95%CI 0.42–0.90 in women, HR = 0.71, 95%CI 0.60–0.84 in men) and gastric cancer (HR = 0.80, 95%CI 0.63–1.03 in women, HR = 0.73, 95%CI 0.64–0.83 in men). Being unmarried increased HR of esophageal cancer (HR = 1.64, 95%CI 1.35–1.99 in women, HR = 1.64, 95%CI 1.50–1.80 in men), but not of gastric cancer. Being born in low density populated areas increased HR of gastric cancer (HR = 1.23, 95%CI 1.10–1.38 in women, HR = 1.37, 95%CI 1.25–1.50 in men), while no strong association was found with esophageal cancer. Living in densely populated areas increased HR of esophageal cancer (HR = 1.31, 95%CI 1.14–1.50 in women, HR = 1.40, 95%CI 1.29–1.51 in men), but not of gastric cancer.

  Conclusion

  These socio-demographic inequalities in cancer mortality warrant efforts to investigate possible preventable mechanisms and to promote and support healthier lifestyles among deprived groups.

 • 215.
  Ljungdahl, Karina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology.
  På det berömda håret: En genusstudie om sexuella praktiker och sexualbrott samt gränserna däremellan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om maskuliniteten som norm kan understödja kvinnors sexuella utsatthet och tänja på gränserna mellan sexuella praktiker och sexualbrott. Studien utgick från en kvalitativ design där tre stycken parintervjuer ägde rum med totalt sex unga kvinnor mellan 18-21 år, bosatta i Stockholms län. Det insamlade materialet analyserades utifrån ett genusteoretiskt maktperspektiv, där maskuliniteten bedömdes vara högst i genushierarkin och därmed norm. Materialet transkriberades och analyserades sedan via meningskoncentrering som redovisades med hjälp av teman. Resultatet visade att maskuliniteten framstod som överordnad samt att maktasymmetrin sannolikt kan påverka unga kvinnors sexuella praktiker på skilda sätt. Vidare framkom att maskuliniteten tycks fungera som normsättare, hos vilken femininiteten söker godkännande. Föreställningarna kring den underordnade femininiteten visade att kvinnor tenderar att ställa upp på vissa sexuella praktiker för att framstå som den ideala kvinnan. Även att maskuliniteten som norm understödjer mannens rätt att tjata sig till sex samt legitimt övertala kvinnor till specifika sexuella akter. Maskuliniteten som norm bedöms således kunna påtvinga kvinnan en paradoxal roll, då femininiteten både tycks sträva efter sexuell frigörelse samt en acceptans av samhället och den överordnade hierarkin.

 • 216.
  Lundström, Markus
  Stockholm University. Stockholm Univeristy.
  Etik för dyrt för svenska kaffebolag: En uppföljningsrapport om kaffe från Brasilien2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  År 2005 kunde Swedwatch visa att huvuddelen av det kaffe som dricks i Sverige kommer från områden i Brasilien där allvarliga missförhållanden råder i produktionsledet. Denna uppföljningsrapport visar att Sveriges största kafferosterier, Kraft Foods (Gevalia) och Nestlé (Zoégas), inte bidragit på något nämnvärt sätt till de förbättringar som skett i Brasilien sedan 2005. Däremot har skärpt nationell lagstiftning och förbättrad myndighetskontroll minskat andelen barn- och tvångsarbete, samt förbättrat situationen för migrantarbetare i Brasilien.

  Dock kvarstår fortfarande en rad allvarliga problem, i synnerhet i det småskaliga familjejordbruk som utgör 87 procent av Brasiliens kaffeodlingar. Småodlare är ofta förhindrade att ställa om till mer hållbara produktionsmetoder på grund av det låga kaffepris som betalas av Kraft Foods och Nestlé. Lönenivåerna för anställda är oskäligt låga och många kaffeplockare står fortfarande utanför socialförsäkringssystemet. Värst drabbade är kvinnliga kaffearbetare. Dessutom används fortfarande stora mängder kemiska bekämpningsmedel som är förenade med allvarliga miljö- och hälsorisker.

  Swedwatchs uppföljning visar att varken Kraft Foods eller Nestlé har försökt spåra det konventionella kaffe som importeras till Sverige. Inköpen görs enbart via exportörer och företagen utför inte några kontroller av de odlingar där kaffet produceras. Dessutom saknar Kraft Foods en uppförandekod för leverantörsledet, och Nestlés uppförandekod är fortfarande otillräcklig.

  2005 satte Kraft Foods och Nestlé oerhört stor tilltro till 4C, ett etikinitiativ som syftar till att förbättra den etiska och miljömässiga standarden i den konventionella kaffeproduktionen. Uppföljningen visar emellertid att de inte har ökat sina inköp av 4C-kaffe under de senaste fem åren. Swedwatch bedömer således att företagen behöver öka sina insatser för att förbättra förhållandena i den konventionella kaffekedjan. Dessutom bör Kraft Foods och Nestlé öka sina volymer av certifierat kaffe för att stödja redan existerande initiativ som syftar till förhöjd etisk och miljömässig standard på det kaffe som dagligen dricks i Sverige.

 • 217.
  Löf, Anna-Lena
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Karlsson, Susanne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Elever som anses oroliga och stökiga, problem eller utmaning?2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stockholms Universitet

  Specialpedagogiska Institutionen

  Förberedande kurs i specialpedagogik 30 p.

  Vt. 2009. C-uppsats.

  Karlsson, S & Löf, A-L. (2009) Elever som anses oroliga och stökiga, problem eller utmaning

   

   

  ABSTRAKT

  Syftet med den här studien är att beskriva hur några specialpedagoger uppfattar och reflekterar kring miljömässiga förutsättningar för inlärning för elever som blir sedda som oroliga och stökiga.

  Våra frågeställningar är:

  • Hur uttrycker sig specialpedagogerna om elever som de ser som stökiga och oroliga?
  • Hur säger specialpedagogerna att skolan skapar förutsättningar och åtgärder för lärande hos de elever som anses vara oroliga och stökiga?
  • Hur framträder inkluderings - respektive exkluderingstankar i specialpedagogernas utsagor?

  Undersökningen bygger på den kvalitativa forskningsintervjun, där resultaten grundar sig i intervjuer från en specialpedagog vilken arbetar inom den kommunala grundskolan, en specialpedagog i grundsärskolan, 7 specialpedagoger från grundsärskolan och en rektor från en friskola.

  Dessa respondenter beskriver situationer och upplevelser utifrån sitt arbete kring begreppet "oroliga och stökiga" elever. Resultaten av studien visar att pedagogerna har en liknande syn på när och varför oro och stökighet uppstår samt hur den optimala inlärningen bör se ut för alla elever. Pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt hjälper till att lyfta det positiva hos eleverna, genom att stärka och motivera eleverna i deras inlärningsprocess. Vi konstaterar att resultaten visar att då inlärningen har sin grund i didaktiken, där man ser samband mellan mål och undervisningsmetoder, breddas inkluderingsmöjligheterna och vidgar normalitetsbegreppet.

   

  Nyckelord: koncentrationssvårigheter, förhållningssätt, pedagogisk miljö, inkludering och exkludering, en skola för alla.

   

   

  Susanne Karlsson                                                                Handledare: Inger Assarson

  Anna-Lena Löf                                                                   Examinator: Magnus Magnusson       

 • 218.
  Löf, Anna-Lena
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Karlsson, Susanne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Elever som anses oroliga och stökiga, problem eller utmaning2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Stockholms Universitet

  Specialpedagogiska Institutionen

  Förberedande kurs i specialpedagogik 30 p.

  Vt. 2009. C-uppsats.

  Karlsson, S & Löf, A-L. (2009) Elever som anses oroliga och stökiga, problem eller utmaning

   

   

  ABSTRAKT

  Syftet med den här studien är att beskriva hur några specialpedagoger uppfattar och reflekterar kring miljömässiga förutsättningar för inlärning för elever som blir sedda som oroliga och stökiga.

  Våra frågeställningar är:

  • Hur uttrycker sig specialpedagogerna om elever som de ser som stökiga och oroliga?
  • Hur säger specialpedagogerna att skolan skapar förutsättningar och åtgärder för lärande hos de elever som anses vara oroliga och stökiga?
  • Hur framträder inkluderings - respektive exkluderingstankar i specialpedagogernas utsagor?

  Undersökningen bygger på den kvalitativa forskningsintervjun, där resultaten grundar sig i intervjuer från en specialpedagog vilken arbetar inom den kommunala grundskolan, en specialpedagog i grundsärskolan, 7 specialpedagoger från grundsärskolan och en rektor från en friskola.

  Dessa respondenter beskriver situationer och upplevelser utifrån sitt arbete kring begreppet "oroliga och stökiga" elever. Resultaten av studien visar att pedagogerna har en liknande syn på när och varför oro och stökighet uppstår samt hur den optimala inlärningen bör se ut för alla elever. Pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt hjälper till att lyfta det positiva hos eleverna, genom att stärka och motivera eleverna i deras inlärningsprocess. Vi konstaterar att resultaten visar att då inlärningen har sin grund i didaktiken, där man ser samband mellan mål och undervisningsmetoder, breddas inkluderingsmöjligheterna och vidgar normalitetsbegreppet.

   

  Nyckelord: koncentrationssvårigheter, förhållningssätt, pedagogisk miljö, inkludering och exkludering, en skola för alla.

   

   

  Susanne Karlsson                                                                Handledare: Inger Assarson

  Anna-Lena Löf                                                                   Examinator: Magnus Magnusson       

 • 219.
  Magnusson, Johan
  et al.
  Gothenburg School of Business, Economics and Commercial Law, Sweden .
  Nilsson, Andreas
  Gothenburg School of Business, Economics and Commercial Law, Sweden .
  Infusing an architectural framework with neo-institutional theory: Reports from recent change management initiatives within the Swedish public administration2006In: Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences Volume 4, 2006, Article number1579424, Pages 67b, 2006, p. 67b-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish public administration is currentlyundergoing radical change towards dynamic modelsof governance relying on a high level of intergovernmentalcollaboration. This high level ofinteroperability between governmental organizationsand the subsequent quality of service for citizens andcompanies depending on the services provided bygovernment is summarized in the vision-statement ofthe 24-hour government (24-timmarsmyndigheten).According to the primary actor‘s (Statskontoret)recommendation, this vision is to be realized throughthe application of web-service based technology,resulting in a Service Oriented Architecture (SOA).The purpose of this paper is to investigate a possibleinfusion of a previously developed architecturalframework for change management with neoinstitutionaltheory. The results show that neoinstitutionaltheory could be used to infuse thearchitectural framework with aspects regardingprimarily history and legitimacy, but also with anoverall contradictory perception of change. Given thevast differences in fundamental assumptionsunderlying the architectural framework and neoinstitutionaltheory, the paper concludes that theseresults are however somewhat problematic.

 • 220.
  Magnusson, Johan
  et al.
  Företagsekonomiska institutionen.
  Nilsson, Andreas
  Institutionen för tillämpad informationsteknologi .
  Interorganizational Collaboration among Small and Medium-sized Enterprises: A Pan-European Study of the Influence of Type of Collaboration on SME Practice2005Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 221.
  Makko, Aryo
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Das schwedische Interesse an Vertrauensbildenden Maßnahmen und Abrüstungsfragen2012In: Die KSZE im Ost-West-Konflikt: Internationale Politik und gesellschaftliche Transformation 1975-1990 / [ed] Matthias Peter, Hermann Wentker, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, 2012, 1, p. 191-202Chapter in book (Other academic)
 • 222.
  Makko, Aryo
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Thomas Fischer, Neutral Power in the CSCE: The N+N States and the Making of the Helsinki Accords 19752011In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 131, no 4, p. 821-822Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 223.
  Malaki, Akhil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History. Institute of Latin American Studies.
  Development Patterns in teh Commonwealth Caribbean: Jamaica and Trinidad & Tobago1996Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The process of national development is dynamic and multifaceted; an interrelationship between political sociology and the economy. The purpose of this study is to provide an explanation to the present day economic and social crises in Jamaica and Trinidad & Tobago which is located in 'dependent capitalist development'. It explores whether the dynamics of the crises is internal or external. In providing an explanation the study merely recasts Cardoso and Faletto's approach emphasizing the historical-structural transformations that have given rise to conflicts, social movements and political processes. Of critical importance has been the 'internalization of external interests'. The conclusion drawn is that the dynamics of the phenomenon of dependent capitalist development is both internatl and external. The study also shows that the crises are not just economic but more so social and cultural where internalization has occurred. The mechanism that brings about a delicate balance between centripetal and centrifugal forces withing this kind of a development is clientelism while the sources of this patronage system are, to a large extent, externally located. The interaction of all these factors has constantly resisted attempts at structural transformation. Instead, they have only served to perpetuate dependent capitalist development in Jamaica and Trindiad & Tobago.

 • 224.
  Malmberg, Bo
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Sommestad, Lena
  Uppsala universitet.
  Ljus över landet: Om samhällsvetenskapens roll i en krisfylld tid1996In: Skall vetenskapen rädda oss? / [ed] Jonas Anshelm, Eslöv: Symposion Brutus Östlings bokförlag, 1996Chapter in book (Other academic)
 • 225.
  Minas, Renate
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sozialpolitik im europäischen Vergleich: Internationale Politikanalyse. Friedrich-Ebert Stiftung. Berlin 2010Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 226.
  Morozumi, Tatsuhei
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Reinterpretation of Youth Participation: Longitudinal and International Comparative Study on Youth Policy in Sweden and Japan2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is a growing concerns about reconstructing youth policy in many parts of the world in reflection to the issue on youth. Especially, in the post industrialized countries such as Sweden and Japan, young people's participation became one of the prioritized theme of national youth policy. Despite the implementation of youth policy and local practices in regards to youth participation in both of the countries, there is a clear difference in young people's notion and behavior in participation into society. The paper attempted to answer a question: what is the factor that shapes young people's different notion on participation?

  This qualitative study had investigated modern national youth policy documents in Sweden and Japan with focus on youth participation. Thematic contents analysis was employed as a methodology of this research in order to conduct comparative analysis. To grab context of youth participation in the respective countries, key concepts: youth participation and youth policy as well as historical development of youth policy in each countries were described. Analysis with self-organized framework found that the two countries shares several commonalities in youth policy such as rights perspectives, cross sectorial approach, social inclusion of risky young people and promotion of independence. However, policies in reality for participation of young people are implemented in differently, which reflects different recognition on youth participation in the contexts of the respective countries. 

 • 227. Mäkelä, Klaus
  et al.
  Stenius, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD).
  Etical control of social and behavioral research in Finland2007Report (Other academic)
 • 228.
  Mörth, Ulrika
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  European Public-Private Collaboration.: A Choice Between Efficiency and Democratic Accountability?2008Book (Refereed)
  Abstract [en]

  This book looks at some of the major themes concerning governance in the EU, namely the focus on market-friendly regulations, output legitimacy and how the requirement of efficiency is combined with the requirement of democratic accountability. The dilemma between efficiency and democratic accountability is analysed in three cases of close collaboration between public and private actors (for-profit): the European satellite navigation programme (Galileo), the European Investment Bank and health policies, and the European financial sector - especially the banking sector. The background to this interest in the dilemma between efficiency and democratic accountability is that this is a time when borders between the public and private spheres are being re-evaluated, transferred and becoming more porous. The author makes a compelling case to show authority is being shared between public and private actors, rather than being delegated - on contrast with the apparent mode of democratic accountability.

 • 229.
  Neyer, Gerda
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hoem, Jan M.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Andersson, Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Education and Childlessness: The Influence of Educational Field and Educational Level on Childlessness among Swedish and Austrian Women2017In: Childlessness in Europe: Contexts, Causes, and Consequences / [ed] Michaela Kreyenfeld, Dirk Konietzka, Cham: Springer, 2017, p. 183-207Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This article deals with the question of how different institutional structures affect ultimate levels of childlessness. We compare rates of childlessness by educational field and educational level among women born in 1955–1959 in two different welfare states: Austria and Sweden. We find similar patterns of childlessness by educational field in both countries: i.e., women who have been educated to work in the education or health sector have lower rates of childlessness than women who have been educated to work in most other occupational fields. However, rates of childlessness by educational level differ markedly between the two countries: Austrian women with upper-secondary or tertiary education are significantly more likely to be childless than Swedish women with comparable levels of education and Austrian women with lower levels of education. We attribute these differences to the educational systems, the labour market structures, and the family policies of the two countries; which in Sweden promote equality across educational groups, and in Austria create cleavages between educational groups. We conclude with reflections on the implications of our results for demographic research on education and fertility.

 • 230.
  Nfuka, Edephonce Ngemera
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  IT governance in Tanzanian public sector organisations2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  In many public sector organisations, the use of Information Technology (IT) has become important for sustaining and extending public service delivery. This has caused there to be a critical dependency on IT, which calls for a specific focus on effective IT governance. Accordingly, the success factors for effective IT governance must be determined and adhered to if an organisation wishes to increase the contribution of IT towards achieving its objectives. Much research has been carried out on IT governance effectiveness and the necessary success factors, but not with a focus on organisations from a developing country such as Tanzania. The context in these organisations is characterised by IT resources, knowledge and culture constraints as well as by an increasing level of IT investment and applications.

  In this research, we analyse how IT governance practices are implemented in Tanzanian public sector organisations (TaPSOs) and benchmark their levels of maturity. Furthermore, we analyse and identify the critical success factors (CSFs) that contribute to effective IT governance in TaPSOs. Subsequently, we analyse the effects of these CSFs on IT governance performance and develop and evaluate a CSFs framework for implementing effective IT governance in TaPSOs.

  We find weak IT governance practices, especially in terms of processes. This was also pointed out by the lower level of IT governance maturity in TaPSOs in contrast to public sector organisations in developed countries. Furthermore, we find that the identified CSFs have a significant effect on IT governance performance in TaPSOs. In addition, the designed CSFs framework is found to be important for providing guidelines to be used by IT and business management personnel for implementing effective IT governance. This CSFs framework for implementing effective IT governance in TaPSOs consists of the IT governance focus areas, CSFs, activities, roles, IT resources and environment in which it should be implemented. In contrast to existing frameworks from the research literature, the designed CSFs framework offers a holistic view by focusing on the five IT governance focus areas.

 • 231.
  Nilsson, Andreas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Doing IT project alignment: Adapting the Delta model using design science2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Despite the perceived importance of IT, a majority of IT projects fail to deliver what was actually ordered (!). One main reason for failure is IT project management’s inability to adapt and react to a dynamic and changing project environment, instead, projects are run as if it is possible to predict all project variables before project start.

  In reality, IT project workers live in a dynamic, political and commercial environment where it is difficult to predict and control the future. IT projects needs to be continually aligned with their environment to stay relevant and deliver utility.

  Through a design science and action research approach, a model supporting IT project managers with IT project alignment is created and tested. The model is called DELTA and is designed to be easy to understand and use for IT project managers; it builds on a simplification of commonly available approaches in order to facilitate communication the different domains of expertise in IT projects. DELTA builds on four main constituents: Enterprise images, Stakeholders, Goals and Project. Guidelines for using the model is also presented.

  Experiences from using the model indicates that the model is perceived as a useful complement to regular project management methods, specifically by merging different conceptual perceptions into a common view. Furthermore, results highlight the conflict between IT project alignment and the traditional project model. Finally, the results show the difference between IT project issues and underlying causes for these issues.

 • 232.
  Nilsson, Andreas
  IT-universitetet I Göteborg .
  Management of Technochange in an Interorganizational e-Government Project2008In: Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences 2008,  Article number4438913, IEEE Computer Society, 2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores if and how enterprise architecture knowledge may support management of interorganizational technochange. An action research study on an eGovernment technochange project provides empirical data. Four issues of technochange are identified from the research site and presented; Solution concept communication, Stakeholder competencies, Goal ambiguity and finally the Collaborative form as such. Results indicate that enterprise architecture may support management of interorganizational e-Government technochange. In addition, collaborative competences must be developed by respective partner as new collaborative arrangements grow. These collaborative competencies could be part of a future enterprise architecture for interorganizational technochange.

 • 233.
  Nilsson, Andreas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Enquist, Håkan
  Göteborgs Universitet.
  Magnusson, Johan
  Göteborgs Universitet.
  SME network practice: a qualitative study of network management practice and design implications for ICT-support2003In: Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems(ECIS) 2003 / [ed] Claudio U. Ciborra, Riccardo Mercurio, Marco de Marco, Marcello Martinez, Andrea Carignani, 2003, p. 1411-1423Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents the results of an investigation of network practice among European Small andMedium-sized Enterprises (SME’s). The purpose is to assess network management practice anddesign implications for Information Communication Technology (ICT) support. The investigationconsisted of 49 interviews with individuals employed by 19 SME’s that either were or had beeninvolved in a network co-operation with another separate juridical entity. This was complemented bya questionnaire answered by 121 respondents fitting the same criteria as the individuals interviewed.We provide a rich description of the vast diversity in SME network management practice and ICTuse. From the collected data, three generic network profiles are identified (“Supply-chain networks”(SN), “R&D Networks” (RN) and “Business Networks” (BN)). The three network profiles arestructured and analyzed through use of an established IS architecture framework. This provide aholistic view of ICT design implications for the network profiles structured in three architecturallevels namely, scope, enterprise and systems level.

 • 234.
  Norström, Jennifer
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Battle for Kigamboni: The case of the Kigamboni redevelopment project, Dar es Salaam2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A common theme of discussion raised by contemporary scholars is the making of cities competitive internationally to become a city of world class, which is argued to be the main priority facing urban planning and policy makers in the twenty-first century. These redevelopment projects are justified through various ways, however, mainly that they will spearhead economic development and increase national income. This study explores the Kigamboni redevelopment project in Dar es Salaam, Tanzania. It uncovers the vision and justification performed by the Government and it explores the tensions that emerged as a result of the lack of participation and transparency. When envisioning the future, the actors of the government pictures Kigamboni as very different from what it is today. It is argued that the urban visions of becoming modern are shaped without taking the different memories, stories and desires of the local residents of Kigamboni into consideration. In addition, the study illuminates the contestations by the residents, arisen in the context of the redevelopment project, with a main focus on a local organisation - the Kigamboni Committee. The community formed the Committee in order to reach an understanding of the project affecting them. The local association argues to represent the people of Kigamboni and aims to follow up on the project and undertake initiatives to highlight rights. However, the empirical findings reveals that it is questionable whether the Committee is actually representing the people of Kigamboni as they claim. The thesis further sheds lights on the importance to discuss the politics of social mobilisation. 

 • 235.
  Nyberg, Ann-Christin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, Comparative Religion and Gender Studies. Centrum för Genusstudier.
  Genus och innovation: - Om kvinnors formande av teknik och samhälle2002Report (Other academic)
 • 236.
  Nyberg, Ann-Christin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, Comparative Religion and Gender Studies. Centrum för Genusstudier.
  Innovation fri från könsstereotyper: – genusmedveten samverkan för en jämställd utveckling2008In: GENUS i Norrsken: TEMA INNOVATION OCH ENTREPRENÖRSSKAP, ISSN ISSN 1654-7640, no 2, p. 4-Article in journal (Other academic)
 • 237.
  Nyberg, Ann-Christin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, Comparative Religion and Gender Studies. Centrum för Genusstudier.
  Kön och teknik i förändring: Svenska kvinnors patenterade uppfinnande 1885 - 19982001Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 238. Nygren, Else
  et al.
  Haya, Glenn
  Stockholm University, interfaculty units, University Library.
  Widmark, Wilhelm
  Stockholm University, interfaculty units, University Library.
  Studenters upplevelser av samsökningsverktyg: Metalib och Google Scholar2006In: Infotrend, ISSN 1653-0225, Vol. 61, no 3, p. 7Article in journal (Refereed)
 • 239.
  Nyqvist, Anette
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Access to all stages?: studying through policy in a culture of accessibility2013In: Organisational anthropology: doing ethnography in and among complex organisations / [ed] Christina Garsten, Anette Nyqvist, London: Pluto Press, 2013Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this chapter, I describe and discuss access as an ongoing situational and relational process of ethnographic fieldwork. I have two interrelated goals for this chapter, both concerning processual aspects of accessibility. Based on various research projects on the performativity of policy in such diverse fields as national social insurance politics and the financial market, I begin by proposing a contextualised view of access. I argue that a culture of accessibility has evolved within the Swedish public administration system, such that access has become the norm and that access policies are organising principles that shape the way ‘we live, act and think’ (Shore & Wright 1997:i) – and not least do they affect the civil servants working within government authorities. I then discuss how a problematising perspective on access processes can help shed light on methodological aspects concerning forms of engagement with and within formal organisations. In doing this, I hope to contribute to a more complex and nuanced conceptualisation of access, a key concern of any ethnographic inquiry. After describing accessibility as a culture and organising principle, I stop to ask four questions. Access of what? Where? To whom? For what purpose? As we all know, access is not merely a matter of getting through the door. 

 • 240.
  Ohlsson-Wijk, Sofi
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bröllopsklockorna ringer på högtidsdagar2011Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 241.
  Olsson, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Research in International Migration and Ethnic Relations (CEIFO). Stockholm University, Faculty of Social Sciences.
  Efter exilen?: Historien om chilenare i Sverige2010In: Arbetarhistoria, ISSN 0281-7446, Vol. 34, no 2-3, p. 23-31Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sverige blev efter militärkuppen 1973 ett relativt betydande exilland för chilenare. De chilenska flyktingarna formade tillsammans med framförallt andra latinamerikanska flyktingar under 1970- och 1980-talen en gemenskap som bland annat präglades av ett rikt politiskt och kulturellt liv.

 • 242.
  Ooka, Anya
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Education in Arts and Professions.
  En fallstudie om bekräftelse i en förskola2009Independent thesis Basic level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of this study is to answer the following questions regarding confirmation: In what ways do children seek confirmation in preschool? What are children confirmed for and how do they react to the confirmation? How is confirmation used by teachers? What do children want to receive confirmation for?

  The starting point for this study is based on the unique theories of Skinner, Maslow and Bronfenbrenner. The main focus with regard to Skinner’s theory (in this study) lies in reinforcement. In Maslow’s theory, the concentration is on hierarchy of needs while in Bronfenbrenner’s theory, the study centers upon interaction. In addition to these theories, observations and interviews were conducted.

  By analyzing the results of the observations and interviews, the questions listed above were answered. It became clear during these experiments that children confirm each other on their own. While observing the children during free play, it was apparent that they were actually more interested in receiving confirmation from their friends than from the teachers.

  Keywords: confirmation, behavior, reinforcement, hierarchy of needs, interaction

 • 243.
  Ortiz de Gortari, Angelica
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Eltayeb, Rawia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Interactive media technologies challenges and risks among youth in Sweden.: 11 children’s and 11 parents’ thoughts and experiences about Internet and video games2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Interactive media technologies like the Internet and video games have opened new avenues of opportunity for many, yet at the same time they represent new challenges and risks, especially for young people.

  In our study, eleven families were interviewed. Their perceptions, experiences and risk management are described in this paper. The children we interviewed were not high media consumers. The vast majority appeared to have a positive attitude towards the Internet, and had learned to handle common interactive media challenges and risk. Nonetheless some online behaviors which we consider risky were indeed commonly practiced. The most commonly encountered risk experienced by children in our study was exposure to undesirable content. Yet, in a group of eleven children two had been victim of cyberbullying and one had been harassed by some classmate or family member.

  The most recurrent negative comments parents made about the internet or video games and children were about the danger of being contacted by strangers, as well as the excessive use of the interactive media technologies.

   

 • 244.
  Ottosson, Lisa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Utan given hemvist: Barnperspektiv i den svenska asylprocessen2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The thesis examines accompanied asylum-seeking children’s position in Swedish asylum reception management and in the determination of their claims. The three articles of the thesis focus on children’s own experiences of seeking asylum, on the experiences and practices of the civil servants at the Migration Board, as well as those of the legal representatives that assist asylum-seekers in the application process. The thesis builds on ethnographic fieldwork carried out between 2008 and 2010 in southwest Sweden. Theoretical inspiration has been sought in the new sociology of childhood as well as in practice theory.

  The first article in the thesis concerns children’s caseworkers who are responsible for safeguarding children’s interests in the Migration Board’s daily work with reception. The study highlights a range of dilemmas caseworkers have to deal with in their role as frontline bureaucrats. The study shows that the children’s caseworkers often perceive their discretion as limited, but also that they themselves contribute to limiting it, for example due to their hesitation in challenging existing norms and collegiality.   

  The second article examines the ways in which legal representatives, who act on behalf of families in asylum determinations, in their practice perceive and relate to the concept of children’s best interests and children’s right to participate. The study shows that children in families can become invisible in the legal representatives’ daily rounds. This invisibility is due to practical limitations in the representatives’ work as well as a general view that children rarely have their own grounds for asylum, as separate claimants to their parents.

  The third paper of the thesis explores the ways in which children experience and seek to influence circumstances that signify their time spent as asylum-seekers. The study shows how the children developed a range of tactics to deal with their particular situations, which varied with their housing and schooling, and the family’s financial resources. The conclusion is that the children themselves are the primary representatives of the child perspective in the asylum-seeking process, not least through their struggle to belong and create a life like that of ’ordinary’ children. 

  In line with previous research in the field, the thesis points to the contradiction between the principle of regulated migration and the child perspective in the asylum-seeking process. Together with practical circumstances, such as lack of resources, this contradiction results in a more limited implementation of the child perspective than rules and regulations actually stipulate. Finally, the thesis points to the active role asylum-seeking children take in their efforts to create an everyday life that is as similar as possible to that of  the ’ordinary’ children (e.g. non asylum-seeker and permanently settled children) around them.

 • 245.
  Palmqvist, Ann
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Åsén, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Tillfälligt Avbrott: Om en skolhund som specialpedagogiskt verktyg2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Användandet av specialutbildade hundar som ett pedagogiskt verktyg i skolan blir allt vanligare i Sverige. Föreliggande studie syftar till att få en förståelse för vad det kan innebära för elever att ha tillgång till en skolhund i skolan. Studien kommer svara på vilken betydelse lärare och elever upplever att närvaron av en skolhund har i provsituationer, vilken betydelse en skolhund kan ha för elevers skolmotivation och inställning till läsande, samt hur lärarna ser på skolhunden som pedagogiskt verktyg. I studien har en etnografisk forskningsansats tillämpats. Datainsamlandet har gjorts genom observationer, fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer och tolkats utifrån en etnografisk analys. De teoretiska perspektiv som har använts för att analysera det insamlade materialet är Antonovskys KASAM-teori, det specialpedagogiska relationella perspektivet och Bakhtins karnevalteori. Resultaten visar att samtliga informanter har en positiv inställning till skolhunden och att de upplever att hunden har en avslappnande och avstressande effekt i provsituationer. Skolhunden har även bidragit till en ökad skolmotivation och en positiv inställning till läsande. Vidare framkommer att pedagogerna i studien har ett specialpedagogiskt relationellt förhållningssätt och anpassar miljön efter elevernas förutsättningar. En annan förklaring till de positiva effekter som uppges i studien kan vara att införandet av skolhunden innebär ett unikt avbrott från det vardagliga och förväntade i skolan.

 • 246.
  Petra, Roll Bennet
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Föräldrars berättande om barnets erfarenheter av eksem.2007In: Leva med allergi: samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. / [ed] Sonja Olin Lauritzen, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2007Chapter in book (Other academic)
 • 247.
  Petra, Roll Bennet
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  ”Igår blev jag allergisk mot melon”: barns berättande om allergi2007In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 84, no 6, p. 549-559Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In contemporary society the wellbeing and health for children are of great concern. Alarming reports are frequent in media about increasing ill-health in children. In social science research peoples experiences of illness are at the same time a growing research field, but childrens experiences of illness are investigated to a lesser extent. This study aims to explore childrens experience of living with allergic disease, an ill-health which is common in Sweden. To explore childrens understandings and experiences of allergic disease the choice was made to carry out a qualitative interview study, which would allow for a more close analysis. Interviews were conducted in the home of six twelve-year-old children suffering from varied allergic difficulties. Two specific questions are outlined in this article; childrens understandings of what they experience as allergic symptoms and what they gain knowledge of from medical test, and what children stress as significant consequences for their daily life. The results show how the children accept the somewhat confusing discrepancy between their bodily experience and what they are tested for. The most apparent consequences for their daily life were what they had to avoid and endure, in terms of avoidance for specific food or animals and in terms of risk for social exposure because of deviant bodily appearance and behaviour.

 • 248. Pike, Tim
  et al.
  Adams, John
  Price, Debora
  Corna, Laurie M.
  Platts, Loretta G.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Di Gessa, Giorgio
  Worts, Diana
  McDonough, Peggy
  Sacker, Amanda
  Glaser, Karen
  What difference does a year make?2017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This is the final Briefing Note from the PPI stream of the WHeRL project. The Briefing Note focuses on the impact of extending the working lives on income in retirement on two groups:    

  Women who take a career break; considering sensitivity to the timing and length of the period of their return to work following a career break   

  Men and women who exit the labour market early; considering sensitivity to the timing of their exit from the labour market before State Pension age (SPa).

 • 249.
  Premat, Christophe
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  La liberté en moins, la sécurité en plus: Une société de surveillance ? L’état des droits de l’Homme en France. Ligue des droits de l’Homme, édition 20092010In: TerritoiresArticle, book review (Other academic)
  Abstract [fr]

  « Ne souriez pas trop vite, vous êtes filmés », telle pourrait être la devise du rapport 2009 de la Ligue des droits de l’Homme portant sur l’augmentation alarmante des dispositifs de surveillance au sein des sociétés occidentales. En s´appuyant sur un certain nombre de faits et de principes, ce livre rend compte des instruments déployés pour contrôler et surveiller l’action des citoyens. Une forme de mondialisation surveillée est en train de se mettre en place, avec une circulation de bases de données dans tous les sens sans que l’on ait de garantie effective sur la préservation de la liberté des citoyens. C’est au nom de cette dernière que la Ligue des droits de l’Homme a publié son rapport afin de dénoncer le sacrifice de la liberté sur l’autel de la sécurité, devenu un dogme fondamental des sociétés contemporaines. Il se trouve que l´ensemble des techniques de fichage (biométrie, nanotechnologies, vidéosurveillance) répondent davantage à un sentiment d’insécurité et demeurent détournées de leurs objectifs : là où le pouvoir politique prétend préserver la liberté des citoyens, il la fragilise en construisant des techniques de surveillance de plus en plus fortes. En France, il existe une dérive sécuritaire certaine, due à une quasi absence de contrôle de l’usage des fichiers de données : Edvige, tests ADN, listes d’élèves scolarisées, toutes ces bases servent davantage à dépister les citoyens jugés déviants et non-conformes à l´idéologie ambiante. On retrouve dans cet ouvrage l’inspiration de Michel Foucault avec l’idée que l’emprise de la norme est devenue de plus en plus forte dans une société à caractère liberticide. En s’appuyant sur les rapports de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le livre dénonce la circulation de bases de données clandestines à l’instar du système de traitement des infractions constatées (Stic) et du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). Certes, ces pratiques ne sont pas nouvelles, les États-Unis avaient d’ores et déjà créé des dispositifs de surveillance pendant la guerre froide (système Échelon surveillant les télécommunications) ainsi qu’après (logiciel Carnivore permettant l’accès aux courriels jugés sensibles, dépistage des informations sur les passagers aériens depuis les attentats du 11 septembre 2001 avec le système PNR, Passenger name record). Ce livre invite à une prise de conscience vis-à-vis du despotisme doux en train de s’installer dans nos sociétés, justifiant des politiques de plus en plus sécuritaires et inévitablement xénophobes (rejet des Roms, traque des immigrés clandestins). Si la surveillance s’insère en permanence dans notre quotidien, nous avons néanmoins les moyens de résister en instituant des réseaux de vigilance citoyenne. 

 • 250.
  Premat, Christophe
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  La société contre le néolibéralisme: La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale. Pierre Dardot et Christian Laval, La Découverte, 2009,2009In: TerritoiresArticle, book review (Other academic)
  Abstract [fr]

  Le néolibéralisme est la cible de critiques récurrentes parmi les altermondialistes et les mouvances idéologiques de gauche qui s’insurgent contre l’émergence d’une société de marché. Le livre de Pierre Dardot et de Christian Laval va bien au-delà des slogans idéologiques pour préciser les fondements philosophiques du néolibéralisme. Le néolibéralisme est une rupture profonde au sein de la doctrine libérale classique. Conçu à la fin des années 30, au sein de cercles intellectuels restreints (colloque Walter Lippmann tenu à Paris les 26 et 30 août 1938), le néolibéralisme vise l’intervention de l’État au service du marché. En l’occurrence, les politiques publiques sont délivrées grâce au concours de la puissance publique et des forces du marché. La liberté individuelle n’est plus protégée dans la mesure où la commande publique se substitue à la main invisible du marché défendue naguère par un penseur tel qu’Adam Smith. Le néolibéralisme, en tant que doctrine fondée sur l’idée d’une société de marché où toutes les sphères de l’existence sociale (santé, éducation) sont indexées sur les échanges économiques, a pour précurseur l’ordolibéralisme élaboré par des économistes tels que Walter Eucken (1891-1950) et des juristes comme Franz Böhm (1895-1977) où l’ordre constitutionnel garantit les principes de la concurrence (cette conception a prévalu dans l’Allemagne fédérale après la Seconde guerre mondiale). La rationalité néolibérale a favorisé l’apparition d´un nouveau sujet se caractérisant par l’intériorisation d’un modèle de performance étendu à toutes les institutions sociales. L’individu néolibéral est sujet à des souffrances psychiques importantes, l’emprise de cette norme devenant difficilement soutenable. Le néolibéralisme n’est pas l’institution d´un marché libre, mais la rationalisation et la mise en place d’un contrôle social de plus en plus fort. In fine, la politique elle-même est menacée par cette idéologie, qui contredit les principes du débat public.

234567 201 - 250 of 327
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf