Change search
Refine search result
1 - 38 of 38
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ambjörnsson, Fanny
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  En säker plats: Alternativa familjer, relationsanarki och flersamhet bland unga queeraktivister2010In: Barnets familjer ur barnkulturella perspektiv / [ed] Anne Banér, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet , 2010Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Aronsson, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Att rita duvor eller SPJSGÖLS.: Om global fantasi och visuell kultur2006In: Barnkultur i skilda världar / [ed] Karin Helander, Stockholm: Centum för barnkulturforskning , 2006, p. 29-44Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Banér, Anne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  "Allt blir en vara": Barn, kultur och konsumtion2009Collection (editor) (Other academic)
 • 4.
  Banér, Anne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Barn som vara - omslagsbilder i svensk veckopress2009In: "Allt blir en vara": Barn, kultur och konsumtion / [ed] Anne Banér, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet , 2009, p. 79-98Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Banér, Anne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Barnets familjer ur barnkulturella perspektiv2010Collection (editor) (Other academic)
 • 6.
  Banér, Anne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Barns lek - makt och möjlighet2007Collection (editor) (Other academic)
 • 7.
  Banér, Anne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Barn(s)kultur - Nytta eller nöje?: Om barn, estetik och pedagogik2008Collection (editor) (Other academic)
 • 8.
  Banér, Anne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Konsten att berätta för barn: Barnboken1996Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Davet, Natalie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Utelek i Trancoso och Göteborg: En komparativ studie om barns utelek och vänskapsrelationer2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att lyfta fram några barns egna tankar om lek och vänskap och undersöka vad dessa värderingar och konkreta handlingar kan säga om a) skillnader och likheter över kulturgränser, b) hur barnen upplever och påverkar maktfördelningen genom leken och genom sina kamratrelationer samt c) vad gruppfördelning, rollfördelning och val av lekkamrater kan säga om tillhörighet och gruppens inneboende genusrelationer. Studien är komparativ och gäller barn i Sverige och Brasilien.

  Genom en kvalitativ processorienterad metod har observationer kompletterats av deltagande observation, gruppsamtal samt enskilda samtal. Det empiriska materialet utgörs av loggboksanteckningar och bandade samtal. Totalt tolv enskilda samtal har bandats, vilket omfattar tre pojkar och tre flickor från respektive land.

  Studien vilar på en kombination av teoretiska och begreppsmässiga influenser. Foucaults diskursteori samt barndomsdiskurser ramar in förståelsen av lek. För analysen av barnens grupplek har även genusteorier använts. Hermeneutiska teorier samt barnperspektiv är ytterligare teoretiska influenser i studien. Etiska frågor kring metod och samtal med barn har beaktats.

  Av analyserna framgår att regellekar dominerade barnens lekval i bägge kulturer. Det framgår att barn i Trancoso lekte i större och mer åldersintegrerade grupper till skillnad från Göteborgsbarnen som föredrog lek i parrelationer, vilket ofta medförde en relationsproblematik utan motsvarighet i Trancoso. Klassaspekten och materiella tillgångar spelade en viktig roll för de brasilianska barnen och kom att påverka upplevelsen av tillhörighet i förhållande till lek och vänskapsrelationer. Olika former av maktstrukturer påverkade och organiserade barnens lek. Dels bestod dessa maktstrukturer av omgivande vuxnas kommentarer kring leken, men även av förhandlingar, bestraffningar samt inkludering och exkludering av lekkamrater i givna lekgrupper. Även genusaspekten visade sig ha en organisatorisk funktion i barnens lek.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Fallenius, Catherine
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Fantasi eller verklighet?: En studie av barns magiska tänkande i anslutning till filmens värld2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med denna uppsats är att studera det magiska tänkandet hos barn i åldrarna 8-13 år. Jag ämnar lyssna på barnens tankar om magi och genom detta få en bild av hur de uppfattar magi, med hjälp av två filmer med magiska inslag. Möjligheterna att för ytterligare en tid tro på jultomten och häxor och andra magiska väsen bidrar till en trygghet hos barn som många gånger vuxit upp för fort, menar medieforskaren Ulf Dahlquist. Denna teori har väckt frågor hos mig. Min huvudfrågeställning lyder: Hur ser barns magiska tänkande ut i åldrarna 8-13 år? Med detta menar jag om fantasivärlden är en värld av fantasi eller verklighet. Finns det alltjämt hos dem en ovisshet om gränserna mellan fantasi och verklighet? Vad är på riktigt respektive vad är på låtsas? Jag kommer att göra en analys av barns synsätt och tankar utifrån filmerna Harry Potter och den flammande bägaren från 2005 och Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet från 2005.

  Jag utgår från en hermeneutisk vetenskapssyn och har en kvalitativ ansats. Som underlag för min analys har jag studerat litteratur på området och genomfört ostrukturerade intervjuer med representanter för den målgrupp jag undersökt.

  I filmens värld kan gränser vara flytande och det är inte alltid lätt att inse när något är på låtsas eller på riktigt. Fantasin gör det möjligt att abstrahera från det omedelbart givna och reflektera över frågor som personlig identitet, förändringar, konventioner, moraliska principer och naturlagar. Detta funderande med hjälp av fantasin möjliggör en insikt om hur världen är beskaffad och var gränserna går för vad som är möjligt och omöjligt.

  Min slutsats är att det som barn tror på eller inte tror på är beroende av deras intresse och den familj som de växer upp i och präglas av. Det magiska tänkandet verkar inte vara åldersbundet, utan en individuell process som grundar sig på sociala premisser. Sammantaget visar denna studie att barns tro är långt ifrån konstant och generell utan den utgår ifrån varje enskild individ. Tron på det magiska kan inge hopp och möjligheter som i sin tur inger spänning, kärlek eller trygghet vilket kan förklara varför vissa barn har kvar mer av det magiska tänkandet än andra då de kanske behöver det mer än andra. Svaret på min fråga hur det magiska tänkandet ser ut hos barn i åldrarna 8-13 år är således komplex och individuellt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Gustafsson, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  ”Kultur ska va kul. Det hörs ju på namnet. KUL TUR. Och så kanske man ska ha tur också…”: En studie av hur barn och unga ser på kultursatsningar2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med den här uppsatsen är undersöka hur barn och unga upplever kultursatsningar som berör dem. Frågeställningar som har använts för att nå fram till syftet är: Hur ser barn och unga på offentligt finansierade kultursatsningar jämfört med egen kulturell aktivitet? Hur ser barn och unga på medbestämmandefrågor?

  Upplever barn och unga att de kan påverka kultursatsningar som görs i den utsträckning som de vill? Hur skulle barn och unga vilja utforma kultursatsningar för dem om de fick bestämma? Hur tänker barn och unga om artikel 12, 13 och 31 i Konventionen om barnets rättigheter? Skiljer barn och unga på begrepp som kultur och fritid?

  Påverkar det pågående paradigmskiftet som barndomsbegreppet och barnkulturbegreppet genomgår barns och ungas syn på kultursatsningar som berör dem?

  Jag har genomfört en materialinsamling i form av en skriftlig enkät som ca 700 skolbarn har besvarat och en kvalitativ del där jag genom 21 intervjusamtal och ett tjugotal spontana samtal har frågat barn och unga i åldrarna 4 till 17 år om hur de ser på kultur och kultursatsningar. Jag använder här även ungas svar från en av BO´s webbfrågor.

  Studien vilar på en hermeneutisk grund där tidigare teoretiskt material och forskning har använts kring utgångspunkter som makt och diskurs, barndom och barndomsdiskurser, kultur och barnkultur, barnets rätt till sitt eget perspektiv samt metoder och tillvägagångssätt vid materialinsamling från barn och unga.

  Jag har vid sammanställning av materialet från mina informanter funnit att barn och unga vill i större utsträckning än nu bli tillfrågade angående satsningar på deras kultur och fritid. Barn och unga skiljer inte på begrepp som kultur och fritid, de vill nås av mer kultur och de vill vara med och utforma kulturutbudet så att det passar deras ekonomi och situation. De vill även bli informerade och få återkoppling om vad som sker avseende deras kultur och fritid. Missnöje finns vad det gäller tidigare satsningar som har nått dem och det finns en åldersegmentering vad det gäller synen på kultur- och fritidssatsningar, synen på offentligt finansierad kultur

  och på de egna uttrycken. De yngsta barnen möter kultur helt på de vuxnas villkor, 6- 12 åringarna är positiva, entusiastisk och har höga förväntningar på kultursatsningar medan 12 åringarna och upp till gymnasieåldern är negativa till kultur överhuvudtaget och gymnasieungdomarna tror inte på att några löften om kultursatsningar

  kommer att infrias. Det är främst de äldre informanterna som har kunskap om Konventionen om barnets rättigheter och det är även i de äldre informanternas samt i 6- 12 åringarnas svar som jag ser ett förändrat barndomsbegrepp och barnkulturbegrepp. Jag har även funnit att vuxna och barn och unga har olika syn på kulturbegreppet samt att det behövs nya kanaler och arenor för barn och unga att komma till tals.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Helander, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Att tillhöra barnpubliken - förskolebarn och teater2007In: Barns tillørighet, Trondheim: Dronning Mauds minne, Høgskole for førskolelaererutdanning , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Helander, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Den skrattretande teatern: Ett år med Gösta Ekman och hans vänner2009Book (Other academic)
 • 14.
  Helander, Karin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Musicology and Performance Studies, Musicology and Performance Studies. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Förord2008In: Tillstånd och tillblivelse: Lång dags färd mot natt: Från kollationering till föreställning, Carlsson, Stockholm , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 15.
  Helander, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Lekens dramatik2007In: Barns lek - makt och möjligheter, Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, Stockholm , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Helander, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Med kärlek till publiken: - om det onyttigas nödvändighet2010In: Opsis Barnkultur. Om barnkultur för vuxna, ISSN ISSN 2000-3277, no 4, p. 16-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Helander, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Musicology and Performance Studies.
  Opening new worlds - a guide to visiting theatres with school children: Excerpts from a manual for teachers and other adults at school2009In: Theatre for development: Experiences from an international theatre project in Asia "Children's Voice" / [ed] Christina Nygren, Stockholm: Svensk Teaterunion - Swedish Centre of the ITI , 2009, p. 91-98Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Helander, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Skratt och lek, saga och fantasti: Astrid Lindgren på scenen2008In: Vänbok till Sonja Svensson, Opal, Stockholm , 2008, p. 195-Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Helander, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Utsikter och insikter: Barns kulturella liv2008Collection (editor) (Other academic)
 • 20.
  Helander, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Ämne: Scenisk gestaltning: Skådespelarna Stina Ekblad och Krister Henriksson som professorer2009Book (Other academic)
 • 21.
  Hällström, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Etiska överväganden när barn är informanter samt vid tolkning av barns utsagor.2006Other (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Hällström, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Från upplevelse till tanke 1: Ellen Keys barndom2006Book (Other academic)
 • 23.
  Hällström, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Från upplevelse till tanke 2: Ellen Keys ungdomsperiod2008Book (Other academic)
 • 24.
  Hällström, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Kön som villkor för barns uttryck2008In: Utsikter och insikter: Barns kulturella liv / [ed] Karin Helander, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Stockholm , 2008Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Janson, Malena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Barnet i fokus sedan filmens barndom2008In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 21 septemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  När ett litet barn skrattar så det kiknar blir det en hit på Youtube som har setts av över 60 miljoner människor. Vicky Lebeaus nya bok visar hur barn och film hört ihop sedan Lumière, och hur barn och barndom har använts som symboler under hela 1900-talet.

 • 26.
  Janson, Malena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Det mångtydiga gör Gripes filmer tidlösa: Under strecket, 2007-04-222007In: Svenska dagbladetArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kanske är det mångtydigheten i filmer som Hugo och JosefinElvis! Elvis! och Glasblåsarns barn som gör att de upplevs som trogna originalen, trots stora förändringar. Filmatiseringarna av Maria Gripes böcker är visualiserade drömmar som rubbar gränsen mellan barn- och vuxenfilm.

 • 27.
  Janson, Malena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Pappa köpte popcorn också: om paradoxerna kring filmen som kommersiell barnkultur2009In: "Allt blir en vara": barn, kultur och konsumtion / [ed] Anne Banér, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet , 2009, p. 27-36Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den svenska barnfilmen har alltsedan begynnelsen befunnit sig i en diskursiv korsväg mellan konstnärlighet, kommersialism och uppfostran. I dagens svenska barnfilm kan detta utläsas som en påtaglig ambivalens i skildringen av barns konsumtion och ägande.

 • 28.
  Janson, Malena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Through the eyes of a child2006In: 1000 films to change your life, London: Time Out , 2006, p. 23-25Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The article discusses the impact on the young audience of art house cinema for children. Taking as examples three internationally well-known titles – Albert Lamorrisse's The Red Balloon, Martin Rosen's Watership Down and Kjell Grede's Hugo and Josephine – the article argues that art house films for children tell their stories from a radical children's perspecitve and this is why they have the potential of making such a huge impact on its audience.

 • 29.
  Larsson, Maria Katerine
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Barndomsdramat: Barndomsdiskurser och existentiella frågor i TV-dramatik för barn2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte är att undersöka TV som barnkulturellt medium; var det befinner sig på det barnkulturella fältet, vilka emotionella responser det förmår väcka hos sin publik och hur både diskurser om barn och barndom och existentiella frågor formuleras i TV-dramatik för barn. Jag har analyserat fem TV-serier (Vi på Saltkråkan (1964), Ebba och Didrik (1990), Barnens detektivbyrå (1991), Du måste förstå att jag älskar Fantomen (1981) samt Rädda Joppe – död eller levande (1985)) med fokus på just barndomsdiskurser och existentiella frågor.

  Mina teoretiska utgångspunkter har varit flera då jag försökt hitta en tvärvetenskaplig ingång till mitt ämne. Teorier om kultur och populärkultur, kultursociologisk teori och diskursteori är utgångspunkter, som jag kombinerat med mer specifika teorier om TV, barns TV-tittande och receptionsteori. Min forskningsöversikt presenterar forskning dels kring barns existentiella frågor, dels kring barn som TV-publik och deras emotionella responser på mediet.

  I mina egna analyser har jag kommit fram till att barnet i TV-dramatiken har många ansikten; flera diskurser om barn och barndom samexisterar. Existentiella frågor tas upp och problematiseras på flera sätt; döden, rädslor, kärleken, vänskap och separation är några teman som präglar TV-serierna. Barns rätt till sina känslor inför dessa frågor, och barns rätt att vara just barn och bli tagna på allvar som sådana, är budskap jag tycker mig kunna se i TV-dramatiken. Dessutom skildras barn som kompletta och komplexa människor, med samma breda psykologiska och känslomässiga spektrum som vuxna.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Lidén, Ellinor
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  "Jag vill nog bara lära mig": Barns upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande inom och utom ramen för frivillig musikundervisning2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med denna uppsats är att genom intervjusamtal och enkäter få ökad insikt i samt beskriva hur musicerande barn uttrycker sina upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande, såväl inom som utom ramen för frivillig musikundervisning. Det empiriska materialet består av 95 enkätsvar samt information från intervjusamtal med nio barn. Samtliga barn var mellan åtta och tretton år.

  Studien vilar på en kulturteoretisk ram, vilken utgör fonden för studiens övriga teoretiska utgångspunkter. Studiens syfte avspeglar ett hermeneutiskt kunskapsintresse, varför ett tolkningsteoretiskt perspektiv utgör en grundläggande utgångspunkt. Vidare vilar studien på tankegångar från den s.k. nya barndomssociologin, vilken satt studiet av barndom i fokus. Begreppsparen barnperspektiv och barns perspektiv är centrala i studien, liksom begreppen barnkultur och barns kultur.

  Barnen uttryckte skilda ambitioner med sitt musicerande. Vissa hade planer för fortsatt musikutbildning eller ett yrkesliv inom musik, andra inte. De sistnämnda tenderade att tillskriva musicerande för egen skull ett lägre värde än musicerande där planer finns för ett professionellt musikutövande. Eleverna tycktes finna tillfredsställelse i att kunna framföra låtar i sin helhet. Här framhölls gruppundervisning som en positiv faktor, då medmusikanter kan bidra till en mer klangfull musikupplevelse. Men gruppundervisning tillskrevs även negativa konnotationer, bl.a. att övriga gruppmedlemmar stör och/eller tar för mycket lektionstid i anspråk. Det visade sig att påfallande många barn skapar egen musik på fritiden. De tycks dock inte ha framfört denna för sina musiklärare, varför det är rimligt att anta att dessa inte har vetskap om elevernas musikskapande. Barnen gjorde skillnad mellan musicerande relaterat till undervisningen och musicerande i övrigt, där aktiviteten ”att spela” tycktes vara förbehållen musicerandet under lektionstid. Det fria musicerandet och att lära sig spela ett instrument på egen hand tycktes inte värderas lika högt av barnen själva. Vad gäller musiklyssnande på fritiden framstår många som musikaliska allätare och rör sig över flera genrer i sina musikpreferenser. Att uppträda och visa vad man har lärt sig tycks värderas mycket högt bland barnen. Många beskrev att musiken ger dem en känsla av kompetens och självförtroende, även om exempel på det motsatta också framkommit, dvs. att musicerandet ger eleverna en känsla av inkompetens. Vuxnas inflytande över barns musicerande tycks vara omfattande. Detta gäller såväl vuxna inom familjen som utomstående vuxna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Lidén, Ellinor
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  "Jag vill nog bara lära mig": Barns upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande inom och utom ramen för frivillig musikundervisning2008In: Utsikter och insikter: Barns kulturella liv, Centrum för barnkulturforskning, Stockholm , 2008, p. 34-Chapter in book (Other academic)
 • 32.
  Lorentzon, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Palatsets visioner ur barnkulturella och politiska samtidsperspektiv: En diskursanalys2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Palatset skall bli ett kulturhus för barn och är i dag under uppbyggnad. Syftet med uppsatsen är att genom diskursanalys kartlägga Palatsets visioner i ett barnkulturellt samtidsperspektiv. Jag arbetar utifrån frågeställningen: Hur ser Palatset på begreppen barn och kultur, och hur förhåller sig detta synsätt till forskning om barn, barndom och kultur, samt till Palatsets allmänna politiska samtidskontext?

  Jag gör en diskursanalys av ett urval av skrivet material från Palatset. Analysen synliggör barnet med rättigheter, det kompetenta barnet och det aktiva barnet, som tre huvudsakliga diskurser rörande barn. Kultur framstår som gateway, eller portal, till goda egenskaper och kunskaper, vilket är en diskurs beroende av idén om kulturen som god. Jämte dessa, framgår också en diskurs om kulturen som magisk och denna blottar ytterligare diskurser om barnet. Dels barnet som behövande men framför allt barnet som fantastiskt/gudomligt/magiskt.

  Jag diskuterar svårigheter kopplade främst till diskurserna om det kompetenta barnet och barnet som aktör, samt betonandet av barnet som being. Då dessa diskurser och egenskaper skrivs fram, hotar de att dölja maktasymmetrin mellan barn och vuxen. Jag lyfter även fram vikten av ett kontextuellt perspektiv, i förhållande till dessa diskurser. Även svårigheter förknippade med barns delaktighet och maktaspekter rörande aktiviteter med barn diskuteras.

  I förhållande till politiska samtidsperspektiv konstateras att Palatset svarar mycket väl mot många samtida tankegångar och behov. Palatset och skolan uppvisar flera likheter i syn på kultur och skapande. Likheterna är mycket intressanta då olikheterna mellan skola och kulturliv gång på gång skrivs fram i politiska sammanhang. Den främsta gemensamma nämnaren är diskursen om den goda kulturen, vilken framstår som en oproblematiserad och mycket starkt rotad kulturdiskurs i vår samtid.

  Avslutningsvis konstateras att studien främst blottar barnkulturens samtida politiska diskursiva strukturer, snarare än visionen om Palatset i första hand. Även om diskursanalysen visar tankemässiga strukturer inom Palatset, är empirin författad i ett specifikt syfte och adresserar ett politiskt sammanhang och reflekterar därmed i första hand Palatsets förståelse för det sammanhanget, det samtida diskursiva fältet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
 • 33.
  Nilsson, Anette
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Existerar det en pedagogisk, estetisk eller funktionell barnbokskanon i förskolan?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har studerat frågeställningarna: existerar det en barnbokskanon i förskolan, hur ser den i så fall ut och efter vilka kriterier är denna barnbokskanon konstruerad? Jag har med ett cultural studies perspektiv använt en kombination av metoder, som litteraturanalyser, empirisk studie och litterära näranalyser samt beaktat delar av olika vetenskapliga områden, som litteraturvetenskap, pedagogik och psykologi i en barnkulturell kontext. Utifrån analys av tidigare forskning, och utlåningsstatistik hävdar jag att valet av barnböcker följer ett konventionellt mönster. Den bilderbokskanon som framgår i min uppsats är inte estetisk eller pedagogisk, eftersom den inte grundar sig på litterära och konstnärliga eller pedagogiska kriterier. Valet av barnböcker i bildandet av en kanon tycks istället utgöras av vuxnas föreställning om hur barn och barndom ska vara. Det har jag gett benämningen en funktionell barnbokskanon, i betydelsen att det som fungerar för mig som vuxen, borde fungera för dig som barn. Diskursen om det kompetenta barnet, var gemensam för de nio bilderböcker jag näranalyserat, och synen på barn var övervägande att barn är tillfreds med tillvaron utan förändringar i en idyllisk lantlig miljö.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Ramm, Marie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Barns perspektiv och barnperspektiv på Babydrama: Man kan aldrig börja tidigt nog2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min första frågeställning fokuserar på föräldrarna för att förstå vilka som är Babydramas publik och varför dessa har valt att ta med sig sina barn till föreställningen. Jag undersöker om habitus och kulturellt kapital kan användas som förklaringsvariabler genom att kartlägga föräldrarnas socioekonomiska status, kulturintresse och barnsyn, samt undersöker om det finns fog för att säga att spädbarn har habitus. Metoden är intervjuenkät med kvantitativa och kvalitativa inslag samt observationer. Det kulturella kapitalet hos föräldrarna är den avgörande faktorn till varför man har sett Babydrama. Habitus är ett förkroppsligat kulturellt kapital, vilket är den urvalsmekanism som gjort att dessa personer har valt att se Babydrama. Det finns stora likheter i föräldrarnas socioekonomiska situation, kulturkonsumtion och barnsyn. De har både stort ekonomiskt och kulturellt kapital i likhet med sina egna föräldrar. Babypublikens habitus har redan börjat formas i och med besöket på Babydrama.

  Min andra frågeställning handlar om barns perspektiv och barnperspektivet på barnens upplevelser av Babydrama. Jag undersöker om det fenomenologiska förhållningssättet kan tillämpas för att förstå babypublikens egna uttryck för sin upplevelse samt intervjuar föräldrarna om deras perspektiv på detsamma, samt deras syn på bebisars kulturbehov. Materialet består av observationer från Babydrama och intervjuer med föräldrarna. Babypubliken ger högsta betyg för föreställningen, vilket stämmer överens med föräldrarnas bedömning i intervjuerna. Barns perspektiv och barnperspektivet sammanfaller. Det fenomenologiska förhållningssättet är tillämpligt för denna typ av observation. Föräldrarna har olika uppfattning om bebisars kulturbehov, men kan antas konsumera mer kultur med sina barn i framtiden genom en relativt medveten inskolningsstrategi.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Wester, Moa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies. Stockholm University, Faculty of Social Sciences.
  Barns tidiga läslärande: En studie av forskning och metoder för tidigt läslärande ur ett barndomssociologiskt perspektiv2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ur ett barndomssociologiskt perspektiv studeras i denna uppsats tre riktningar i forskningen om barns läslärande samt de metoder som bygger på denna. De tre riktningarna är: Traditionell pedagogisk och psykologisk forskning om barns läslärande; Emergent literacy/Early literacy samt Literacy from infancy. I första hand studeras skrifter av tre svenska forskare: Ingvar Lundberg, Caroline Liberg och Ragnhild Söderbergh. Syftet är att undersöka vilka barndomsdiskurser och vilka sätt att se på begreppen barn och barndom som speglas.

  I Lundbergs forskning ser jag diskursen om Barnet som kultur- och kunskapsåterskapare – ett förhållningssätt som säkrar makthierarkin mellan barn och vuxen. Barnet tränas under strukturerade former under ledning av en vuxen och syftet är att ge en stadig grund inför den senare läsundervisningen i skolan, undervisning som i första hand bygger på syntetiska metoder med bokstavsinlärning och ljudning. I Libergs forskning syns diskursen Barnet som aktiv kultur och kunskapsåterskapare. Förhållningssättet liknar det som beskrivs av Lundberg men man hyser en större tilltro till barnets kompetens och förmåga att dra egna slutsatser. Utifrån barnets frågor och intresse stöttar den vuxne genom att visa på bokstävers betydelse och ljudningens principer. En alternativ väg visar Söderbergh på. Hennes metod bygger på att en vuxen aktivt försöker väcka det lilla barnets intresse för skriftspråket genom att fokusera på skrivna ords betydelse, innehåll och funktion snarare än på form och avkodningsteknik. När intresset finns lämnas lärandet helt över till barnet och den vuxnes roll blir att stimulera på rätt nivå. Här syns diskursen om det kompetenta barnet och även ett ifrågasättande av makthierarkin mellan barn och vuxen.

  Inom Lundbergs och Libergs forskningstraditioner rör man sig inom ramen för den diskurs som jag valt att benämna Skolan som läsandets arena t ex på så sätt att aktiviteterna utgår ifrån de enskilda bokstäverna och ljudningen och därmed initierar det man tänker sig att skolan senare kommer att ta över. Söderberghs forskning innebär ett ifrågasättande av denna diskurs då den handlar om läslärande vid en avsevärt mycket tidigare ålder och dessutom med en helt annan metod. Forskningen/metoden blir därtill problematisk då den både hamnar inom ramen för den vedertagna diskursen om Det naturliga barnet och inom diskursen om Det kompetenta barnet, i meningen läskunnigt. Den ifrågasätter därmed både lärarens roll och kanske också skolsystemet i stort. Anledningen till att hennes metod inte får större genomslag kanske i sin tur kan förklaras som en rädsla för Det kompetenta, läskunniga lilla barnet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Ågren, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  ”Alla kunde se att jag är här”: Elva barns tankar och synpunkter på sitt eget deltagande i olika barnprogram i TV2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att medelst intervjuer lyfta fram vad barn och ungdomar som har medverkat i olika barnprogram i SVT har för synpunkter och tankar på sitt deltagande.

  Genom nio intervjuer med elva informanter i åldrarna 8-17 år belyses aspekter såsom inflytande, känsla av delaktighet och möjligheter till påverkan, betydelsen av att få medverka i TV samt tankar om kändisskap och att bli sedd. Nämnda aspekter sätts sedan i relation till barnrättskonventionen samt till olika barndomsdiskurser och föreställningar om barndom.

  Studiens teoretiska utgångspunkter har makt som övergripande tema och berör tre områden. Först belyses begreppen makt och diskurser, därefter diskuteras hur kulturstudier har försökt synliggöra de maktstrukturer som produceras i samhället genom bland annat media och slutligen presenteras teorier från barndomsforskning där maktordningen mellan barn och vuxna problematiseras.

  Genom intervjuerna framgår att ett vuxet förhandsarbete präglar TV-produktionerna och att de deltagande barnen har liten eller ingen möjlighet att göra några större förändringar i sitt deltagande. Vuxnas planerande av barnens agerande, utseende och repliker kan sägas gå stick i stäv med barnrättskonventionen. Barnen är därmed styrda och kan ses som symboler, eller representanter för en barndom som vuxna anser viktig att förmedla. Det är diskursen om det naturliga, oskuldsfulla barnet tillsammans med diskursen om det kompetenta, duktiga barnet och barnet med rättigheter som ska förmedlas genom rutan, medan de diskurser som kan urskiljas genom informanternas berättelser är diskursen om barnet som symbol eller representant för en passande barndom och diskursen om det onaturligt naturliga barnet.

  Informanterna bekräftar ett vuxet förhandsarbete men anser inte det vara något problem. De menar att det finns möjligheter att påverka produktionen och ser sig som jämlikar till de vuxna, men förmedlar implicit sin underordnade ställning och vuxnas makt och tolkningsföreträde. Vad informanterna framförallt belyser som centralt är den uppmärksamhet och känslan av kändisskap som följer i spåren av att ha medverkat i TV. Även om ett synliggörande av barn kan vara ett steg i rätt riktning mot jämlikhet mellan barn och vuxna krävs ett vidare arbete med reflektioner över varför barnen ska delta, hur de ska delta och att barnen själva ges möjlighet att komma till tals och delges information och beslut. Annars riskerar barnen att bli till rekvisita och statister i sina egna barnprogram.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Ågren, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Uppmärksamhet, makt och föreställningar om barndom: röster från barn som deltagit i TV2008In: Utsikter och insikter: Barns kulturella liv, Centrum för barnkulturforskning, Stockholm , 2008, p. 31-Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Öhman, Margareta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  ”Det viktigaste är att få leka”: Om tillhörighet, makt och kön som organiserande princip i fyra förskolebarns livsberättelser.2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Konventionen om barnets rättigheter och Läroplanen för förskolan har barn rätt att göra sina röster hörda och bli lyssnade till. Hur detta ser ut i praktiken och vad som krävs av den vuxne för att samtal med barn ska fungera ömsesidigt är vad denna studie försöker inringa. Utifrån samtal och deltagande observationer under tio dagar av två femåriga pojkar och två femåriga flickor vid en förskola har fyra ögonblicksbilder, kallade livsberättelser, tolkats fram. Syftet är att undersöka hur barnen gestaltar sin livsberättelse i samtal och samspel och vad som framstår som viktigt i deras liv vid undersökningstillfället.

  Studien utgår från hermeneutisk tolkningslära, narrativ teori och ett relationellt psykologiskt perspektiv. En problematisering ges av begreppet barnperspektiv, vilket är centralt för förståelsen av barns livsvärld. I forskningsöversikten ges en kortfattad beskrivning av detta begrepp relaterat till aktuell forskning. Också forskning om barnsamtal beskrivs.

  Tre gemensamma teman i barnens livsberättelser, så som de presenteras i studien, kan läsas fram; tillhörighet, makt och kön som organiserande princip. Tillhörighet handlar om tillgång till olika gemenskaper som femårsgruppen, flickorna, pojkarna och bästisar. Tillhörighet innebär social inkludering, vars subjektiva dimension utgörs av barnets upplevelse av att ”få vara med”. Barn konstruerar tillhörighet genom likhet i intressen, kamratlighet och snällhet. Makt handlar om rangrodning och hierarkier, Att vara stor är liktydigt med makt. Social exkludering är ett maktuttryck, vars subjektiva dimension är barnets upplevelse av att bli utesluten. Exkludering kan också vara ett sätt att värna om en upprättad gemenskap. Kategorisering och genrekonstruktioner påverkar barnets möjligheter att delta. Kön som organiserande princip manifesteras i tydliga flick- respektive pojkgemenskaper där barn gör kön, men barnen utmanar också den traditionella tudelningen mellan feminina och maskulina positioner.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 38 of 38
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf