Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 599
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdalla, Mahmoud
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  I skuggan av det nya: En kvantitativ studie av nybyggnadsgentrifieringens spridningseffekt i äldre bebyggelse2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stockholms stad befinner sig nu i en kraftig utbyggnadsfas. Tidigare översiktsplaner pekar ut ett flertal stadsutvecklingsområden där en omfattande nybyggnation har ägt rum sedan millennieskiftet. Generellt kan utvecklingen i dessa områden förstås inom ett bredare teoretiskt ramverk gällande tredje vågens gentrifiering och nybyggnadsgentrifiering.

   

  Syftet med denna studie är att granska förekomsten av gentrifieringsprocesser i äldre bebyggelse som angränsar till stadsutvecklingsområdena, för att på så vis få en bättre förståelse kring gentrifieringens spridningseffekt. Med hjälp av befintlig kommunal statistik kartläggs inkomstutveckling och flyttaktivitet i sex äldre bostadsområden på basområdesnivå under åren 2004-2016.

   

  Resultaten visar att en inkomstmässig gentrifieringsprocess i varierande utsträckning förekommer i samtliga studerade basområden, vilket ger stöd till teorin om positiv spridningseffekt. Samtidigt är dem slutsatser som kan dras begränsade då det är svårt att isolera den lokala utvecklingen från en mer generell ekonomisk trend i Stockholms stad, utan att även beakta variabler som generationsväxling, konjunkturläge och förändring i sysselsättningsgrad.

 • 2.
  Abu Eid, Samy
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Cityförnyelse: En Studie av Fastighetsutvecklingens relation till Stadsplanering vid förnyelsen av Brunkebergstorg2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Stockholm City planeras en omvandling i några utav stadens mest centrala kvarter. Bakgrunden är att området runt Brunkebergstorg och Södra Klara upplevs som trist och oattraktivt av de största fastighetsägarna i området. De vill därför förbättra gatumiljön och göra området mer attraktivt. Detta ska göras med ett helhetstänkande där de fyra fastighetsägarna runt Brunkebergstorg AMF Fastigheter, Fastighetskontoret i Stockholm Stad, Stena Fastigheter och Statens Fastighetsverk går samman för att tillsammans förbättra området. Jag har därför genom ett fallstudiebaserat tillvägagångssätt valt att undersöka fastighetsutvecklingens relation till stadsplaneringen vid detta förnyelseprojekt genom att undersöka fastighetsutvecklingens möjligheter och utmaningar. Det visade sig att fastighetsutveckling och stadsplanering har en intim relation vid förnyelsen av Brunkebergstorg. Där denna relation karaktäriseras av två huvudsakliga utmaningar: tomträttsavgälden och säkerhetsfrågan.     

 • 3.
  Abukar, Mohamed
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Husbyupploppet: Den fysiska miljöns betydelse2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att dels förstå vilka faktorer som ger upphov till att

  upplopp sker, samt att i en fallstudie analysera vilken relation den byggda omgivningen hade

  under upploppens gång i Husby år 2013. Den förstnämnda frågan besvaras genom en

  litteraturundersökning, där Parisupploppen år 2005 och Londonupploppen år 2011 har

  närmare studerats. I fallstudie Husby studeras den byggda miljöns betydelse under upploppet,

  där intervjuer gjorts med ungdomar boende i Husby, närpolisen i Kista-Husby samt

  områdesplanerare för Husby. Studien visar att många komplexa faktorer samspelar inför ett

  upplopp, där sociala och ekonomiska faktorer är centrala beståndsdelar. Fallstudie Husby

  påvisar ett unikt perspektiv, där den fysiska omgivningen haft en stark påverkan på

  upploppet.

  Nyckelord: Upplopp, byggda omgivning, Husbyupploppen, Parisupploppen,

  Londonupploppen, segregation, förort.

 • 4.
  Ackebo, Jonas
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Naturen och Regionplanen: En miljöetisk analys av Stockholms regionplaner2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Naturen är en viktig resurs för människan som vi, genom alla tider, varit beroende av. I takt med att utvecklingen har gått framåt har även naturens roll ändrats. Naturens resurser utsätts för extrema prövningar och konkurrensen om yta är idag stor. Stockholmsregionen är ett tydligt exempel på detta och nya svårlösta intressekonflikter dyker ständigt upp. Regionplaneringen inom Stockholm har varierat sedan den påbörjades under 1950-talet med nya utmaningar som en naturlig följd. Även synen på naturen har förändrats inom regionplaneringen och en miljöetisk analys blir därför intressant. Det går att konstatera att naturen ofta anses ha ett instrumentellt värde för oss människor som är svårt att ge avkall på. Trots en medvetenhet om vikten av att bevara och förbättra förutsättningarna för välfungerande ekosystem och biologisk mångfald är det just naturens egenvärde som ofta utgör en del i konflikter. I Stockholms regionplaner har ett varierande fokus legat på miljöetiska frågor. Idag är hållbar utveckling ett betydande begrepp inom samhällsplanering och får således stort utrymme i regionplaneringen. Målet om en hållbar utveckling är dock oerhört svårt att nå så länge bristande kunskap förhindrar korrekta avvägningar mellan bevarande och exploatering.    

 • 5.
  Adolfsson, Sylwia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Cykel som en del av den hållbara stadsutvecklingen- En studie om upplevelsen av cykling i Stockholm.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Främjande av hållbar mobilitet och hållbara transportmedel har under de senaste åren varit ett mål för många länder och städer runt om i världen.  I dagsläget är transporter och transportsystem i bl.a. Stockholm Stad inte hållbara och bidrar till miljöproblem därför finns det ett eftersträvan att fler ska välja cykel som ett transportmedel. Cykel är ett billigt transportmedel i jämförelse med andra och den ger inga upphov till utsläpp. Men främjandet av cykling gynnar inte endast miljön, det bidrar också till ett mer jämställt samhälle. Forskning visar att det finns en potential för att andelen resor med cykel ska öka, trots det är andelen resor med cykel fortfarande mycket färre än med andra transportslag. En faktor som hindrar människor att cykla kan vara den upplevda otryggheten. För att främjandet av de hållbara transportmedel, sådana som cykel ska bli framgångsrik är det viktigt att undersöka var och i vilka situationer som cyklisterna upplever otrygghet, samt vilka åtgärder behövs för att minska otryggheten. Dessa frågor besvaras huvudsakligen med hjälp av enkätundersökning, observation och kompletterande intervjuer. Resultatet för denna studie visar att cyklisterna upplever otrygghet främst på grund av bristande infrastruktur men också brist på hänsyn och samspel bland trafikanter. Det visar sig även att för att minska otryggheten krävs mer än att bara förbättra samt bygga ut cykelinfrastrukturen. Åtgärderna måste även ge förutsättningar för förändring i beteendet bland de olika trafikantgrupper. 

 • 6.
  Agemark, Sara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Utvärdering av befolkningsprognoser - Studie över tio kommuner i Stockholms län mellan 2001-20102014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Agemark, Sara (2014). Utvärdering av befolkningsprognoser-Studie över tio kommuner i Stockholms län mellan 2001-2010

  Samhällsplanerarprogrammet, grundnivå

  Examensarbete 15 hp

  Handledare: Bo Malmberg

  Språk: Svenska

  Denna uppsats utvärderar tio befolkningsprognoser i Stockholms län, mellan 2001-2010, prognoserna har jämförts mot sitt verkliga utfall. Och undersöker sambandet mellan dödstal och eftergymnasial utbildning, i syfte att studera vilket samband som föreligger i de tio studerade kommunerna. Iljan Batljan (2007) belyser problematiken med underskattningar som förekommit bland de äldre i befolkningsprognoser, och differentierar dödlighet efter uppnådd utbildningsnivå. I utgångpunkt från denna doktorsavhandling, har sambandet studerats mellan eftergymnasial utbildning och dödlighet i de berörda kommunerna. Totalt sett överskattades totalprognoserna, i genomsnitt överskattades prognoserna med 2,27 % årligen. Tillförlitligheten varierade i de olika åldersklasserna, med bättre tillförlitlighet i åldersklassen 1-6 år (de första fem åren) jämfört med 0-åringarna och de allra äldsta. Efter multipel regressionsanalys visade det sig att det föreligger negativt samband mellan dödstal och eftergymnasial utbildningsnivå för Stockholms län och de kommuner som har studerats i denna uppsats. Eftergymnasial utbildningsnivå har stor effekt på dödligheten, och kan i framtiden vara något som behöver tas hänsyn till i befolkningsprognoser.

  Nyckelord: Befolkningsprognoser, demografi, kommunal planering, multipel regressionsanalys

 • 7.
  Ahlgren, Adam
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Bilden av orientaliska Kina: En textanalytisk studie av Kinas representation i resereportage från Sverige2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The essay sets out to map a part of the Swedish representation of China in travelogues, using postcolonial theory. Two sources were used, Dagens Nyheter and Vagabond. These were in turn examined to explain how the discourse and semiotics in the travelogues depicting China were constructed and have changed over the past two decades. The results show that the discourse has changed from a negatively portrayal based on anti-chinese discourse of China with parallels to its communist history, to a recent more exotic presentation revolving around romantic rurality, modernity, and Chinas dynastic history. The semiotic analysis in turn confirms the later representation as well as a postcolonial exoticism and otherness in the representation of China.

 • 8.
  Ahnemark, Ulrika
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  ”Upptäck Kvarnholmen!”: En fallstudie av industrimiljöns värde som upplevelse- och attraktivitetsskapare för ett bostadsområde.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar industriomvandlingen på Kvarnholmen i Nacka kommun. Uppsatsens syfte är att utifrån upplevelseekonomiska teorier undersöka de värden som varit styrande när en industrimiljö omvandlats till ett bostadsområde och utgår från två frågeställningar; hur de värden som de medverkande aktörerna tilldelar platsens industrimiljö relaterar till upplevelseekonomiska teorier samt hur värdena används i attraktivitetsskapandet av platsen och dess bostäder. Aktörerna som omfattas av studien är kommun, fastighetsägare, byggherre, antikvarie samt arkitekt, då de anses ha stor påverkan av platsens utformning. Det teoretiska ramverket bygger främst på Pine och Gilmores teori om upplevelseekonomin samt teorier om Experiencescapes och Brandscapes. Empirin bygger på skriftligt material samt expertintervjuer, som analyserats med tematisk analys. Resultatet visar att industrimiljön tilldelats estetiska-, ekonomiska- samt historiska och pedagogiska värden och att det finns kopplingar mellan dessa och upplevelseekonomiska teorier. Värdena används även för att ge uttryck för platsens identitet och unicitet i attraktivitetsskapandet av Kvarnholmen och dess bostäder.

 • 9.
  Alam, Tesad
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Centrumhäng i förorten: En studie om Bredäng Centrum och dess ungdomar2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att studera ungdomarnas motiv av att vistas i Bredäng Centrum och ta reda på hur de och utomstående människor upplever centrum genom en veckas fältarbete. Detta leder utifrån tre teman till frågeställningarna: Vilken funktion Bredäng Centrum har för ungdomar. Hur människor som inte vistas i centrum så ofta upplever besöken dit och ännu fler. Det empiriska materialet har insamlats utifrån intervjuer med ungdomar, Bredängsbon och utomstående människor. Men även genom en veckas fältarbete och deltagandeobservationer i Bredäng Centrum samt relevant litteratur och fakta via Internet. En teoretiker som genomsyrar arbetet är Ove Sernhede som behandlar dagens ungdomskultur. Studiens resultat visar att centrumhäng i Bredäng går att hejda och säkerheten öka med rätt åtgärder.

 • 10.
  Albers, Thomas
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Linjer på vattnet: Den tidiga linjetrafiken till sjöss i Stockholm2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur linjetrafiken på vattnet i Stockholm förändrades under 1800-talet. Utifrån relationellgeografi undersöks vad som ledde till förändringar i trafiken och hur det relationella rummet förändrades genom tiden. Undersökningen görs genom en arkivstudie och jämförande kartering ihop med en GIS-analys vilket jämförs med befolkningsutvecklingen. Det står klart att linjetrafiken ökade och blev mer konkurrensutsatt under 1800-talet. Staden expanderade bebyggelsemässigt och nya operatörer började trafikera nya sträckor vilket ändrade relationen mellan staden och ytterområdena. Förändrade sociala förhållanden resulterade i en annan syn på arbetet.

 • 11.
  Aldén, Henrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Förutsäga offentlighet med Space Syntax: En rumslig analys av Sundbyberg2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Space Syntax är en teori, metod och ett verktyg. Verktyget Space Syntax är användbart för att förutsäga var det är sannolikt att finna det högsta flödet av människor och småskalig handel, baserat endast på den rumsliga konfigurationen. Gatunätverket i Sundbyberg står inför förändring när järnvägen Mälarbanan ska läggas i en tunnel. Den här uppsatsen kommer att undersöka hur rörelsemönstret förändras när barriären som järnvägen utgör försvinner från stadskärnan. Med verktyget Space Syntax och observation av stadskärnan testas hypotesen om en korrelation mellan ett värde på integration och faktiskt rörelseaktivitet.

 • 12.
  Alexander, Sahlström
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Vad hände med trädgårdsstaden?: En studie över planeringsteori och stadsideal i Stockholmsnordost kommunförbund2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledningsvis uppkom denna studie från ett intresse över stadsidealet trädgårdsstaden och hur begrepp och teorier används i stadsplanering. Denna studie har ett fokus på stadsideal i Stockholms nordost kommunförbund, studien behandlar stadsidealet trädgårdsstaden och dess plats i planeringen. Begrepp och teorier centrala för studien bearbetas, men fokus har lagts på begreppet urban sprawl. Djupgående intervjuer utförs med planerare och arkitekter på Stockholms nordost kommunförbund samt Stockholms läns landsting för att sedan analysera källmaterialet med hjälp av innehållsanalys och kritisk diskursanalys (CDA). Detta görs för att på ett ingående sätt analysera vilka sociala praktiker och värderingar som styr stadsideal och planering i Stockholms nordost kommunförbund. Studien visar att det finns generella och specifika mål inom planeringen vilka inte är knutna tillspecifika stadsideal eller teori. Det centrala i diskursen är begrepp för bebyggelseutvecklingen. Det övergripande målet för planeringen är regionala stadskärnor som används i samband med specifika målsättningar och begrepp som förtätning, planera kollektivtrafiknära och hushållning av mark. Att integrera ny bebyggelse med befintlig är även det ett övergripande mål. Studien visar att trädgårdsstaden som stadsideal ses vara oförenligt med övergripande och specifika mål vilket medför att det inte behandlas som ett alternativ i bebyggelseutvecklingen. Urban sprawl som begrepp tolkas olika av respondenterna, men däremot ses lösningen på urban sprawl vara att planera kollektivtrafiknära och hushålla med mark.

 • 13.
  Alfin, Emmatora
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Konstinstitutioner i den lokala samhällsutvecklingen: En kartläggning och analys av Stockholms konstinstitutioners möjligheter, begränsningar och visioner2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka ett urval av konstinstitutioner med konsthallsverksamhet i Stockholms län för att ta reda på hur deras verksamhet ser ut och förvaltas. Utgångspunkten för studien är institutionernas roll som samhällsutvecklare. Det teoretiska perspektivet utgår från hur städer planerar för samhällsutveckling genom satsningar på konst och kultur, samt hur konstnärer och konstinstitutioner involveras och har inverkan på den urbana samhällsutvecklingen. Frågeställningarna berör institutionernas verksamhet, arbetssätt och organisation. Konstinstitutionernas möjligheter, begränsningar och framtidsvisioner berörs även för att ta reda på deras förutsättningar och funktion i det lokala området. I studien används tidigare forskning främst från vetenskapliga artiklar och i den empiriska studien har semistrukturerade intervjuer genomförts med aktörer inom konstinstitutionerna. Resultaten i studien utgör en uppfattning om betydelsen av konstinstitutionernas mångfald och betydelse i lokalsamhället, där deras specifika arbetssätt och potential tydligare bör framhävas för att främja den lokala samhällsutvecklingen.

 • 14.
  Ali Hassan, Hamdi
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Skandinavien i marknadsföringssyfte: Den nordeuropeiska regionens betydelse för fyra företag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Platsmarknadsföring har på den senaste tiden varit något som fler och fler länder, städer och regioner engagerar sig i för att locka turister, investeringar och företag. Platsmarknadsföring och place branding (ett paraplybegrepp som inkluderar platsmarknadsföring) försöker forma folks uppfattning om en viss plats. Under en typiskt vanlig  dag har du säkert sett något spår av detta, kanske en skylt på tunnelbanan där texten lyder “Two cities, one break. Tel Aviv. Jerusalem”.  Stockholm är endast huvudstaden av Sverige men marknadsförs som “The Capital of Scandinavia”, denna uppsats studerar både hur och varför staden marknadsförs på det viset. Andra aktörer i näringslivet har också utnyttjat begreppet Skandinavien i antingen sitt namn eller i sin marknadsföring och denna undersökning studerar hur och varför begreppet används. Metoderna som har utnyttjats är intervjuer, primära och sekundära källor och och bildanalyser och allihop har bidragit med en insyn på hur och varför begreppet Skandinavien används av så många olika aktörer i näringslivet samt hur det uppfattas.  Anledningen till att detta är värt att studera inom ramen för en kulturgeografisk uppsats är det faktum att Skandinavien är en fysisk geografisk plats som under flera sammanhang utnyttjas av aktörer i näringslivet för att det är en positiv association som kan bidra till deras försäljning och fallen som har valts ut för denna studie är inte unika, utan en massa företag utnyttjar en plats som folk förknippar med positiva faktorer som exempelvis Lindt med deras logo “maître chocolatier Suisse depuis 1845” som kan översättas till “Den bästa schweiziska chokladtillverkaren sedan 1845”. Uppenbarligen utnyttjar de den överlägsna statusen som Schweiz har i samband till choklad.

 • 15.
  Alijagic, Dino
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Är det möjligt att planera bort kriminalitet i staden?: En studie fokuserad på Sergels Torg2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att ta upp de olika förklaringar samt teorier som finns om hur och varför kriminaliteten uppstår i stadens offentliga rum. Tanken är utgå från platsen Sergels Torg i Stockholm och i slutändan se om det är möjligt att planera bort kriminalitet på en plats som Sergels Torg? Till min hjälp har jag utgått ifrån tidigare forskning angående ämnet men observationer och intervjuer har genomförts för att få tillgång till empiri framförallt om Sergels Torg. Teorier som broken windows, the instrumental approach, the constitutive approach med flera lyfts fram i uppsatsen och är alla teorier om hur kriminalitet uppkommer i staden. Dessa återkopplas sedan till hur det är i praktiken på Sergels Torg. Resultatet visar att det är möjligt att planera bort kriminalitet från en plats men att detta leder till konsekvenser av olika slag som man sedan måste handskas med.

 • 16.
  Alkén, William
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Hemlöshet: Hemlösas perspektiv på den byggda miljön2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att studera hemlösas perspektiv på den byggda miljön i Stockholm

  stad. Detta utifrån två frågeställningar: Var bor/vistas hemlösa i Stockholm och varför?

  Vad finns det för möjligheter och begränsningar i stadens fysiska och strukturella

  utformning? Arbetet har färgats av teorier från bland annat Emma Jackson som studerat

  unga hemlösa i London. Det empiriska materialet har insamlats med hjälp av intervjuer

  och observation samt analyserats med narrativanalys. Uppsatsen undersöker

  användandet av rum genom exemplet hemlösa. Studiens resultat påvisar att hemlösa

  utsätts för krafter som drar och trycker dem i olika riktningar och påverkar deras

  rörelsemönster.

 • 17.
  Allaert, Kato
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Grönt, kompakt och blandat i den hållbara staden?: En fallstudie av stadsutvecklingsprojektet HafenCity i Hamburg2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur visioner för hållbara städer ser ut och hur dessa visioner tillämpas i lokala planeringsprojekt. I en fallstudie av stadsutvecklingsprojektet HafenCity i Hamburg analyseras skillnaden mellan teori och praktik. Frågeställningarna som undersöks är ”På vilka punkter stämmer visionerna för den hållbara staden överens med verkligheten i stadsutvecklingsprojektet HafenCity?” och ”Vilken diskurs pågår bland aktörerna HafenCity Hamburg GmbH och staden Hamburg kring HafenCity och hur påverkar den realiseringen av den hållbara staden?” Med stöd i teorier om ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling av Beatley, Shuman, van Kempen med flera görs en diskursanalys av det empiriska materialet som består av planer och dokument samt intervjuer med de undersökta aktörerna. I strävan efter en hållbar stadsdel är det mest ekologiska åtgärder som realiseras i HafenCity, som rättfärdigas med ekonomiska argument. Projektet består även av flera motsägelser, till exempel att aktörerna har en Open Space Policy såväl som en förtätningspolicy och att de tillämpar strategier för mångfald i befolkningen såväl som strategier att locka resursstarka hushåll. Den ekologiskt hållbara staden anses vara en sann myt medan den ekonomiskt och socialt hållbara staden tros vara omöjliga att uppnå.

 • 18.
  Almgren, Michael
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Relationerna på en sekundär flygplats: en studie av Stockholm Skavsta Flygplats, Nyköpings kommun och Ryanair2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att förstå och analysera relationerna mellan de stora aktörerna på en sekundär flygplats där ett lågprisflygbolag är dominerande. Detta görs genom en fallstudie avseende Stockholm Skavsta Flygplats, Nyköpings kommun och flygbolaget Ryanair. Arbetets tes är att flygplatsen och kommunen befinner sig i en beroendeställning gentemot flygbolaget. Tesen prövas genom att relationerna mellan aktörerna studeras med hjälp av teorier kring privatoffentliga partnerskap och maktrelationer. Uppsatsens undersökning är huvudsakligen baserad på informantintervjuer med representanter för Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta Flygplats samt på officiella dokument och rapporter. Arbetet visar att både kommunen och flygplatsen befinner sig i en beroendeställning gentemot flygbolaget. Slutsatsen som dras är emellertid att möjligheterna till framgång torde vara större än riskerna med att ha en så dominerande tillväxtmotor som Ryanair på flygplatsen och i kommunen. Utan Ryanair skulle den utveckling som varit på Stockholm Skavsta Flygplats tagit avsevärt mycket längre tid.

 • 19.
  Al-Neyazi, Sara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Lagom Stockholm: Studie av förhållandet mellan Stockholms marknadsföring och utbytesstudenters syn på staden.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om det finns en glappa i marknadsföringen av Stockholm samt hur besökare upplever Stockholm, genom att göra forskning i hur staden marknadsförs som och hur turismen upplevs i staden. Med hjälp av studien kan det göras vidare forskning inom turismbranschen för att i framtiden locka ännu fler besökare och därmed få turismbranschen att växa. Studien är fokuserad på utbytesstudenter som har studerat på Stockholms universitet i ett eller två terminer inom perioden hösten 2004 och hösten 2014. I studien ingår en enkätundersökning samt några intervjuer för att få en djupare förståelse av studenternas upplevelser och aktiviteter i Stockholm.

  Resultatet visar att de flesta utbytesstudenter har gjort aktiviteter som Stockholm har som avsikt att marknadsföra. Marknadsföringen sker internationellt för både affärsresenärer och fritidsresande. Studien visar att Stockholm marknadsför sig till en bred kategori av människor med flera aktiviteter för att matcha med så många människor som möjligt. 

 • 20.
  Alsalehi, Alana
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Är det lönsamt att bygga om ett industriområde?: Omvandling av industriområdet Kvarnholmen i Stockholm2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Omvandling av industriområden till bostadsområden har blivit allt mer vanligt på grund av den eftertraktade markytan. Syftet med denna studie är att undersöka omvandlingen av industribyggnader till moderna bostäder på Kvarnholmen i Stockholm. Genom semitstrukturerade intervjuer med privata respektive offentliga aktörer utreds underliggande orsaker till valet mellan bevarande eller rivning av gamla industribyggnader, företagens prisbild mellan ombyggda och nyproducerade bostäder samt utvecklingens inverkan på kulturmiljön. Teorin som används i studien är hur kultur och ekonomi associeras genom platsmarknadsföring för att attrahera invånare och företag till en plats. Studien visar att en stor del av bebyggelsen har bevarats för att omvandlas till bostäder samtidigt som nyproducerade bostäder har tillkommit på Kvarnholmen. Byggföretagen anser att detkostar mer att bygga om industribyggnader till bostäderän att riva ner och bygga nytt. Det som styr priset på bostädernaär byggnadens geografiska läge, närheten till kommunikation och bekvämligheter, standard på bostäderna, bostadsmarknadens läge och ekonomiska kalkyler. Det förekommer inte någon prisskillnad mellan en omvandlad eller nyproducerad bostad för bostadsköparen. Bostadsköparna väljer inte att bo i en omvandlad industribyggnad.Synen på kulturmiljön har mer eller mindre blivit påverkad, med andra ord en del gamla industribyggnader har bevarats, men det sker en stor förändring på området.

 • 21.
  Alsén, Emelie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Från räddningsaktion till turistattraktion: Friluftsmuseet Gamla Linköping2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en studie av friluftsmuseet Gamla Linköping och undersöker hur förändringar i kulturarvsvården påverkat museets utveckling. Gamla Linköping består framför allt av byggnader som flyttats till platsen på grund av att de varit rivningshotade på ursprungsplatsen. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur dessa hus valts ut och om valet av byggnader påverkar besökarnas bild av Gamla Linköping. Studien grundas främst på intervjuer med personer med koppling till Gamla Linköping, museets besökare, litteratur och dokument. Resultatet visar att byggnaderna som flyttats till friluftsmuseet valts utan någon direkt baktanke, medan det funnits en önskan från friluftsmuseets grundare om vilken typ av byggnader som ska visas upp. 

 • 22.
  Anderson, Isabella
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Rumslig rättvisa - barns plats i planeringen: Göteborg som det goda exemplet?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilken roll barn har i planeringsprocesser, huruvida och i så fall på vilket sätt barn exkluderas eller inkluderas i processer där de som medborgare har rätt att delta. Undersökningens frågeställningar är: Hur inkluderas barn i planeringsprocesser? och Vilka uppfattningar finns kring konsekvenserna av att vissa grupper utesluts? Då Barnkonventionen blir svenska lag 2020 tar undersökningen sin utgångspunkt i planeringsprocessen som nu pågår i Göteborgs stad med framtagandet av en ny översiktsplan. Genom metodtriangulering, där observationer, intervjuer och innehållsanalys har använts, samt tidigare forskning söker jag svara på frågeställningarna. Utifrån Lefebvres spatiala triad, Madanipours tankar kring social exkludering och Harts stege för barns deltagande i demokratiska processer kopplat till den tidigare forskningen analyserar jag sedan empirin. Undersökningen visar att det finns konsekvenser med att utesluta barn samt att eldsjälar och att aktivt arbeta med att inkludera barn är betydelsefulla faktorer för att skapa rumslig rättvisa.

 • 23.
  Anderson, Leo
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Hotell: platsen för det nya urbana mötet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hotellbranschen har utvecklats till att fokuserar mer på att locka externa besökare utifrån, vilket förändrar dynamiken kring hur hotell ser på sig själva och dess omgivning. Denna uppsats syftar till att studerar hur hotellen använder sina publika utrymmen såsom lobby, bar och restaurang till att locka mer människor utifrån och vilka typer av rum som skapas. Uppsatsens empiriska material bygger på intervjuer med anställda på olika hotellkedjor i Stockholms län. Det teoretiska ramverket bygger främst på Ray Oldenburgs teori om den tredje platsen men även kring teorier om hotellens påverkan på städer, tjänstesamhällets utbredning och teorin om buzz. Resultatet av studien visar att hotellen har förutsättningar och möjligheter att fungera som mötesplatser som liknar den tredje platsen genom att de fått nya möjligheter genom att kombinera deras tillgång till ytor och ny teknik. Hotellens inställning till att vara en mötesplats varierar utifrån dess geografiska läge, då hotell i prime location lägen och i områden som ska eller har genomgått stadsomvandlingar var mer positiva än hotell med andra geografiska förutsättningar.

 • 24.
  Andersson, Daniel
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Följder av skattesubventionen för hushållsnära tjänster2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att se vilka geografiska och ekonomiska strukturer det finns i användandet av skattesubventionen för hushållsnära tjänster i Sverige. Detta kommer att undersökas igenom en kvantitativ studie där jag använder mig av en tvärsnittsdesign  för att undersöka hur användandet såg ut 2008. I uppsatsen genomförs en statistisk analys för att se hur användandet av subventionen ser ut. Detta görs igenom ett urval där 58 Svenska kommuner kommer att undersöks och granskas, urvalet genomförs systematiskt. Det statistiska materialet är från Statistiska centralbyrån, samt det övriga materialet är främst framtaget av statliga verk. Detta kommer att kopplas samman med Pierre Bourdieu teori om hur sociala strukturer skapar praxis. Det som är frågeställningen och skall undersökas är om det är så att skattesubventionen gynnar de som redan har en hög inkomst samt om det finns geografiska och ekonomiska strukturer i användandet av skattesubventionen. Det som är resultatet i denna uppsats är att subventionen främst gynnar höginkomttagare. Det finns även tendenser att låginkomsttagare är mer benägna att utnyttja subventionen i kommuner där det finns många brukare. Det går även att se att skattesubventionen främst används längs kusten, i södra Sverige och i storstadsregionen.

 • 25.
  Andersson, Elin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Markanvisningstävlingar - ett sätt att skapa konkurrens mellan byggherrar och ökad kvalité i bostadsbyggandet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den sociala hållbarhetsdimensionen i hållbar utveckling har blivit minst uppmärksammad och den har därför inte fått en lika självklar plats i stadsplaneringens hållbarhetsarbete. Det saknas även en definition av vad social hållbar utveckling är, vilket har försvårat begreppets legitimitet. I Sveriges storstäder råder det ett underskott på bostäder och bostadsbyggandet behöver ökas för att möta bostadsbehovet. En fallstudie har gjorts i Uppsala kommun, med en analys över deras nya markanvisningsmodell, Uppsalamodellen. Undersökningens empiri baseras huvudsakligen på kvalitativa intervjuer med tjänstepersoner på Uppsala kommun samt aktiva byggherrar i Uppsala kommun. Resultatet visar på att Uppsala kommun har lyckats öka bostadsbyggandet i kommunen samt lyckats väva in alla hållbarhetsdimensionerna i deras markanvisningstävlingar. De aktiva byggherrarna är positiva till den nya markanvisningsmodellen, då markanvisningstävlingarna avgörs på kvalité istället för enbart på anbud. Undersökningens resultatet går emot diskursen om hållbar utveckling, som menar att den sociala dimensionen har förbisetts i stadsplaneringen. 

 • 26.
  Andersson, Emma
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Den kreativa gatan: En studie om gallerietableringen vid Hudiksvallsgatan i Vasastaden2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att undersöka de senaste årens omvandling vid Hudiksvallsgatan i Stockholm där gallerister och kreativa verksamheter har flyttat in i en industrifastighet. Mer specifikt ämnar uppsatsen undersöka vilka drivkrafter som legat till grund för att en sådan omvandling ska äga rum. För att förstå omvandlingen vid Hudiksvallsgatan har tongivande teoretiker inom forskningsområdet kreativitet, kultur och stadsutveckling använts. Bland annat har Richard Floridas teorier om den kreativa klassen och Sharon Zukins teorier om den symboliska ekonomin varit bidragande till förståelsen för den omvandling som skett. Genom att kombinera textmaterial, tidningsartiklar och intervjuer har en analys av omvandlingsprocessen kunnat göras. Resultatet visar på hur kultur och kreativitet står på fastighetsägarens agenda. Att inhysa gallerister har varit en medveten strategi för att uppgradera området. Trots att en betydande drivkraft bottnar i en ekonomisk rationalitet, har det också funnits personliga och privata intressen från fastighetsägarens sida att etablera ett område för konst i Stockholm.

 • 27.
  Andersson, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Götgatsbacken: - en gågata?2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Allt fler bilgator omvandlas till gågator och många studier har påvisat de positiva effekter denna förändring genererar för handeln, miljön och gångtrafikanterna. Däremot har antalet studier som valt att fokusera på brukarens syn på gågatan varit begränsat vilket har lett till att området är tämligen outforskat. Denna uppsats undersöker därför hur brukarna upplever gågatan utifrån de tre aspekterna ekonomi, miljö och socialt med inriktning på konsumtion, fysisk miljö och social interaktion. En fallstudie av Götgatsbacken på Södermalm i Stockholm har genomförts där arkivstudier i politiska handlingar och dagspress har gjorts. Observationer och intervjuer har därefter genomförts på platsen för att förstå varför människor väljer att använda platsen men också förstå hur de uppfattar och värderar platsen. Observationerna har fungerat som komplement för att tydligare förstå människornas rörelsemönster på platsen. Studien knyter samman de empiriska studierna med de teoretiska för att förstå om Götgatsbacken verkligen utgör en gågata utifrån en brukarperspektiv och vilka värden som anses attraktiva med platsen.

 • 28.
  Andersson, Louise
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Access to safe water in rural Bangladesh: An intersectional analysis of the arsenic crisis in rural Bangladesh2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

   The purpose of this thesis is to study the intersectional impact of the arsenic crisis and the access to safe water in rural Bangladesh. Particular focus is set on the gender-related differences in the impact of arsenicosis. In order to also understand how different groups of women are affected by the arsenic crisis an intersectional analysis is utilized. The empirical data was collected during a qualitative case study in six arsenic acute villages in southwest Bangladesh. The study has applied a feminist geographical conceptual framework and utilized semi structured interviews and focus groups as primary methods: 49 semi structured interviews and 16 focus groups. Additional information has been gathered through observations and secondary sources. The results of the study indicate that the arsenic crisis and the access to safe water are aggravating gender inequalities as well as gender roles and responsibilities. The gender inequalities related to arsenicosis are particularly manifested in the access to health care and in the degree of social stigmatization: women are the biggest victims, and unmarried women in particular. The study also concludes that multiple axes of oppression such as class, disability, age and race should additionally be considered along with gender when studying the impact of the arsenic crisis on women. Along with gender oppression these additional groups of oppression are the most important ones in determining the magnitude of the negative impact of the arsenic crisis on women.

 • 29.
  Andersson, Sanna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Flexibilitet: Att skapa flexibla stadsmiljöer och rum för det annorlunda2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna essä undersöker jag hur olika idéer kring att skapa flexibla stadsmiljöer kan kopplas till målen om social hållbarhet. Argumenten och efterfrågan av flexibilitet diskuteras i förhållande till en förändrad syn på samhället och begreppet rum samt en strävan efter att skapa plats för det ”annorlunda”.  I arbetet förs en diskussion om hur olika teorier använder sig av flexibilitet och vilken form av flexibilitet man syftar på. Den konceptuella diskussionen kompletteras med två exempel från Stockholms stad, en urban trädgård och en normkritisk bar/galleri/scen. Den flexibilitet som argumenteras för i de idéer som jag sett närmare på fokuserar på gränser, fysiska och mentala som verkar för ramar i stadsmiljöer. Man förespråkar att se processerna som skapar och formar rummen och gränserna som skapas som plurala. Genom att arbeta med flexibla gränser så kan man skapa mångtydiga stadsmiljöer som är öppna även för det ”annorlunda”.

 • 30.
  Andersson, Sanna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Urbana rörelser och deras roll i utvecklingen av Husby2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I miljonprogramsförorten Husby har boende höjt sina röster angående situationen här. Engagemanget har resulterat i rörelser som blivit aktörer på platsen. Utifrån Manuells Castells teorier om urbana gräsrotsrörelser är syftet att undersöka hur boende får inflytande i utvecklingsprocessen genom urbana rörelser. Jag genomför intervjuer med boende och aktiva inom rörelser i Husby för att besvara frågorna (1) Vilken roll har urbana rörelser spelat i Husbys utveckling?(2) Hur ser relation mellan urbana rörelser ut och offentliga och privata aktörer som verkar inom Husby. Har relationen utvecklats och hur har rörelsen lyckats påverka och få inflytande över de förändringarna som görs i området?(3) Hur ser engagemanget hos de boende och de urbana rörelserna ut? Vad som visas är att konflikter har tvingat bostadsbolag och kommun till handling men endast rörelser som är villiga att arbeta inom dessa aktörers ramar accepteras och får fortsätta att delta i arbetet på den institutionaliserade arenan.

 • 31.
  Andréasson, Gabriel
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Planeringsideologier och värdekonflikter: En fallstudie i Hammarbyhöjden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 32.
  Anna, Wikman
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  The Informal and Formal Sector in Solid Waste Management: A case study regarding informal waste recyclers and formal operation of Piyungan Landfill, outside Yogyakarta, Indonesia2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This bachelor dissertation is built around an ethnographic field study in Kampung Bendo, outside Yogyakarta, Indonesia, close to a landfill where most inhabitants work as informal waste recyclers, collecting and selling materials for recycling and reuse. The aim is to look at the relationship between formal and informal sector in solid waste management and draw conclusions about the role of informal waste recyclers in low and middle-income countries. This dissertation’s conclusion is that the relationship between the informal waste recyclers and the formal operation of landfills is complex and consist of several preconceived notions. It also concludes that the informal waste recyclers do play an important role in low- and middle-income countries solid waste management, raising recycling rates and lowering local governments’ management costs. Organisations in charge of formal operation of landfills and waste collection could supplement its knowledge and capacity by working through recognition and creating a partnership between a variety of private, informal and community actor.

 • 33.
  Anurova Prykhodko, Nataliya
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Ekologisk och närproducerad mjölk: En fallstudie om Sju Gårdar i Uppland2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 34.
  Arnaryd, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Marknadsföring av landet Sverige: en fallstudie om The Swedish Number och twitterkontot @Sweden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Då det inte finns mycket tidigare forskning om platsmarknadsföring av länder (nation branding), syftar uppsatsen till att studera och analysera marknadsföringen av Sverige genom marknadsföringskanalerna The Swedish Number och twitterkontot @Sweden. Studien undersöker varför aktörerna bakom kanalerna väljer att använda sig av marknadsföringskanalerna, vilka målgrupper de riktar sig mot samt vilken Sverigebild aktörerna vill förmedla med kanalerna och vilka strategier de använder för att uppnå den bilden. Semistrukturerade intervjuer genomfördes, och i förhållande till forskning om platsmarknadsföring och nation branding, analyserades och diskuterades insamlad empiri. Resultatet av frågorna visar att aktörerna ville visa sina värden på ett nytt sätt och väcka uppmärksamhet genom kanalerna. Målgrupperna skiljde sig åt då @Sweden riktar in sig på grupper med människor medan The Swedish Number snarare riktade in sig på länder. Sverigebilden handlade för båda om att förmedla öppenhet och yttrandefrihet där den tydligaste strategin var medborgardeltagande.  

 • 35.
  Arnberg, Camilla
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Hållbar infrastruktur - i teori och i praktisk planering2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka om infrastrukturproblem i storstäder bör lösas med ytterligare vägar. Undersökningen har utförts som en argumentationsanalys genom att reda ut vilka de ursprungliga problemen som motiverat Förbifart Stockholm, vilka var brist på tillgänglighet, framkomlighet och miljöproblem. De två förstnämnda faktorerna anges i utredningsmaterialet kunna bromsa den regionala utvecklingen och tillväxten, öka skillnaderna inom Stockholmsregionen och orsaka trafiksäkerhetsproblem. Dessa argument har analyserats genom att prövas mot samhällsvetenskaplig transportteori och -forskning. Teorin och forskningen utgör varierande stöd för argumenten. Sambandet mellan infrastrukturinvesteringar och regional utveckling och tillväxt är svagt, medan åtgärdade framkomlighetsproblem dock bör har god inverkan på miljö och säkerhetsproblem. Forskarnas och teoriernas sammantagna bild av hållbar infrastruktur i storstäder innebär framför allt minskat transportbehov genom strategisk planering. Ytterligare investeringar bör i första hand satsas i och gynna kollektivtrafik, cykel och gång.

 • 36.
  Arvidsson, Malin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Samhällskollaps - New Orleans2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet i Samhällsplanering III, ”Samhällskollaps – New Orleans”, är skrivet av Malin Arvidsson (2013) och handledd av Lowe Börjesson. Språket i arbetet är svenska och metoden är en litteraturbaserad fallstudie. Litteraturen är vetenskapliga artiklar samt böcker. Syftet är att undersöka vilka huvudorsaker som låg till grund för samhällskollapsen av New Orleans som skedde efter orkanen Katrina år 2005 samt att undersöka vad New Orleans behöver korrigera för att i framtiden kunna undvika liknande katastrofer. Syftet är även att undersöka om klimatförändringarna har någon koppling till kollapsen av New Orleans och om de i framtiden kommer generera fler orkaner eller inte. Resultat som kan presenteras är att kollapsen kan ses som en planeringskatastrof mer än en naturkatastrof och att klimatförändringarna kommer bidra med fler orkaner. Jared Diamonds teori kan inte användas för att förklara kollapsen av New Orleans och den primära orsaken till kollapsen är översvämningarna och orsakerna till dessa. 

 • 37.
  Aspeheim-Spreizer, Emelie
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Eriksson, Helena
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Telefonplan: - Förändrad platsidentitet i ekonomins spår2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats/Examensarbete
  Abstract [sv]

  Aspeheim-Spreizer, Emelie; Eriksson, Helena (2009).

  Telefonplan – Förändrad platsidentitet i ekonomins spår [Telefonplan – Changed identity of place in the trace of economy]

  Kulturgeografi III, Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen i kulturgeografi, 15hp

  Handledare: Lukas Smas

  Språk: Svenska

   

  Abstract

   

  Utgångspunkten för denna uppsats har varit teorin kring platser som föränderliga objekt, och där fokus legat i ekonomiska och produktionsmässiga förändringar som formande och omformande av platser. Detta har applicerats på den specifika platsen Telefonplan, som fått illustrera ett samhälleligt, ekonomiskt skifte från klassisk ekonomisk industri till kulturekonomi och hur detta haft sin inverkan på formandet av platsen Telefonplan.

  Genom studier av arkivmaterial har Telefonplan framställts i dess historiska kontext, vilket sedan kompletterats genom en kartering och observation av de aktörer som idag är verksamma i det gamla fabrikskomplex som LM Ericsson lät bygga i slutet av 1930-talet.

  Av detta har sedan slutsatser framkommit kring det ekonomiska skiftets inverkan på denna plats och hur detta yttrat sig på platsen dels socialt, dels genom mentala föreställningar men också fysiskt i den byggda miljön. Den huvudsakliga slutsatsen har varit att skiftet till kulturekonomin, som har setts som ett allmänt samhälleligt fenomen, yttrar sig särskilt tydligt på Telefonplan då det utmärkande för kulturekonomin, med den klusterbildning och kreativa agglomeration den innebär, har visat sig vara något som Telefonplan väldigt tydligt illustrerar och därmed bör ses som ett exempel utav.

 • 38.
  Asplind, Anna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Dancewalks: En fallstudie av alternativa stadsplaneringsmetoder2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dancewalks är ett platsspecifikt danskonstverk skapat och uppfört i olika semioffentliga rum. Den här kvalitativa studien undersöker resultatet och effekterna av en Dancewalks i Malmö där 30 arkitekter och stadsplanerare deltog. Dancewalks är i sig själv ett performance vilket påverkar studien och därför också undersökningsprocessen. Det teoretiska ramverket utgår från Non representative theory och teorier om hur människor interagerar i rum. Tillvägagångssättet för studien är en triangulering av observation, fokusgrupp och semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat visar att Dancewalks påverkar; hur deltagarna interagerar med platsen, hur deltagarna upplever platsen, deltagarnas uppfattning om hur platsen påverkar dem och deras medvetenhet om rörelsemönster. Studien kommer även fram till att Dancewalks kan användas som en metod för samhällsplanering såsom samverkansprojekt, intern och extern kommunikation och som ett verktyg att bättre förstå stadsrummet.

 • 39.
  Astlind, Alexander
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Bostadsmarknadens tillgänglighet: Hur en rörlig marknad påverkar regionala ekonomier2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bostadspolitikens roll och funktion är ett som alltid hett debatterat ämne; politiker, näringsliv och allmänhet, har alla sin bild av vad som bör göras utifrån en mängd perspektiv. Tidigare forskning har visat att rörlighet och utbud på bostadsmarknaden spelar roll för regionala ekonomier. Mitt syfte är att åskådliggöra och kvantifiera sambanden mellan dessa under begreppet tillgänglighet. De teoretiska ramarna är lånade från Robert Solows modell för tillväxt och DiPasquale och Wheatons teorier regional ekonomi.   

  Studien är av komparativ karaktär där Sveriges kommuner och lokala arbetsmarknader i en tvärsnittsstudie utgör de studerade geografiska enheterna. Resultaten visar starka indikatorer på att regioner med ett tillgängligt bostadsutbud också fungerar bättre ekonomiskt.

 • 40.
  Atroshi, Sozan
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Segregation ur ett boendeperspektiv: Vad är det som behövs för att öppna bostadsmarknaden åt alla?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 41.
  Auer, Henri
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Ju trängre desto bättre?: En studie om planerares och byggherrars syn på förtätningens sociala effekter i Eskilstuna2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att analysera Eskilstuna kommuns översiktsplaner och detaljplaner gällande bostadsprojekt som förtätar innerstaden i Eskilstuna, vad beskrivs om de sociala aspekterna vid val av upplåtelseform, vad kommunens planerare kan påverka vid nybyggnationer och byggherrarnas motiv. Undersökningen har utgått ifrån teorier som Jane Jacobs (2005) och blandstaden, segregation, blandat boende och förtätning. Det är en kvalitativ studie med sju intervjuer, tre planerare från Eskilstuna kommun, tre byggherrar samt en politiker i kommunfullmäktige i Eskilstuna. Analysen av översikts- och detaljplanerna har skett med narrativanalys. Nybyggnationer som förtätar staden har uteslutande effekter för flera grupper i samhället oberoende på om det är en privat eller kommunal aktör som bygger, om de är bostads- eller hyresrätter, bygger man nytt blir det dyrt. Det på grund av de bostadspolitiska reformer som har genomförts i Sverige där allmännyttan bygger på samma villkor som de privata aktörerna.

 • 42.
  Axberg Svensson, Saga
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Stadsodling i det offentliga rummet: - en fallstudie av föreningen Trädgård på spåret2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intresset för stadsodling ökar. Syftet med den här studien är att analysera värden och villkor kopplade till stadsodling i det offentliga rummet idag, med utgångspunkt i ett specifikt exempel. Stadsodlingen Trädgård på spåret ligger på ett gammalt tågspår vid Skanstull på Södermalm i Stockholm. Studien bygger på kvalitativ metod med intervjuer med medlemmar från odlarföreningen och en berörd tjänsteman. Idéerna och drivkrafterna i föreningen diskuteras, såväl som stadens utvecklingsplaner här. Med utgångspunkt i forskning inom bland annat landskapsarkitektur analyseras odling som brukarmedverkan och även som kreativt uttrycksmedel. Projektet är inspirerat av en metropoltrend där industriområden omvandlas till odlingar och parker. Platsen placeras därför även i en internationell kontext och jämförs med liknande projekt i Berlin och New York. Studien visar på att projektet får sociala konsekvenser på platsen. Bland annat kan paketering och marknadsföring av platser på detta vis riskera att tränga ut vissa grupper och bidra till gentrifiering. 

 • 43.
  Axelsson Björklund, Elias
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Upplevd trygghet - en klassfråga?: En fallstudie om upplevd trygghet hos hundägare i två differentierade socioekonomiska områden i Lidingö kommun2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen syftar till att undersöka huruvida det finns en relation mellan hundägande och en ökad upplevd trygghet i närområdet till människans bostad. Med utgångspunkt i promenadintervjun undersöktes den upplevda tryggheten i närheten till två hundrastgårdar på Lidingö kommun. I två områden som ligger fyra kilometer ifrån varandra men med en differentierad socioekonomisk status. De formella frågeställningarna är: Anser hundägare att den upplevda tryggheten påverkas positivt av hundens närvaro? Finns det skillnader i upplevd otrygghet nära den egna bostaden hos hundägare, kopplat till socioekonomisk status, kön och ålder? Vilka åtgärder anser hundägare i två socio-differentierade områden påverkar trygghetsupplevelsen i samma kommun? Resultatet från studien visar på att hunden bidrar till en ökad upplevd trygghet hos hundägaren men även

  att vanliga variabler för att mäta upplevd trygghet i närområdet till bostaden som kön och ålder kan slås ut av en starkare variabel som socioekonomisk- status. Resultatet visar att en ökad belysning är den trygghetsåtgärd som flest hundägare efterfrågar men även att en ökad mänsklig närvaro i parkerna efterfrågas. Studien visar även att den upplevda tryggheten är en jämställdhetsfråga då kvinnliga hundägare upplever en högre otrygghet än manliga hundägare. Studien tyder även på att tiden vi bor i ett grannskap har en positiv korrelation till den upplevda tryggheten.

  Nyckelord: Trygghet, otrygghet, plats, socioekonomisk status, hundar, Lidingö 

 • 44.
  Axelsson, Sophie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  CSR i den globala textilindustrin – för vem av vem? En studie om studenters medvetenhet och inställning till klädföretags sociala ansvarstagande2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I en global ekonomi har globala produktionsnätverk kommit att bli en av dem viktigaste organisationsfunktionerna, så även inom den globala textilindustrin. Idag förväntar sig konsumenter kläder till ett lågt pris. Klädföretag måste därför hitta ett kostnadseffektivt tillverkningssätt vilket har resulterat i att produktionen är ofta förlagd i utvecklingsländer som Bangladesh. Den ökade utflyttningen har bidragit till en växande oro om social och miljöpåverkan vilket har lett företag till att börja arbeta alltmer aktivt med CSR (corporate social responsibility). I den här uppsatsen ställs frågan, genom en kvantitativ undersökningsmetod, om studenter är medvetna om klädföretagens CSR-arbete. Resultatet visar att studenter vid Stockholms universitet anser att de inte får tillräckligt med information om klädföretagens CSR-arbete och att de vill veta mer om tillverkningsförhållanden. En ökad efterfrågan på miljömärkta textilier kan stärka textilimportörers och producenters handlingsposition gentemot deras leverantörer. Det skulle i sin tur få en positiv utveckling för framtida CSR-arbete.

 • 45.
  Backlund, Filippa
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Naturens värden i argument för och emot exploatering av storstadsnära natur: En analys av idéerna kring användningen av Kymlingeområdet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar en fallstudie av Kymlingeområdet i Stockholms län. Syftet är att synliggöra intressegruppers föreställningar om och värderingar av storstadsnära natur, utifrån frågeställningarna a) vad olika intressegrupper anser bör hända med Kymlinge, b) vilka värden som kopplas till området och dess natur och c) vilken natursyn aktörerna förmedlar i argumentationen. Det studerade materialet är kommunala handlingar, plandokument, rapporter samt intervjuer med representanter från intressegrupper. Argumentationsanalys och idéanalys synliggör idéerna förmedlade genom materialet. Dessa kopplas sedan till teoribildning av idéer om naturen och dess struktur. Resultaten är att värden som används i argumentationen i stor utsträckning är samma oavsett intressegrupp, med skillnaden vilken betydelse de ges, samt att synsättet på naturen är människocentrerat.

 • 46.
  Backman, Sandra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Local Content Policies: En välsignelse eller en politisk förbannelse?: En litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 47.
  Backman, Sara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Arbetskraftsmigration till Finland: Upplevelser om integration2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar arbetskraftsmigration till Finland. Syftet är att förklara arbetskraftsmigranters upplevelser av hur de har blivit integrerade i Finland och hur de upplever den finska arbetskulturen. Efter sex intervjustudier kan man konstatera att de flesta har svårt att bli integrerade, men de har hittat sin plats i samhället, där de kan välja att inkluderas eller exkluderas ur olika sociala rum. Personer med en religiös bakgrund som skiljer sig från den traditionella finska och europeiska sekulariserade kristna traditionen kan stöta på andra typer av svårigheter än de personer som har samma religiösa tillhörighet. De europeiska migranterna stannar i Finland främst för att lönenivån är högre.

 • 48.
  Badar, Jamil
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Översvämningsrisker: Konsekvenser av stigande vattenstånd i sjön Mälaren2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kommuner och länsstyrelser har efter en del omfattande översvämningar i Sverige uppmärksammats på konsekvenser och omfattningar av översvämningar och dess risker.  Brist på hänsynstagandet och kännedom av översvämningsrisker samt konsekvenser i översikts- och detaljplaner gör att kommuner står stilla i beredskapsanpassningen idag därför finns det ett behov av att skapa underlag av proaktiva anpassningsåtgärder för alla inblandande aktörer. Vid olika höga vattenstånd i Mälaren kan allt från små promenadstråk till försörjnings­tunnlar för el, tele, vatten och fjärrvärme vattenfyllas, förorenad mark sättas under vatten vilket i sig skulle ge risk för läckage av föroreningar. Trots dessa risker som enligt många scenarier grundar sig på den klimatförändring som tydliggörs idag ska också ha i åtanke att det som idag anses vara ”mänsklig aktivitet” framförallt i form av utsläpp av växthusgaser och förändringar vid jordytan, mycket väl kan rymmas inom marginalerna för vad som är naturliga svängrum i klimatsystemet, det vill säga att dagens situation och rådande faktorer varken är unika eller speciell för klimatets historiska variation.

 • 49.
  Badar, Maher
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  All makt åt folket?: En kvalitativ undersökning av medborgardialogen i Alby2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka medborgarinflytande i Alby, en förort belägen norr om Botkyrka kommun, och hur utförsäljningen av fastigheterna på Albyberget påverkat invånarna i Albys syn på deras rätt till att delta i den demokratiska beslutsprocessen. Med hjälp av textanalyser av dokument framställda av Mångkulturellt centrum samt intervjuer med de boende i Albyberget söker uppsatsen svar på hur beslutsprocessen förhåller sig till medborgardeltagande och hur utförsäljningen påverkat de boendes tillit till den demokratiska beslutsprocessen. Med utgångspunkt från teorier om demokrati och representation samt tillit och misstro visar studien att i takt med det marknadsinriktade urbana entreprenörskapet har dialogen mellan medborgare och beslutsfattare försämrats och utförsäljningen av fattigheterna är ett slående bevis på detta.  

 • 50.
  Baheram, Elina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Rätten till överklagan: En fallstudie över den nya instansordningen för överklagan av detaljplaner och dess förändring i praktiken2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen analyserar den förändring som har skett av instansordningen för överklagan av detaljplaner. Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (2010:90) i kraft som bidrog till att det inte längre är regeringen som är med och överprövar en detaljplan utan mark- och miljödomstolarna. Motiven bakom förändringen var främst krav från Europakonventionen och ett möjliggörande av en politiskt oberoende prövning, behov från regeringen att bli avlastade samt en effektivisering av beslutsprocessen genom sammanförning av överklagandemål enligt PBL och miljöbalken till samma instansordning.  

  Studien har genomförts i form av en fallstudie där respondenter kunniga inom plan- och bygglagen har intervjuats. För en ökad förståelse kopplas den erhålla empirin till teorier om organisationer, relationen mellan politik och juridik samt medborgarinflytande.

  Det empiriska materialet visar däremot att det har gått för kort tid för att kunna se en förändring i praktiken som ett resultat av den nya instansordningen. Emellertid är det inte upp till domstol att överpröva ett politiskt beslut. Däremot råder en förhoppning om att den nya instansordningen kan komma att vara mer beredd att ta hänsyn och bevaka fler intressen än vad regeringen skulle ha gjort.

1234567 1 - 50 av 599
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf