Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 800
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Hägglund, Elisabet
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Kandidatuppsats i tolkning: Tolkning av svåra samtal i vården2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Community interpreters working in health care often face difficult situations (Baistow2000 described in Valero-Garcés 2005). Interpreters working with refugees often themselves havebeen refugees and when they interpret stories about trauma this might remind them of their own pasttrauma (Lor 2012:17-18). Having to give bad news to a patient can also be painful to the interpreter(Butow 2012:238). In spite of the fact that interpreters have a stressful task, they seldom getappropriate support and guidance in their work (Butow 2012:240).Method: This study is made up of a survey with 27 interpreters undertaking further training. Theyhave been asked questions about to what extent they are exposed to stressful situations, how much thisaffects them and what support they get and what they consider would be needed to improve theirworking conditions.Results: Many interpreters are strongly affected from having to tell the patients bad news and frominterpreting traumatic experiences. The interpreters seldom receive support in their work and theythink they, as well as the health care staff, need more training.Conclusions: Working conditions for the interpreters are demanding and they need more support, butalso the health care staff need more training in how to work with interpreters. There is a need forlarger and deeper studies to decide what has to be done to improve the working conditions for theinterpreters and the quality of the interpretations.

 • 252.
  Högström, Ebba
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Att göra det omöjliga: Poesiöversättning som litterär och social praktik2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 253.
  Isaksson, Petrus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Relationellt resonerande på ett L2: Visuella representationers roll i en andraspråkseffekt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På senare tid har andraspråksforskning visat att användningen av ett främmande språk reducerar tendenser till intuitivt resonerande och beslutsfattande. En sådan främmandespråkseffekt – en s.k. foreign language effect (FLE) – innebär med andra ord en förminskad tendens till resonerande utifrån magkänsla till fördel för ett mer analytiskt resonerande. FLE har dock främst varit förknippad med beslutsfattande som är knutet till känslor, och lite uppmärksamhet har ägnats logiskt resonerande, trots att det finns anledning att tro att FLE är verksam även inom detta område. Logiskt resonerande med transitiva relationer antas ofta underlättas av hur lätt det är att framkalla en inre mental bild av relationerna i fråga, men bl.a. Knauff & May (2006) har visat att visuella detaljer i sådana bilder kan störa slutledningsförmågan. Det tycks nämligen möjligt att relationella termer som är lätta att föreställa sig visuellt, som t.ex. renare och smutsigare, är kognitivt belastande. Nyligen har emellertid Hayakawa och Keysar (2018) visat på en reduktion av detaljer i visuella representationer hos användare av ett främmande språk, vilket torde innebära att användningen av ett främmande språk reducerar den negativa effekten av att resonera med s.k. visuella termer. Denna främmandespråkseffekt undersöks här i ett experiment med användare av ett L1 (svenska) och ett L2 (engelska). Experimentets första del – formuppgiften – testar huruvida en reduktion av detaljer i visuella representationer föreligger hos L2-användare. Den andra – slutledningsuppgiften – prövar huruvida visuella termer hindrar resonerande med transitiva slutledningar, med fokus på skillnader mellan L1 och L2. Resultaten från formuppgiften visar inget signifikant stöd för reduktion av detaljer i visuella representationer hos L2-användare. Dock uppvisade deltagarna i föreliggande undersökning sådana svarstendenser. I resultaten från slutledningsuppgiften finns däremot ett stöd för en främmandespråkseffekt. Det tog längre tid på L1 att lösa de slutledningar som innehöll visuella termer, jämfört med slutledningar som inte innehöll sådana termer. Denna trend var, enligt utökade resultat från en variansanalys, signifikant på L1 men inte på L2, där typ av slutledning inte hade någon signifikant effekt på responstid. Dessutom visade sig en signifikant effekt för språk i motsatt riktning än den förväntade, sådan att det överlag tog längre tid att lösa slutledningsproblemen på L1 än på L2. Dessa fynd indikerar tillsammans en främmandespråkseffekt för logiskt resonerande med transitiva slutledningar. Särskilt fanns ett visst stöd för att detaljer i visuella representationer utgör ett hinder på L1 men inte på L2. Dock är detta sistnämnda påstående i behov av vidare prövning då stödet för det endast visade sig signifikant utan avvikande svar, och den förmodade orsaken – reducerad livlighet i visuella föreställningar på L2 – inte var tillräckligt tydligt framträdande.

 • 254.
  Jacquet, Ewa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Language Education.
  Björkvall, Anders
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism.
  Att göra mångfalden synlig för språkläraren: Etnografin som verktyg för att relevantgöra och bedöma högstadieelevers språkförmågor2014In: Mångfaldens möjligheter: Litteratur- och språkdidaktik i Norden / [ed] Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfelt, Anna Nordenstam, Olle Widhe, Göteborg: Nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) , 2014, p. 215-236Chapter in book (Refereed)
 • 255. Jankowska, Anna
  et al.
  Di Giovanni, Elena
  Kruger, Jan-Louis
  Pedersen, Jan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Reviers, Nina
  Romero-Fresco, Pablo
  What is this thing called Journal of Adiovisual Translation?2018In: Journal of Audiovisual Translation, ISSN 2617-9148, Vol. 1, no 1, p. 1-7Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  We are proud to present the first issue of the Journal of Audiovisual Translation. Launching this new journal would not have been possible without the hard work of the Editorial Board members, much appreciated contributions from the Authors and support from ESIST and Scientific Board members. Audiovisual translation has come of age as a discipline in its own right and we strongly believe that it deserves a journal that is dedicated to this very specific field. Journal of Audiovisual Translation wishes to serve as an international forum and reference point for high-quality, innovative and in-depth research in all avenues of audiovisual translation studies.

 • 256.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Att uppfatta komplexiteten i konfliktfyllda situationer: En etnografisk metodansats i samtalsstudier i äldreomsorgen2012In: Med språket som arbetsredskap: Sju studier av kommunikation i vården / [ed] Anna-Malin Karlsson, Mats Landqvist, Hanna Sofia Rehnberg, Huddinge: Södertörns högskola, 2012, p. 105-118Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln lyfter fram en metodansats som kombinerar etnografi (deltagande observation och intervjuer) med mikroanalys av omsorgssamtal på ett äldreboende. En etnografisk ansats innebär i detta fall att forskaren strävar efter att komma nära praktikernas egna upplevelser av verksamheten, där forskaren både är deltagare och observatör. De exempel som presenteras är hämtade från ett projekt om kommunikationspraktiker i äldreomsorgen. I projektet undersöks hur institutionella rutiner och regelverk möter och kommer i konflikt med andra perspektiv och identiteter i omsorgsarbetet. Frågor som ställs här är vilka diskursiva uttryck denna konflikt får i omsorgssamtalet, och vad den betyder för de rollrelationer som skapas mellan omsorgsarbetare och brukare. Denna typ av forskningsfrågor kräver en metodansats där mikroanalyser av situerad interaktion tolkas genom forskarens etnografiska kunskap om kontexten (Tusting & Maybin 2007). Artikeln syftar till att visa exempel på hur en sådan metodansats kan tillämpas. Frågor som ställs är: Vad kan jag visa med hjälp av mikroanalyser? Vilken förståelse av de språkliga praktiker jag studerar kan ett etnografiskt förhållningssätt tillföra?

 • 257.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Att utöva personcentrerad omsorg i möten med äldre med demens: Utmaningar och dilemman2014In: Svenskans beskrivning 33: [SvB.] 33, Förhandlingar vid trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Helsingfors den 15-17 maj 2013 / [ed] Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm, Helsingfors: Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet , 2014Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Studien som den här artikeln rapporterar från belyser en central aspekt av den kommunikativa verksamheten i vård och omsorg av äldre personer med demens. Mer specifikt ger den inblick i de utmaningar som det kan innebära att utöva personcentrerad omsorg i möten med individer som har en kognitiv funktionsnedsättning som begränsar möjligheter att etablera gemensam förståelse. Studien beskriver frågepraktiker i förhandlingar om hjälpinsats i multi-professionella vårdplaneringssamtal som omfattar äldre vårdtagare med demenssjukdom. Data i artikeln utgörs av videoinspelningar av fyra vårdplaneringsmöten på två olika äldreboenden. Ett genomgående mönster i samtalen är att yrkesutövaren tar sig rätten och tilldelas rätten att göra förantaganden och fatta beslut om frågor som rör den boendes livssituation, t.ex. genom att designa sina frågeinitiativ på ett sätt som uppmanar till bekräftande svar. Yrkesutövarnas frågepraktiker kan å ena sidan ses som ett smidigt sätt att hantera interaktionella problem och bevara parternas sociala ansikten. Å andra sidan begränsar yrkesutövarens påståendeformuleringar den boendes möjligheter att själv beskriva sin upplevelse. Mer flexibla frågepraktiker som på ett mer dynamiskt sätt tar till vara flerpartssamtalets potential skulle underlätta för yrkesutövaren att behålla den äldre som respondent.

 • 258.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Bridging language barriers in multilingual care encounters2014In: Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation, ISSN 0167-8507, E-ISSN 1613-3684, Vol. 33, no 1-2, p. 201-232Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present case study demonstrates how the multilingual practicesof a linguistically diverse workforce contribute to the functioning of a modernworkplace. Based on ethnographic fieldwork and recordings in a residentialhome for elderly people with dementia in Sweden, the article explores howmultilingual immigrant care workers creatively use their language skills toovercome linguistic boundaries and communicate with an elderly Kurdish resident.It is shown that despite the fact that the participants do not, or only to alimited extent, share a common language, the care workers manage to createmultilingual encounters that allow them to perform care tasks in an activitycontext where empathy and efficiency are of great importance. Although thedata in this study manifest the struggle of multilingual care workers to bridgelanguage barriers, the study also highlights the complexity of providingadequate and well-functioning care in today’s diverse society, where linguisticand cultural matching of clients and caregivers cannot always be obtained.These results are discussed in the light of new demands on Swedish (and morebroadly Western) care systems to adapt to the increasing number of multilingualolder people, who will become residents in care facilities.

 • 259.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Hantering av ramkonflikter i vårdplaneringssamtal på ett äldreboende2014In: Språk och interaktion, ISSN 2242-2277, E-ISSN 2242-2285, Vol. 4, no 1, p. 9-39Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I den här artikeln undersöks hur ramkonflikter, dvs. spänningar som kan föreligga mellan olika behov och syften, hanteras i multiprofessionella samtal på vårdplaneringsmöten, där klienten själv deltar. Analysen visar att de professionella parterna orienterar sig på olika sätt mot de olika uppgifter och syften som mötet rymmer.  Resultaten kan utveckla förståelsen av multiprofessionella samtal i vården, med betoning på behovsbedömningssamtal.

 • 260.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Rätt svenska på äldreboendet2013In: Språk i undervisning: Rapport från ASLA:s vårsymposium, Linköping, 11-12 maj, 2012 / Papers from the ASLA Symposium in Linköping, 11-12 May, 2012 / [ed] Christina Rosén, Per Simfors, Ann-Kari Sundberg, Linköping/Växjö: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap , 2013, p. 23-36Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln ger ett kritiskt perspektiv på den arbetsplatsförlagda svenskundervisning för anställda med annat modersmål som inom ramen förutbildningsprogrammet Språksam har genomförts inom äldreomsorgen. Författaren kommer fram till att programmet har inneburit att språket sätts i fokus på ett ganska oreflekterat sätt och görs till syndabock för alla möjliga problem inom verksamheten. Både samarbetssvårigheter och organisatoriska tillkortakommanden tolkas som språkliga problem med risk för att ansvaret för problemen läggs på den andraspråkstalande medarbetaren. Undersökningen visar också hur det som uppfattas som bristande språkfärdighet hos andraspråkstalare i själva verket kan vara ett uttryckför mera generella problem i den kommunikativa praktiken inom verksamheten. För att uppnå de högt ställda målen inom SpråkSam krävs enligt författaren ett nytänkand eoch en från arbetsplatsen fristående utbildning med långsiktiga mål.

 • 261.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  'You're doing everything just fine': Praise in resiential care settings2016In: Discourse Studies, ISSN 1461-4456, E-ISSN 1461-7080, Vol. 18, no 1, p. 64-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines the use of praise in caregiving of nursing home residents with dementia in Sweden. The data consist of video-recordings of staff–resident interaction in residential care settings where caregivers assist residents with personal hygiene. High-grade assessments accomplishing praise or a compliment such as ‘jättebra’ (‘great’) are routinely used online, simultaneously withthe care activity, by the caregiver when the residents are requested to undertake manual tasks ontheir own, such as tooth brushing, washing, dressing, and getting out of bed. It is shown that the primary function of the assessments is to encourage someone to do something, which is discussedas an institutionally related problem. These results contrast with prior research on domiciliary care in Sweden and Denmark, which show that high-grade assessment terms formulated so as toaccomplish praise or a compliment are reserved for situations where the home helper’s institutional role as the senior citizen’s helping hand is downplayed. It is argued that a more sensitive use of assessments and a higher awareness of the social norms concerning epistemic primacy may be a step toward implementing person-centeredness in residential care for older people.

 • 262.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Äldreboendet som flerspråkig arbetsplats: Policy och praktik2013In: Svenskans beskrivning: 32, Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning / [ed] Björn Bihl, Peter Andersson, Lena Lötmarker, Karlstad: Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet , 2013, p. 102-113Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Projektet Omsorg som språkarbete: Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk i den nya arbetsordningen fokuserar andraspråkstalares arbetssituation på arbetsplatser i äldreomsorgen. Bakgrunden till projektet är de förändringar av arbetslivet som brukar kopplas till den så kallade nya ekonomin, och som ibland benämns den nya arbetsordningen. För arbete inom vård och omsorg, som står i fokus i projektet, innebär det att handfasta och konkreta arbetsuppgifter utökats med betydligt mer komplexa uppgifter som exempelvis dokumentation och kontaktmannaskap. När kraven på språklig och kommunikativ kompetens ökar riskerar de som inte uppfyller dem att bli utan arbetsuppgifter och på sikt hamna utanför arbetslivet. En kategori som är särskilt utsatt är anställda med annat modersmål än svenska. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en såväl vidgad som fördjupad förståelse för vad som brukar beskrivas som bristfälliga kunskaper i svenska och de problem med marginalisering som är förknippade med detta. Hur påverkar de ökande kraven de anställdas möjligheter att delta i centrala arbetspraktiker på arbetsplatsen? Vilka problem uppstår och hur löses de? Vår teoretiska utgångspunkt är att språklig kompetens, såväl skriftlig som muntlig är en del av ett socialt sammanhang. Empiri kommer att innefatta identifiering och analys av skriftpraktiker och samtalspraktiker på arbetsplatsen samt relationen dem emellan. Detta sker med hjälp av en kombination av etnografi (deltagande observation och intervjuer)och mikroanalys av språk och interaktion. Även textanalyser ingår som en komponent i blottläggandet av skrift- och samtalspraktiker. Projektet är tänkt att bedrivas som två delstudier. I delstudie 1 undersöks skriftpraktiker medan delstudie 2 fokuserar samtalspraktiker. Målet är att utveckla metoder som verksamheten kan använda. Förändringsarbetet med praktikerna förväntas leda fram till en effektivare kommunikation vilket även gynnar brukarna i omsorgen.

 • 263.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Karlsson, Anna-Malin
  Uppsala universitet.
  Nikolaidou, Zoe
  Södertörns högskola.
  Skrift- och samtalspraktiker i äldreomsorgen: Rapport från projektet Omsorg som språkarbete. Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk i den nya arbetsordningen2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur påverkas arbetet på arbetsplatser i äldreomsorgen av ett ökat fokus på läsande och skrivande? Det är den övergripande frågeställningen i ett forskningsprojekt som bedrivits på tre äldreboenden under åren 2010-2011: Omsorg som språkarbete. Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk i den nya arbetsordningen. I den här rapporten diskuteras de viktigaste slutsatserna från projektet, som består av två delstudier, en med fokus på skrift och en med fokus på samtalspraktiker. Språkforskarna Gunilla Jansson, Anna-Malin Karlsson och Zoe Nikolaidou har undersökt hur texter och samtal fungerar som arbetsredskap i det dagliga omsorgsarbetet, som till stor del handlar om att anpassa omsorg och bemötande efter de specifika individernas behov. Författarna visar hur institutionens ramar och regelverk lätt kommer i konflikt med andra mer personliga aspekter av omsorgsarbetarens yrkeskunskap. I både samtalsstudien och skriftbruksstudien handlar det om hur standardisering och likformighet krockar med en önskan om att se till unika individer och personliga detaljer. I rapporten diskuteras de strategier som de anställda har utvecklat för att hantera de motstridiga krav som den muntliga och skriftliga kommunikationen med och om de boende för med sig. Rapporten uppmuntrar till fortsatt reflektion kring arbetsplatsens muntliga och skriftliga genrer och hur de kan stödja olika aspekter av yrkeskunskap. Varje kapitel avslutas med förslag på frågor som personalen kan arbeta vidare med utifrån de iakttagelser som gjorts i projektet.

 • 264.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Nikolaidou, Zoe
  Work-identity in ethnographic research: Developing field roles in a demanding workplace setting2013In: International Journal of Qualitative Methods, ISSN 1609-4069, E-ISSN 1609-4069, Vol. 12, p. 152-167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we problematize our field roles as two linguistic ethnographers who aim to study the communication and documentation practices drawn upon by care workers in elderly care facilities in Sweden. Our field roles are discussed in relation to the complex nature of care workers’ knowledge and competence, which results from three different aspects of their work-identities: institutional, professional, and individual. As researchers, we found ourselves in constant dialogue with the research participants, and our field roles were continuously shaped and reshaped according to the individuals and the situations in which we became involved. Even aspects of our own identities taken into the field, such as our background and personal qualities, proved to be important in establishing good relations with the care staff. Coming closer to the participants’ professional identity proved to be of utmost importance for interpreting their choices and decisions in the workplace. Identity negotiation is discussed here as a constructive way of discussing ethnographic field roles in the research field.

 • 265.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Plejert, Charlotta
  Linköpings universitet.
  Taking a shower: Managing a potentially imposing activity in dementia care2014In: Journal of Interactional Research in Communication Disorders/Equinox, ISSN 2040-5111, E-ISSN 2040-512X, Vol. 5, no 1, p. 27-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on an activity routinely carried out in elderly care: taking ashower. The care setting is two nursing homes in Sweden hosting elderly people with dementia. The data consist of transcriptions of three caregivers’ interaction with their residents prior to, and during the performance of the shower task. While the shower routinely is rejected by the care recipient in these settings, the article demonstrates alternative ways of performing the task that are less imposing for the elderly person and that may maintain the care recipient’s dignity and sense of autonomy. The way opposition occurs during the course of the activity depends on how the care worker frames the performance of the task. When physical action is embedded and aligned with the care recipient’s concerns, the washing of the body progresses more smoothly. The article highlights the importance of allowing the care recipient to feel that her priorities form the basis for how the activity should proceed. The implications of this study for the care system are discussed in terms of providing opportunities for caregivers and elderly persons to build relationships of mutual trust and support.

 • 266.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Plejert, Charlotta
  Linköping University.
  Lindholm, Camilla
  Helsinki University.
  The social organization of assistance in multilingual interaction in Swedish residential care2018In: Discourse Studies, ISSN 1461-4456, E-ISSN 1461-7080, ISSN 1461-4456, p. 1-28Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we explore the organization of assistance in multilingual interaction in Swedishresidential care. The data that form the basis for the study cover care encounters involving threeresidents with a language background other than Swedish, totalling 13 hours and 14 minutes ofvideo documentation. The empirical data consists of a collection of 134 instances where residentsseek assistance with the realization of a practical action. For this article, three examples that involvethe manipulation of an object have been selected for analysis. We use the concept of ‘recruitment’to encompass the various methods by which assistance is sought in the care encounter. In thefirst example, the need for assistance concerns the transfer of an object that is recognizable andphysically available for both participants. This, in combination with the resident’s gestural workthat pinpoints the description of the action, facilitates its realization. In the second and thirdexamples, the realization of the action becomes more difficult because the object involved is notrecognizable for the caregiver. The article highlights the collaborative ways in which residentsmanage to support their talk through bodily practices, and the strong and empathetic engagementwith which caregivers become involved in interpreting the meaning of these practices. Finally, wediscuss the implications of our findings for care provision in multilingual circumstances.

 • 267.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism.
  Wadensjö, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Care identities and interpreting practices2015In: Språk och identitet: rapport från ASLA:s symposium, Södertörns högskola 8–9 maj 2014 / [ed] Linda Kahlin, Mats Landqvist, Ingela Tykesson, Huddinge: Södertörns högskola , 2015, p. 59-75Chapter in book (Refereed)
 • 268.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism.
  Wadensjö, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Creating Opportunities for Residents to Engage in Social Exchange: Brokering in Multilingual Residential Care Settings2017In: Multilingual interaction and dementia / [ed] Charlotta Plejert, Camilla Lindholm, Robert W. Schrauf, Bristol: Multilingual Matters, 2017, p. 103-132Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this chapter, by analysing brokering as a set of interactional practices, we  demonstrate how participants – residents and caregivers – who do not share a language are brokered into mutual interaction. Three different settings: a ‘how-are-you’ sequence, a singing and dancing activity, and a recreational activity with the use of a photo are analysed. The excerpts illustrate the challenges as well as the potentials of caregivers’ brokering practices. As our analyses attest, in a linguistically and culturally complex care context involving persons who do not share a common language, brokering can be organised not in a single way, but variously and with different interactional outcomes.

 • 269.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Wadensjö, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Language brokering in multilingual caregiving settings2016In: Communication & Medicine: An Interdisciplinary Journal of Healthcare, Ethics and Society, ISSN 1612-1783, E-ISSN 1613-3625, Vol. 13, no 3, p. 277-290Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using the methodology of conversation analysis to examine audio-recorded multi-party conversations between a Swedish-/Farsi-speaking resident and multilingual staff in a Swedish residential home, this article describes a practice for establishing shared understanding by one caregiver enacting the role of language broker. The focus is on caregiving settings where caregivers assist an elderly person with her personal hygiene. We demonstrate how brokering is used to (1) maintain the conversational flow in a small talk sequence and (2) address the contents in the resident’s complaints. The article thus advances our understanding of language brokering as an activity that multilingual staff in a linguistically asymmetrical workplace setting take on to assist a colleague in performing client-oriented activities.

 • 270.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Wadensjö, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Vårdelever om flerspråkighet på arbetsplatsen2017In: Språk och norm: Rapport från ASLA:s symposium, Uppsala universitet, 21-21 april 2016 / [ed] Saga Bendegard, Ulla Melander Martala, Maria Westman, Association suédoise de linguistique appliquée, ASLA , 2017, p. 45-54Chapter in book (Refereed)
 • 271.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Wadensjö, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Plejert, Charlotta
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages. Linköping University, Sweden.
  Managing complaints in multilingual care encounters2017In: Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, ISSN 0167-8507, E-ISSN 1613-3684, Vol. 36, no 3, p. 313-345Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Troubles-telling and complaints are common in contexts of care for older people and need to be managed by care staff in a respectful manner. This paper examines the handling of an older person’s complaints in multilingual care encounters that involve participants who do not share a common language. The data consist of video-recordings and ethnographic fieldwork in a residential home for older people in Sweden that is characterised by a variety of languages and backgrounds. The findings are based on analyses of multi-party interactions involving an Arabic-speaking resident and caregivers with different levels of knowledge in different languages. We focus on complaint sequences when the resident expresses a negative stance (displeasure, anger, etc.) towards some difficult circumstance. Using the methodology of conversation analysis, we analyse the affect-regulating work through which the caregivers attempt to turn a pressing situation into a moment of cheerfulness and intimacy. The analyses bring to light the multilingual practices that the caregivers draw upon in pursuing this work, such as translating and giving voice to the resident’s complaining.

 • 272. Johannessen, Janne Bondi
  et al.
  Larsson, Ida
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Nominal agreement in attrition2013Conference paper (Other academic)
 • 273.
  Johansson, Lina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Vem i hela världen säger så?: Normer vid översättning av könskodad dialog i manga2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay investigates norms in translation of gender stereotype language. Gender Studies has for many years claimed that gender stereotypes in language not only maintain gender stereotypes but also reinforce them. Because of this feminist translation theorists stress the importance of being aware of what stereotypes translation can and do transfer between cultures. In this essay the gender stereotypes that are dealt with are the ones of characters in Japanese comics, so called manga. With a methodology from Translations Studies, coupled pairs, it compares Japanese source texts with Swedish target texts. The results shows that almost all of the gender stereotype language in the source texts has been omitted in the target texts. Even though this makes the language less stereotype, it does not make all of the characters less stereotype. One character is even more stereotype in the target text than in the source text. This probably shows that the omissions are not a choice made by the translator to reduce stereotypes. The reason for the omissions seems instead to be that it is a norm in translation of manga to omit a certain amount of the character specific language.

 • 274.
  Johansson, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Vi-känsla och informationskedjor i komplexa organisationer: Några medarbetares upplevelser av internkommunikationen på Regionalt cancercentrum Stockholm–Gotland2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen handlar om hur några medarbetare upplever internkommunikationen på Regionalt cancercentrum Stockholm–Gotland och om hur informationskedjor påverkar vi-känslan på arbetsplatsen. Undersökningen bygger på intervjuer med sju anställda från olika delar av organisationen. Analysen bygger på kommunikationsetnografisk teori och centrala begrepp är praktikgemenskap, kedjor av kontakter samt deltagande och reifikation. Resultatet visar att det finns olika typer av deltagare som ingår i ett antal överlappande praktikgemenskaper. Medarbetarna har olika förutsättningar för deltagande och upplevelsen av internkommunikationen varierar beroende på var i organisationen man arbetar. Förväntningarna på hur man ska få information skiljer sig delvis åt. Flera medarbetare upplever att det finns en brist på rutiner vilket leder till att det inte alltid är tydligt vem som ska informeras om vad och vilka kanaler som ska användas. Undersökningen visar också att vissa informationskedjor kan stärka vi-känslan på arbetsplatsen och att vilka kedjor deltagaren inkluderas i har stor betydelse för delaktigheten. Information om vad medarbetare i andra delar av organisationen gör har stor betydelse för upplevelsen av att det finns ett övergripande ”vi”, medan brist på information kan skapa en ”vi och de”-känsla. Att veta vad andra gör kan dels vara ett sätt att skapa samhörighet, dels ett sätt att effektivisera arbetet. Samtidigt pågår många olika projekt vilket gör det svårt att skapa den överblick som efterfrågas. Medarbetarna måste också hantera stora mängder information vilket ställer stora krav på deras förmåga att sålla.

 • 275.
  Jonsson, Carla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Förord2018In: Translanguaging: Flerspråkighet som resurs i lärandet, Stockholm: Natur och kultur, 2018Chapter in book (Other academic)
 • 276.
  Jonsson, Carla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Power and resistance: Language mixing in three Chicano plays2014In: International Journal of Bilingualism, ISSN 1367-0069, E-ISSN 1756-6878, Vol. 18, no 2, p. 118-133Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article offers insights into how multilingual resources such as language mixing can be used in theater to address power relations such as, for instance, domination, resistance and empowerment. Three plays by Chicana playwright Cherrie Moraga (Giving up the ghost, Heroes and saints, and Shadow of a man) will be used to illustrate language mixing in Chicano theater. Moraga's work has been selected since she is regarded as a representative of Chicano theater both by people within and by people outside the Chicano community. Chicano theater arose in the United States during the 1960s as an act of resistance. The aim was to empower Chicanos/Mexican Americans by informing them about their rights in the society in which they resided. Chicano theater has thus since its inception been linked to issues of power. Theoretically, this article builds upon philosopher Michel Foucault's view of power, which fits well with the study of Chicano theater since it acknowledges that power exists in all social relations and is negotiated in each relation and context. Foucault's view of power also asserts that power and resistance go hand in hand. This, then, can be translated to the Chicano context, where struggles take place on different levels in order to resist power. Chicano theater, also referred to by Moraga as theater of resistance is one such form of resistance. However, power is not merely resisted. It is also reproduced in a new form. Foucault's view of power and resistance and his emphasis on the productive functions of power allow for a possibility of empowerment.

 • 277.
  Jonsson, Carla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Translanguaging and ideology: Moving away from a monolingual norm2017In: New Perspectives on Translanguaging and Education / [ed] by BethAnne Paulsrud, Jenny Rosén, Boglárka Straszer, Åsa Wedin, Bristol: Multilingual Matters, 2017, p. 20-37Chapter in book (Other academic)
 • 278.
  Jonsson, Carla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Translanguaging and multilingual literacies: Diary-based case studies of adolescents in an international school2013In: International Journal of the Sociology of Language, ISSN 0165-2516, E-ISSN 1613-3668, no 224, p. 85-117Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A diary is often a personal and private matter, a well-kept secret. This article discusses findings from ethnographic research in which language diaries and diary-based interviews were used as a means to collect qualitative data. The article is based on case studies of six high school students who at the time of the study were enrolled at an international boarding school in Sweden. During the interviews, the students spoke about personal matters associated with languages, identities and discriminatory practices in school and in society.

  The aim of the paper is twofold: (1) to investigate and describe the students' language practices, their translanguaging practices and their multilingual literacies, and (2) to analyze diary-based case studies – based on language diaries and diary-based interviews – from a methodological viewpoint as a means to collect data. The study wishes to contribute to the growing body of ethnographic research on literacy that highlights and nuances the intricate ways in which languages are being used by bilingual and/or multilingual adolescents in their everyday lives in a globalized world.

  The diaries together with the diary-based interviews reveal significant findings about multilingualism both on a micro and macro level. On a micro level these findings relate to, for instance, the use of translanguaging that forms part of the students' multilingual repertoires and the construction of identities in a transnational space such as the school. On a macro level, the findings relate to, for instance, language ideologies, language policies and teaching and learning in a transnational space.

  The results of the study have implications for language policies and teaching practices in schools with bilingual/multilingual students. The study shows how the students' language practices differ from that of the school. Furthermore the study contributes to the methodological advancement of ethnographic research methods and shows how the use of language diaries can enable the production of self-reflection based on students' language practices.

 • 279.
  Jonsson, Carla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Transspråkande och språkliga ideologier bland lärare och elever2018In: Transspråkande i svenska utbildningssammanhang / [ed] Bethanne Paulsrud, Jenny Rosén, Boglárka Straszer, Åsa Wedin, Lund: Studentlitteratur AB, 2018Chapter in book (Other academic)
 • 280.
  Jonsson, Carla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Muhonen, Anu
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Baltic Languages, Finnish and German.
  Multilingual repertoires and the relocalization of manga in digital media2014In: Discourse, Context & Media, ISSN 2211-6958, E-ISSN 2211-6966, Vol. 4-5, p. 87-100Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to analyze multilingual repertoires of young adolescents and the relocalization of manga on Facebook. The focal points of our analysis are: how young adolescents relocalize manga in digital media, the multilingual repertoires these adolescents use in the relocalization of manga, and the manner in which the relocalization of manga and the multilingual repertoires in digital media contribute to indexing the identity of these adolescents.

  The results show that digital media opens up for and encourages dialogue through which the identity performances of young adolescents are invigorated. Through their repertoires, the adolescents perform local, global and glocal identities that reflect superdiverse conditions. The participants׳ choice of, e.g., Japanese screen names highlights their indexing of identities in which local and global aspects are blended and where Japanese aspects are highlighted, whereas other heritage cultures are backgrounded. From the adolescents׳ engagement in a global and transnational manga culture, we learn that, in superdiverse conditions, global transcultural flows can affect the lives of adolescents to the extent that these become a central part of their identity performance.

  In the article, we propose a sociolinguistic online ethnography approach in which we combine (socio)linguistic ethnography with online ethnography. The study shows how the ethnographic data supports, deepens and nuances the analysis. Sociolinguistic online ethnography thus offers a lens through which we as researchers can access not only multilingual repertoires per se but also the participants׳ voices and interpretations.

 • 281.
  Jonsson, Carla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Rosenfors, Mona
  'I have struggled really hard to learn Sami': Claiming and regaining a minority language2017In: International Journal of the Sociology of Language, ISSN 0165-2516, E-ISSN 1613-3668, Vol. 248, p. 49-71Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article sheds light on the issue of new speakerness via a case study focusing on one adolescent – “Elle” – and her efforts to claim and regain Sami, a national minority language in Sweden. Elle did not acquire Sami at home, but attended Sami school from first grade to sixth grade, where she learned to understand, read, and write the language. Ever since childhood, Elle has “struggled” to learn more Sami and to be acknowledged as a Sami speaker. It was only recently that Elle started using Sami actively in speech, reclaiming her Sami voice and breaking a silence to which she had been involuntarily submitted. A condition that for Elle could have resulted in language loss was, thus, by her efforts to regain the language, turned into a condition of language revitalization. This article shows how Elle’s narratives are linked to language ideologies and language policies in Swedish society, to negative attitudes towards Sami culture, and to discrimination. By learning and actively using Sami in writing and in speech, Elle exercises agency, and by taking the important step to start speaking, Elle proclaims her right to speak Sami and to her representation. The agency that Elle exercises by using Sami is beneficial for her own language development, but could also potentially contribute to the language revitalization of Sami and to the linguistic empowerment of other speakers/learners of Sami.

 • 282.
  Jonsson Sandström, Emma
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Samverkan och kvalitet – vad betyder det egentligen?: En semantisk kartläggning på Umeå universitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien har jag undersökt orden samverkan och kvalitet, för att se vilka betydelser de tillförs när de används av anställda vid Umeå universitet. Syftet med studien har varit att göra en semantisk kartläggning av hur orden används och uppfattas vid universitetet, och att försöka se om det finns någon skillnad mellan universitetets fyra fakulteter.

  Med hjälp av sonderande intervjuer tog jag fram en rad förslag på begreppskännetecken för båda orden. Dessa begreppskännetecken utgjorde sedan grunden för en enkätundersökning. Enkätundersökningens syfte var att ta fram de mest prototypiska kännetecknen för vardera ordet. För att belysa de sociala aspekter av betydelse som en renodlad prototypundersökning förbiser, har jag även tillämpat ramsemantisk analys och kritisk diskursanalys på mitt material.

  Resultaten visar att det finns några begreppskännetecken som kan sägas vara prototypiska för samverkan och kvalitet. De visar dock också på att det förekommer begreppskännetecken som är mycket kontroversiella, och oenigheterna syns oftare inom än mellan fakulteterna. Det visar sig med andra ord att det är högst individuellt vilka ramelement som finns i informanternas semantiska ramar för samverkan och kvalitet. De mest omtvistade ramelementen är de som på olika sätt berör finansiering av samverkansprojekt, och hur olika typer av finansiering eventuellt påverkar kvaliteten på forskningen. Att just dessa är kontroversiella tolkar jag som ett utslag av en pågående, övergripande samhällsförändring som bland annat innebär en marknadsanpassning av universiteten. 

 • 283.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism.
  10 språkfrågor som delar svenska folket2015In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 26 majArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 284.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  2018 kan vi vänta oss mer språkpolitik2017In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 285.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Att skilja på de och dem: Ett tipsresultat2016In: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, no 26, p. 231-234Article in journal (Other academic)
 • 286.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Bakläxa för SvD: slarv i högsommarvärmen2017In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 287.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Den svenska språkvårdens centralstyrning2015In: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, Vol. 25, p. 186-189Article in journal (Other academic)
 • 288.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Det finns betydligt värre hot mot svenskan än lånorden2018In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 289.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Det vore en vinst att göra sig av med dem2016In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 290.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Djärv stilist får orden att flyga2017In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 7, p. 34-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 291.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Du gick före bland vanligt folk2017In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 3, p. 44-45Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 292.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Därför låter vi inte som Lasse Kronér2014In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 293.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Därför är stockholmskans e på väg att utrotas2017In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 294.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Då öppnas läsarnas inlärda irritation upp2017In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 295.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  En hälsning med väldigt mycket jul2014In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 296.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  En liten språklig detalj - det ska vi forska om!2017In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 297.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  En skandinavisk specialitet som språkvetare dömde ut2017In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 23 majArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 298.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Engelsk skola ger större förlust än vinst2018In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 299.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Enter ett nytt ord i det svenska språket2018In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 300.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Ett flerspråkigt Norden är möjligt2016In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, no 1, p. 8-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
3456789 251 - 300 of 800
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf