Change search
Refine search result
1 - 38 of 38
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abou-Gabal, Rukaia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Allt börjar med ett val: Svenska som andraspråkslärarens val av skönlitteratur inom arbete med nyanlända på introduktionsprogrammet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar svenska som andraspråkslärarens val av skönlitteratur inom arbete med nyanlända på introduktionsprogrammen samt hur läraren motiverar dess val av densamma. Syftet är att undersöka vilka texter och teman som lärare anger att de föredrar eller undviker vid arbete med nyanlända och varför. Studien baseras på en surveyundersökning i form av ett frågeformulär, och genom att sammanställa de författare, böcker och teman som använts mest och av flest lärare undersöks huruvida lärarnas angivna val stämmer överens med de angivna teman som föredras eller undviks eller om det förekommer en diskrepans. Resultaten visar att lärarna ser valet av skönlitteratur som en utmaning men att de i slutändan gör liknande val. Detta visar att lärare och skolor redan har olika former av böcker som de alla anser bör läsas med nyanlända och att de på så sätt kanske redan har en form av litterär kanon. Vidare visar resultaten att det finns en diskrepans mellan lärarna och deras syn på val av temat flykt. Vissa lärare anser att det är gynnande för eleverna att diskutera temat flykt medan andra anser att det bara leder till elevernas lidande. I slutändan använder sig dock de flesta lärarna av detta tema vilket anses vara problematiskt då det riskerar att reproducera stereotyper.

 • 2.
  Leinonen, Emma
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Livet som andraspråkstalare i Sverige: Hur finländare upplever användning av det svenska språket i Sverige2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks hur relativt nyanlända finländare har upplevt användning av svenska i Sverige och hur deras identitet som andraspråkstalare har blivit påverkad av omgivningen. När det gäller finländare som andraspråkstalare är de i en speciell position när det gäller svenskinlärning, eftersom svenska är ett obligatoriskt skolämne i Finland. Studien är baserad på ett sociolingvistiskt ramverk och utgår från teorier om språkets legitimitet, foreign language anxiety och investering i ett andraspråk. Som huvudutgångspunkt för denna studie fungerar fem intervjuer med finländare som är bosatta i Stockholmsområdet och har mellan ett och fem års erfarenhet av användning av svenska i Sverige. Dessutom används resultat från en webbenkät med liknande målgrupp. Studiens resultat visar att flera olika faktorer spelar roll för om och hur svenska används. Sådana faktorer är till exempel egen drivkraft, attityd mot det svenska språket, skälet för att bo i Sverige samt erfarenheter i sociala relationer. När det gäller utmaningar förefaller muntlig interaktion vara den kontext där de flesta svårigheterna förekommer i andraspråkstalares svenskanvändning, vilket beror dels på att muntlig produktion inte övas tillräckligt mycket i undervisningen. Generellt blir det tydligt att det finns en diskrepans mellan de svenskkunskaper som Finlands svenskundervisning erbjuder och de krav som livet i Sverige ställer.

 • 3.
  Lindqvist, Nellie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Lärares förhållningssätt till elevers språkrepertoarer: Hur lärare i svenska som andraspråk och engelska planerar och genomför undervisning med flerspråkiga elever i svenska högstadie- och gymnasieskolor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Järnefelt, Pia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Nog är ju viktigt: The role of modal particles nog and ju in responsibility attribution in L1 and L2 speakers2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study investigates whether advanced adult L2 speakers comprehend the subtle linguistic cues that modal particles entail and seek to find if modal particles affect them in their responsibility attribution. Two groups of advanced L2 speakers of Swedish were tested; one group of L1 German speakers and one group of L1 English speakers. In an experiment that investigated responsibility attribution, participants read short stories that were manipulated with the modal particles nog and ju, to see if the use of these modal particles affected how they attributed  responsibility to a character in the short story. The L2 learners were tested to see if L1 background affects the L2 acquisition of modal particles. A control group of native Swedish speakers were also tested. As an exploratory and complementary measure, reading times were recorded for the critical sentences modified with ju and nog. The results show a main effect of group and a main effect of condition, but no interaction between the two. However, upon closer inspections of the numerical values in the groups, possible trends and curious directions are seen. The results yielded no significant differences between groups and conditions, and are presented as possible trends, and discussed. Contrary to the hypotheses, these trends are indicative of the English speakers being affected by the modal particles in the way that natives were expected to, while Germans showed a pattern that was different from native speakers. The results show no significant differences for the different conditions in the native control group. The results show no support for L1 transfer facilitation in the acquisition of modal particles.

 • 5.
  Isaksson, Petrus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Relationellt resonerande på ett L2: Visuella representationers roll i en andraspråkseffekt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På senare tid har andraspråksforskning visat att användningen av ett främmande språk reducerar tendenser till intuitivt resonerande och beslutsfattande. En sådan främmandespråkseffekt – en s.k. foreign language effect (FLE) – innebär med andra ord en förminskad tendens till resonerande utifrån magkänsla till fördel för ett mer analytiskt resonerande. FLE har dock främst varit förknippad med beslutsfattande som är knutet till känslor, och lite uppmärksamhet har ägnats logiskt resonerande, trots att det finns anledning att tro att FLE är verksam även inom detta område. Logiskt resonerande med transitiva relationer antas ofta underlättas av hur lätt det är att framkalla en inre mental bild av relationerna i fråga, men bl.a. Knauff & May (2006) har visat att visuella detaljer i sådana bilder kan störa slutledningsförmågan. Det tycks nämligen möjligt att relationella termer som är lätta att föreställa sig visuellt, som t.ex. renare och smutsigare, är kognitivt belastande. Nyligen har emellertid Hayakawa och Keysar (2018) visat på en reduktion av detaljer i visuella representationer hos användare av ett främmande språk, vilket torde innebära att användningen av ett främmande språk reducerar den negativa effekten av att resonera med s.k. visuella termer. Denna främmandespråkseffekt undersöks här i ett experiment med användare av ett L1 (svenska) och ett L2 (engelska). Experimentets första del – formuppgiften – testar huruvida en reduktion av detaljer i visuella representationer föreligger hos L2-användare. Den andra – slutledningsuppgiften – prövar huruvida visuella termer hindrar resonerande med transitiva slutledningar, med fokus på skillnader mellan L1 och L2. Resultaten från formuppgiften visar inget signifikant stöd för reduktion av detaljer i visuella representationer hos L2-användare. Dock uppvisade deltagarna i föreliggande undersökning sådana svarstendenser. I resultaten från slutledningsuppgiften finns däremot ett stöd för en främmandespråkseffekt. Det tog längre tid på L1 att lösa de slutledningar som innehöll visuella termer, jämfört med slutledningar som inte innehöll sådana termer. Denna trend var, enligt utökade resultat från en variansanalys, signifikant på L1 men inte på L2, där typ av slutledning inte hade någon signifikant effekt på responstid. Dessutom visade sig en signifikant effekt för språk i motsatt riktning än den förväntade, sådan att det överlag tog längre tid att lösa slutledningsproblemen på L1 än på L2. Dessa fynd indikerar tillsammans en främmandespråkseffekt för logiskt resonerande med transitiva slutledningar. Särskilt fanns ett visst stöd för att detaljer i visuella representationer utgör ett hinder på L1 men inte på L2. Dock är detta sistnämnda påstående i behov av vidare prövning då stödet för det endast visade sig signifikant utan avvikande svar, och den förmodade orsaken – reducerad livlighet i visuella föreställningar på L2 – inte var tillräckligt tydligt framträdande.

 • 6.
  Visnjar, Mojca
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Skönlitteratur i SVA-klassrummet: Om lättläst, läslust, och lärares val av skönlitteratur2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få en inblick i fyra lärares skönlitteraturanvändning i ämnet svenska som andraspråk. Data från semi-strukturerade intervjuer organiserades och analyserades i tematiska områden med fyra övergripande motiv: i vilken utsträckning fyra svenska som andraspråkslärare använder sig av skönlitteratur i deras undervisning, hur detta kopplas till styrdokument, deltagarnas uppfattning om läsning av litteratur i originalversion och lättläst form samt mål med undervisning i, och med hjälp av, skönlitteratur. 

  Denna studie visade att alla fyra lärare uppger att de använder skönlitteratur i minst hälften av all sin undervisning dock anser de ändå att detta inte räcker. Studiens deltagare är eniga om att skönlitteratur kan användas i nästintill alla områden av svenska som andraspråksundervisning. Det kan gynna elevernas grammatikfärdigheter, ordförråd, hör- och läsförståelse samt skrivförmåga. 

  Även om de fyra lärare i denna studie anser att modersmål är en viktig resurs i andraspråksinlärning tillåter de inte dess användning i samband med skönlitteraturaktiviteter under sina lektioner. Stor vikt läggs på val av skönlitteratur som är långt ifrån okomplicerat. Hänsyn måste tas till elevernas ålder, tidigare erfarenhet samt deras intressen. 

  Vidare forskning i större skala behövs för att få ett omfattande och representativt överblick på användning av skönlitteratur i ämnet svenska som andraspråk. Denna studie tjänar dock som en hänvisning till hur omfattande användningen av skönlitteratur kan vara och i synnerhet dess ofta oupptäckta potential i ämnet svenska som andraspråk. 

 • 7.
  Järnefelt, Pia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Examining transfer and prototypes in L1 Swedish learners of Spanish: The case of aspect: The simple present and the present progressive2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is focused on the transfer accounts and the prototype accounts, and examines aspect through looking at L1 Swedish learners of Spanish who are at early stages of acquisition. The prototype accounts postulate that adult learners will acquire the most prototypical forms of a grammatical feature first, and then, as proficiency increases, less prototypical features, called extended meanings, will be acquired incrementally (Shirai & Andersen, 1995, Geeslin & Fafulas, 2012). The transfer accounts claim that all grammatical features of the L1 will transfer at initial stages, and that this will either facilitate or impede acquisition, depending on if there are structures that are realized differently or similarly in the L1 and in the L2 (Kellerman, 1979, Gass & Ard, 1984, Schwartz & Sprouse, 1996, Gabriele et al., 2015). The study uses the stimuli and experiment used in Gabriele et al. (2015), a study that tested L1 English learners of Spanish and found evidence that support the transfer accounts. Results from the present study shows positive evidence of L1 transfer, which is taken as support for the transfer account. The results are not compatible with the prototype accounts. A finding of a marginal difference might be indicative of L2 transfer, which is also taken as evidence for the transfer accounts. 

 • 8.
  Bursac, Vesna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  "Jag vakna upp och va Suedi": En studie om identitet och grupptillhörighet i svensk hiphop2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hiphop har under en längre tid fungerat som ett forum för individer att utrycka sitt motstånd mot politiska åtaganden samtidigt som det har fungerat som ett forum där olika identiteter skapas och uttrycks. Tidigare studier har bland annat visat att hiphop skildrar ämnen som rasism, etnicitet och kultur, någonting som i många fall ligger som grund till förtryck. Med utgångspunkt i det intersektionella perspektivet som belyser hur samhällets maktstrukturer formas och upprätthålls undersöker denna studie hur kategorierna etnicitet, hudfärg, kultur, klass och språk utrycks och förmedlas i samtida svensk hiphop. Studien syftar på att undersöka hur eventuella intersektioner som uppstår mellan dessa kategorier sammanfaller med identitetsskapande och utanförskap. För att undersöka hur detta kommer till uttryck anläggas en kritisk diskursanalys på tre svenska hiphoplåtar skapade av fyra aktuella artister i Sverige. Resultatet visar att den svenska hiphopen gestaltar olika typer av samhällshierarkier där kategorierna etnicitet, hudfärg, kultur, klass och språk ligger till grund för dessa. Det påvisades även att ens identitet är beroende av omgivningens syn på dessa kategorier samt deras roll i samhället, vilket kan leda till känslor av utanförskap. I det utanförskapet som utsatta individer upplever finnas i samhället blir hiphop en accepterande gemenskap där olika identiteter tillåts ta plats.

 • 9.
  Prieto, Gastón
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  ”¿Me pasarías la blåbärssylt?”: Lexikaliskt inskott och genusval: hur infödda talare av spanska väljer grammatiskt genus när de skjuter in svenska substantiv i spanskt tal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När en infödd talare av spanska med hög behärskningsnivå i svenska samtalar med en annan individ med liknande språkbakgrund är det inte sällan fraser som ”¿me pasarías la blåbärssylt?” (”kan du skicka blåbärssylten, tack?”) uppstår. Lexikaliskt inskott (eng. noun insertion), d.v.s. att skjuta in substantiv från andraspråket i för övrigt förstaspråksdominerat tal, är ett vanligt förekommande fenomen hos tvåspråkiga. Men vad händer när de två samspelande språken har asymmetriska genussystem som spanskans och svenskans? Vilket spanskt grammatiskt genus ska man då tillskriva de inskjutna svenska enheterna som ”blåbärssylt” i rubriken? Och vad är det som styr dessa val? Två hypoteser ställs upp för att försöka få svar på dessa frågor: genusvalet styrs i större utsträckning av det inskjutna substantivets ändelsemorfem, eller så styrs det i större utsträckning av dess översättningsmotsvarighet. För att testa dessa två hypoteser genomfördes ett experiment med 30 infödda spansktalare med svenska som andraspråk där de ombads attribuera ett spanskt grammatiskt genus, maskulinum eller femininum, till en del svenska substantiv i två olika uppgifter, en lucktext och en ordlista. Resultaten visade att både de olika stimuliordens ändelsemorfem och översättningsmotsvarighet spelade en signifikativ roll för val av grammatiskt genus, och att översättningsmotsvarighet hade en relativt större påverkan på genusvalet jämfört med ändelsemorfem. Detta kan eventuellt peka på att genus hos infödda spansktalare upplevs som en inherent egenskap hos själva referenten, med påtagliga konsekvenser för hur de ser på och tänker kring omvärlden.

 • 10.
  Perovuo, Matilda
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Our love, our language: A qualitative study on non-native speakers’ experiences of bilingual couplehood, language emotionality and self-perception in different languages2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Simonis, Rita
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  The effects of multilingualism on executive processing.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the first decades of the 20th century, research on bilingualism was just beginning. The first studies on bilingual children proposed a substantial disadvantage with respect to intelligence and learning abilities. This first proposition was later discarded when Peal and Lambert (1962) suggested that, on the contrary, speaking two languages was providing children with significant advantages in their cognition. At the present time, it is assessed that, while knowing more than one language is not negative, the supposition that bilingualism might have positive effects on executive processing is subject to controversy. The Bilingual Executive Advantage (BEA) hypothesis has been tested many times and in several ways. Nevertheless, it appears more like an overstated theory rather than a real and proven fact.

  The purpose of this study is to contribute to this scholarly debate not only by conducting one more experiment but also by investigating a possible extension to the original hypothesis, more specifically, the possibility that additional languages might confer an even greater cognitive advantage than the one that has been claimed to exist for bilingual individuals. In the study, 23 young adults were tested on a version of the Attentional Network Task and a Colour-Shape switching task, both used in a previous study on professional interpreters (Babcock and Vallesi, 2017). The subjects were divided in two groups, bilinguals and multilinguals. The comparison of their performances in the two task revealed no significant difference in any of the examined measures.

 • 12.
  Mollema, Anke
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Typisch Frysk?: Stancetaking in the linguistic landscape of Fryslân2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Lindberg, Per
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Ungdomars attityder till svordomar ur ett andraspråksperspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks ett urval gymnasielevers attityder till i synnerhet svenska svordomar. Tonvikten ligger vid attityderna till svordomar hos dem som har svenska som ett andraspråk och huruvida dessa skiljer sig i förhållande till attityderna hos dem som har svenska som sitt modersmål.

  Grunden i undersökningen utgörs av en enkät som sedan kompletteras med ett antal intervjuer. Resultaten vilar alltså till störst del på kvantitativa data vilka i sin tur diskuteras utifrån Bourdieus (1991) begreppsapparat om kulturellt kapital, marknader och habitus, samt teorier kring språkets kopplingar till känslor.

  Undersökningen visar att det finns skillnader i attityder till svordomar mellan modersmålstalande och andraspråkstalande av svenska inom det föreliggande urvalet. Sammanfattningsvis tenderar de som har svenska som andraspråk att svära mindre och reagera kraftigare vid förekomster av svordomar än vad modersmålstalarna gör. Resultaten visar också att andraspråkstalarna har en tendens att bejaka svordomarnas kränkande funktioner, medan modersmålstalarna i högre utsträckning än andraspråkstalarna bejakar svordomar i syften som att förstärka yttranden eller avreagera sig vid smärta. Dessa skillnader antas kunna härledas ur de värderingar som återfinns inom den kultur respektive deltagare vuxit upp i.

 • 14.
  Svensson Nordell, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Flerspråkighet i klassrummet utifrån ett lärarperspektiv: Lärares attityder till och praktiska tillämpning av flerspråkighet i klassrumskontext2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andraspråksundervisningen och samhället i stort har präglats av en enspråkig norm (Ortega, 2013). Det har funnits en oro för att modersmålet stör andraspråksinlärningen och att språk därför bör hållas isär (Lindberg, 2002). De senaste decennierna har mer och mer forskning belyst flerspråkigheten som en resurs för lärande och en flerspråkig norm inom andraspråksinlärning förespråkas. Denna studie undersöker om det bland verksamma svenska som andraspråkslärare finns ett resurs- eller bristperspektiv på modersmålet i undervisningskontext och hur lärarna ser på modersmålets roll för identiteten. Resultatet är baserat på digitala enkäter (N=61). Enkäten publicerades i en intressegrupp för svenska som andraspråk på Facebook. Undersökningen visar ett tydligt resursperspektiv på modersmålet och att flerspråkigheten används för pedagogiska ändamål. Det samstämmiga resursperspektivet diskuteras i ljuset av tidigare forskning. Det diskuteras även huruvida kontexten deltagarna befinner sig i (Facebookgruppen) påverkar resultatet.

 • 15.
  Bakken, Michael
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Fotbollens gemensamma språk: En studie om språkets betydelse för fotbollsspelare och språkutbildningens framtida plats på fotbollsplanen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fotbollens gemensamma språk kan framstå som en kliché och som något påhittat. Syftet med denna studie är att ge en bild av hur svensk fotbollsverksamhet arbetar med inkludering och olika faktorer som berör svensk integration med fokus på språkinlärning. Studien är kvalitativ och undersöker hur två professionella fotbollsspelare ser på sin integrationsprocess och hur de ser på sin egen språkinlärning rörande det svenska språket samt språkets betydelse för integration, delaktighet och gemenskap.

  En representant från Stockholmsidrotten applicerar dessutom ytterligare perspektiv på hur fotbolls- föreningar i Stockholmsområdet arbetar med integrationsfrågor. Studien tar sitt avstamp utifrån begreppen integration, inkludering, delaktighet och gemenskap samt språk, som även är centrala begrepp inom idrottsverksamhet och delger utifrån ett bredare pedagogiskt perspektiv hur den idrottsliga föreningsverksamheten inom Stockholmsområdet arbetar med integration av nyanlända till Sverige.

  Studiens metodologiska utgångspunkt bygger på en hermeneutisk tradition inom vilken studiens deltagare intervjuats semistrukturerat och ostrukturerat. Deltagarnas berättelser har sedan tolkats, översatts och analyserats utifrån delvis samtalsanalys och delvis narrativ analys.

  Resultatet av studien visar att fotbollsföreningar idag utför ett tungt arbete gällande integration av individer med utländsk bakgrund. Det finns i dagsläget ytterst få initiativ som bygger på språkinlärning som inkluderande metod. Däremot finns ett stort utrymme för fotbollsverksamhet, skola och samhälle att samarbeta och tillsammans inrätta denna sorts verksamhet. 

 • 16.
  Frey, Vanessa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Identitetsskapande i ett andraspråk: En kvalitativ studie om hur vuxna svenska för invandrare-elever från Polen betraktar sina identiteter i svenska2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Setréus, Maja
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Kärlek eller elände, det svåra valet: En studie om lärares val av skönlitteratur inom ämnet Svenska som andraspråk på gymnasieskolans introduktionsprogram.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar lärares val av skönlitteratur inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram samt hur dessa val motiveras ifråga om tema och tänkbar identifikation för den aktuella elevgruppen. Syftet är att undersöka vilka litterära teman som föredras och varför samt att även identifiera om särskilda teman undviks i undervisningen. Genom att även inventera den litteratur som studiens informanter använder så undersöks skolans föreställningar om de nyanlända eleverna och deras erfarenheter för att utreda huruvida stereotypa roller riskerar reproduceras genom det skönlitterära valet. Resultatet visar att de intervjuade lärarna i Svenska som andraspråk ser litteraturvalet som en stor utmaning men att de har vitt skilda strategier vad gäller val av tema och innehåll i de böcker som de arbetar med. Här framkommer en vattendelare ifråga om att välja litteratur som behandlar flykt och krig som de nyanlända eleverna har egna erfarenheter av eller att tvärtom välja bort denna till förmån för allmänmänskliga teman eller litteratur som behandlar svenska förhållanden. Vidare framgår att oavsett ståndpunkt i frågan så skildrar merparten av informanternas använda litteratur just teman såsom invandring, flykt, krig och utanförskap. Detta kan ses som en implikation på att gruppen nyanlända särskiljs från skolans övriga elever i en andrafierande process. Frågan är av stor av vikt för att belysa de utmaningar som lärare i Svenska som andraspråk möter i sitt arbete samt för att säkerställa en jämställd och likvärdig utbildning för alla, oavsett ursprung och bakgrund.

 • 18.
  Djerf, Farangis
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Lärares metoder och synsätt gällande samtal och interaktion i språkutvecklande undervisning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med mitt arbete är att dels ta reda på lärares metoder och synsätt gällande samtal och interaktion och dels undersöka hur de ser på att arbeta språkutvecklande i praktiken. Mot bakgrund av forskning inom samtal och interaktion, samt språkutveckling har vi genom denna studie sett hur verksamma språklärare tillämpar teorierna i praktiken. I detta syfte har jag valt att intervjua tre verksamma lärare som i dagsläget arbetar i en gymnasieskola i Skåne.

   

  Enigheten kring interaktionens positiva effekter i undervisningen anses vara stor på det praktiska respektive teoretiska planet. Socialt medierande lärandeform föredras framför en mer eller mindre isolerad sådan, både i teori och i praktik.

   

 • 19.
  Heinold Johansson, Lina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  På spaning efter interkulturell kompetens: En analys av representationer av mat i tre läromedel i sfi (svenska för invandrare)2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker temat mat i övningsuppgifter i tre läromedel i svenska för invandrare (sfi) utifrån Skolverkets definition av interkulturell kompetens. I tidigare forskning om sfi-läromedel och interkulturell kompetens har temat mat inte varit det centrala studieobjektet. Syftet med undersökningen är att ta reda på huruvida de analyserade texterna främjar utvecklingen av interkulturell kompetens eller inte. De tre läromedlen Mål (2012), Rivstart (2014) och Framåt (2015) har granskats utifrån en kunskapskritisk analys med utgångspunkt i begreppen kulturoch interkulturell kompetens. Urvalet har gjorts med hänsyn till läromedlens utgivningsår utifrån det faktum att Skolverket 2012 införde en ny kursplan för sfi där interkulturell kompetens ingår som ett av utbildningsmålen. Studiens resultat och analys visar att de tre läromedlen varierar i sin samstämmighet med rådande styrdokument för sfi-undervisning. Ett av läromedlen har fler likheter med föregående kursplan än den nuvarande, medan övriga två läromedel har beröringspunkter från båda kursplanerna. Vidare uppvisar samtliga läromedel i olika grad tendenser till att förmedla en statisk syn på kultur, men två av läromedlen gör det i en liten utsträckning. Då dessa två läromedel har fler förtjänster än brister har de bedömts som undervisningsmaterial med potential att kunna utveckla interkulturell kompetens. Avslutningsvis presenteras några förslag för vidare forskning inom området och reflektioner över vad resultaten kan innebära utifrån ett didaktiskt perspektiv.

 • 20.
  Zhang, Zhiyin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Språkanvändning i språkinlärning: En studie om hur kinesiska förstaspråktalare använder befintliga språkliga resurser i expandering av sina språkrepertoarer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien studerar kinesiska förstaspråktalares beskrivning och självbedömning av sina språkrepertoarer, med fokus på hur deras språkanvändning och omgärdande språkideologier inverkar på deras inlärning av svenska. Informanterna som deltog i studien har lärt sig engelska efter deras första språk och de behärskar dessutom andra språkvarieteter i olika utsträckning. Studien visar att informanternas självbedömning av deras språkrepertoarer påverkar deras språkanvändning i form av språkval och språknivåer. I jämförelse med informanternas generella självbedömningar och utförliga självbedömningar framkommer att informella verbala kommunikativa förmågor värdesatts extra i deras självbedömningar. Detta har sin grund i informanternas språkideologier, där informanternas förhållningssätt till sig själva som språkinlärare i samhället avgör vad som är viktigt i kommunikationen och språkinlärningen.

 • 21.
  Kurnik, Mattias
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Bilingual Lexical Access in Reading: Analyzing the Effect of Semantic Context on Non-Selective Access in Bilingual Memory2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Recent empirical studies about the neurological executive nature of reading in bilinguals differ in their evaluations of the degree of selective manifestation in lexical access as implicated by data from early and late reading measures in the eye-tracking paradigm. Currently two scenarios are plausible: (1) Lexical access in reading is fundamentally language non-selective and top-down effects from semantic context can influence the degree of selectivity in lexical access; (2) Cross-lingual lexical activation is actuated via bottom-up processes without being affected by top-down effects from sentence context. In an attempt to test these hypotheses empirically, this study analyzed reader-text events arising when cognate facilitation and semantic constraint interact in a 22 factorially designed experiment tracking the eye movements of 26 Swedish-English bilinguals reading in their L2. Stimulus conditions consisted of high- and low-constraint sentences embedded with either a cognate or a non-cognate control word. The results showed clear signs of cognate facilitation in both early and late reading measures and in either sentence conditions. This evidence in favour of the non-selective hypothesis indicates that the manifestation of non-selective lexical access in reading is not constrained by top-down effects from semantic context.

 • 22.
  Fernando, Rashmi
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Digitala och sociala medier som stöd för andraspråksinlärning: Lärare och elevers attityder till användningen  av sociala medier i SFI- undervisning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitala och sociala medier är dagens sätt att kommunicera. Genom att använda sociala medier diskuterar folk kring allt som pågår i samhället. Andraspråks- undervisningen kan också dra nytta av digitala och sociala medier för att hjälpa eleverna att lära in nya ord, att förstå olika nyanser av ord som de redan kan och för att använda det språk man lär sig under undervisningstiden. Genom att använda språket i autentiska och verkliga situationer uppmuntras elever att tillägna sig språket. Denna studie undersöker till både lärare och elevers attityder till användningen av digitala och sociala medier som ett redskap i språkinlärningen. Det utforskas vidare i vilken utsträckning digitala och sociala medier som Facebook används av andraspråkslärare och elever som en del av andraspråksundervisning. Jag har intervjuat 8 lärare och 15 elever för att förstå hur de tänker kring språkinlärning och vilka strategier som används i undervisningen för att lära sig språket. Lärare och elevers attityder till digitala medier och hur digitala och sociala medier används i undervisningen i Svenska För Invandrare (SFI) är huvudfrågan i detta arbete. Kan sociala medier (t.ex. Facebook) bli ett fungerande redskap i andraspråksundervisningen?

  Resultatet visar att det finns en del digitala medier som används i SFI-undervisning, men hur det används och i vilken utsträckning digitala medier används kan variera mycket bland olika skolor. Dessutom visar resultatet att många lärare och elever är skeptiska mot användningen av sociala medier i klassrummet. Samtidigt visar resultatet att det finns en mindre procentandel elever bland de intervjuade som har erfarenhet av att använda sociala medier i andraspråksundervisningen. De har upplevt användningen av digitala medier och sociala medier som ett positivt, autentiskt och användbart redskap som borde användas i klassrummet.

 • 23.
  Choi, Natalie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Perspectives on the Occupy Central Demonstrations in Hong Kong: A Critical Discourse Analysis on English-language Press in Hong Kong S.A.R, Taiwan and China2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper is concerned with media perceptions and how these manifest as hegemonic practices. Exploring the theme ‘language and politics’, against the backdrop of the Occupy Central with Love and Peace (OCLP) demonstrations in Hong Kong Special Administrative Region (SAR), this paper sheds light on the discursive constructions of media representations in three ‘Chinese’[1] regions as well as on how such representations constitute vested interests. By addressing mediatised social, political and institutional discourses in the ‘Chinese’ context, this leads to an exploration as to how perceptions are embedded within larger socio-political discourses of sovereignty and legitimacy. The focus of analysis is the English-language press in Hong Kong (HK/HKSAR), China (PRC) and Taiwan (ROC). Critical discourse analysis is carried out on a series of thirteen newspaper articles[2] with the objective of making explicit the invisible ‘work’ that discursive strategies do in influencing interpretations and understanding of a political event in a non-Western context. Guided by Martin & White’s (2005) appraisal theory, the analysis views newspaper discourses not only as value-laden texts but by doing so also reveals readers’ and writers’ stance thus dispelling the myth that ‘news’ is objective. Findings depict varied perspectives on the Occupy Central demonstrations – Mainland and HK newspapers’ treatment were rather critical, while Taiwanese perceptions tended towards the analytical. This difference suggests HK and Mainland media as ideologically aligned – hegemonic – and positions Taiwanese media as potentially counter-hegemonic. Amidst issues of declining press freedoms, considerable variations were also found among the HK newspapers suggesting the presence press plurality. Regardless, media hegemony over public perceptions were found not only to contribute to and uphold certain interests vested in the maintenance of ‘Chinese’ sovereignty over HK under the ‘one country, two systems’ framework. Overall, findings confirmed just how influential a role the media plays as an extension of and in the realm of politics as well as in shaping public opinion. Through the lens ‘language and politics’, this paper explores the notion of ‘language’ and ‘discourse’, its functions and significance within non-English/Western national media systems. Such an examination thus highlights concepts and issues relevant in the field of bi-/multilingualism in society.

  [1] The term ‘Chinese’ is used in inverted commas throughout this paper and is mainly employed as an umbrella term to refer to the regions of Hong Kong, Taiwan and China for expediency. However, the inverted commas also denote that caution should be exercised when using the term as a referent to either language, culture and/or people as it may index different norms depending on context. This point is further elucidated in the introductory part of this paper as the term ‘Chinese’ is viewed as a social construction.

  [2] The data is taken from two newspapers per region with two news articles per newspaper, with the exception of Hong Kong’s South China Morning Post (SCMP) where 3 news articles were analysed.

 • 24.
  Sakakibara, Maki
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Phonological Awareness Development in Bilingual Children: How do Swedish/Danish-Japanese bilingual children develop Japanese phonological awareness in comparison with Japanese children?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The phonological awareness development of bilingual children has been discussed from the viewpoint of whether they have an advantage compared to monolingual children. Some previous studies discovered that there were language pairs where bilingual children could have no advantage in it. However, it has not been clarified yet how bilingual children with such a language pair develop phonological awareness. The purpose of this study was to give an example of such a language pair and analyze bilingual children’s phonological awareness development in comparison with that of monolingual children.

       This study examined how 3- to 7-year-old Swedish/Danish-Japanese bilingual children developed Japanese phonological awareness in comparison with the corresponding Japanese children. Forty-five children (26 bilingual children and 19 Japanese children) participated in this study. The bilingual children lived in Sweden or Denmark and had Swedish or Danish as their strong language in general but they also spoke Japanese on a daily basis. On the other hand, the Japanese children used exclusively Japanese at home as their sole first language. The children were individually tested on two types of Japanese syllables (fundamental syllables and special syllables). The fundamental syllable section had three types of tasks (segmentation task, abstraction task and identification task) and the special syllable section had one type of task (segmentation task).

       The results showed no advantage for the bilingual children in Japanese phonological awareness development in comparison with the Japanese children. While the bilingual children developed Japanese phonological awareness with age and/or letter knowledge in the same way as the Japanese children, their developmental rate was generally slower than that of the Japanese children. Two factors appear to play a part in this finding: first, the fact that Swedish and Danish are phonologically different from Japanese so knowledge of these languages did not help the children to discover Japanese phonological structure. Second, the amount of exposure to Japanese for bilingual children was significantly less even though they spoke and understood the language well. Thus, this study suggests that bilingual children can have difficulty with regard to phonological awareness development in one of their languages when the other language is not conducive to the discovery of this language’s phonological structure and when exposure to this language is limited, even if they speak and understand the language well.

 • 25.
  Hayakawa Thor, Masako
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Thinking and seeing for speaking: The viewpoint preference in Swedish/Japanese monolinguals and bilinguals2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  “Linguistic relativity” has been studied for a long time. Many empirical studies have been conducted on cross-linguistic differences to find support for the influence of language on thought. This study proposes viewpoint (defined as the point from which the conceptualizer sees and construes the event) as a cross-linguistic difference, and explores whether the linguistic constraint and preference of subjective/objective construal can affect one’s cognitive activity as viewpoint. As Japanese is a subjectivity-prominent language whereas Swedish is not, data elicited from monolingual adolescences (aged 12-16) in Japan and Sweden were compared. A set of tasks which consisted of non-verbal tasks (scene-visualisation) and verbal tasks (narrative of comic strips) was performed in order to elicit the participants’ viewpoints. The same set of tasks was assigned to simultaneous Swedish-Japanese bilingual adolescences in Sweden. The bilinguals took the set of non-verbal and verbal tasks twice, once in Swedish and once in Japanese. The results demonstrated a clear difference between the monolingual groups both in the non-verbal and verbal tasks. The Japanese monolinguals showed a higher preference for subjective viewpoint. The bilinguals’ viewpoint preference had a tendency to fall between that of monolinguals of both languages. This finding indicates that the bilinguals’ viewpoint preference may be influenced by both languages. This study demonstrates for the first time that the speaker’s viewpoint can be affected not only in verbal tasks but also in non-verbal tasks. The findings suggest that a language may influence the speaker’s way of construing events. It is also implied that the influences from different languages in bilinguals can be bidirectional. However, the influence does not seem to be all or nothing. Regardless of the language, one’s event construal is more or less the same. Nevertheless, the findings indicate that the linguistic subjectivity in a language tends to counteract the universal construal.

 • 26.
  Orhamn, Yolanda
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Vilken roll spelar svensk språkbehärskning?: En kvalitativ undersökning av språkets roll för högutbildade invandrares möjligheter till jobb2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige tar emot fler och fler högutbildade invandrare varje år. De börjar med att gå till de olika svenska kurser som finns som Svenska för invandrare (Sfi) eller Intensivsvenska för akademiker (Sifa), men det är ingen garanti för att lära sig svenska på en nivå som hjälper dem till en snabbare väg till arbetslivet. Undersökningen är fokuserad på invandrare som kommer till Sverige med en akademisk utbildning, det vill säga, en utbildning på universitets nivå som är minst tre år. Syftet med denna studie är att undersöka vilken roll svenskan spelar för högutbildade invandrare när det är dags att hitta ett kvalificerat jobb samt undersöka om det finns andra faktorer som hjälper dem att snabbare hitta ett kvalificerat jobb. Resultatet visar att det finns andra faktorer som väger mer än själva behärskningen av svenska. Genom de djupa intervjuerna som genomförs i studien, kommer man fram till att en av de viktigaste faktorerna som påverkar hur snabbt man hittar ett jobb är kontakter. En till faktor som informanterna anger är behärskning av engelska. Till sist påpekar informanterna att tillgången till en praktikplats är mycket viktig, inte bara för att hitta ett lämpligt jobb, utan också för att få värdefulla kontakter som kan leda till arbetsmöjligheter.

 • 27.
  Michanek, Mårten
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Makt, mångfald och motstånd i genrepedagogiken?: Genrepedagogisk skrivundervisning ur ett critical literacy-perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Hu, Guohua
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Svenska studenters uppfattningar av tonerna i kinesiska tvåstaviga ord2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Foreign adult students with atonal language usually have, in the beginning of their Chinesestudy, difficulties to identify the Chinese tones. On one side, only monosyllabic tones arementioned in course books during this earlier stage and to illustrate the tone contours withhands has been treated as an effective pedagogy. On the other side, research on Chinese hasfor long been solely concentrated upon the values of the fundamental frequency (F0) of thevowels in monosyllabic words. In cross-linguistic studies many factors, among others the effectsof consonants on F0 that native speakers are not aware of, have still not been paidspecial attention to.There is no consensus regarding the explanation to tone confusion patterns. Earlier theoriesof Second Language Acquisition (SLA) like Perception Assimilation Model (PAM) andSpeech Learning Model (SLM) are no longer suited for tone perception. Recently, PAMSuprasegmenthas tried to approach that the intonation of the learners’ native language is assumedto be assimilated to the Chinese tone system. However, this model ignores the wordprosody. Nowadays, when the modern Chinese vocabulary consists of a majority of disyllabicwords, research has to be re-directed to find other criteria e.g. temporal and stress for explainingthe complexity of Chinese tone perception, i.e. how two tones behave when they arecombined in one word.The purpose of this essay is to explore how native Swedish speakers learning Chinese assecond/foreign language perceive the Chinese tones of disyllabic words. The experiment isnot based on elaborated test words. The results show that tones are first of all affected by theinitial consonants and sequentially influenced by the surrounding tones with accordance toChinese. It further reveals that Swedish accent I/II patterns might be a reasonable explanationfor the Chinese tone confusion patterns since partially acoustic properties of Chinese disyllabicwords overlap the Swedish accents.These results mean that tone perception is a dynamic and complex process. Further researchon tone perception should explore profoundly and widen interaction between sounds andword prosody, which paves the way for more effective prosodic practice in language education.

 • 29.
  Larsson, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Ålderseffekter av en kritisk period för språkutveckling: Grammatisk intuition hos hörande infödda teckenspråkiga2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis reports on a study on the ultimate attainment of grammatical intuition in Swedish in 29 adult hearing native signers, bilingual in Swedish Sign Language and Swedish. It is reasoned that measures of such intuition in adults may indicate implicit linguistic entrenchment in Swedish during early language development. Although Sign Language Linguistics and Second Language Research on deaf signers are two established fields of research in Sweden, there is little research on hearing native signers. A few international studies have focused on early child language development in hearing native signers, showing that these children develop their two languages simultaneously from birth even if the signed language dominates the linguistic environment. However, studies focusing on older children indicate that their morphological and syntactic proficiency in the majority language resembles that of second language learners. Deductively this paper rests on neurobiological and psycholinguistic theories claiming that early language development is naturally and genetically constrained within a critical or maturational period. Grammatical intuition was measured through the use of two versions of a GJT-test (written and auditory) and a cloze test. The results showed that the average grammatical intuition of the hearing native signers was comparable to that of a group of early L2 learners of Swedish, but significantly different from that of a group of native speakers of Swedish, indicating that for some of the native signers, Swedish might have been successively learned. This thesis contributes unique data to second language research, while shedding a light on a group of bilinguals that is scarcely known to the study of linguistics.

 • 30.
  Schmidt, Lili Sara
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  "Hon har SFI-uttal": En perceptionsstudie om hur vuxna andraspråksinlärare uppfattar modersmålssvenska och andraspråkssvenska2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Being able to identify and understand different varieties of the target language is a fundamental condition for learners of Swedish as a second language in order to gain full language proficiency and become a participant in today’s multilingual Swedish society. The present study is an explorative investigation of how adult second language learners acquire knowledge of native and non-native variation in Swedish and of sociolinguistic awareness. A listening experiment is used to collect and analyse data in three steps, i.e. how L2 listeners judge different speakers, how they explain their judgements, and how they perceive their own Swedish compared to different speakers. A questionnaire is used to collect information about language experience and to find correlations between this and L2 listeners’ judgements. The results indicate that L2 listeners’ knowledge of variation varies to a great extent, and that some of them seem to have identical judgements to the native control group. The data in this study does not support that there are any correlations between L2 listeners’ language experience and judgements. Possible interpretations and explanations of what can affect L2 listeners’ knowledge are presented as well. 

 • 31.
  Galantini, Nicolò
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Language policies and early bilingual education in Sweden: An ethnographic study of two bilingual preschools in Stockholm2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research aims to shed light on language policies and early bilingual education in Sweden. It highlights the main language policies developed by Sweden while framing them within a European perspective, thus comparing the “national” language policies to the “international” language policies, stressing differences and similarities. More specifically, it analyzes the language policies and guidelines related to bilingual education created by the Council of Europe and afterwards applies the same procedure to the Swedish ones. Furthermore, this study investigates the language practices of children and teachers in two bilingual/multilingual settings. In order to do this, the research was framed as a sociolinguistic ethnography and was carried out using observations, interviews and audio-recordings in order to achieve triangulation wherever possible. Interview and observational data were analyzed thematically while interactional data was analyzed to establish the purposes for which different languages were used by participants. In conclusion, this study might give an idea of how appropriate the Swedish language policies are while stressing the need to revise and implement those policies that might affect the success of early bilingual/multilingual preschool education in Sweden. 

 • 32.
  Gijswijt, Katrijn
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Processing Dutch: A study on the acquisition of Dutch as a second language using Processability Theory as a framework2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An ongoing debate within the field of Second Language Acquisition (SLA) discusses the possibility of universal developmental stages in the interlanguage of second language learners. Processability Theory (PT) is one of the theories that enhances this way of thinking about second language acquisition. The belief is that learners go through the same stages of development when learning a new language. An ongoing process in PT is the construction of these developmental stages for individual languages, but today there is still much work needed in this area. The purpose of this thesis is to construct the developmental stages for Dutch, based on an error analysis of second language learners’ interlanguage. The data was collected from Swedish students learning Dutch on a university level. The students were interviewed once per month, and three times in total, so that no developments in their interlanguage could be missed. The data is processed according to the emergence criterion, resulting in developmental tables of the learners’ progress. The result of these interviews provides for the outline on how one acquires Dutch, and together with a grammatical analysis of Dutch word order procedures and morphology, a developmental hierarchy for the acquisition of Dutch according to PT is constructed.

 • 33.
  Quevedo, Marta
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  The influence of semantic context on accentedness, comprehensibility, and intelligibility in extemporaneous foreign accented Swedish speech2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bilingualism is nowadays a worldwide phenomenon due to different factors such as migration, education or political and geographical reasons. These factors have led to both individual and social bilingualism, which favor an increase of communicative encounters between native and non-native speakers of a certain language.

  The above situation has contributed to a growth of studies on second language acquisition. Some of these studies have focused on native speakers’ perception and understanding of the non-native speech. More specifically, perception and effectiveness of communication through the analysis of three dimensions; accentedness, comprehensibility, and intelligibility. Although these three constructs have been intensively studied, little is known about the effect of semantic context on them. To our knowledge, just two studies have analyzed the effect of semantic context on native speakers’ judgments of the three dimensions by using read material. Therefore, this thesis extends the research on the influence of semantic context over these three dimension when the auditory stimulus corresponds to spontaneous non-native speech.

  In this thesis, the results on accentedness, comprehensibility, and intelligibility tasks of 40 native Swedish speakers are presented. The findings showed that listeners’ perceived comprehensibility of the non-native speech is affected by the use of additional contextual information. That is, the listeners who were provided with additional visual information perceived the non-native speech as significantly easier to understand than those listeners who did not receive the extra contextual support. Furthermore, the results showed that accentedness and comprehensibility perception of the listeners is influenced by their actual understanding of the non-native speech.

  Finally, this thesis proves the difficulty of studying the effect of semantic context on listeners’ response to accentedness, comprehensibility, and intelligibility when using spontaneous non-native speech. The results indicate that more research on how semantic context influences the perception of extemporaneous non-native speech is needed.

 • 34.
  Bengtsson, Andreas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Watching video or studying?: An investigation of the extramural activities and Japanese language proficiency of foreign language learners of Japanese2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examined the extramural activities, that is, what a language learner does with the target language outside of class time, in Japanese of adult beginner level foreign language learners of Japanese studying at Stockholm University, Sweden, and how these activities relate to Japanese language proficiency. The study looked at both extramural activities and foreign language proficiency from a holistic and quantitative perspective. The participants' extramural activities were measured through self-reported data in a questionnaire, and several measures; a cloze test, earlier grades, and self-evaluations; were triangulated and used to provide an adequate measure of general Japanese language proficiency.

     The results indicate that extramural activities which provide a foreign language learner with enough time for thorough processing of input and support through the usage of several cooperating modalities seem to have a positive effect on general foreign language acquisition.

 • 35.
  Waltin, Josefin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Centre for Research on Bilingualism.
  När döva och hörande kollegor möts genom tolk: En etnografisk studie om tvåspråkighet på en arbetsplats2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Deaf people in Sweden and worldwide live with few exceptions in a hearing society, and thereby in one way or another they have connections with hearing people in their private and professional lives. Most Deaf people in working life have no or few Deaf co-workers at hearing workplaces and hence a Sign Language interpreter is often hired to facilitate the communication between deaf and hearing co-workers. This thesis is an ethnographic study of the interpreting situation at a workplace where one Deaf and about 20 hearing co-workers work together. With field notes, interviews and video recording an illustration of the situation has been generated. The results show a tendency that the Deaf participant to a great extent suffers from information loss in several areas. In addition, the hearing co-workers seem to have a gap in knowledge about Sign Language and the conditions of Deaf people. Also, the Deaf participant seems to participate in her own subordination through the surrounding majority society. In the complexity of the interpreting situation, the interpreter seems to serve as a gatekeeper. She also has a challenging and not always easily definable role in translating and coordinating turns between Deaf and hearing participants, thus moving the conversation forwards in a mutual direction. Nevertheless, the Deaf participant and her hearing co-workers often seem to have different views of the responsibilities of the interpreter, something that might make the interpreter’s job even more challenging. This, in turn, can influence the relationship between hearing and Deaf co-workers. The results of the thesis have been discussed from a poststructural perspective to show a connection between the intimate workplace situation and language ideology, language policy, power relations and the theory of Deafhood.

   

 • 36.
  Aktürk, Memet
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Centre for Research on Bilingualism.
  Periphery Effects in Phonological Integration: Turkish suffixation of Swedish proper nouns by advanced bilinguals2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay investigates how certain word-final Swedish rimes are integrated phonologically into Turkish by means of suffixation. Specific Swedish rimes have been selected for their unusual characteristics from the perspective of Turkish phonology such as vowel and consonant quantity as well as coda phonotactics. The data have been collected in an experiment, which involved the oral translation of a Swedish text including potential borrowings such as proper names and place names. The participants were advanced bilingual speakers of the standard varieties of Turkish and Swedish living in Stockholm. Two phonological properties of Turkish are relevant for this essay. Firstly, every word-final rime must have a vocalic, palatal and labial classification in order to be licensed for suffixation. Secondly, Turkish has a large and diverse periphery in its phonological lexicon due to faithful or partially faithful adaptation of a plethora of historical loanwords. The focus of the investigation is if the new borrowings are integrated into the core or into the periphery of the Turkish phonological lexicon or alternatively how faithful their integration is to the Swedish originals. In terms of resolving j-final coda cluster problems, the popular strategies are found to be palatalization, deletion and metathesis. The main body of data displays low faithfulness to the Swedish originals as well as an underutilization of the Turkish periphery. The participants are found to use the periphery of their phonological lexicon to a high degree for established words in Turkish but only to a limited extent when adapting new borrowings from Swedish into Turkish. This finding is explained by the fact that the structural and sociolinguistic conditions are not conducive to periphery maintenance in the present context in contrast to the historical context during the inflow of Arabic and Persian loanwords.

 • 37.
  Kjellberg, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Centre for Research on Bilingualism.
  Blind andraspråksinlärares talperception och talproduktion2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 38.
  Kjellberg, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Centre for Research on Bilingualism.
  Talperception hos blinda och seende andraspråksinlärare - ett experiment med tal i brus2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1 - 38 of 38
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf