Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 404
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Olle, van Keppel
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Flera sidor av samma berg – naturkonstruktioner när Houdini pratar produkter på Youtube2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I tider av miljöproblem ställs begrepp om natur och vad det innebär på sin spets. Olika uppfattningar vad som är naturligt och vad som är ett miljöproblem har dominerat inte minst klimatdebatten.

  Utgångspunkten består i den socialkonstruktionistiska tanken om att skapandet av naturen sker i våra tolkningar av den, och inte minst i olika samhällsinstitutioners definierande av den efter egna intressen. Det noteras även att flera av de mest framgångsrika definitionerna av naturen har på senare utgjorts av berättelser i form av spelfilmer och dokumentärer. Mot bakgrund av detta undersöker uppsatsen hur även företag skapar konstruktioner av naturen, och mer specifikt i berättelser om sina produkter.

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur naturen används av det svenska klädföretaget Houdini för att skapa en intressant berättelse om en produkt. Det empiriska materialet består också av just av två produktberättelser i formen av Youtubefilmer. Frågeställningar som behandlas är hur naturen konstrueras i filmerna, vilken relation dessa konstruktioner har till den marknadsförda produkten, samt hur naturkonstruktioner används som narrativ funktion.

  Med ett teoretiskt ramverk bestående av en rad tidigare identifierade naturkonstruktioner och begrepp som kritiskt undersöker relationen mellan natur och produkt genomförs en semiotisk och en narrativ analys av de två filmerna. Slutsatser inkluderar att naturen porträtteras som ömtålig och problematisk i filmernas anslagsscener, samt att miljöproblem utgör båda filmernas konflikter. Det hot som föreligger mot naturen bäddar också för ett intressant narrativt projekt som Houdini åtar sig i filmerna - att skapa nya kläder som på olika sätt, om än i olika grad, utges lösa problemen. Via kritiska begrepp som semiotisk flexibilitet, naming och re-framing noteras även att naturen används för att ge vissa Houdiniprodukter närmast naturgivna karaktärsdrag i vissa fall.

  Studien konstaterar slutligen att det tycks finnas relevans för de ställda frågorna i uppsatsens frågeställningar och denna undersökningsdesign skulle vara intressant att applicera på marknadsföring kring andra branscher med kopplingar till naturen, så som turism- och bilindustrin. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Olsen, Mimmi
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Wallander, Lukas
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Populärkulturella fängelser: En studie av Oz och Orange is the New Black2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning/Abstract

  I denna studie har vi med det amerikanska samhällets erfarenhet av det inhemska fängelsesystemet som grund valt att studera de två tv-serierna Oz och Orange is the New Black. Utifrån detta har vi undersökt hur fängelserna i dessa serier porträtteras, hur två framträdande fångar porträtteras, hur interaktionen mellan fångar och fängelsemiljön ser ut i berättelsernas struktur samt studerat gestaltningen av fångarna ur ett genus och etnicitetsperspektiv. Vi använder oss av ett flertal teorier som berör det amerikanska samhället, dess fängelsesystem samt genus och etnicitet.

  Vi har använt oss av narratologisk och semiotisk metodik för att studera seriernas innehåll rörande porträttering av karaktärer och berättarstruktur.

  I vår slutdiskussion kommer vi fram till att det finns en gemensam kritik av fängelser som brottsförebyggande instans och att porträtteringen av seriernas karaktärer både bryter och cementerar vissa normer rörande genus och etnicitet. Vi finner även ett typiskt narrativt för den genre vi valt att undersöka som är fängelsegenren.                

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Olsson, Douglas
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR: Enkätundersökning av konsumenternas åsikter mot H&Ms sociala ansvar2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att göra en kvantitativ undersökning av konsumenternas åsikt mot Corporate Social Responsbility med en avgränsning till modeföretaget H&M med målet är att kunna kartlägga en generaliserande åsikt bland konsumenterna. Till hjälp kommer det användas teorier om CSR, Public Relations och innebörden av Varumärket. Studiens fokus kommer rikta sig mer åt områdena inom CSR som är ekonomisk, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Den utvalda metoden för att samla in information var med en webbenkät som skickades ut till utvalda Facebook grupper med inriktningen på mode och skönhet. Enkätens struktur består av fyra delar som inriktar sig på olika områden. Första delen handlar om respondentens vanor kring företaget som sedan följs upp av frågor om H&Ms Image i både reklam och nyhetsmedier. Sedan följs det upp av en CSR del men med andra ordval eftersom alla inte har kunskapen av begreppet CSR och avslutningsvis kommer en demografi del. Majoriteten av de som besvarat enkäten har aldrig läst H&Ms hållbarhetsrapport som finns tillgängligt på deras hemsida. Detta kan bero på omedvetenheten om vad CSR är men det som resultatet indikerar är att de ändå har starka åsikter om H&Ms arbete inom hållbarhet. I både frågorna om arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter fanns en tydlig tendens att åsiktenen mot H&M är negativ men när det gäller det miljömässiga ansvarstagandet var det inte lika tydlig. Det skiljde sig även mellan könen då kvinnorna var mer kritiska till detta. Det var även en skillnad mellan olika utbildningsnivåer då högre utbildade var mindre kritiska än dem med en gymnasienivå. När det gäller åsiktenen mot den image som H&M speglar sig själva i sin reklam var det övervägande fler som ansåg att den är positiv än negativ. Denna frågan gav även möjligheten att motivera med egna ord. Svaren var delvis splittrade med att H&Ms reklam är modern men även att de använder sig av stereotypiska smala kvinnor kroppar. Det resultat som studien visar är att konsumenterna anser att H&M bör arbeta mer med sitt sociala ansvarstagande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Oscar, Hammargren
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  En studie om Stockholms Hamnars interna kommunikationskanaler:: Hur mår internkommunikationen på Stockholms Hamnar?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstract

  Denna undersökning är ämnad att undersöka hur medarbetarna inom det kommunalt ägda Stockholms Hamnars olika geografiska delar och verksamhetsområden uppfattar företagets organisation, organisationskultur och kommunikation från de interna kommunikationskanalerna. Vilken roll spelar kommunikationen och hur fungerar den?

  Det som gör denna studie specifik är på grund av att organisationens verksamhetsområden skiljer sig geografiskt. Med denna problemformulering skapas även ett vetenskapliga intresset att undersöka organisationer som erhåller ett geografiskt distanshandikapp. Främst med tanke på att ingen av de tidigare studierna som presenteras i undersökningen har belyst geografisk distans i organisationer.

  Undersökningen gjordes genom en enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer där de oberoende variablerna kön, ålder, befattning, antal år i företaget och arbetsplats korstabulerats och analyserats mot enkätfrågorna. Den utfördes under november och december 2015. Stockholms Hamnars kommunikationsfunktion var delaktig i arbetet.

   

  Resultaten av studien visade att de mest populära kommunikationskanalerna inom Stockholms Hamnar är intranätet, e-post och närmaste chefen. Vidare tydliggjordes att de geografiska skillnaderna mellan verksamhetsområdena har en klar påverkan på resultatet av den interna kommunikationen och på frågan om delaktighet. Undersökningen visade att majoriteten av företagets anställda känner till verksamhetens mål (speciellt på huvudkontoret i Magasin 2/Frihamnen). Däremot var det en mindre del av de anställda som kände sig delaktiga i verksamhetsplaneringen. Männen upplever sig ha större kännedom än kvinnorna kring verksamhetsmålen och de ser organisationen som mer hierarkisk än vad kvinnorna gör. Kvinnorna upplever organisationen som mer öppen och söker själva i större utsträckning själva efter relevant information för att kunna utföra sitt arbete. Medarbetare i mellanåldersklassen känner störst tillhörighet till organisationen. Samtliga medarbetare, 95 procent, känner stolthet över sin arbetsplats, vilket måste anses som ett mycket gott resultat.

   

  Utmaningarna för Stockholms Hamnar är hur den formella och informella informationen ska integreras i alla verksamhetsområden. Kapellskär och Nynäshamn har ett avståndshandikapp gentemot medarbetarna på huvudkontoret i Frihamnen. Hur ska företaget säkerställa den informella informationen mellan ledning och medarbetare och hur ska Nynäshamn och Frihamnen integreras i informationsflödet? En annan utmaning är hur värdet av medarbetarsamtalen kan öka och hur t ex nyhetsbreven bättre kan prioriteras som informationskanal.

 • 255.
  Oscarsson, Anna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  The Spirit of Travel2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har två filmer ur kampanjserien The Spirit of Travel från lyxmodevarumärket Louis Vuitton analyserats med syftet att undersöka om det är någon skillnad i att marknadsföra sig med eller utan celebrity endorsement. De frågeställningar jag ämnat besvara är vilka kärnvärden och attribut som kommer tilltals, hur förkroppsligandet skiljer sig åt i de två filmerna samt vilken betydelse en celebritet kan ha för ett varumärke. Filmerna fungerar som reklamkampanj för varumärkets produkter samtidigt som de agerar resekatalog. De båda filmerna utspelas på tropiska destinationer, den ena med ett antal till synes anonyma fotomodeller och den andra med två välkända celebriteter.

  Studien har utförts med den kvalitativa analysmodellen semiotisk bildanalys vilket jag kombinerat med en retorisk analys då filmerna innehåller både bild, text och berättarröst. Jag har använt mig av en befintlig modell för att undersöka hur mening överförs från varumärke genom celebritet till konsument. Denna modell har jag applicerat på mitt empiriska material för att se vilken typ av identifikationsform vi som mottagare känner gentemot Louis Vuitton och vad det faktiskt är vi mottagare identifierar oss med.

  Varumärkets vision är att konsumenterna ska se resan som själva upplevelsen och inte destinationen. Varumärkets kärnvärden resa, historia och hantverk framställs tydligt i de båda filmerna. Analysen har visat att celebriteterna förmedlar självsäkerhet, styrka, oräddhet och nyfikenhet. Celebriteterna förhöjer produkterna och får dem att kännas ännu mer exklusiva. Fotomodellerna å andra sidan framstår mer som rekvisita vilket förstärks av de poser de arrangerats i för att framhäva varumärkets produkter. Av analysen utläser jag att de identitetsdrag vi som mottagare borde vilja identifiera oss med förutom kropparna och celebriteternas skönhet, är styrka. Analysen har visat att användningen av celebriteter i marknadsföring således är ett sätt för både celebritet och varumärke att marknadsföra sig genom. En fotomodell är inte kapabel att skapa samma individualisering och karaktärisering i samma utsträckning som en celebritet vilket visat sig tydligt i denna studie. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Oscarsson, Cecilia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  #Ladylike: En semiotisk analys av H&M:s reklamfilm ur ett (post)feministiskt perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Medieinnehåll bidrar till uppfattningen om hur kvinnor och män ”ska” samt ”bör” vara. Ofta handlar det om stereotypa skildringar av könen vilket påverkar normer och värderingar. Syftet med denna studie är att undersöka hur de kvinnliga modellerna i H&Ms reklamfilm #Ladylike representeras och framställs. Detta för att se om kampanjen bidrar till en positiv representation av kvinnorollen eller om det existerar en underordnad traditionell kvinnoroll.

  Jag har gjort en kvalitativ bild-semiotiskanalys av reklamfilmens innehåll där jag studerat modellernas kläder, beteende och miljön de visas i. Detta för att kunna se om reklamfilmen arbetar för en mångfald och emot en traditionell kvinnosyn som medför stereotypa beteckningar. Analysen har gjorts utifrån ett genus- och (post)feministiskt perspektiv för att kunna avgöra om det råder traditionella och stereotypa representationer i reklamfilmen.

  Analysen har visat att framställningen av modellerna i H&Ms reklamfilm utmanar och anknyter till den traditionella framställningen av kvinnor i reklam samtidigt som reklamfilmen upprätthåller postfeministiska föreställningar. 

 • 257.
  Ott, Roland
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Cybersäkerhet Är vi skyddade tillräckligt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetet undersöker och ser hur cybersäkerheten ser ut i Sverige samt hur olika myndigheter, politiker samt forskare resonerar kring det. Arbetet undersöker även hur Sveriges beredskap ser ut i förhållande till det svenska valet år 2018. Är cybersäkerheten tillräckligt bra i Sverige? Vad kan göras för att förbättra det? I arbetet förekommer även statistik som kartlägger samt visar på antalet cyberattacker månadsvis i Sverige.

 • 258.
  Palmqvist Ljung, Victor
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Byggande och Kommunikation av Kommunalt Varumärke: situationen och processen i Danderyds Kommun2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla kommuner ställs idag inför olika utmaningar vare sig man är en landsortskommun eller en förortskommun till en storstad, och då kan varumärke vara ett hjälpmedel som kan förstärka eller förändra. En storstadskommun studeras – Danderyds kommun, hur deras byggande och kommunikationen av varumärke kopplas till deras utmaningar, förhållandena i situationen och processen. Litteraturgenomgång visar att området är relativt outforskat och att de traditionella metoderna för att bygga varumärke behöver anpassas till bland annat kommuner och deras verksamhetslogik. Centrala begrepp från teori och tidigare forskning diskuteras så som varumärke i offentlig sektor, identitet, bild, kommunikation, kärnvärden och platser.

  Studien är genomförd med semistrukturerade intervjuer med strategiskt utvalda ledande personer i kommunens organisation, både på politikernivå och tjänstemanna nivå, och motiveras av att de är lämpliga för företeelser och egenskaper som är otillfredsställande kända. Intervjudata redovisas under teman. Danderyds kommun har inte något definierat varumärke som har skapats i en process för det och sedan aktivt och stort kommunicerats. Danderyds kommun har tankar på att aktivt bygga varumärket inom en snar framtid. Kommunen har inte tidigare haft behovet men nu ställs man inför utmaningar. Kommunen vet inte om de ska förstärka eller förändra varumärket vid en utbyggnad av centrala Danderyd. Verksamhetslogikens egenskaper klargörs och sätts i relation till byggande och kommunikationen av varumärket.

  Kommunen är medveten om att projektet centrala Danderyd är en stor förändring och kan innebära en stor förändring av identiteten och varumärket. Kommunen ställs inför det klassiska dilemmat att bevara och förnya något som många starka varumärken har fått genomgå, vilket är krävande om man ska kunna svara på den grundläggande frågan för varumärkesbyggande: Vad gör Danderyds kommun till Danderyds kommun? Kan man svara trovärdigt så löser man demokratiproblemet, miljöproblemet, behovet av bostäder och tillväxt, samt får en bättre position i kampen om verklighetsbeskrivningen. Det är endast kommunens invånare som kan avgöra detta i slutändan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Byggande och Kommunikation av Kommunalt Varumärke
 • 259.
  Palmstedt, Josefin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Språklig Diskriminering: En kvalitativ studie om representation av romer i Aftonbladet och Dagens Nyheter2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I samtida nyhetsrapportering framkommer näst intill dagligen kontroverser kring romer och deras situation och den mediebild som det svenska samhället blir tilldelad av medierna tenderar att uppfattas som objektiva sanningar som sällan kritiskt ifrågasätts. Med avstamp i den mediala nyhetslogiken är det därför viktigt att belysa och ur ett kritiskt perspektiv granska denna bild och de inbyggda antaganden om romer som förmedlas. Syftet med denna studie är därför att genom en tematisk analys undersöka vilka som är de övergripande teman som romer kopplas samman med och vidare genom en kritisk diskursanalys analysera hur romer representeras samt hur eventuella diskrimineringsmekanismer kommer till uttryck i Dagens Nyheter och Aftonbladets nyhetsrapportering under perioden 1 januari till 30 April 2015. Den kritiska diskursanalysen utgår från van Dijks metodmodell som vidare har kopplats samman med Kristina Boréus begreppsapparat som syftar till att åskådliggöra språklig diskriminering i nyhetsrapportering. Jämte tidigare forskning som behandlar diskursiv rasism, ”Europas romer” och nyhetsdiskurs om romer i brittisk och rumänsk press består de teoretiska utgångspunkterna huvudsakligen av mediernas roll, representation av grupper, diskursteori, stereotypisering och språklig diskriminering. 

  Resultatet av analysen visar att tiggeriet är en debatt som fått stort utrymme och där romer ofta nämns samt att diskriminering av romer är uppmärksammad i Dagens Nyheter och Aftonbladets nyhetsrapportering. Analysen avtäckte även att det talas om romer men att de själva inte kommer till tals och att de näst intill uteslutande omtalas i negativa sammanhang och konfliktrelaterade situationer - moraliska som fysiska - som tiggeri, tiggarläger och diskriminering av romer. Då diskriminering av romer uppmärksammas i analyserade artiklar representeras romer just som diskriminerade och som lågt stående i samhällshierarkin vilket tenderar att befästa och reproducera den stereotypa bilden av dem genom de teman av negativ karaktär som de kopplas samman med. Att diskrimineringsmekanismer förekommer i sättet på vilket romer representeras kan konstateras då de blir synliggjorda i negativa sammanhang men samtidigt exkluderade från den mediala debatten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Peldán, Nina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Internkommunikation och företagsklimat ur ett medarbetarperspektiv: En fallstudie på medarbetarnas uppfattning om och förståelse av en sammanslagningsprocess av två IT-företag2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemställning: Stora organisationsförändringar är starkt sammankopplade med svårigheter. För att skapa ett enhetligt och väletablerat organisationsklimat med en gemensam förståelse bland de anställda krävs en fungerande internkommunikation som bidrar med information samt gemenskap inom organisationen. Således är områden som arbetsklimat och kommunikation starkt sammankopplade och är ömsesidigt beroende av varandra inom ett företag.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att jämföra hur internkommunikationen har fungerat i en förändringsprocess i och med sammanslagning av två olika IT-företag. Syftet är också att se hur internkommunikationen har påverkat organisationsklimatet efter sammanslagningen.

  Teori: Teoretiska utgångspunkter för denna uppsats är kommunikationsteorier, organisationsteorier och organisationskultur/ -identitet/ -klimat i förändringsprocesser.

  Metod: Uppsatsens frågeställningar besvaras med både en kvantitativ och kvalitativ metod. En enkätstudie har initialt skickats ut för att få en generell uppfattning på företaget, vilka sedan kom att hjälpa mig utforma intervjuer för att söka djupare förståelse.

  Resultat: Resultatet påvisar att det uppköpande företaget ReadSofts medarbetare är generellt mer till freds med internkommunikationen och anser den vara övergripande tydlig och väl genomförd – med undantag att de anser den ha varit lite försenad, i jämförelse med det uppköpta företaget Expert Systems medarbetare som anser kommunikationen ha haft mer genomgående brister och varit otydlig – men samtliga inom organisationerna anser i dag att allt är ”bra”.

  Slutsats: Internkommunikationen har fungerat övergripande väl inom båda företagen eftersom medarbetarna idag trivs på sin arbetsplats. Det finns dock brister i kommunikationen som t.ex. att integrationsprocessen har stagnerat lite med tiden och att produktens integration på marknaden inte har levt upp till förväntan samt att arbetsklimatet har blivit mer uppdelat och en vi- och ni-känsla har infunnit sig – men känslan anses minska allt mer med tiden.

  Nyckelord: Förändringsprocess, organisation, internkommunikation, organisationsklimat, IT-bransch

 • 261.
  Persson Öste, Susanna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Bortom vita medelålders män – Kvinnor och minoriteter i TV-nyheterna: En innehållsstudie av intervjupersoner i Rapport och TV4Nyheterna2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Författare: Susanna Persson Öste

  Titel: Bortom vita medelålders män: Kvinnor och minoriteter i TV-nyheterna. En innehållsstudie av intervjupersoner i Rapport och TV4Nyheterna

  Nivå: Kandidatuppsats i Journalistikvetenskap

  Lärosäte: Stockholms universitet

  Språk: Svenska

  Antal sidor: 43

   

  Kvinnor och minoriteter har historiskt varit underrepresenterade i TV-kanalernas nyhetsrapportering. Vi lever i ett samhälle i ständig förändring och medierna reflekterar och bidrar till att skapa den verklighet vi lever i. Med utgångspunkt i tidigare forskning och politisk ekonomi har därför syftet med studien varit att kartlägga och analysera hur representationen av kvinnor och minoriteter/invandrare ser ut och har förändrats i TV-nyheterna de senaste åren. Studien har undersökt nyhetsprogrammen Rapport och TV4Nyheterna under två tidsperioder; en vecka 2010 och en vecka 2015. Undersökningen har gjorts genom en kvantitativ innehållsanalys av sammanlagt 20 sändningar och resulterade i följande observationer:

   

  -       År 2010 var 32 procent av intervjupersonerna i Rapport och TV4Nyheterna kvinnor och 4,7 procent tillhörde en invandrar- eller minoritetsgrupp.

  -       År 2015 var 37,5 procent av intervjupersonerna kvinnor och 10 procent tillhörde en invandrar- eller minoritetsgrupp.

  -       I genomsnitt intervjuades 1 person med invandrar- eller minoritetsbakgrund per sändning 2010. År 2015 förekom i genomsnitt 2 intervjupersoner med invandrar- eller minoritetsbakgrund per sändning.

  -       Kvinnor intervjuades i högre grad i inslag om sociala frågor och ”human interest”. De var underrepresenterade i inslag om näringsliv och arbetsmarknad.

  -       Personer med utländsk bakgrund intervjuades främst i inslag om sociala frågor och brott och olyckor. Även de var underrepresenterade i inslag om näringslivet, men de var dessutom helt frånvarande i politiska nyheter.

  -       Både kvinnor och invandrare/minoriteter intervjuades främst i egenskap av enskilda privatpersoner.

  -       En fjärdedel av alla invandrare/minoriteter som intervjuades porträtterades som offer, ”drabbade”.

  -       Andelen kvinnliga reportrar hade inte någon betydelse för kvinnorepresentationen i inslagen.

   

  Nyckelord: minoriteter, invandrare, kvinnor, invandrarbakgrund, utländsk bakgrund, TV, nyheter, journalistik, Rapport, TV4 Nyheterna, kvantitativ innehållsanalys, TV-nyheter

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Petersen, Gustaf
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Redefining Influencers: Scrutinizing the Term Social Media Influencer from a Public Perspective and Examining its Role in the Modern Media Landscape2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper explores how influencers can be categorised using a self-administered questionnaire. In doing so, the study can contribute to an understanding of the phenomenon that is more extensive than what previous research has attributed. The focus of this paper is on how influencers can be better understood for the benefit of public relations (PR), marketing, and communication. The purpose of this project is to investigate whether the term influencers (short for social media influencers) are defined by scholars in a similar fashion to how the study sample categorises influencers. Thus, the research question of the study is to examine if the study sample finds the term influencer applicable to the five suggested categories that are stated in the survey. The results from this study show that scholars commonly confine the phenomenon of influencers to bloggers, vloggers, and instagrammers. However, the results from the survey indicate that the study sample has a broader perception of the phenomenon. According to the participants, all suggested categories are fitting the term influencer, namely: blogger/vlogger/instagrammer, celebrity, athlete, entrepreneur, politician. Although the latter, politician, is deemed the least fitting category. Thus, the findings in the study show that there is a discrepancy between the public perception of how to define influencers and previous research in the field. This implicates that public relation practitioners need to rethink how they perceive and apply influencer marketing. Using influencers for marketing purposes requires organisations to execute a thorough selection process to ensure a suitable partnership.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Pettersson, Jennifer
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Vardagens Soundtrack2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Streaming och användandet av digitala musiktjänster tar upp en allt större del av våra vardagliga liv, vilket kan komma att påverka musikens mening och betydelse för oss som musikkonsumenter.
 Syftet med denna studie är att undersöka hur tre stycken utvalda respondenter förhåller sig till musik via dagens strömmande musiktjänster, samt ifall den digitala musikkonsumtionen påverkat respondenternas musikkonsumtion och på så vis skapat några vardagliga mönster eller beteenden hos dem. 


  Studien utgår från ett antal teoretiska ramverk, som alla stärks med tidigare forskning. Studien bygger på tre stycken huvudsakliga teman; vilka är identitet, där teorier om medierade minnen och psykologiskt ägande ligger i fokus, följt av temat musikens kulturella betydelse vilken lyfter teorier om konvergens och kulturell cirkulation. Till sist innefattar studien även temat musikens påverkan, vilken i sin tur lyfter teorier om påverkan samt om postdigital sensibilitet.

  Studien bygger på tre stycken kvalitativa intervjuer som utförts med musikintresserade personer i åldrarna 20-30 år. Dessa intervjuer har transkriberats och analyserats via en tematisk analys, där analysen strukturerats utifrån teman med respektive underkategorier. I analysen vävs respondenternas åsikter och tankar ihop med de teorier och den tidigare forskning som lyfts i teoridelen, där kombinationen av åsikter och teori leder till fram till analysens resultat.

  Resultatet av analysen visar på hur respondenterna i denna undersökning har en stark relation till musiken, där musiken spelar en väsentlig roll i det vardagliga livet. Musiken agerar många gånger tidsfördriv eller bakgrundsbrus vid andra sysselsättningar, alternativt som ett sätt att påverka re- spondenternas humör eller för att öka deras handlingskraft. 


  Digitaliseringen av musik har bidragit till en ökad lättillgänglighet och mobilitet, som har påverkat respondenternas musikkonsumtion samt bidragit till att respondenterna idag upplever musiken som mer individualiserad än någonsin. Respondenterna upplever även att den digitala musikkonsumtionen har bidragit till att skapa vissa mönster, dels i samhället och dels hos respondenterna 
själva.


  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 264.
  Pierrou, Adina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Bilden av Trump: En semiotisk analys av bilder av Donald Trump i Aftonbladet och Expressen under en vecka ur identitets- och representationsperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  USA:s president Donald Trump är kontroversiell på flera sätt. Svenska medier har visat ett stort intresse för honom och hans politik. Inom den svenska journalistkåren finns det en viss kritik mot hur svenska medier väljer bilder av Trump. Denna uppsats ämnar studera närmare vilka bilder svenska medier använder i artiklar om Trump. De två webbtidningar som studeras är Aftonbladet och Expressen, de har valts för att de har stor spridning, är till stor del bildbaserade och ägnar sig åt så kallad clickbait. Utifrån kritiken mot svenska mediers sätt att skildra Trump har jag ställt tre frågeställningar: Hur skildras Donald Trumps identitet i de valda artiklarna utifrån bilderna? Hur ser en eventuell skillnad ut mellan presidentrollen och den sociala identitet som de valda artiklarna i Aftonbladet och Expressen presenterar? Finns det en skillnad mellan Expressens och Aftonbladets framställning, och i sådant fall hur ser den ut?

  Det är en kvalitativ studie med teoretisk utgångspunkt i identitet och representation. Metoden är semiotik, med denotation, konnotation och myter. Eftersom text i relation till bilden kommer studeras tillämpas även multimodal analys. Med dessa verktyg har de åtta artiklarna studerats.

  Resultatet visar att bilderna av Trump delar en del likheter. De är oftast tagna på samma sätt och med liknande förutsättningar. I Expressens bilder är minen oftast liknande och expressiva. Medan Aftonbladets bilder inte har ett lika genomgående mönster, dock går det att se i materialet att vissa bilder sätts ihop för att illustrera det ämnet artikeln skildrar och skapar en uppfattning i ämnet.

  Medier utgår från en given dramaturgi kring individen de skildrar, eftersom Trump varit offentlig person länge har det sedan tidigare existerat ett sätt att skildra honom. Det kan påverka hur medier idag väljer att framställa Trump även om han gått från en elit till en annan och ändrat roll. 

 • 265.
  Pollack, Ester
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Mediedrev och politiska skandaler2016Ingår i: Medielandskapet / [ed] Kurt Almqvist, Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål , 2016, s. 93-103Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I Sverige har mediedrev blivit en vanlig beteckning på en mediebevakning som är omfattande, kritisk men ensidig, och bär prägel av kampanj. ’Drevet går’ när många medier deltar och konkurrerar med varandra om att ’slänga ved på brasan’. Speciellt typisk är karakteristiken för delar av bevakningen under medierade politiska och ekonomiska skandaler och liknande ’affärer’. Men det händer också att de som utsätts för normal kritisk, journalistisk bevakning av en eller flera redaktioner försöker undfly kritiken med hänvisning till att den representerar ’ett drev’.

  En av de faktorer som skapar mediedrevets dynamik är nyhetskonkurrensen. Personfokuserade politikerskandaler kan se som en sorts populärkulturell såpopera: där finns en hög kändisfaktor, lätt förståeliga normbrott, abstraktionsnivån är låg och de kan åskådliggöras genom enkel visualisering. Skandaliseringsprocessen får följetongskaraktär och är mestadels en journalistik som är lätt och billig att producera samtidigt som den skapar många läsare/tittare/lyssnare. Skandalen blir en ’snackis’, något som upptar fikarum såväl som debattsoffor och facebookgrupper. I medierna sker en runddans, man lånar och klipper av varandra. Det blir en repetition på alla tillgängliga plattformar, något som skapar ett massivt intryck och förstärker upplevelsen, både hos publiken och den berörde, av ett monumentalt genomslag. På Wikipedia och i andra fora bevaras minnet av drevets ’avslöjande’ och kommer att förbli en del i den enskilde politikerns biografi – oavsett seriositeten eller riktigheten i anklagelserna.

 • 266.
  Pollack, Ester
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Människor i mediedrev: Fanny Duckert & Kim Edgar Karlsen: I medienes søkelys: Eksponering, stress og mestring2018Ingår i: Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo, ISSN 0803-6926, E-ISSN 0806-3702, nr 17 januariArtikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vad händer med enskilda individer när de blir utsatta för mediernas kritiska och negativa uppmärksamhet? Hur hanterar man att bli fokus i en skandal? När rubriker och uppslag i mänger basunerar ut att du är en skurk, en människa med dålig karaktär, en person som inte borde ha den position du har? När du måste gömma dig för tv-kameror och journalister som envetet följer dig och kräver kommentarer? Kanske blir din familj indragen, kanske duckar dina kollegor och kanske förlorar du jobbet.

  Den här och många liknande frågor har undersökts i ett forskningsprojekt som letts av Fanny Duckert, professor vid Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo och Kim Edgar Karlsen, assisterande avdelningschef vid Voksenpsykiatrisk avdelning Vinderen, Diakonhjemmet sykehus, och som nu sammanfattats i boken I Medienes Søkelys. Till grund för projektet, som pågått mellan 2002 och 2015, ligger ett omfattande intervjumaterial vars kärna består av 27 män och 16 kvinnor från såväl politikens, som idrottens och kulturens områden, inom både offentlig och privat verksamhet. I området kultur ingår bland andra en grupp av kända norska programledare på TV, en intressant kategori att följa när de själva som journalister hamnar i en motsatt roll och blir utsatta för ett mediedrev.

 • 267.
  Pollack, Ester
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Oväntade perspektiv på mediehistoria: Marie Cronqvist & Patrik Lundell & Pelle Snickars, Återkopplingar2015Ingår i: Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, ISSN 2001-2292, nr 3Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 268.
  Pollack, Ester
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Personalized scandalization: Sensationalizing trivial conflicts?2015Ingår i: The Dynamic of Mediatized Conflicts / [ed] Mikkel Fugl Eskjær, Stig Hjarvard, Mette Mortensen, New York: Peter Lang Publishing Group, 2015, s. 93-110Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter discusses political scandals in Nordic countries, with a focus on recent scandals concerning norm transgressions related to the personal behaviour of politicians. Three scandals are briefly presented as illustrations, and a fourth is analysed in greater detail. A closer look at this type of scandal reveals that the ‘crime’ in question is often a relatively trivial offence, especially in legal terms. Scandalization processes are useful weapons in power struggles and conflicts between political actors. Scandals also demonstrate the influence of media organizations and journalists in political conflicts. The news media represent both the public sphere and the marketplace in which scandals are presented and developed as dramas. This development is discussed against the background of a political-cultural climate characterized by a high degree of visibility and a political environment in which personalities have gained importance. 

 • 269.
  Pollack, Ester
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Poliser och brottslingar i 1950 och 1970-talets nyheter2014Ingår i: Från Skuggsidan: Folk och förbrytelser ur Stockholms historia / [ed] Rebecka Lennartsson, Stockholm: Stockholmia förlag, 2014, s. 146-155Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 270.
  Pollack, Ester
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Sweden and the #Metoo movement2019Ingår i: Interactions: Studies in Communication & Culture, ISSN 1757-2681, E-ISSN 1757-269X, Vol. 10, nr 3, s. 185-200Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The international #MeToo initiatives organized in October 2017 received a quick and widespread response in Sweden. Women from a wide range of occupational groups and work environments – after sharing their stories in closed forums on social media – made their testimonies public under several related hashtags. The testimonies about allegations of sexual misconduct and abuse were described as men’s misuse of power in relation to women in weaker positions, often women who were younger and dependent. The published testimonies quickly led to a stream of news reports and commentaries in the legacy media, in some cases resulting in individualized scandals and media hunts. One of these scandals related to the Swedish Academy, the institution responsible for the Nobel Prize in Literature. While the initial Swedish #MeToomovement was dominated by broad collective mobilization in different societal areas pointing to sexual harassment as a structural problem, the individualized scandal coverage in leading media outlets in some cases represented unverified ‘naming and shaming’ that later led to ethical critique and new public debates. A political result of the #MeToo movement in Sweden was a new law prohibiting non-consensual sex that came into force in July 2018.

 • 271.
  Pollack, Ester
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Swedish Media and the Holocaust2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  How could it happen – and why did the surrounding world not react? These have been two of the recurrent questions concerning the Holocaust and the persecution of the Jews between 1941 and 1945. A common answer during the first decades after WW II, was “we did not know”. There is no support for this thesis today; information about the Nazi atrocities was not the problem. We know that the German population to a large extent were witnesses and we also know that testimonies about the persecution of Jews and others were spread through international newspaper reports. But to what extend did this reach the Swedish citizens? Sweden, a so-called neutral nation, took a bystander’s position during the Second World War. However, state regulation and censorship of the media was introduced to avoid Germany’s disapproval. What kind of information about the escalating victimization of the Jews did Swedish press provide their readers with?

  Previous research has presented different hypothesis about Swedish news reporting and the Holocaust. Koblik (1987) maintains the idea that the media in principally were indifferent to the fate of the Jews, Levine (1987) that the information was fragmented, without analysis and therefore without consistency. Svanberg and Tydén (1997) notice a rich documentation about the persecution of Jews in pre-war time, but less interest at the outbreak of the war. According to their study, the destiny of the Norwegian and Danish Jews had a dramatic impact on the Swedish press with increased publications. They also observe a greater outspokenness about the persecutions from the year 1943 – when Germany’s fortune of war turned.

  None of the studies above represent a systematic analysis of wartime reporting; they build on qualitative case studies of selected periods. The purpose of my study is to fill the gap and give a better-informed answer about Swedish news reporting and the Holocaust, in the historical context of Swedish politics at the time. I follow four different dailies, all being important opinion-papers, from 1930 to 1946: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Dagens Nyheter, Stockholms-Tidningen and Aftonbladet with different political affiliations and different attitudes, from protest to appreciation, toward Nazi-Germany. Quantitative content analyses are combined with qualitative case studies.

  The result shows an interest for “Jewish questions” throughout the thirties with a culmination in 1938 (“the night of broken glasses”), a decreased attention thereafter with nearly no reporting at all in the years of 1940 and 1941. Here, the anti-nazi paper makes an exception. In 1942 the deportations of the Norwegian Jews, and in 1943 the rescue of the Danish Jews, get a great deal of attention. When Germany seems to loose the war, the reporting about the persecution of Jews increases. The German friendly papers adapt to the situation. The results of the study are discussed with an institutional approach to media and political organisations and in relation to new Swedish historical research about Sweden’s relationship to Nazi Germany (Åmark 2011). 

 • 272.
  Pollack, Ester
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Så skapade psykiatri, rättsväsende och medier en svensk seriemördare: Hannes Råstam, Fallet Thomas Quick: Att skapa en seriemördare2012Ingår i: Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, ISSN 2001-2292, nr 5Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hannes Råstams bok är en svidande vidräkning med svenskt rättssytem, psykiatriksa behandlingsideologier och inställsamma medier. Thomas Quick gav medierna ett oöverträffat stoff om sadism, pedofili och kannibalism och de utnyttjade beredvilligt den dramatiska potentialen. Utrymme för källkritiskt ifrågasättande fanns inte. Råstams bok övertygar men är inte invändningsfri. Källhänvisningar saknas och ibland gestaltar Råstam sitt stoff på ett sätt som gör att texten liknar en novell. Man hade också gärna sett att han dröjt vid de motsägelsefulla bilder av Quick som växer fram. Ena dagen är han en intelligent manipulatör, andra dagen en missbrukare som inte vet vem eller var han är.

 • 273.
  Pollack, Ester
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Allern, Sigurd
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Criticism of the Police in the News: Discourses and Frames in the News Media’s Coverage of the Norwegian Bureau for the Investigation of Police Affairs2014Ingår i: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, E-ISSN 2001-5119, Vol. 35, nr 1, s. 33-50Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Mediated descriptions of reality are tremendously important to the way the public - and policymakers - perceive the police. The present article analyses how leading news outlets reported and commented on complaints against the Norwegian police during the period 2005-2008. The study is based on content analyses of press and television coverage, with special emphasis on a publicly debated police action in which a student of African origins lost his life. In most cases, news coverage of the police and the investigators of the police is event-driven, and the picture of the police seldom points to institutional or organizational problems. The story is too often one about individual wrongdoings alone. Unfortunately, such media pictures matter and influence policy decisions, especially when they become the point of departure for political debate

 • 274.
  Pollack, Ester
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Allern, Sigurd
  Disclosure of Scandinavian telecom companies’ corruption in Uzbekistan: The role of investigative journalists2018Ingår i: European Journal of Communication, ISSN 0267-3231, E-ISSN 1460-3705, Vol. 33, nr 1, s. 73-88Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Transparency International’s yearly Corruption Perceptions Index ranks Scandinavia as one of the least corrupt regions in the world. However, during the past decades, large Scandinavian corporations in the telecommunications, oil and defence industries have – in their struggle for business contracts in other countries – been involved in several large-scale bribery scandals. There has also been a growing range of corruption cases in the Swedish and Norwegian public sectors. In many of these cases, investigative journalists have played a crucial role in the disclosure of corruption, sometimes cooperating across media organisations and countries, demonstrating the importance of journalism as a public good for democracy. In this article, we explore, discuss and analyse the work of and methods used by investigative journalists in revealing large-scale corruption related to the expansion of Nordic telecom companies in Uzbekistan.

 • 275.
  Pollack, Ester
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Allern, Sigurd
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Journalistik som kollektiv nytta2016Ingår i: Människorna, medierna & marknaden: Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring / [ed] Oscar Westlund, Stockholm: Wolters Kluwer, 2016, s. 31-51Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 276.
  Pollack, Ester
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Allern, Sigurd
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Revolving doors and democratic challenges2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Public relations consultants perform a range of roles. One of these roles is to be an advisor in lobbying – or ‘public affairs’ as it is called in the branch lingo. In the Nordic countries consultancies mainly see their role as advisors, in some contrast to professional lobbying firms in the US. However, this does not exclude more direct back stage lobbying on behalf of clients. The business idea is to sell their staffs knowledge of how political decisions best can be influenced. The clients, the principals who pay the bills, are most typically corporations and branch organisations, but also include interest groups and even municipalities who want to influence government decisions. In this political marketplace, former politicians, journalists and officials have found new career opportunities as well-paid lobbying consultants. Based on experiences from Norway and Sweden this paper investigates, analysis and discusses the relations and interactions between influential actors engaged in lobbying and mediated agenda setting. 

 • 277.
  Pollack, Ester
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Allern, Sigurd
  Kantola, Anu
  Ørsten, Mark
  The New Normal: Scandals as a Standard Feature of Political Life in Nordic Countries2018Ingår i: International Journal of Communication, ISSN 1932-8036, E-ISSN 1932-8036, Vol. 12, s. 3087-3108Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  All political scandals trigger discussions of trust, but in a competitive commercial media climate, both important and minor legal offences and moral transgressions are regularly treated as scandalous media events. Today, actors in social media and mainstream media organizations can collaborate on cases that might develop into scandal news. In this article, which is based on an analysis of 101 political scandals in Denmark, Finland, Norway, and Sweden from 2010 to 2016-and a study of political scandals in the wake of the #MeToo movement in 2017-2018-we show that mediated scandals have become a standard feature of political life in Nordic countries. Compared with earlier decades, there has been an exponential rise in the number of scandals; at the same time, the rate of resignations and dismissals following scandals is lower than before. Offences related to economic affairs, including corruption, and personal behavior scandals, such as accusations of sexual harassment, constitute the most prominent scandal types. However, regarding sexually related behavior scandals, there are interesting differences between the Nordic countries.

 • 278.
  Pollack, Ester
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Roosvall, Anna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Romregister och brott på topp: Rapportering om romer i Dagens Nyheter och Aftonbladet 1995-20142015Ingår i: Mediebilden av romer / [ed] Lars Truedson, Stockholm: Institutet för mediestudier , 2015, s. 10-31Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Medierapportering spelar roll. Det har sällan varit så tydligt som när DN den 8 maj 2015 skriver på förstasidan: ”Polischefen ber romer om ursäkt. Eliasson lovar bättring efter DN:s avslöjande”. Rubriken refererar till DN:s egen reportageserie om det så kallade rom-registret i september 2013, ett polisregister där romer och resande registrerades oavsett om de begått brott eller inte. Barn såväl som avlidna var medräknade. Rubriken från 2015 visar att DN:s avslöjande fått en tydlig effekt. Polischefens ursäkt får också sin så viktiga offentliga karaktär just genom att den rapporteras i medierna. På detta sätt kommer ursäkten till allmän kännedom. På samma sätt har all annan medierapportering om romer betydelse för kunskap om och förståelse av romers situation. Den offentliga diskussionen om romer har varit särskilt påtaglig det senaste decenniet. Debattens vågor har gått höga inte bara kring romregistret, utan också kring främst rumänska romer som tigger och sover på gator och i tältläger i Sverige. Rapporteringen om romer berör rörligheten av arbetskraft inom EU-området, frågor om social och ekonomisk utslagning samt debatt om nationalism, ”främlingsfientlighet” och ren rasism. I en ny norsk surveystudie och forskningsrapport om tillresande fattiga från Rumänien i Oslo, Köpenhamn och Stockholm pekas det på att migranterna – både romer och andra – i huvudsak kommer från grupper och lokalsamhällen som har upplevt ökande grad av social marginalisering och fattigdom i hemlandet (Djuve, Friberg, Tyldum & Zhang, 2015). I vår studie undersöker vi medierapportering kring romer under de senaste 20 åren, från och med Sveriges EU-inträde 1995 till och med 2014 då rapporteringen om ”romer”, ”zigenare”, ”EU-migranter”, ”tiggare” och allt vad denna grupp kallas, med tiden blir mycket intensiv. När en grupp får många namn på detta sätt är det inte så säkert att det är ett ”kärt barn”; lingvisten Roger Fowler (1991) kallar det istället ”överlexikalisering”, ett fenomen som inträffar då något är omstritt och/eller definierat som onormalt. Vi studerar artiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter, de två mest lästa tidningarna ur de gamla kategorierna kvällstidning respektive morgontidning. På detta sätt kommer vi åt både de artiklar som når ut allra bredast via Aftonbladet, och de som publiceras i det organ som brukar betraktas som allra mest avgörande för opinionsbildning i Sverige: DN.

 • 279.
  Privalov, Roman
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Storytelling for the social media age: A study of mediated historicity and political narratives in “1917. Free history”2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Scholarship on politics and popular culture is constantly evolving in the field of media and communications. Analyzing diverse types of mediated texts, especially the ones that are structured as narratives, such works aim to show how the cultural evolves from the political and vice versa. While storytelling in social media has attracted many scholars, it is mostly neglected from the perspective of politics and popular culture. The probable reason for this is that social media for long time have not introduced any new types of popular culture mediated texts, which would be impossible to imagine without the opportunities of Web 2.0. Through examining “1917. Free history” – a project dedicated to the anniversary of the Russian revolution – this study aims to fill the research gap and expand the scholarship on politics and popular culture to the storytelling in social media. It examines the theoretical paradigm of mediated historicity with the help of content analysis, and the concepts of narrative, myth and ideology with the help of narrative analysis. For the former, the results show how remediation in pursuit of immediacy, expressed in implicitly hiding the initial contexts of production of the texts, constructs the mediated historicity of the project. For the latter, the results show that the political narratives of “1917” are constructed as agoras holding different competing myths which make equipollent ideologies appear natural. These practices are mutually beneficial and their interconnections are understood by applying a theory of the Russian identity which corresponds to the notion of identity as a national mythscape. This work could have a potential impact on narrative and discourse methodologies for the popular culture mediated texts in social media. It could also contribute to the theoretical debates on mediated historicity and research on national identity, cosmopolitan identity and nationalism in social media.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 280.
  Puzina, Olena
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  The Coverage of Ukraine by BBC online: Before, During and after Euromaidan Events2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This research focuses on the BBC online coverage of Ukraine during several periods: before, duringand after Euromaidan events (2013-2014). Quantitative and qualitative content analysis were appliedin order to find out what frames prevail in the BBC online coverage of Ukraine. Existing stereotypesabout Ukraine were examined in order to track if they are reinforced in the coverage of the latestevents in Ukraine. The research has shown that Ukraine has a multiple identity that correlates with theseveral types of ethnicity: Western and Eastern Ukrainians. The most popular frames correlate with theexisting stereotypes about Ukraine: women as prostitutes, high level of corruption and illegal actionsof Ukrainian government. The research has shown that the Ukrainian identity in BBC online is built through the opposition to Russia.

 • 281.
  Rading, Hanna
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Hedman, Josefin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Den stora hälsotrenden: En kvantitativ studie om hälsa och mat på sociala medier2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker sociala mediers påverkan på människor med fokus på mat och hälsa. Med hjälp av en kvantitativ enkätstudie har vi undersökt hur och på vilket sätt de sociala medierna spelar in i hur människor äter. Fokus ligger på vilket medie människor i åldern 18 år och uppåt väljer för att få inspiration till hälsosam mat, i vilken grad sociala medier förändrat människors medvetenhet och intresse kring hälsa och mat samt huruvida den här påverkan upplevs som positiv (inspirerande) eller negativ (stress/förvirring). Resultatet visar att de sociala medierna inte tagit över som inspirationskälla då de traditionella medierna, så som tidskrifter, TV och böcker, visade sig vara vanligast för att inspireras och skaffa sig inspiration kring mat. De sociala medierna fungerar snarare som ett komplement och har större popularitet hos den yngre generationen. Vidare visar studien att sociala medier delvis bidragit till att öka medvetenhet och intresse kring mat och hälsa. Majoriteten angav att de snarare inspireras än känner stress/förvirring till de hälsobudskap kring mat som florerar på sociala medier och studien visade ett tydligt mönster att kvinnor är både mer negativt och positivt påverkade än männen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 282.
  Ragnartz, Jonathan
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Hentmark, Oscar
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Konsten Att Kommunicera Med Kunden: En kvalitativ studie om kundomdömen online2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen syftar till att ge en ökad förståelse för kundomdömen online. Författarna har undersökt hur kommunikationen på omdömesplattformen Reco.se fungerar mellan företag och dess kunder. Många företag vet inte hur de ska hantera de kommentarer som skrivs om dem på omdömesplattformar idag. Därför har författarna från över 11 500 kommentarer och över 11 500 svar från totalt 964 företag, valt ut 5 företag, där de genomfört en kvalitativ textanalys med fokus på intertextualitet. Studien resulterade i en egen masskommunikationsmodell för elektronisk Word-Of-Mouth, en redogörelse för hur kommunikationen mellan företag och dess kunder fungerar på omdömesplattformen Reco.se samt att företag i allra högsta grad bör ha i beaktning hur de hanterar klagomål. Slutligen visar författarna hur man kan forma det digitala avtrycket som finns på internet samt konsten att kommunicera med kunden.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 283. Rahm, Lina
  et al.
  Skågeby, Jörgen
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Prepare for Monsters! Governance by Popular Culture2016Ingår i: The Irish Journal of Gothic and Horror Studies, ISSN 2009-0374, Vol. 1, nr 15, s. 76-95Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Recently, various stakeholders have applied the pop-cultural metaphor of the zombie in efforts that seek to aware and prepare citizens for potential threats and disasters. But what are the cultural and political consequences of applying this very specific metaphor in what are, essentially, attempts to govern populations? By studying how and why the zombie is used in civil defence courses, government information campaigns and popular science TV shows, this paper identifies five patterns to its cultural-political operation: (1) it emphasizes a world-view where complexity has become too overwhelming to handle and that we therefore need to go back to a more simple model of the world; (2) the solution to complexity is the application of an anthropocentric metaphor that makes specific what was previously unknown through arbitrary ruling and othering; (3) once complexity is reduced, the metaphor is easily overgeneralized to contexts far beyond its initial reach; (4) however, as such rules and generalizations are applied the metaphor comes to legitimize certain agencies and limit others in what is basically an attempt to maintain power differentials in the future; (5) and finally, the metaphor is being protected from falsification by relying on pseudo-scientific explanations. Conclusively, this cultural ambition to send every monster on a path towards comfortable transparency becomes limiting and by making the zombie the metaphor we prepare by (in order to make familiar what are irreducible social, cultural and political intricacies) we effectively foreclose many options for a more inclusive future.

 • 284.
  Rahm-Skågeby, Jörgen
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Carlsson, Anders
  The archive and the scene: on the cultural techniques of retrocomputing databases2019Ingår i: New Media and Society, ISSN 1461-4448, E-ISSN 1461-7315Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Several digital spaces are now archiving artifacts from the first 1980s home computer boom. These spaces are not only storages, but also social venues and ‘memory banks’, and thereby depend on several concurrent practices: software and hardware developed to read, run, and preserve computer code; archiving of old software, magazines, and personal stories; contemporary conferences dedicated to retrocomputing; and making artifacts, which used to be private, publically available. The paper argues that retrocomputing can be seen as a foreshadowing in terms of managing collective digital archives, memories, and relationships to digital material. Taking the Commodore 64 Scene Database as a case, this paper 1) engages with both users and cultural techniques, in order to 2) theorize collective digital archives as ‘performative in-betweens’, and 3) discuss how retrocomputing may become a default mode for people seeking access to their digital pasts in a time when planned obsolescence is rampant.

 • 285.
  Rayegani, Nilofar
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  The Visual Embodiment of Gender and Ethnicity In Public Service News: A Study of SVT Nyheter’s online news2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The representation of gender and ethnicity in the media has been widely acknowledged by scholars. Numerous studies have highlighted the underrepresentation of women and people of different ethnicities in news media, addressing not only the small number of their presence, but the way they are generalized and stereotyped through certain characteristics. Despite decades of scholarship, the results remain the same depicting men in positions of power and authority and women as subordinate to most men, often depicted as representatives in different contexts and rather as private persons within the private sphere. As the media influences people’s behaviour and attitudes through constant repetition of certain images, the power of pictures and the visual culture of news need to be addressed. In regard to previous research, the purpose of the given thesis is to examine the visual representation of women, men and people of different ethnicities in the online news of SVT Nyheter. Particularly by examining in what contexts and how, gender and ethnicity is visually embodied in the content of SVT Nyheter. The study is significant as SVT has a certain responsibility in showing a broad spectrum of representation from a gender and diversity perspective. Furthermore, there is a research gap to fill when it comes to studies of public service and the visual representation of news. However, by combining the meaning of visual and written text, the empirical part of this study is conducted through a mixed methods approach, combining quantitative content analysis with a multimodal visual analysis. The results reveal that men are most often embodied in the news articles of SVT Nyheter, both in stories of women/womanhood or men/manhood. Moreover, men are more likely to be portrayed as persons in positions of power and authority. The only two news topics in which women are overrepresented are gender issues and diversity issues. These categories raise questions of female subordination and resistance, often embodied through the smiling gaze. Hence, women’s experiences are reduced by their visual embodiment. Persons defined as “weaker”, such as people of different ethnicities, are more likely to directly face the camera, especially smiling when the topic connotes other feelings. The non-represented are people of different ethnicities or marginalised groups, often addressed but not given a voice. On the basis of the results of this research, it can be concluded that media raises power relations, illustrating that ”the human body”, is most often the male body. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 286.
  Reitsma, Elly
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Sundberg, Alexander
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Ha'vre så bra: En kvalitativ studie kring Oatlys roll som aktör på den samtida svenska livsmedelsmarknaden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens konsumtionssamhälle är ständigt under utveckling. Idag kan vi se att företag anpassar sig till denna utveckling. Framförallt har den veganska livsstilen av olika anledningar som djurskydd,miljöhänsyn och hälsa blivit central, varigenom Oatly med sina havrebaserade produkter skapat relevans för en hållbar och medveten konsument. Hållbarhet bygger på trender och ses som det nya coola. Att konsumera Oatlys produkter kategoriserar därmed konsumenter in i ett coolt sammanhang. Då Oatlys marknadsföringssätt är något som omtalats avsevärt i medier och lett till samhällsdebatter lockades vår nyfikenhet till att undersöka hur Oatly ser på sin roll som aktör på den samtida svenska livsmedelsmarknaden. Utefter detta formulerades två övergripande frågeställningar som sedermera vidare formulerats i en underfråga:

  Utifrån ovanstående syfte ämnar vi besvara följande frågeställningar:

  - Hur tänker Oatly kring sin roll på den samtida svenska livsmedelsmarknaden?

  - Hur uttrycker de sitt budskap för att konkurrera på den marknaden?

  För att ge svar på frågeställningarna genomfördes en samtalsintervju vid Forsman & Bodenfors reklambyrå i Göteborg, där vi fick chansen att träffa Art Director Lars Elfman och Copywriter Martin Ringqvist, som tillsammans jobbar tätt ihop med företaget Oatly och därmed kunde svara på allt från Oatlys identitet och mål till hur deras marknadsföringsstrategi ser ut. Vi granskade även Oatlys visualitet som fanns att hitta både på deras egna hemsida samt som case på Forsman & Bodenfors hemsida. Resultatet från intervjun och de visuella observationerna kopplas sedan till tidigare forskning och teorier som berör samhälleliga trender, marknadsföringsstrategier och teorier om coolhet och den coola konsumenten. Slutsatsen vi kan dra av denna undersökning är att Oatly vill göra sin havredryck till det nya mainstream, det som ska drickas istället för mjölk. Oatly vill även bidra till en social förändring och gå från att vara ett livsmedel till att bli en livsstil, detta är något de förverkligar genom sin normifrågasättande marknadsföring med retoriska, humoristiska inslag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ha'vre så bra
 • 287.
  Renander, Siri
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  The NA-KD Truth: En kvalitativ studie om unga kvinnors syn på mode, identitet och ideal utifrån influencers och klädvarumärket NA-KD på Instagram2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mode har under senare år flyttat ut från modemagasinen och istället äntrat en helt ny arena på sociala medier och i synnerhet Instagram. Många modevaruhus och kedjor har således förstått kraften i att marknadsföra sig digitalt och att använda sig av content som kommer från influencers för att skapa så stor synlighet och attraktion som möjligt. På så sätt har nya sätt att skapa identitet införlivats och dessutom givit nytt ljus på ideal som dels handlar om hur vi ska se ut och vad vi ska ha för livsstil vilket kan ses som både positivt och negativt. Ett ungt modevarumärke som tagit sig stor plats på sociala medier är modevarumärket NA-KD som har dryga 1.6 miljoner följare på deras Instagramkonto. NA-KD använder sig enbart av smala och snygga influencers i deras marknadsföring och en stor majoritet av dess följare är unga kvinnor. Genom en kvalitativ ansats av semistrukturerade djupintervjuer intervjuade jag åtta unga kvinnor om deras syn på mode, identitet och ideal utifrån influencers och klädvarumärket NA-KD på Instagram. Samtliga respondenter visade paradoxala känslor till ämnet då de å ena sidan älskade det perfekta och smala idealet på NA-KD:s Instagram samtidigt som de också kunde må väldigt dåligt av det.

 • 288.
  Renman, Fanny
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Day Zero - vattendelaren som ställer Kapstadsborna mot varandra2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 289.
  Riegert, Kristina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Understanding Popular Arab Bloggers: From Public Spheres to Cultural Citizens2015Ingår i: International Journal of Communication, ISSN 1932-8036, E-ISSN 1932-8036, Vol. 9, s. 458-477Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article addresses the usefulness of the concepts public sphere, counterpublics, and cultural citizenship for understanding some of the most popular noncommercial Lebanese, Egyptian, and Kuwaiti bloggers in the period 2009–2010. It compares the political and media landscapes, drawing on semi-structured interviews and the most common blogging themes in these three contexts. While the notion of counterpublics was found useful for understanding some types of blogging community, cultural citizenship stands out as a more flexible, process-oriented concept capturing how bloggers acculturate information and entertainment as sources of empowerment, resistance, and community belonging. The popular bloggers can be characterized as having consumerist, civil society, or formal politics trajectories, each challenging traditional power structures in ways that can be traced to specific national contexts.

 • 290.
  Riegert, Kristina
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Roosvall, Anna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Cultural journalism as a contribution to democratic discourse in Sweden2017Ingår i: Cultural Journalism in the Nordic Countries / [ed] Nete Nørgaard Kristensen, Kristina Riegert, Göteborg: Nordicom, 2017, s. 89-108Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter traces the historical development of Swedish cultural journalism as a distinctive contributor to societal debate and aesthetic discourse in the mainstream media. How did Swedish cultural journalism come to have this dual focus on politics and artistic expression, and where does it stand in relation to today’s digital media landscape? The chapter deals with the hybrity of this sub-field of journalism, the meta-debates about its professionalisation and commercialisation, key cultural editors that staked out a space for cultural journalism in their newspapers and how the public service media gradually took on their own cultural journalistic roles in relation to the press.

 • 291.
  Riegert, Kristina
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Roosvall, Anna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Widholm, Andreas
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Cultural Journalism2018Ingår i: Oxford Research Encyclopedia of Communication / [ed] Jon F. Nussbaum, Oxford University Press, 2018Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cultural journalism is a subfield of journalism that encompasses what is known as arts journalism. While arts journalism is characterized by reviews, critique, news, and essays about the arts and popular culture, cultural journalism has a broader take on culture, including lifestyle issues, societal debate, and reflective ethical discussion by cultural personas or expressed in a literary style. Both arts and cultural journalists see their work as “journalism with a difference,” evoking different perspectives and worldviews from those dominating mainstream news reporting. At the same time, cultural journalism shares with journalism issues like boundary work, genre blurring, digitalization, globalization, professionalization, and “the crisis of journalism.” There are three main ways cultural journalism has been studied: one research strand defines cultural journalism as material produced by the cultural desks or material that is explicitly labelled cultural journalism; another defines it as journalism about culture, regardless of how it is labelled or produced; and a third strand includes only arts journalism, examining journalistic content on the fine arts and popular culture. Studies from all of these approaches are included in this article due to the effort to include a wide variety of countries at different time periods and an effort to track joint defining features and developments in cultural journalism. The emphasis is on the Nordic context, where the term “cultural journalism” is well established and where research is relatively comprehensive. The research is divided into three themes: the cultural public sphere and the contribution to democracy; cultural journalism’s professionalism and the challenges of digitalization; and transnational and global aspects of cultural journalism, including tendencies such as cultural homogenization and hybridization.

  International research on cultural journalism as a subfield has been complicated by its varying designations (arts journalism, feuilleton, journalism about culture, entertainment), and its numerous aesthetic forms, disciplines, or types of culture, all of which are changing over time. Despite these issues, research points in the same direction: the amount of cultural journalism is increasing, and the boundaries against other types of journalism are becoming more porous. There is also a decline in editorial autonomy. In common with journalism, there is an increase in generalists working with culture and greater central managerial control in new multiplatform media organizations. The research points to an increase in a more transnationally oriented cultural journalism, mainly through a larger share of cultural news and popular culture—while its core, review and critique, has changed in character, or arguably lost ground. The increasing “newsification” of cultural journalism should prompt future research on whether the “watchdog” role vis-à-vis the cultural industries is growing. New forms of art and culture are beginning to get coverage, but also, in some cases, the intermixing of “lifestyle” with cultural journalism. The commercialization and celebrity aspects of this are clear, but new digital platforms have also enabled new voices and different formats of cultural journalism and a wider dissemination and intensity in cultural debates, all of which emphasize its democratic potential. New research on this subject appears to focus on the longitudinal changes in cultural journalism, the implications of digitalization and globalization, and cultural journalism in broadcasting.

 • 292.
  Riegert, Kristina
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Widholm, Andreas
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  The Difference Culture Makes Comparing Swedish news and cultural journalism on the 2015 terrorist attacks in Paris2019Ingår i: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, E-ISSN 2001-5119, Vol. 40, nr 2, s. 3-18Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although terrorist attacks in Europe have increasingly been carried out on cultural targets such as media institutions, concert halls and leisure venues, most research on media and terrorism draws conclusions based on traditional hard news stories rather than on journalism specialising in cultural issues. This study explores the distinctiveness of Swedish cultural journalism by comparing it to news journalism, using the 2015 terror attacks in Paris as a case study. Our content analysis reveals that whereas news journalism is mainly descriptive, focusing on the short-term consequences of terrorism, security frames and political elites and eyewitnesses as sources, cultural journalism is more interpretive, giving a voice first and foremost to cultural elites. The cultural filter put on this event means a focus on the longer term implications of terrorism and instead of engaging in the hunt for the perpetrators, there is greater emphasis on the societal dilemmas that terrorism accentuates, especially the democratic values that are at stake. However, our results also show that the ongoing journalistification of cultural journalism, as defined by a stronger prevalence of descriptive style, blurs the lines between news and cultural journalism.

 • 293.
  Robertson, Alexa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Connecting in Crisis: 'Old' and 'New' Media and the Arab Spring2013Ingår i: The International Journal of Press/Politics, ISSN 1940-1612, E-ISSN 1940-1620, Vol. 18, nr 3, s. 325-341Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When political unrest spread from Tunisia to neighbouring countries early in 2011, established global broadcasters were quick to provide commentary on the part played by social media in mobilizing dissent, exploiting the same technology in their own reporting of the protests as they did so. In this article, the relation of ‘old’ to ‘new’ media is explored in a comparison of televised coverage of the Arab Spring in Al Jazeera English, Russia Today,  CNN International and BBC World news. Building on notions of mediapolis and connectivity and mediatized crisis, it seeks to map the shared communicative space opened up by global broadcasters, and how established media actors are adapting to new media ecologies. The empirical analysis shows that social media do not play the prominent role in global television discourse one might expect, and that their prominence and deployment varies from one channel to the other.

 • 294.
  Robertson, Alexa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Desperately Seeking Global News2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  What is global news, and how much of it is actually on offer? As globalization is challenged by nationalist and populistic discourses throughout the world, the purpose of the paper is to consider how the global fares in global newsrooms. With critical global journalism studies (Wasserman, Berglez) as its theoretical point of departure, and hybridity (Chadwick) and mediated cosmopolitanism (Robertson, Orgad, Silverstone) as the key concepts structuring the literature review, the paper draws on an unusually large sample to explore the question. A comparative content analysis of over 18000 headlines and 6000 news items in the broadcasts of seven global television news channels (AJE, BBCW, China’s CGTN, CNNI, DW, Euronews and RT) shows that only a small percentage of their news can be considered global, either when that concept is operationalized in terms of location and actors (nation-centred or border-transcending?), or the nature of the issue involved (global issues such as climate change or human rights). When the channels are compared, considerable variation in the ‘global’ nature of their content is revealed. The findings have methodological consequences for comparative research on the intersection between news media and politics around the world, and call into question the cosmopolitan nature of global news outlets. The research reported here -part of a larger project on protest reporting 2008-2018 -shows that even channels said to speak to the world rely heavily on national borders, even if only discursively, and highlights the advantages of an emphasis on the global ‘South’.

 • 295.
  Robertson, Alexa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Fake News and Failed States: the strategic narratives of RT2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 296.
  Robertson, Alexa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  From Robin Hood to Mr. Robot: Popular Cultural Narratives of Protest on Television2018Ingår i: Screening Protest: Visual narratives of dissent across time, space and genre / [ed] Alexa Robertson, London: Routledge, 2018, s. 167-190Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 297.
  Robertson, Alexa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Globalisering2014Ingår i: Internationella relationer / [ed] Jakob Gustavsson, Jonas Tallberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 3Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 298.
  Robertson, Alexa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Media cultures and cosmopolitan connections2017Ingår i: Routledge Handbook of Cosmopolitan Studies / [ed] Gerard Delanty, London: Routledge, 2017, 2, s. 245-253Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 299.
  Robertson, Alexa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Narrative Analysis2017Ingår i: Analyzing text and discourse: eight approaches for the social sciences / [ed] Kristina Boréus, Göran Bergström, London: Sage Publications, 2017, s. 122-145Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 300.
  Robertson, Alexa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Narratives of Resistance: Comparing Global News Coverage of the Arab Spring2012Ingår i: New Global Studies, ISSN 1940-0004, Vol. 6, nr 2, artikel-id 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A rapidly evolving media ecology is posing significant challenges to actors in the halls of power, on the streets of popular dissent, and in the global newsrooms that connect these sites to the imaginations of media users throughout the world. It is a complicated tangle of relations, and difficult questions arise about which theoretical instruments are most useful when trying to unpick it. Global news coverage of the ‘Arab Awakening’ of 2011 is fertile terrain for an exploration of some of these questions. The article compares how popular resistance is narrated by newsrooms with different reporting traditions, and reflects on how global audiences are positioned in relation to such events. The theoretical discussion is organized around the notions of media witnessing and cosmopolitanism. The empirical analysis is based on reports from over 1000 news stories broadcast on Al Jazeera English, which claims to give a voice to the voiceless, and BBC World, which has a tradition of reporting the world from the vantage point of elites. The results indicate that the reporting gaze is gendered differently, and that there are also intriguing differences in the way audiences are situated by the two broadcasters.

3456789 251 - 300 av 404
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf